Tăng cường quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề Phú Thọ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

111 283 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 00:19

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ ĐỨC THUẬN TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ ĐỨC THUẬN TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Đức Thuận Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn rất tận tình của PGS.TS. Phạm Quý Long cùng với những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo của Trƣờng đại học kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới những sự giúp đỡ đó. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới: UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động - Thƣơng binh và xã hội, Cục thống kê tỉnh Phú Thọ, Ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo Khoa Kế toán - Quản trị và các phòng ban chức năng của Trƣờng Cao đẳng nghề Phú Thọ và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Xin cảm ơn sự động viên, hỗ trợ của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Đức Thuận Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tƣợng nghiên cứu 3 3 5. Đóng góp mới của luận văn 3 6. Bố cục của luận văn 3 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP 5 1.1. Cơ sở lý luận 5 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5 1.1.2. Các hình thức liên kết giữa CSĐT nghề và DN trong lĩnh vực đào tạo nghề 10 1.1.3. Những nhân tố tác động đến hoạt động LKĐT nghề giữa CSĐT nghề và DN 15 18 1.2.1. Một số mô hình liên kết giữa CSĐT nghề và các DN phổ biến trên thế giới mà Việt Nam đang tham khảo và áp dụng 18 22 1.2.3. Bài học rút ra từ cơ sở lý luận và thực tiễn tại Việt Nam và thế giới 25 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 26 26 26 32 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 32 2.3.1. Chỉ tiêu thể hiện công tác quản lý LKĐT về hình thức và nội dung liên kết 32 2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả mối quan hệ giữa nhà Trƣờng và các DN 33 2.3.3. Chỉ tiêu thể hiện công tác quản lý mục tiêu và nội dung chƣơng trình LKĐT 33 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 34 3.1. Thông tin chung và cơ cấu tổ chức của trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ 34 3.1.1. Thông tin chung 34 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 34 34 3.1.4. Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý 35 3.1.5. Các ngành nghề đào tạo 36 3.1.6. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học 37 3.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động LKĐT giữa trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ với các DN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 38 3.2.1. Thực trạng nhu cầu và cơ chế LKĐT của nhà trƣờng và DN 38 3.2.2. Công tác quản lý về hình thức và nội dung liên kết 42 3.2.3. Công tác quản lý mục tiêu và nội dung chƣơng trình LKĐT 47 3.2.4. Công tác quản lý GV và HSSV 52 3.2.5. Công tác quản lý chất lƣợng và hiệu quả của LKĐT 58 68 3.3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến LKĐT giữa trƣờng Cao đẳng nghề Phú Thọ với các DN 68 70 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GIỮA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 72 4.1. Một số căn cứ để đề xuất giải pháp 72 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 4.1.1. Mục tiêu về đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng “Trích Nghị quyết Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - Đào tạo” 72 4.1.2. Dự báo thay đổi của thị trƣờng lao động tại tỉnh Phú Thọ và kế hoạch đào tạo của Trƣờng Cao đẳng nghề Phú Thọ giai đoạn 2015-2020 72 4.1.3. Quan điểm và mục tiêu chung về LKĐT nghề 75 4.2. Các giải pháp cụ thể nhằm tăng cƣờng quản lý hoạt động LKĐT giữa Trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ với các DN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 77 4.2.1. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà Trƣờng với các DN trong việc đổi mới mô hình đào tạo (mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, hình thức) 77 4.2.2. Xây dựng cơ sở thực hành tại các DN để rèn luyện, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình đào tạo 78 4.2.3. Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sƣ phạm, năng lực hƣớng dẫn thực hành cho đội ngũ cán bộ giảng dạy trong nhà trƣờng và đội ngũ cán bộ hƣớng dẫn thực tập của các DN 79 4.2.4. Hoàn thiện từng bƣớc cơ sở vật chất, điều kiện, phƣơng tiện phục vụ công tác đào tạo 81 4.2.5. Nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ 82 4.2.6. Phối hợp tổ chức giao ban công tác quản lý đào tạo từng quý, từng học kỳ, năm học giữa nhà trƣờng và các DN 82 4.3. Kiến nghị 83 4.3.1. Đối với Nhà nƣớc 83 4.3.2. Đối với Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội 84 4.3.3. Đối với UBND tỉnh Phú Thọ 84 4.3.4. Đối với Trƣờng Cao đẳng nghề Phú Thọ 85 4.3.5. Đối với các DN đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tỉnh Phú Thọ 85 KẾT LUẬN 87 1. Các điểm mạnh 87 2. Các điểm còn hạn chế 88 3. Các giải pháp 88 89 PHỤ LỤC 91 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CB : Cán bộ CĐN : Cao đẳng nghề CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CP : Cổ phần CSĐT nghề : Cơ sở đào tạo nghề DN : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính GV : Giáo viên HSSV : Học sinh sinh viên LĐTB & XH : Lao động Thƣơng binh và Xã hội LKĐT : Liên kết đào tạo NXB : Nhà xuất bản QL : Quản lý T/P : Thành phố TCN : Trung cấp nghề TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TW : Trung ƣơng UBND : Ủy ban nhân dân XKLĐ : Xuất khẩu lao động Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng phân bổ và kết quả thu về phiếu điều tra 31 Bảng 3.1: Tình hình cơ sở vật chất của trƣờng 38 Bảng 3.2: Thực trạng lao động tại các DN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2013 40 Bảng 3.3: Đánh giá của các DN về hiệu quả các hình thức LKĐT và đào tạo tại trƣờng 41 Bảng 3.4: Tổng hợp số lƣợng HSSV đƣợc đào tạo theo các hình thức liên kết giai đoạn 2011 - 2013 42 Bảng 3.5: Tổng hợp nguồn thu của trƣờng giai đoạn 2011 - 2013 44 Bảng 3.6. Kết quả khảo sát thực trạng về mức độ và hiệu quả quan hệ giữa trƣờng và các doanh nghiệp 46 Bảng 3.7: Thống kê số lƣợng chƣơng trình môn học đƣợc xây dựng với sự tham gia của DN 49 Bảng 3.8: Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng về công tác quản lý mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo. 51 Bảng 3.9: Trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên từ năm 2011 - 2013 53 Bảng 3.10: Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ GV 54 Bảng 3.11: Kết quả đào tạo giai đoạn 2011 - 2013 55 Bảng 3.12: Tổng hợp việc làm và thu nhập của HSSV sau khi tốt nghiệp 58 Bảng 3.13: Đánh giá của HSSV về mức độ phù hợp giữa nghề đƣợc đào tạo và việc làm theo trình độ đào tạo 59 Bảng 3.14: Đánh giá của DN về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của ngƣời đƣợc đào tạo khi có LKĐT 61 Bảng 3.15: Đánh giá của DN về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của ngƣời đƣợc đào tạo khi không có LKĐT 61 Bảng 3.16: Đánh giá của HSSV về mức độ hữu ích của các chƣơng trình đào tạo đối với công việc làm sau khi ra trƣờng 64 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii Bảng 3.17: Đánh giá của CB, GV về mức độ đầy đủ của cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ quá trình giảng dạy 65 Bảng 3.18: Đánh giá của CB, GV về mức độ hiện đại của cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ quá trình giảng dạy 65 Bảng 4.1: Dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động của các DN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020 74 Bảng 4.2: Kế hoạch đào tạo của trƣờng Cao đẳng nghề Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020 74 [...]... nghề Phú Thọ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Chƣơng 4: Giải pháp tăng cƣờng quản lý liên kết đào tạo nghề giữa trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận... đầu, kết luận và kiến nghị ra luận văn gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý liên kết đào tạo nghề giữa trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản lý liên kết đào tạo giữa trƣờng cao đẳng nghề Phú. .. giữa Trƣờng Cao đẳng nghề Phú Thọ với các DN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ Trên cơ sở đó đƣa tăng cƣờng quản lý LKĐT của Trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ nghề với các DN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 3 Đối tƣợng nghiên cứu Quản lý hoạt động liên kết đ - : Nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 và các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo 5 Đóng góp mới của luận văn 5.1 Về mặt lý luận Luận... cao chất lƣợng đào tạo của mình, tạo ra đƣợc đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng đƣợc nhu cầu của các doanh nghiệp đó là tăng cƣờng sự liên kết giữa trƣờng với các doanh nghiệp Vấn đề liên kết đào tạo là vấn đề mới, có nhiều khó khăn song là vấn đề cần thiết, là vấn đề có tính chất nền tảng đảm bảo cho Trƣờ : Tăng cường quản lý liên kết đào tạo nghề giữa Trường cao đẳng nghề Phú Thọ và doanh. .. lý luận quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở các CSĐT nghề ở nƣớc ta hiện nay 5.2 Về thực tiễn quản lý hoạt động LKĐT Luận văn đã nghiên cứu có tính hệ thống đối với công tác quản lý LKĐT nghề giữa Trƣờng cao đẳng nghề Phú thọ và các DN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Trên cơ sở đó luận văn đã đƣa ra một số giải pháp có tính cần thiết và khả thi nhằm tằng cƣờng quản lý LKĐT tại trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ. .. doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ" 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung tạo nghề giữa Trƣờng Cao đẳng nghề Phú Thọ với các doanh nghiệp trên địa b Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 2.2 Mục tiêu cụ thể Làm rõ những cơ sở lý luận cơ bản và thực tiễn liên quan đến quản lý LKĐT giữa cơ sở đào tạo nghề và DN Đánh giá thực trạng công tác LKĐT giữa Trƣờng... vực quản lý sau: - Mục tiêu đào tạo - Nội dung đào tạo - Phƣơng pháp và hình thức đào tạo - Nguồn nhân lực đào tạo (Giáo viên, Giảng viên) - Đối tƣợng đào tạo (HSSV) - Điều kiện đào tạo - Quy trình tổ chức đào tạo, đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các chuẩn mực đảm bảo chất lƣợng đào tạo Chất lƣợng đào tạo nghề quyết định sự tồn vong của cơ sở đào tạo nghề, nên ngƣời ta còn cho rằng quản lý đào tạo nghề. .. các cán bộ quản lý của CSĐT nghề cũng phải liên kết chặt chẽ với cán bộ quản lý của các DN trong quá trình đào tạo kết hợp nhằm tổ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 chức và quản lý việc đào tạo có hiệu quả hơn * Liên kết về thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo Thiết kế, xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề phải đảm bảo sự quản lý, điều phối và sử dụng... thực hành cơ bản và thực tập sản xuất) * Liên kết về nhân sự Liên kết về nhân sự bao gồm có liên kết về GV giảng dạy và cán bộ quản lý đào tạo giữa CSĐT nghề và DN Đội ngũ GV là yếu tố cơ bản có tính chất quyết định sự đảm bảo và nâng cao chất lƣợng đào tạo Thông thƣờng, khi kết hợp về mặt GV giữa CSĐT nghề và DN thì sự kết hợp đó đƣợc biểu hiện dƣới các hình thức nhƣ sau: - Các CSĐT nghề sẽ cung cấp... cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo nói chung và trƣờng dạy nghề nói riêng LKĐT 1 Mối liên kết giữa trƣờng dạy nghề với các doanh nghiệp phụ thuộc vào mức c của ngƣời quản lý trƣờng nghề cũng nhƣ ngƣời quản lý doanh nghiệp Có đƣợc nhận thức sâu sắc về triết lý của mối liên kết thì mới xây dựng đƣợc một cách khoa học cơ chế, chiến lƣợc, kế hoạch hành động thiết thực trong việc liên kết song phƣơng giữa trƣờng . tác quản lý liên kết đào tạo giữa trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Chƣơng 4: Giải pháp tăng cƣờng quản lý liên kết đào tạo nghề giữa trƣờng cao đẳng nghề. LKĐT giữa trƣờng Cao đẳng nghề Phú Thọ với các DN 68 70 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GIỮA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 72. CÔNG TÁC QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 34 3.1. Thông tin chung và cơ cấu tổ chức của trƣờng cao đẳng nghề Phú Thọ 34 3.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề Phú Thọ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Tăng cường quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề Phú Thọ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Tăng cường quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề Phú Thọ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay