Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên

113 650 2
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 00:18

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ KIM OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ KIM OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS. NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị nào và chƣa đƣợc công bố ở công trình nào. Tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, hoàn thành lớp Cao học quản lý giáo dục k20 (2012 - 2014) - Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự tận tình giúp đỡ. Trƣớc hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô của Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên. Đặc biệt là các thầy, cô trong Ban giám hiệu, các thầy, cô Khoa Tâm lý giáo dục, Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học đã giảng dạy tận tình, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành khóa học, hoàn thành đề tài tốt nghiệp đúng tiến độ và đạt kết quả. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới Cô giáo hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Tính đã giành nhiều thời gian, công sức tận tâm giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi cũng xin cảm ơn tới Ban giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Y tế Điện Biên, các thầy, cô giáo trong nhà trƣờng, ngƣời thân trong gia đình, bạn bè thƣờng xuyên khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành đề tài. Quá trình làm đề tài là quá trình tôi đƣợc học hỏi và trƣởng thành rất nhiều. Bản thân đã giành nhiều thời gian nghiên cứu, tuy nhiên đề tài cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong đƣợc các thầy, cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè đóng góp ý kiến để đề tài khoa học đƣợc hoàn chỉnh. Xin trân trọng cảm ơn! Điện Biên, tháng 4 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 7. Phạm vi nghiên cứu 4 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản 7 1.2.1. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng 7 1.2.2. Tổ chuyên môn, quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng 12 1.3. Những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng 15 1.3.1. Mục tiêu quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng 15 1.3.2. Nội dung quản lý hoạt động của tổ chuyên môn 16 1.3.3. Nguyên tắc, phƣơng pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn 22 1.3.4. Vai trò của trƣởng bộ môn trong quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trƣờng cao đẳng 26 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 28 2.1. Một vài nét về trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 28 2.1.1. Lịch sử phát triển của trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 28 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ đào tạo, năng lực đào tạo của nhà trƣờng 30 2.1.3. Chất lƣợng đào tạo 33 2.2. Tổ chức khảo sát 35 2.2.1. Mục đích khảo sát 35 2.2.2. Nội dung khảo sát 35 2.2.3. Đối tƣợng và phƣơng pháp khảo sát 35 2.3. Kết quả khảo sát 36 2.3.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ lãnh đạo và giảng viên, giáo viên về vai trò quản lý của tổ chuyên môn 36 2.3.2. Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn 38 2.3.3. Thực trạng quản lý việc phân công lao động sƣ phạm của tổ trƣởng chuyên môn 41 2.3.4. Các biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ chuyên môn 42 2.3.5. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá của tổ trƣởng chuyên môn 53 2.3.6. Những khó khăn trong công tác quản lý hoạt động chuyên môn của trƣởng bộ môn 54 2.4. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 54 2.4.1. Nhận định chung về thực trạng 54 2.4.2. Nguyên nhân 56 Chƣơng 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 58 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 58 3.1.1. Định hƣớng phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nƣớc, của tỉnh 58 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 59 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, toàn diện 59 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 60 3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 60 3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế Điện Biên 61 3.2.1. Nâng cao năng lực quản lý cho tổ trƣởng chuyên môn 61 3.2.2. Tăng cƣờng công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn 65 3.2.3. Tăng cƣờng vai trò quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của trƣởng bộ môn 69 3.2.4. Tăng cƣờng vai trò của trƣởng bộ môn trong quản lý nội dung, chƣơng trình đào tạo, phát triển chƣơng trình đào tạo 70 3.2.5. Tăng cƣờng quản lý công tác đổi mới phƣơng pháp dạy học của giảng viên trong tổ chuyên môn 71 3.2.6. Tăng cƣờng tổ chức bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc tổ chuyên môn 74 3.2.7. Chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chuyên môn 75 3.2.8. Quản lý nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 77 3.2.9. Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá, xếp loại giảng viên, giáo viên của tổ chuyên môn 78 3.2.10. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên do tổ chuyên môn đảm nhiệm 80 3.2.11. Xây dựng khối đoàn kết, thân ái, dân chủ trong tổ chuyên môn 82 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 83 3.4. Khảo nghiệm về tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp 84 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm 84 3.3.2. Nội dung khảo nghiệm 84 3.3.3. Phƣơng pháp khảo nghiệm 84 3.3.4. Kết quả khảo nghiệm 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ nguyên gốc Từ viết tắt 1 Ban Giám hiệu BGH 2 Cán bộ quản lý CBQL 3 Cơ sở vật chất CSVC 4 Dạy học DH 5 Giáo dục và Đào tạo GD - ĐT 6 Giảng viên GV 7 Học sinh HS 8 Sinh viên SV 9 Hiệu trƣởng HT 10 Kinh tế - xã hội KT - XH 11 Nhà xuất bản NXB 12 Phó Hiệu trƣởng PHT 13 Phƣơng pháp dạy học PPDH 14 Quản lý giáo dục QLGD 15 Quản lý nhà trƣờng QLNT 16 Trung bình khá TBK 17 Tổ chuyên môn TCM 18 Tổ trƣởng chuyên môn TTCM Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Kết quả đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Y tế Điện Biên từ năm học 2009 - 2013 34 Bảng 2.2: Nhận thức của cán bộ quản lý, GV về chức năng, nhiệm vụ của TCM 36 Bảng 2.3: Nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên về chủ thể quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng cao đẳng 38 Bảng 2.4: Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn 39 Bảng 2.5: Tổng hợp ý kiến đánh giá về công tác lập kế hoạch hoạt động của TCM 40 Bảng 2.6: Tổng hợp ý kiến đánh giá về việc quản lý phân công lao động sƣ phạm của TTCM 41 Bảng 2.7: Biện pháp chỉ đạo của trƣởng bộ môn đối với thực hiện kế hoạch chuyên môn của TCM 43 Bảng 2.8: Thực trạng các biện pháp chỉ đạo của bộ môn về việc thực hiện chƣơng trình, kế hoạch đào tạo 45 Bảng 2.9: Tổng hợp ý kiến đánh giá về quản lý việc thực hiện nội dung chƣơng trình đào tạo của các bộ môn 46 Bảng 2.10: Các biện pháp chỉ đạo thực hiện nề nếp, sinh hoạt CM của HT đối với khoa, bộ môn 48 Bảng 2.11: Biện pháp chỉ đạo của trƣởng bộ môn đối với hoạt động đổi mới PP DH và nâng cao năng lực cho GV 50 Bảng 2.12: Tổng hợp ý kiến đánh giá về chỉ đạo đổi mới PP DH, bồi dƣỡng nâng cao năng lực cho GV của tổ chuyên môn 52 Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm tính khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp bồi dƣỡng 85 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nói đến hoạt động quản lý của nhà trƣờng thì quản lý hoạt động của tổ chuyên môn là vô cùng quan trọng và luôn đƣợc đặt lên hàng đầu bởi vì hoạt động chuyên môn có tác động trực tiếp tới chất lƣợng giảng dạy của nhà trƣờng. Để các tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ quản lý của tổ chuyên môn phải có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng quản lý giỏi, nhiệt tình, gƣơng mẫu, năng động, sáng tạo, biết huy động, tập hợp lực lƣợng, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn trong nhà trƣờng. Ở các nhà trƣờng nói chung và ở các trƣờng chuyên nghiệp nói riêng thì trƣởng khoa, tổ trƣởng chuyên môn có một vị trí quan trọng trong việc điều hành hoạt động chuyên môn của khoa, tổ; là mắt xích gắn kết giữa hiệu trƣởng với giảng viên, giáo viên; thay mặt hiệu trƣởng điều hành, tổ chức thực hiện việc dạy học và các hoạt động giáo dục; tham mƣu cho hiệu trƣởng trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giảng viên, giáo viên một cách phù hợp để phát huy tối đa khả năng của họ; tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại giảng viên, giáo viên theo kế hoạch đề ra. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc rất quan tâm tới sự phát triển của ngành giáo dục. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt; Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nƣớc, xây dựng nền văn hóa và con ngƣời Việt Nam”. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam cũng nêu rõ: “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đƣợc chuẩn hóa, đảm bảo chất lƣợng, đủ về số [...]... sở lý luận và thực tiễn nhƣ trên, tôi chọn đề tài: “ Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên nói riêng; đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động của tổ chuyên môn và nâng cao hiệu quả quản lý tổ chuyên. .. xuyên có tác dụng tạo động lực cho mỗi giảng viên phát triển 1.3.3 Nguyên tắc, phương pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn 1.3.3.1 Nguyên tắc quản lý hoạt động của tổ chuyên môn Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn cần quán triệt các nguyên tắc quản lý sau đ y: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý hoạt động của tổ chuyên môn, mọi hoạt động của tổ bộ môn đều quán triệt nghị quyết của đảng y. .. Thực trạng quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên - Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 4 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Việc nâng cao chất lƣợng... sở lý luận về quản lý hoạt động của TCM ở trƣờng Cao đẳng 4.2 Khảo sát thực trạng hoạt động của TCM và công tác quản lý hoạt động TCM ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 4.3 Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động TCM nhằm nâng cao chất lƣợng ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 5 Giả thuyết khoa học Quản lý chuyên môn của nhà trƣờng Cao đẳng phụ thuộc vào hiệu quả và chất lƣợng hoạt động của các. .. chuyên môn của trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động của tổ chuyên môn và quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của trƣởng bộ môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 4... “hệ nhà trƣờng” 1.3 Những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng 1.3.1 Mục tiêu quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường Cao đẳng Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng cao đẳng là nhằm thực hiện có chất lƣợng, hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chuyên môn, nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng và chất lƣợng của từng chuyên ngành đào tạo Phát triển năng lực đội... công chuyên môn của trƣởng khoa, trƣởng bộ môn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 14 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn là những tác động có mục đích, có kế hoạch của trưởng bộ môn tới quá trình hoạt động của tổ chuyên môn và của từng thành viên trong tổ chuyên môn nhằm điều khiển hoạt động của tổ chuyên môn thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên. .. hiện các nội dung hoạt động của tổ và kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của tổ chuyên môn, kết quả đào tạo cao hay thấp, chất lƣợng hay không chất lƣợng phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của tổ chuyên môn Vì v y trƣởng bộ môn phải có năng lực quản lý tổ chuyên môn, thúc đ y mọi hoạt động của tổ chuyên môn theo định hƣớng chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trƣờng Kết luận chƣơng 1 Hoạt động của TCM là hoạt. .. v y mục tiêu của quản lý nhà trƣờng phải gắn với y u cầu xã hội về phát triển nguồn nhân lực, về phẩm chất, năng lực của ngƣời đƣợc đào tạo 1.2.2 Tổ chuyên môn, quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường Cao đẳng 1.2.2.1 Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn là một bộ phận quan trọng trong tổ chức nhà trƣờng Đứng đầu tổ chuyên môn là tổ trƣởng, tổ trƣởng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt. .. tổ chức sinh hoạt chuyên môn họp đột xuất theo y u cầu công việc hay khi Hiệu trƣởng y u cầu Mỗi học kỳ, mỗi năm học trƣởng bộ môn có nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn theo quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn, trên cơ sở kế hoạch của tổ chuyên môn đã đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt, trƣởng bộ môn tổ chức các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, chỉ đạo . Thực trạng quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên. - Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên. . Tổ chuyên môn, quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng 12 1.3. Những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng 15 1.3.1. Mục tiêu quản lý hoạt động. động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng 15 1.3.2. Nội dung quản lý hoạt động của tổ chuyên môn 16 1.3.3. Nguyên tắc, phƣơng pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn 22 1.3.4. Vai trò của trƣởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên, Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên, Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay