494 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

102 369 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:31

494 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn . nghiên cứu về tín dụng ngân hàng và biện pháp nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng ngân hàng. 1.2 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG : 1.2.1-. nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. 10 CHƯƠNG 1 : TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 494 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, 494 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, 494 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:, Giai đoạn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18:, Giới thiệu sơ lược về Basel:, Về hoạt động kinh doanh: ¾ Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn, Hoạt động dịch vụ ¾ Dịch vụ thanh tốn quốc tế:, Xét theo ngành kinh tế: Nhận xét về quy mơ và cơ cấu tín dụng tại SCB:, Nợ quá hạn tại SCB:, Thực trạng chất lượng tín dụng tại SCB xét về mặt định tính:, Thời gian giải quyết hồ sơ tín dụng của SCB: Tỷ lệ từ chối cho vay: Về cơng tác tổ chức hoạt động tín dụng của SCB:, Về nguồn nhân lực của SCB:, Về công nghệ thông tin của SCB:, TÓM TẮT 1 TÓM TẮT 2, Giải pháp về chính sách quản trị:, Giải pháp về nhân sự:, CÁC GIẢI PHÁP VĨ MÔ: 1. Định hướng phát triển của NHNN:, Kiện tồn bộ máy tổ chức hoạt động: Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng của CIC:, TÓM TẮT 3, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN: Tỷ lệ nợ quá hạn:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn