Luận án thạc sĩ cầu đường phân tích ảnh hưởng của chiều cao tháp cầu đến sự phân bố nội lực và biến dạng trong kết cấu cầu treo dây võng

129 1,128 4
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 22:49

LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 1 GIỚI THIỆU CHUNG I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG LUẬN VĂN 1. NHIỆM VỤ: Trụ tháp là một trong những bộ phận chính tạo nên đặc điểm nổi bật và đặc trưng cho kết cấu cầu treo nói chung, đặc biệt là trong cầu treo dây võng. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố nội lực trong cầu treo dây võng như: sơ đồ kết cấu nhịp, chiều dài nhịp, cấu tạo dầm chính, số lượng dây treo, chiều cao tháp cầu, vật liệu… Trong đó chiều cao tháp cầu trực tiếp ảnh hưởng đến đường tên, chiều dài của cáp chủ, kéo theo sự thay đổi nội lực của toàn hệ (dầm chính, dây treo, trụ tháp…). Chính vì vậy từ việc phân tích cấu tạo hình dạng kích thước của trụ tháp để đưa ra ảnh hưởng ảnh hưởng của chiều cao tháp cầu đến sự phân bố nội lực và biến dạng trong kết cấu cầu treo dây võng. Thông qua việc tổng hợp và phân tích kết quả nghiên cứu sẽ kiến nghị chiều cao tháp cầu treo dây võng. 2. NỘI DUNG LUẬN VĂN: Chương 1: Tổng quan về cầu treo dây võng. Chương 2: Kết cấu trụ tháp trong cầu treo dây võng. Chương 3: Phương pháp tính toán cầu treo dây võng. Chương 4: Phân Tích Ảnh Hưởng Chiều Cao Trụ Tháp Đến Sự Phân Bố Nội Lực Và Biến Dạng Trong Cầu Treo Dây Võng. Chương 5: Kết luận và Kiến Nghị. HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 2 CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CẦU TREO DÂY VÕNG 4 1.1.GIỚI THIỆU VỀ CẦU TREO DÂY VÕNG: 4 1.1.1. Giới thiệu sự phát triển cầu treo dây võng trên thế giới: 4 1.1.2. Sự phát triển cầu treo dây võng ở Việt Nam 9 1.2.CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CẦU TREO DÂY VÕNG 11 1.2.1.Cấu tạo các bộ phận chính của cầu treo dây võng 11 1.2.2.Trụ tháp cầu: 11 1.2.3.Các dạng mặt cắt ngang dầm chính: 13 1.2.4.Bộ phận neo cáp chủ: 14 1.2.5.Cáp dùng cho dây võng 14 1.3.PHÂN LOẠI CẦU TREO DÂY VÕNG 17 1.3.1.Phân loại theo số lượng nhịp: 17 1.3.2.Phân loại theo sự phân bố dây treo 18 1.3.3.Phân loại theo số mặt phẳng dây: 20 CHƯƠNG 2.KẾT CẤU TRỤ THÁP TRONG CẦU 22 TREO DÂY VÕNG 22 2.1.CẤU TẠO TRỤ THÁP CẦU: 22 2.2.PHÂN TÍCH KẾT CẤU TRỤ THÁP: 24 2.3.THI CÔNG TRỤ THÁP : 25 2.4.THỐNG KÊ CHIỀU CAO TRỤ THÁP : 26 CHƯƠNG 3.CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN 28 CẦU TREO DÂY VÕNG 28 3.1.GIỚI THIỆU CHUNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CẦU TREO DÂY VÕNG: 28 3.1.1.TÍNH CẦU TREO - PHƯƠNG TRÌNH LỰC 30 3.1.2.TÍNH CẦU TREO - PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN VỊ 32 3.1.3. PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN: 33 3.1.3.1.GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN 33 3.1.3.2.KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PTHH TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU 41 3.2.MỘT SÔ PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CẦU TREO DÂY VÕNG: 47 3.2.1.Phần mềm SAP2000 48 3.2.2.Phần mềm MIDAS/Civil: 48 3.3.NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN CẦU TREO DÂY VÕNG TRONG PHẦN MỀM MIDAS:. .50 CHƯƠNG 4.PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CHIỀU CAO TRỤ THÁP ĐẾN SỰ PHÂN BỐ NỘI LỰC VÀ BIẾN DẠNG TRONG CẦU TREO DÂY VÕNG 53 4.1. LỰA CHỌN CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: 53 4.1.1.Sơ đồ nhịp sử dụng: 53 4.1.2.Các trường hợp chiều cao trụ tháp cầu nghiên cứu: 54 4.1.3.Thông số vật liệu và kích thước hình học của các bộ phận kết cấu: 56 4.1.3.1.Vật liệu : 56 4.1.3.2.Kích thước hình học các bộ phận: 56 4.1.4.Các trường hợp tải trọng nghiên cứu: 58 HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 3 4.1.4.1.Tính tải: 58 4.1.4.2.Tải trọng tập trung: 58 4.1.4.3.Tải trọng HL93: 58 4.2.CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN: 59 4.2.1.Mô hình biến dạng lớn 59 4.2.2.Mô hình biến dạng nhỏ 61 4.3.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN THEO MÔ HÌNH BIẾN DẠNG LỚN: 61 4.3.1.Ảnh hưởng đến phân bố nội lực 61 4.3.1.1.Nội lực trong trụ tháp 62 4.3.1.2.Nội lực trong cáp chủ 65 4.3.2.Ảnh hưởng đến biến dạng 67 4.3.2.1.Biến dạng trong trụ tháp 67 4.3.2.2.Biến dạng trong cáp chủ 70 4.4.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN THEO MÔ HÌNH BIẾN DẠNG NHỎ 72 4.4.1.Ảnh hưởng đến phân bố nội lực 72 4.4.1.1.Nội lực trong dầm chủ 72 4.4.1.1.1.Trường hợp tải trọng bản thân 72 4.4.1.1.2.Trường hợp tải trọng tập trung 77 4.4.1.1.3.Trường hợp tải trọng HL93 86 4.4.1.2.Nội lực trong trụ tháp 90 4.4.1.2.1.Trường hợp tải trọng bản thân 90 4.4.1.2.2.Trường hợp tải trọng tập trung 91 4.4.1.2.3.Trường hợp tải trọng HL93 95 4.4.1.3.Nội lực trong dây treo và cáp chủ 98 4.4.1.3.1.Trường hợp tải trọng bản thân 98 4.4.1.3.2.Trường hợp tải trọng tập trung 99 4.4.1.3.3.Trường hợp tải trọng HL93 101 4.4.2.Ảnh hưởng đến biến dạng 102 4.4.2.1.Biến dạng trong dầm chủ 102 4.4.2.1.1.Trường hợp tải trọng bản thân 102 4.4.2.1.2.Trường hợp tải trọng tập trung 103 4.4.2.1.3.Trường hợp tải trọng HL93 104 4.4.2.2.Biến dạng trong trụ tháp 106 4.4.2.2.1.Trường hợp tải trọng bản thân 106 4.4.2.2.2.Trường hợp tải trọng tập trung 106 4.4.2.2.3.Trường hợp tải trọng HL93 107 4.4.2.3.Biến dạng trong dây treo và cáp chủ 108 4.4.2.3.1.Trường hợp tải trọng bản thân 108 4.4.2.3.2.Trường hợp tải trọng tập trung 109 4.4.2.3.3.Trường hợp tải trọng HL93 111 CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113 5.1.KẾT LUẬN 113 5.1.1.1.1.Trường hợp tải trọng HL93 117 5.1.1.2.Nội lực trong trụ tháp 118 5.1.1.2.1.Trường hợp tải trọng HL93 120 5.1.1.3.Nội lực trong dây treo và cáp chủ 120 5.1.1.3.1.Trường hợp tải trọng bản thân 120 5.1.1.3.2.Trường hợp tải trọng tập trung 121 5.1.1.3.3.Trường hợp tải trọng HL93 121 5.1.2.Ảnh hưởng đến biến dạng 122 5.1.2.1.Biến dạng trong dầm chủ 122 5.1.2.1.1.Trường hợp tải trọng bản thân 122 5.1.2.1.2.Trường hợp tải trọng tập trung 122 5.1.2.1.3.Trường hợp tải trọng HL93 122 HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 4 5.1.2.2.Biến dạng trong trụ tháp 123 5.1.2.2.1.Trường hợp tải trọng bản thân 123 5.1.2.2.2.Trường hợp tải trọng HL93 123 5.1.2.3.Biến dạng trong dây treo và cáp chủ 123 5.1.2.3.1.Trường hợp tải trọng bản thân 123 5.1.2.3.2.Trường hợp tải trọng tập trung 123 5.1.2.3.3.Trường hợp tải trọng HL93 124 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CẦU TREO DÂY VÕNG 1.1. Giới thiệu về cầu treo dây võng: 1.1.1. Giới thiệu sự phát triển cầu treo dây võng trên thế giới: Cầu treo dây võng là loại cầu trong đó bộ phận chịu lực chính là dây cáp, do đó nó tận dụng được tối đa sự làm việc của vật liệu. Do ưu điểm này nên cầu treo dây võng vượt được khẩu độ rất lớn mà các loại kết cấu khác không làm được kể cả cầu dây văng. Hiện nay, cầu treo dây võng được coi là loại cầu đẹp, nhẹ và chịu lực tốt, được áp dụng phổ biến trên thế giới cho các cầu nhịp lớn. Trong lịch sử phát triển cầu, cầu treo dây võng là một loại cầu có một lịch sử phát triển lâu đời. Cầu treo dây võng với cáp treo bằng xích sắt đã được xây dựng ở Trung Quốc cách nay từ 2000 trước và một chiếc tương tự cũng được xây dựng tại Ấn Độ . Nguồn gốc ra đời của cầu treo dây võng lại ở Phương Đông nhưng lại xuất hiện ở Châu Âu vào thế kỷ 16 và nó thực sự bùng nổ khi nền công nghệ luyện thép phát triển mạnh vào thế kỷ 19. Cho đến nay 20 chiếc cầu có nhịp chính lớn nhất trên thế giới vẫn là cầu treo dây võng. Vào thế kỷ 18, với sự phát triển của kết cấu cầu và các sản phẩm ứng dụng công nghệ luyện thép, cầu Jacobs Creek được xây dựng vào năm 1801 với nhịp chính dài chỉ 21.3m bởi công trình sư ông Finley tại Mỹ. Chiếc cầu dùng cho xe ô tô xưa nhất hiện nay là cầu Clifton ở Anh (hình 1.1) được xây dựng vào năm 1831 và hoàn thành vào năm 1864 đây là chiếc cầu với cáp chủ có dạng xích sắt. HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 5 Hình I.1. Theo thời gian cùng với sự phát triển của máy tính điện tử cũng như công nghệ máy móc thi công, vật liệu xây dựng và trình độ khoa học kỹ thuật xây dựng cầu treo dây võng càng ngày càng vượt được nhịp lớn. Một số cầu treo dây võng có nhịp >1000m trên thế giới được thống kê trong bảng sau: STT Tên cầu Quốc gia Chiều dài nhịp chính (m) Năm hoàn thành 1 Akashi Kaikyo Nhật 1991 1998 2 Great Belt Đan Mạch 1624 1998 3 Runyang Trung Quốc 1490 2005 4 Humber Anh 1410 1981 5 Jiangyin Trung Quốc 1385 1999 6 Tsing Ma Hồng Kông 1377 1997 7 Verrazano Narrow Mỹ 1298 1964 8 Golden Gate Mỹ 1280 1937 9 Hoga Kustenborn Thụy Điển 1210 1997 10 Mackinac Mỹ 1158 1957 11 Minami Bisan Seto Nhật 1118 1988 12 Fatih Sultan Mehmet Thổ Nhĩ Kỳ 1090 1988 13 Bogazici Thổ Nhĩ Kỳ 1074 1973 14 George Washington Mỹ 1067 1931 15 3 rd Kurushima Kaikyo Nhật 1030 1999 16 2 nd Kurushima Kaikyo Nhật 1020 1999 17 Ponte 25 de Abril Bồ Đào Nha 1013 1966 18 Forth Road Anh 1006 1964 Về phương diện thẩm mỹ, một số cầu được coi biểu tượng cho cả một vùng, cả một quốc gia như : cầu Golden Gate (hình1.2) , cầu Mackinac của Mỹ, cầu Tsing Ma của Hồng Kông, cầu JangYin (hình 1.3) của Trung Quốc… HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 6 Hình I.2. Hình I.3. Hiện nay, cầu treo Akashi Kaikyo (hình 1.4) là cây cầu được hoàn thành có nhịp chính dài nhất trên thế giới được khởi công vào tháng 5/1988, việc xây dựng kéo dài trong 10 năm, chiều dài nhịp chính 960+1991+960m = 3911 m. Cầu nằm giữa Bắc Maiko ( ở Shikoku ) và Nam Matsuho ( ở Awaji ),hai bên là cầu dẫn bằng bê tông. Hình I.4. HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN 1 280 343 343 1 385 336,5 309,3 LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 7 Kế đến là cầu Great Belt East (hình 1.5) nhịp chính dài 1624m được khánh thành ngày 14/06/1998 ở Đan Mạch. Hình I.5. Bước vào thiên niên kỷ mới, một vài cầu nhịp lớn sẽ được xây dựng. Có thể kể đến một số cầu lớn sẽ được xây dựng trong tương lai như:  Bắc qua eo biển Messina nối đảo Sicily với đất liền nước Ý đó là cầu treo dây võng Messina Strait (hình 1.6, 1.7), nhịp chính khoảng 3 km. Bắt đầu xây dựng từ năm 2006 và dự kiến hoàn thành vào năm 2012 HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 8 Hình I.6. - Phác họa so sánh kích thước, khẩu độ giữa cầu Messina Strait (Italia) và cầu Golden Gate (Mỹ) Hình I.7. - Phối cảnh cầu Messina Strait  Băng qua eo biển Tsugaru, Nhật Bản : một cây cầu kết hợp vừa cầu treo dây võng vừa cầu treo dây văng với 2 nhịp chính liên tiếp nhau khoảng 4 km .  Băng qua eo biển Gibraltar giữa Tây Ban Nha và Marốc: một cầu dây võng với 2 nhịp chính 5 km, hoặc một chiếc cầu treo dây văng có nhịp chính đầy ấn tượng 8.4 km . HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 9 Sự ra đời và phát triển cầu dây võng trên thế giới không còn đơn thuần là đáp ứng giao thông mà nó còn là mục tiêu và là thách thức với các nhà khoa học làm sao có được một chiếc cầu mang lại nét đặc trưng riêng độc đáo về kết cấu, kiến trúc hơn nữa là kỷ lục về chiều dài nhịp. 1.1.2. Sự phát triển cầu treo dây võng ở Việt Nam Với một đất nước có một bề dày lịch sử, trải qua bao nhiêu thăng trầm thì công nghệ thiết kế và thi công cầu ở Việt Nam còn rất ít kinh nghiệm và non trẻ. Lịch sử phát triển xây dựng cầu ở Việt Nam cũng gắn liền với quá trình lịch sử, với loại kết cấu cầu treo từ giữa những năm 1965 công tác đảm bảo giao thông trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu các biện pháp vượt sông bằng hệ cáp treo. Từ đó các sản phẩm cầu treo được ra đời như Cầu Cáp Vĩnh Tuy (Hà Giang), Đoan Vỹ (Nam Hà) năm 1965-1968, Cầu cáp Đoan Hùng (Vĩnh Phú) khẩu độ 104m năm 1966,… Cho đến nay, với trình độ kỹ thuật ngày càng được cải tiến không ngừng cùng với việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, bên cạnh các loại cầu giản đơn, liên tục thuần túy thì một số giải pháp cầu treo dây võng đã được nghiên cứu từng bước đưa vào ứng dụng, cụ thể một cầu treo có quy mô tương đối lớn đã được triển khai xây dựng đó là cầu treo Thuận Phước (hình 1.8) tại TP. Đà Nẵng. Cầu được thiết kế với quy mô khẩu độ lớn, hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao. Cầu có 2 trụ tháp cao 92m, cách nhau 405m, tĩnh thông thuyền 27m, kết cấu với dầm hộp thép hợp kim suốt toàn bộ nhịp treo dài 650m, chế tạo bằng công nghệ dầm tăng cứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Cây cầu được thi công theo kết cấu dây võng có chiều dài 1.856m (dài hơn cầu Mỹ Thuận), rộng 18m cho 4 làn xe lưu thông, tải trọng 13 tấn với tổng kinh phí xây dựng hơn 587 tỷ đồng. Đây là cây cầu hiện đại mang tính nghệ thuật cao, được coi là một cầu treo có khẩu độ lớn nhất nước ta cho đến nay. Phầnnhịp chính: - Chiều dài nhịp: 120x405x120m - nhịp kỷ lục về cầu dây võng ở nước ta. - Kết cấu dầm: dầm thép. HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 10 - Trụ tháp: kết cấu BTCT, cao 98m; móng cọc khoan nhồi D2500, sâu khoảng 64m. - Mố neo cáp: giếng chìm. Hình I.8. Phối cảnh cầu Thuận Phước ELEVATION MOÁ 1 MOÁ 2 SÔ ÑOÀ CAÀU THUAÄN PHÖÔÙC HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS. PHÙNG MẠNH TIẾN [...]... TOÁN CẦU TREO DÂY VÕNG 3.1 Giới thiệu chung các phương pháp tính toán cầu treo dây võng: Cầu treo dây võng là một kết cấu rất phức tạp, có độ cứng nhỏ, độ mảnh lớn Quá trình thi công có ảnh hưởng rất lớn đến nội lực cũng như biến dạng của kết cấu cầu treo dây võng Là một loại kết cấu siêu tĩnh bậc cao nên việc tính toán cầu treo rất phức tạp Nội dung quan trọng trong tính toán cầu treo dây võng. .. hòan thành cầu Vi vậy, việc phân tích kết cấu cầu treo dây võng một cách chính xác và đầy đủ trong quá trình thi công là rất quan trọng Do đặc điểm cấu tạo của cầu treo dây võng, cáp chính là bộ phận chịu lực cơ bản và quyết định toàn bộ sự làm việc của kết cấu Vì vậy, cầu treo dây võng là một dạng kết cấu cầu dây làm việc theo nguyên lý biến dạng lớn Quan hệ giữa nội lực và chuyển vị trong kết cấu là...LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 11 1.2 Các đặc điểm cơ bản của cầu treo dây võng 1.2.1 Cấu tạo các bộ phận chính của cầu treo dây võng Hình I.9 Trong các dạng cấu tạo của cầu hiện nay trên thế giới, cầu treo là một trong những loại cầu có cấu tạo tương đối phức tạp Các bộ phận kết cấu chính trong cầu treo dây võng được thể hiện trên hình 1.9 gồm : • Trụ tháp; Dầm chủ; Khối neo; Cáp chủ; Cáp treo. .. toán kết cấu cầu treo ẩn số là lực trong các liên kết giữa dây treo và dầm và lực căng trong dây treo trong mỗi trạng thái làm việc của kết cấu Như vậy ẩn số trong bất kỳ một trạng thái làm việc nào của kết cấu là n+1 và phải xác lập và giải một số lượng như vậy phương trình tính toán Trong khi thành lập các phương trình sẽ bỏ qua biến dạng đàn hồi các liên kết, vì chúng rất nhỏ so với độ võng của dây. .. TÍNH CẦU TREO - PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN VỊ Trong phương trình chuyển vị để tính toán kết cấu cầu treo ẩn số là chuyển vị các nút liên kết và lực căng trong dây treo trong mỗi trạng thái làm việc của kết cấu Sẽ bỏ qua biến dạng đàn hồi của dây đeo, vì chúng rất nhỏ so với độ võng của treo dầm, thì chuyển vị của dầm và chuyển vị của dây treo là như nhau ở các nút liên kết Phương trình chuyển vị tính toán cầu. .. cáp chủ và một điểm trên kết cấu nhịp tạo thành các gối đàn hồi của dầm liên tục (Cầu Humber - hình 1.20 – Anh – 1981) HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang 20 Hình I.20 Cầu Humber Sơ đồ dây võng kết hợp với dây văng (hình 1.21) đây là sơ đồ kết hợp giữa kết cấu dây võng và dây văng tạo thành hệ dây treo hỗn hợp Hình I.21 Sơ đồ dây treo kết hợp 1.3.3 Phân loại... tính toán, khống chế nội lực và biến dạng của các bộ phận kết cấu trong quá trình thi công để kết cấu có thể đạt được trạng thái thiết kế cuối cùng mong muốn Không như các dạng kết cấu cầu khác, kết cấu cầu treo dây võng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các quá trình thi công Một sự thay đổi nhỏ về hình dạng của cáp chính ở một giai đoạn thi công có thể làm thay đổi hoàn toàn trạng thái nội lực của kết cấu. .. phẳng dây: Trong cầu dây võng có các sơ đồ mặt phẳng dây như sau: Sơ đồ 1 mặt phẳng dây: Cầu Konohana - Nhật Bản và Cầu Chavanon - Pháp – hình I.22 Hình I.22 Cầu Konohana Cầu Chavanon Sơ đồ 2 mặt phẳng dây : Cầu Akashi Kaikyo (hình 1.17)- Nhật – 1998 đây là hình thái được sử dụng nhiều trong các cầu treo dây võng hiện nay HVTH: VŨ TRÍ THẮNG GVHD: TS PHÙNG MẠNH TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Trang... Sơ đồ dây treo thẳng đứng: các dây treo được bố trí theo phương thẳng đứng song song với nhau, các dây được treo vào cáp chủ tạo thành các gối đàn hồi của dầm liên tục Đây là sơ đồ dây treo được áp dụng cho hầu hết các cầu treo dây võng (Cầu Verrazano-Narrows–Mỹ 1964- hình 1.19-) Hình I.19 Cầu Verrazano-Narrows Sơ đồ dây treo chéo nhau: các dây treo được bố trí chéo góc với nhau và nối... độ võng của dây treo và dầm Error! Objects cannot be created from editing field codes Hình 4.1 Phương trình lực tính toán cầu treo, cũng như tính toán các hệ treo nói chung, được thành lập trên cơ sở thỏa mãn điều kiện liên đới biến dạng, ở đây là liên đới biến dạng giữa dây treo và dầm cứng thông qua các dây đeo Điều kiện liên đới giữa độ võng của dây và độ võng của dầm ở các liên kết trong một trạng . trọng HL93 107 4.4.2.3.Biến dạng trong dây treo và cáp chủ 108 4.4.2.3.1.Trường hợp tải trọng bản thân 108 4.4.2.3.2.Trường hợp tải trọng tập trung 109 4.4.2.3.3.Trường hợp tải trọng HL93 111 CHƯƠNG. Kustenborn Thụy Điển 1210 1997 10 Mackinac Mỹ 115 8 1957 11 Minami Bisan Seto Nhật 111 8 1988 12 Fatih Sultan Mehmet Thổ Nhĩ Kỳ 1090 1988 13 Bogazici Thổ Nhĩ Kỳ 1074 1973 14 George Washington Mỹ 1067 1931 15. trọng HL93 111 CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113 5.1.KẾT LUẬN 113 5.1.1.1.1.Trường hợp tải trọng HL93 117 5.1.1.2.Nội lực trong trụ tháp 118 5.1.1.2.1.Trường hợp tải trọng HL93 120 5.1.1.3.Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án thạc sĩ cầu đường phân tích ảnh hưởng của chiều cao tháp cầu đến sự phân bố nội lực và biến dạng trong kết cấu cầu treo dây võng, Luận án thạc sĩ cầu đường phân tích ảnh hưởng của chiều cao tháp cầu đến sự phân bố nội lực và biến dạng trong kết cấu cầu treo dây võng, Luận án thạc sĩ cầu đường phân tích ảnh hưởng của chiều cao tháp cầu đến sự phân bố nội lực và biến dạng trong kết cấu cầu treo dây võng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay