bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school

17 929 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 13:51

C. My school ( C1) I/ New words: - A student (n) : Học sinh - A teacher (n) : Giáo viên - A school (n) : Trường - A class (n) : Lớp học - A desk (n) : Bàn ( có hộc) Hell o Hell o - A classroom (n) : Phòng học *Matching: a student a school a class a desk a teacher II. Listen and Complete the dialogue: Ba : I’m a ………. This …. my ………. and that’s … class. This is my classroom. Tung: Is ……. your teacher ? Ba : ……, …… is my ………. Tung: …. this …… desk ? Ba : No. That’s my desk. student is school my thatYes that teacher Is your III/ Model sentences: - This is my desk. - That’s my school. - Is this your class? Yes, it is. - Is that your teacher ? No, it isn’t 1/ Form : This/ That is + N ( số ít) Is + this/ that + N (số ít) …….? Yes/ No 2/ Use : Để giới thiệu về người hoặc vật ở trường III/ Practice : a/ Is this a table ? No, it isn’t . It is a desk. Hello Hello b/ Is that a class? Yes, it is [...].. .2/ Is this a ruler ? Yes, it is LUCKY NUMBER 1 3/ Is that a pencil ? No, it isn’t It is a pen 4/ That / my/ teacher - That is my teacher IV/ Further practice : a/ Học sinh d/ Trường b/ Bàn học c/ Giáo viên e/ Lớp học Example : S1: What’s this in English? S2 : a student S1 : How do you spell it? S2 : S _T _U_D_E_N_T V/Homework: •Learn by heart new words + write 3 lines • Practice C1, •Prepare :C2,3,4,5 . ? Ba : No. That’s my desk. student is school my thatYes that teacher Is your III/ Model sentences: - This is my desk. - That’s my school. - Is this your class? Yes, it is. - Is that your teacher. desk. Hello Hello b/ Is that a class? Yes, it is
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school, bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school, bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn