Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương sinh trưởng và phát triển (Sinh học 11 THPT)

92 776 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 00:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MÃ VĂN BÁCH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN" (SH 11 - THPT) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Ngun – 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MÃ VĂN BÁCH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN" (SH 11 - THPT) Chun ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học Mã ngành: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng Thái Ngun – 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ i LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Hồng đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tơi trong mọi mặt để tơi thực hiện luận văn này. Tơi xin gửi lời cảm ơn trân thành đến Ban chủ nhiệm khoa Sinh - KTNN, Phòng đào tạo Sau đại học trường Đại học sư phạm Thái Ngun, cùng tồn thể các thầy cơ giáo đã tham gia giảng dạy chun ngành LL và PPDH bộ mơn sinh học K20 ( 2012 - 2014). Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường THPT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cùng tồn thể các đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ tơi trong suốt q trình thực hiện đề tài. Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cơ và bè bạn đã ln hỗ trợ, hợp tác và tạo điều kiện cho tơi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn này. Thái Ngun, ngày 30 tháng 03 năm 2014 Tác giả luận văn Mã Văn Bách Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là hồn tồn trung thực chưa từng được cơng bố trong một cơng trình khoa học nào khác. Thái Ngun, tháng 4 năm 2014 Tác giả luận văn Mã Văn Bách Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt iv Danh mục các bảng v Danh mục các hình vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 4. Giả thiết khoa học 5 5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 5 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 5 7. Phương pháp nghiên cứu 5 8. Những đóng góp mới của luận văn. 6 9. Cấu trúc của luận văn 6 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 7 1.1. Lịch sử nghiên cứu về bản đồ khái niệm 7 1.1.1. Nghiên cứu BĐKN trên thế giới 7 1.1.2. Nghiên cứu BĐKN ở Việt Nam 7 1.2. Một số vấn đề lý luận liên quan đến thiết kế và sử dụng BĐKN trong dạy học Sinh học. 8 1.2.1. Sự hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học 8 1.2.2 Khái niệm 9 1.2.3. Sự hình thành khái niệm Sinh học 11 1.2.4. Sự phát triển khái niệm 13 1.2.5. Bản đồ khái niệm 14 1.3. Cơ sở khoa học của việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong dạy học 19 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ iv 1.3.1. Cơ sở lý luận 19 1.3.2. Cơ sở thực tiễn dạy học - Kết quả khảo sát thực trạng dạy học sinh học nói chung và dạy học chương "Sinh trưởng và phát triển” (SH 11 – THPT) nói riêng 24 CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG " SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN" (SH 11- THPT). 30 2.1. Cấu trúc, nội dung chương Sinh trưởng và phát triển (SH 11 - THPT) 30 2.1.1. Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 11 THPT 30 2.1.2. Cấu trúc nội dung chương III “Sinh trưởng và phát triển” ( SH 11 - THPT) 31 2.2. Các ngun tắc thiết kế BĐKN 32 2.2.1. Ngun tắc tiếp cận cấu trúc hệ thống 32 2.2.2. Ngun tắc thống nhất giữa mục tiêu - nội dung - phương pháp - phương tiện dạy học 33 2.2.3. Ngun tắc phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh 35 2.3. Thiết kế BĐKN chương ST và PT (Sinh học 11) 36 2.3.1. Quy trình chung thiết kế BĐKN 36 2.3.2. Cơng cụ xây dựng bản đồ khái niệm 38 2.3.3. Hệ thống các BĐKN chương Sinh trưởng và phát triển (SH 11-THPT) 39 2.4. Sử dụng BĐKN trong dạy học chương Sinh trưởng và phát triển (SH 11- THPT) 40 2.4.1. Sử dụng BĐKN trong dạy kiến thức mới 41 2.4.2. Sử dụng BĐKN trong hồn thiện tri thức 44 2.4.3. Sử dụng BĐKN trong kiểm tra, đánh giá 47 CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 50 3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm 50 3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm 50 3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 50 3.3.1. Phương án thực nghiệm sư phạm 50 3.3.2. Chọn trường thực nghiệm 50 3.3.3. Chọn giáo viên và lớp tham gia thực nghiệm 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ v 3.3.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm: 52 3.3.5. Phương pháp phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 53 3.4. Kết quả phân tích thực nghiệm 53 3.4.1. Kết quả phân tích định lượng 53 3.4.2. Phân tích định tính 62 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 63 1. Kết luận 63 2. Đề nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CHỮ VIẾT TẮT ĐỌC LÀ BĐKN Bản đồ khái niệm ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh KN Khái niệm NXB Nhà xuất bản PT Phát triển SGK Sách giáo khoa SH Sinh học ST Sinh trưởng TN Thực nghiệm THPT Trung học phổ thơng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Kết quả khảo sát việc sử dụng một số biện pháp DH các KN Sinh học của GV 25 Bảng 1.2. Cách thức GV hướng dẫn HS hệ thống hóa KN 26 Bảng 1.3. Tình hình sử dụng sơ đồ trong các khâu của q trình DH Sinh học 26 Bảng 1. 4. Kết quả khảo sát GV trong q trình dạy KN chương ST và PT 27 Bảng 1.5. Kết quả khảo sát mức độ tích cực của HS trong q trình học mơn SH 28 Bảng 1.6. Kết quả khảo sát việc học tập các KN chương ST và PT của HS 28 Bảng 3.1. Danh mục các bài dạy thực nghiệm để khảo sát kết quả 50 Bảng 3.2. Bảng phân phối tần số điểm kiểm tra 54 Bảng 3.3. Bảng phân phối tần suất điểm 54 Bảng 3.4. Bảng phân phối tần suất hội tụ tiến (f%) 55 Bảng 3.5. Kiểm định X điểm trắc nghiệm 56 Bảng 3.6. Phân tích phương sai điểm trắc nghiệm 57 Bảng 3.7. Bảng phân phối tần số điểm kiểm tra 57 Bảng 3.8. Bảng phân phối tần suất điểm (%) 58 Bảng 3.9. Bảng phân phối tần suất hội tụ tiến (f%) 58 Bảng 3.10. Kiểm định X điểm trắc nghiệm 60 Bảng 3.11. Phân tích phương sai điểm trắc nghiệm 61 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 . Sơ đồ các bước hình thành khái niệm 11 Hình 1.2. BĐKN " Sinh trưởng của thực vật" 15 Hình 1.3. BĐKN khuyết đường nối về " Sinh trưởng của thực vật" 15 Hình 1.4. BĐKN khuyết khái niệm về " Sinh trưởng của thực vật" 16 Hình 1.5. BĐKN khuyết hỗn hợp về " Sinh trưởng của thực vật" 16 Hình 1.6. Hệ thống bộ nhớ của trí nhớ con người và sự tác động qua lại giữa các vùng nhận thơng tin 23 Hình 2.1. Sơ đồ quy trình thiết kế BĐKN trong dạy học SH 36 Hình 2.2. Quy trình sử dụng BĐKN trong dạy kiến thức mới 41 Hình 2.3. BĐKN khuyết về " Mơ phân sinh" ( Ơn kiến thức lớp 6) 43 Hình 2.4. BĐKN khuyết về “sinh trưởng của thực vật” 44 Hình 2.5. Quy trình sử dụng BĐKN trong hồn thiện tri thức. 45 Hình 2.6. BĐKN khuyết về " Hooc mơn thực vật" 46 Hình 2.7. Quy trình sử dụng BĐKN trong kiểm tra đánh giá 47 Hình 2.8. BĐKN về sự ảnh hưởng của các nhân tố tới sự ST và PT của động vật 48 Hình 3.1: Biểu đồ tần suất điểm các bài kiểm tra trong thực nghiệm 54 Hình 3.2. Đồ thị tần suất hội tụ tiến các bài kiểm tra trong thực nghiệm 55 Hình 3.3. Biểu đồ tần suất điểm các bài kiểm tra trong thực nghiệm 58 Hình 3.4. Đồ thị tần suất hội tụ tiến các bài kiểm tra trong thực nghiệm 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ [...]... mới học vào hệ thống các KN Một trong số đó là sử dụng BĐKN Xuất phát từ những lí do trên chúng tơi chọn đề tài Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương " Sinh trưởng và phát triển" (SH 11 THPT) 2 Mục đích nghiên cứu Thiết kế và sử dụng BĐKN nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh trong q trình dạy học chương Sinh trưởng và phát triển (SH 11 – THPT) 3 Khách thể và đối... trình dạy học Sinh học 11- THPT - Đối tượng nghiên cứu: Bản đồ khái niệm chương Sinh trưởng và phát triển (SH 11 – THPT) 4 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 4 Giả thiết khoa học Nếu thiết kế được và sử dụng BĐKN chương " Sinh trưởng và phát triển" (SH 11 – THPT) một cách hợp lí thì sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh 5 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu - Thiết kế và sử dụng. .. kiểm tra đánh giá) - Thiết kế 1 số giáo án dạy học ở chương III - Sinh trưởng và phát triển (SH 11- THPT) 9 Cấu trúc của luận văn Ngồi phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của luận án được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương" Sinh trưởng và phát triển" (SH 11- THPT) Chương 3: Thực nghiệm... thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học mơn Sinh học ở trường THPT - Đề xuất quy trình thiết kế BĐKN ở chương III - Sinh trưởng và phát triển (SH 11 - THPT) - Đề xuất được quy trình sử dụng BĐKN trong DH chương III - sinh trưởng và phát triển (SH 11 - THPT) theo hướng tích cực hóa trong hoạt động nhận thức của HS ở các khâu của q trình DH (dạy kiến thức mới, hồn... BĐKN trong DH chương " Sinh trưởng và phát triển" (SH 11 – THPT) - Thực nghiệm tại các trường THPT trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 6 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về BĐKN - Điều tra thực trạng dạy và học khái niệm Sinh học ở trường THPT - Đề xuất quy trình thiết kế BĐKN và thiết kế một số BĐKN chương " Sinh trưởng và phát triển" (SH 11 – THPT) - Đề xuất quy trình sử dụng. .. mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, có nhiều phương pháp dạy học tích cực đã được ứng dụng 1.4 Xuất phát từ đặc điểm nội dung kiến thức chương Sinh trưởng và phát triển (SH 11 - THPT) Các kiến thức về sinh trưởng và phát triển thuộc SGK SH 11 - THPT là sự phát triển kế tiếp từ các lớp trước đó (từ lớp 6 – THCS) và được đề cập ở cấp độ cơ thể, là các kiến thức sinh học đại cương,... Chính phủ, Bộ GD & ĐT về chiến lược phát triển, đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình và SGK phổ thơng nói chung, chiến lược đổi mới PPDH nói riêng - Nghiên cứu các cơng trình khoa học đề cập đến BĐKN,sơ đồ hóa trong DH Sinh học làm cơ sở để đề xuất cách thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH chương " Sinh trưởng và phát triển" (SH 11 – THPT) - Nghiên cứu các tài liệu như: Chương trình giáo dục phổ thơng mơn... dung chương trình SH 11 … làm cơ sở cho việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH chương " Sinh trưởng và phát triển" (SH 11 – THPT) 5 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra giáo dục: Dùng phiếu điều tra và trao đổi trực tiếp đối với GV và HS nhằm tìm hiểu thực trạng, ngun nhân hạn chế chất lượng dạy và học KN sinh học. .. Sinh học và mức độ tích cực trong việc sử dụng sơ đồ trong DH sinh học Khảo sát những khó khăn GV thường gặp khi dạy các bài học chương ST và PT cũng như cách thức GV dạy các KN chương ST và PT * Khảo sát hoạt động học của HS Khảo sát về việc học tập các KN Sinh học để xác định: Thái độ học tập, những khó khăn trong việc học các KN, phương pháp học tập, mức độ nắm vững KN Sinh học của HS … Qua đó có những... hiện kiến thức qua đó làm tăng hứng thú và tăng hiệu quả việc học tập của HS Để hiểu rõ hơn về tình hình sử dụng các dạng sơ đồ trong q trình DH, chúng tơi tiến hành điều tra việc sử dụng sơ đồ trong các khâu của q trình DH, kết quả thể hiện ở bảng 1.3 Bảng 1.3 Tình hình sử dụng sơ đồ trong các khâu của q trình DH Sinh học và mức độ tích cực trong việc sử dụng sơ đồ Các hoạt động Mức độ (%) Thường xun . tiễn dạy học - Kết quả khảo sát thực trạng dạy học sinh học nói chung và dạy học chương " ;Sinh trưởng và phát triển (SH 11 – THPT) nói riêng 24 CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM. đến thiết kế và sử dụng BĐKN trong dạy học Sinh học. 8 1.2.1. Sự hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học 8 1.2.2 Khái niệm 9 1.2.3. Sự hình thành khái niệm Sinh học 11 . dựng bản đồ khái niệm 38 2.3.3. Hệ thống các BĐKN chương Sinh trưởng và phát triển (SH 11- THPT) 39 2.4. Sử dụng BĐKN trong dạy học chương Sinh trưởng và phát triển (SH 11- THPT) 40 2.4.1. Sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương sinh trưởng và phát triển (Sinh học 11 THPT), Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương sinh trưởng và phát triển (Sinh học 11 THPT), Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương sinh trưởng và phát triển (Sinh học 11 THPT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn