bài giảng hóa học 8 bài 21 tính theo công thức hóa học

29 3,117 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2014, 13:59

BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (T1) BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC • I- Mục tiêu : • 1- Kiến thức : • - Từ công thức hoá học đã biết, học sinh biết cách xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hoá học tạo nên hợp chất. • 2- Kĩ năng : • - Rèn luyện kỹ năng tính toán • 3- Thái độ : • - Ý thức học tập bộ môn, lòng yêu thích môn học • II- Chuẩn bị • II/Chuẩn bị • GV: Bảng phụ ghi các bài tập có liên quan • HS: Xem trước bài tính theo công thức, phần 1. • PP: Đàm thoại, nêu vấn đề • III/ Tổ chức bài học : • 1- Ổn định lớp • 2- Kiểm tra bài cũ : KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi :Viết công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B. Áp dụng: khí O 2 , khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn khí H 2 bao nhiêu lần? Đáp án : Công thức : B A d M M B A = Tuần 15, tiết 30 Bài 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC 1/ Biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần % các nguyên tố trong hợp chất. Bài tập 1: Tìm % theo khối lượng của C và O có trong CO 2 . Đáp án : 1/ Ta có : M CO 2 = 44 gam. Trong 1mol CO 2 có 1mol C, 2 mol O. %73.72%100 44 132 % %27,27%100 44 112 % == ==⇒ x O x C Hay % O = 100 - %C = 100 – 27,27 = 72,73% Bài tập 2:  Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng của Al và O có trong Al 2 O 3 . 1/ Biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần % các nguyên tố trong hợp chất. 2/ Ta có : M Al 2 O 3 = 102 gam. Trong 1 mol Al 2 O 3 có 2 mol Al, 3 mol O. %47%100 102 316 % .%53%100 102 227 % ≈= ≈=⇒ x O x Al Hay % O = 100 - %Al = 100 – 53 = 47 % 3/ Từ hai ví dụ trên em hãy rút ra các bước tìm thành phần phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất Đáp án :  Các bước tìm thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất :  Bước 1: Tìm khối lượng mol hợp chất.  Bước 2 : Tìm số mol nguyên tử của từng nguyên tố có trong 1 mol phân tử hợp chất.  Bước 3: Tìm thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất. [...]... DẪN HỌC Ở NHÀ Học bài, nhớ các bước tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất Làm bài tập số 1 sgk trang 71 Đọc trước phần II sgk trang 70 BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (T2) KIỂM TRA BÀI CŨ 1 Công thức tính tỉ khối của của khí với 1 Viết công thức tính tỉ khối khí A soA khí B: d khí B so vớiA/B = MA : MB trong Áp MA, MB là khối lượng mol của khí A,B đó dụng: a) Tính. .. tố có Tính %K =trăm mỗi nguyên36 ,8% trong phân tử? %N = (14.100):101 = 13 ,8% %O = ( 48. 100):101 = 47,6% Hoặc%O = 100% - (36 ,8% + 13 ,8% ) = 47,6% Tiết 30 .Bài 22.TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC I- Xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất KNO3 là công thức hoá học của một loại phân Lượng đạm trong KNO3 là 13 ,8% , vì: hoá học có 2 nguyên tố dinh dưỡng là Kali và %N = (14 100%) : 101 = 13 ,8% Nitơ... chất; B3: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất Tiết 30 .Bài 22.TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC I- Xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất MA 100% Viết công thức chungCz, tính thành phần phần Trong hợp chất AxBy để %A = trăm của nguyên tố A trong hợp chấtMA ByC z? Ax B C II- áp dụng x y z Giải: b) Tính thành a) phần phần trăm theo khối lượng theo khối... đạm 38, 6%, vì: là bao nhiêu? Cách tính như thế nào? nhiêu? = (39 tính như:thế nào? %K Cách 100%) 101 = 38, 6% Tiết 30 .Bài 22.TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC I- Xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố Khi đã biết CTHH của một chất, muốn tính có trong một hợp chất, ta thực hiện 3 bước sau: thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp B1: Tính. .. tố, tìm số mol mỗi nguyên tử, tính khối lượng từng nguyên tố trong hợp chất, … Cách tính cụ thể như thế nào ta sẽ tìm hiểu bài hôm nay: Tiết 30 .Bài 21. TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC I- Xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất Ví dụ: Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất KNO Giải: +3.M M = 39 + 14 + 16.3 = 101 (gam) Tính 3 ? KNO KNO3 + Trong 1... hiđro; => d 16 2 = 8 = b) Tính /khối MCH : MH =của:khí A, biết tỉ CH4 H2 lượng mol 4 2 khối của khí A so với khí oxi là 1,375 b) M = d M = 1,375 32 = 44 A công thứcO2 A/O2 2 Viết tính tỉ của của khí với 2 Công thức tính tỉ khối khối khí A soA so với không khí không khí: dA/KK = MA : 29 Áp dụng: a) d = M : 29 = 28 : 29 = 0,9655 NTính tỉ khối của khí N2 so với không khí; / KK N2 a) 2 b) b) Tính khối lượng... mỗi chất, một công được hoá phần các nguyên tố hoá học tạo nên thức thànhhọc Từ công thức hoá học của chất dụ: Trong công thức hoá học điều gì? Ví mỗi chất, em có thể biết được của đường mía, còn gọi là đường saccarozơ C12H22O11, ta biết: Phân tử đường được tạo thành từ 12 nguyên tử C, 22 nguyên tử H, 11 nguyên tử O Ngoài ra, từ CTHH của hợp chất, ta còn xác định được thành phần phần trăm theo khối lượng... 1,172 HOÁ HỌC 8 Ngày nay, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều hợp chất tự nhiên và nhân tạo để phục vụ cuộc sống con người Ví dụ: Làm hợp kim siêu rắn Làm men màu xanh cho gốm sứ QuặngInnenit Cu(OH) 3) QuặngHematitH O Quặng Platin asenua2PtAs2 ứng dụng vôi2CaCO3 3) Nướccủa coban Cobandịch (chứaFeTiO Dung trong tự nhiên Đá (chứaFe2O HOÁ HỌC 8 Mỗi chất được biểu thị bằng ta biết Từ công thức hoá học của mỗi... Bước 2: Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố có trong hợp chất  Bước 3: Tìm % theo công thức %A = x M MA Ax B y y %B x 100% x M = M A B x y B x 100% Ví dụ 2: Có hợp chất AxByCz Hãy tìm % của A, B, C ? + Bước 1: Tìm khối lượng mol khí AxByCz + Bước 2: Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố có trong hợp chất + Bước 3: Tìm % theo công thức x M A x 100 % %A = M A B C x y z %B = y M B x 100 % MA B C x y z %C... mol đường C12H22O11 có 18 mol nguyên tử C, 33 mol nguyên tử H, 17,5 mol Đ nguyên tử O 3 Tỉ lệ số mol các nguyên tố trong hợp Đ chất KClO3 là: 1: 1: 3 4 Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong Đ S hợp chất HNO3 là: 1 : 14 : 16 48 16 CỦNG CỐ C2 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 1 Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2 Thành phần phần trăm nguyên tố trong urê bị tính sai là: A % C = 20% . BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (T1) BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC • I- Mục tiêu : • 1- Kiến thức : • - Từ công thức. lần? Đáp án : Công thức : B A d M M B A = Tuần 15, tiết 30 Bài 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC 1/ Biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần % các nguyên tố trong hợp chất. Bài tập. DẪN HỌC Ở NHÀ  Học bài, nhớ các bước tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.  Làm bài tập số 1 sgk trang 71.  Đọc trước phần II sgk trang 70. BÀI 21: TÍNH THEO
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa học 8 bài 21 tính theo công thức hóa học, bài giảng hóa học 8 bài 21 tính theo công thức hóa học, bài giảng hóa học 8 bài 21 tính theo công thức hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay