85 Thâu tóm và sáp nhập - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập

103 474 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:21

85 Thâu tóm và sáp nhập - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM ĐỨC NGUYỆN ĐỀ TÀI: THÂU TÓM SÁP NHẬPGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh – 2008 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM ĐỨC NGUYỆN ĐỀ TÀI: THÂU TÓM SÁP NHẬPGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số : 60 31 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG Thành Phố Hồ Chí Minh – 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc só kinh tế này là do chính tôi nghiên cứu thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực chính xác. Tác giả Phạm Đức Nguyện DANH MỤC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Danh mục các ngân hàng sáp nhập của Mỹ từ năm 1994 – 2003…………20 Bảng 2.1 Số lượng Ngân hàng TM Việt Nam ……………………………………………………………… 24 Bảng 2.2 Tài sản vốn điều lệ của các NHTMCP đến 31/12/2007…………………… 25 Bảng 2.3 Vốn điều lệ của một số NHTMCP tiêu biểu giai đoạn 2006 – 2007… 27 Bảng 2.4 Vốn đầu tư nước ngoài trong các NHTMCP………………………………………………….28 Bảng 2.5 Thò phần huy động vốn của ngành ngân hàng 2002 – 2007…………………….29 Bảng 2.6 Thò phần cho vay vốn của ngành ngân hàng 2002 – 2007……………………….31 Bảng 2.7 Số lượng chi nhánh của một số ngân hàng năm 2007……………………………….32 Bảng 2.8 Một số chỉ tiêu tài chính của các NHTMCP………………………………………………….36 Bảng 2.9 Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản của một số NHTMCP……… …………………………… 39 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTMCP………….…………………………………………………….41 Bảng 2.11 Qui đònh về vốn pháp đònh đối với NHTM………………………………………………….44 Bảng 2.12 VNIndex khối lượng giao dòch…………………….………………………………………… 45 Bảng 2.13 Giá cổ phiếu của một số NHTMCP trong những giao dòch gần đây 48 DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 2.1: Chỉ số VNIndex giai đoạn 2004 – 2008……………………………………………………46 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM SÁP NHẬP NGÂN HÀNG .1 1.1 T ổng quan chung về thâu tóm sáp nhập 1 1.1.1 Khái niệm .1 1.1.2 Các hình thức thâu tóm sáp nhập .1 1.1.2.1 Các hình thức thâu tóm 1 1.1.2.1 Các hình thức sáp nhập 2 1.2 Các phương thức thực hiện thâu tóm sáp nhập ngân hàng 4 1.2.1 Thương lượng với Hội đồng quản trò Ban điều hành. 5 1.2.2 Thu gom cổ phiếu trên thò trường chứng khoán 5 1.2.3 Chào mua công khai .6 1.2.4 Mua tài sản .7 1.2.5 Lôi kéo cổ đông bất mãn 7 1.3 Những lợi ích hạn chế của thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng 8 1.3.1 Các lợi ích của hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng .8 1.3.1.1 Lợi thế nhờ qui mô 8 1.3.1.2 Tận dụng được hệ thống khách hàng .8 1.3.1.3 Giảm được chi phí huy động do việc chạy đua lãi suất. 9 1.3.1.4 Thu hút được nhân sự giỏi .10 1.3.1.5 Gia tăng giá trò doanh nghiệp 11 1.3.2 Các hạn chế của hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng 11 1.3.2.1 Quyền lợi của các cổ đông thiểu số bò ảnh hưởng .11 1.3.2.2 Xung đột mâu thuẫn của các cổ đông lớn 12 1.3.2.3 Văn hóa doanh nghiệp bò pha trộn 13 1.3.2.4 Xu hướng chuyển dòch nguồn nhân sự .14 1.4 Mối quan hệ giữa thâu tóm sáp nhập với năng lực cạnh tranh của ngân hàng 15 1.5 Vai trò của ngân hàng đầu tư (Investment Banking) trong các thương vụ thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp .16 1.6 Tình hình thâu tóm sáp nhập ngân hàng trên thế giới .18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM .24 2.1 Tổng quan về bức tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .24 2.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 26 2.2.1 Qui mô vốn kinh doanh .27 2.2.2 Đối tác chiến lược nước ngoài .28 2.2.3 Hoạt động huy động vốn .29 2.2.4 Hoạt động tín dụng 30 2.2.5 Mạng lưới hoạt động: 31 2.2.6 Thực trạng về sản phẩm dòch vụ của khối ngân hàng TMCP .33 2.2.7 Thực trạng về công nghệ thông tin .34 2.3 Những thuận lợi khó khăn đối với khối NHTMCP 35 2.3.1 Những thuận lợi .35 2.3.2 Những khó khăn của khối NHTMCP 38 2.4 Các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO 41 2.4.1 Các cam kết về tiếp cận thò trường: 42 2.4.2 Cam kết về đối xử quốc gia 43 2.5 Thò trường chứng khoán Việt Nam sức hấp dẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng 44 2.5.1 Các qui đònh của Chính phủ về vốn pháp đònh của ngân hàng .44 2.5.2 Thò trường chứng khoán Việt Nam 44 2.5.3 Sức hấp dẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng .46 2.6 Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam .49 2.7 Tình hình thâu tóm sáp nhập ngân hàng tại Việt nam 52 2.7.1 Tình hình thâu tóm sáp nhập ngân hàng tại Việt nam trước 2004 .52 2.7.2 Tình hình mua lại cổ phần tại các NHTMCP Việt Nam trong thời gian gần đây 53 2.8 Tính tất yếu khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế quốc tế của quá trình thâu tóm sáp nhập ngân hàng .57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÂU TÓM SÁP NHẬP NGÂN HÀNG NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP 64 3.1 Các biện pháp thực hiện thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng .64 3.1.1 Thăm dò tìm kiếm, đánh giá khảo sát thận trọng các mục tiêu tiềm năng 64 3.1.2 Xây dựng tiêu chí lựa chọn ngân hàng mục tiêu phù hợp với thực tế 66 3.1.3 Tiếp xúc thương thảo với Ban điều hành ngân hàng mục tiêu 69 3.1.4 Xác đònh giá thâu tóm một cách cẩn trọng hợp lý 72 3.1.5 Lựa chọn các phương thức thanh toán của thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng phù hợp .75 3.1.6 Xây dựng kế hoạch hòa hợp văn hóa thương hiệu doanh nghiệp 76 3.1.7 Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự linh hoạt 77 3.2 Các giải pháp hạn chế sự thiếu hiệu quả sau sáp nhập ngân hàng 78 3.2.1 Tuyên truyền đầy đủ những thông tin cần thiết về việc sáp nhập. .79 3.2.2 Đánh giá đúng tác động của sự cộng lực .80 3.2.3 Đánh giá đầy đủ chính xác các khoản nợ xấu nợ tiềm tàng 80 3.2.4 Lập kế hoạch hợp nhất phần mềm hệ thống giao dòch .81 3.3 Giải pháp về vai trò của ngân hàng đầu tư trong thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam .82 3.4 Giải pháp về vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết quản lý hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng 83 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước ngoài NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh NHLD Ngân hàng Liên doanh CN Chi nhánh TM Thương mại TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TCTC Tổ chức tài chính ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu NIM Hệ số lãi ròng biên tế CAR Hệ số an toàn vốn ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu STB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Southernbank Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông ABB Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (AB Bank) SEAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) VP Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh (VP Bank) HBB Ngân hàng thương mại Nhà Hà Nội (Habubank) DongA Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (Military Bank) VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế (VIB Bank) TCB Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) EXB Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) VCB Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombak) Marit Bank Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải (Maritime Bank) Ocean Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương SaigonBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) Saigon-Hanoi Bank Ngân hàng thương mại Sài Gòn – Hà Nội (SHB) TTCK Thò trường chứng khoán TTCKVN Thò trường chứng khoán Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính thiết thực của luận văn Giai đoạn từ năm 2006 đến nay ngành ngân hàng Việt Nam nổi bật lên với những phát triển vượt bậc tạo nên mức sinh lời rất hấp dẫn, vào cuối năm 2006, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn tự bình quân của các ngân hàng thương mại đạt trung bình 17% - 18%, một số ngân hàng thương mại đạt trên 30%. Đến những tháng đầu năm 2008, thò trường tài chính – ngân hàng chòu ảnh hưởng của những biến động bất lợi từ chính sách kinh tế vó mô. Lạm phát tăng cao, tình trạng nhập siêu tăng cao, thò trường hối đoái biến động mạnh, những tháng đầu năm 2008 các doanh nghiệp xuất khẩu dưa thừa ngoại tệ nhưng ngân hàng thương mại không mua, đến những tháng giữa năm 2008 thì thò trường ngoại hối lại thiếu ngoại tệ tạo nên cơn sốt đồng US$, các doanh nghiệp nhập khẩu rất khó mua được US$ hoặc nếu mua được thì giá cũng rất cao, trong thời gian ngắn tỷ giá tăng giảm thất thường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thò trường chứng khoán sụt giảm trầm trọng bất chấp những can thiệp mang tính hành chính của Nhà nước, thò trường tiền tệ thì khan hiếm tiền đồng, tính thanh khoản thấp, lãi suất thò trường liên ngân hàng thời điểm lên đến 40%/năm. Các ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn bằng cách tăng mạnh lãi suất huy động đến mức chóng mặt tạo nên cuộc đua về lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng thương mại. Cá biệt một số ngân hàng còn chạy đua lãi suất tiền gửi ngày (24h) lên đến 20%/năm. Dẫn đến hiện tượng dòch chuyển nguồn vốn từ ngân hàng này sang ngân hàng khác mà không tạo nên sự tăng trưởng đáng kể số dư tiền gửi tại các ngân hàng. Các doanh nghiệp khát vốn nhưng không hoặc rất khó để huy động vốn từ phía các ngân hàng thương mại trong nước. Trong khi đó, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài lại đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp dẫn đến phân khúc thò trường bò điều chỉnh dần sang phía [...]... liệu tham khảo phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về thâu tóm sáp nhập ngân hàng Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Chương 3: Giải pháp thâu tóm sáp nhập – nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập Chương 1 Tổng quan về thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp... doanh nghiệp vào việc phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của khối ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đề xuất giải pháp thâu tóm sáp nhập ngân hàng để tăng năng lực cạnh tranh là cần thiết 2 Mục đích của luận văn Thứ nhất làm rõ các khái niệm về thâu tóm sáp nhập; các phương thức thực hiện thâu tóm sáp nhập ngân hàng; các lợi ích hạn chế của thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng; Thứ... thực trạnh năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; phân tích các xu hướng thâu tóm sáp nhập ngân hàng trên thế giới nhằm rút ra xu hướng cho các ngân hàng thương mại cổ phầnViệt Nam; Cuối cùng: theo các kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra các giải pháp giúp các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thực hiện thành công thương vụ thâu tóm sáp nhập 3 Đối tượng phạm... cứu của đề tài là các vấn đề về thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp trên thế giới tại Việt Nam, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việât Nam Về nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp trên thế giới Trên sở nghiên cứu trên, luận văn đề xuất giải pháp thâu tóm sáp. .. sử phương pháp tổng hợp để so sánh đánh giá về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời gian qua  Sử dụng các phương pháp phân tích, phương pháp so sánh để liên hệ kinh nghiệm các nước làm sở đề xuất giải pháp các biện pháp thực hiện thành công hiệu quả giải pháp thâu tóm sáp nhập ngân hàng nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần. ..khối ngân hàng nước ngoài Đồng thời, việc các ngân hàng nước ngoài tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đang diễn ra hết sức phổ biến thể nhận thấy những áp lực thật sự trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, liệu các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nói riêng đủ sức cạnh tranh tồn tại khi thời điểm... sáp nhập ngân hàng để năng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thành công hiệu quả thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng 4 Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các mục đích mà đề tài hướng đến, tác giả đã sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu đònh lượng phương pháp nghiên cứu đònh tính như:  Sử dụng phương pháp. .. dòch vụ của ngân hàng đầu tư Kết luận chương 1 Chương 1 là tổng quan các vấn đề bản về thâu tóm sáp nhập; các phương thức thực hiện thâu tóm sáp nhập ngân hàng, những lợi ích hạn chế của thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng Sơ lược về vai trò môi giới tư vấn của ngân hàng đầu tư trong các thương vụ thâu tóm sáp nhập được các nước trên thế giới sử dụng rất hữu ích Đồng thời Chương... lượng thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng diễn ra nhiều hơn Hơn nữa, mỗi thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng đều mục đích riêng từ đó cho thấy bài học cho các NHTMCP Việt Nam muốn thực hiện thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng là phải xác đònh rõ mục đích của mình trong chiến lược phát triển dài hạn, chuẩn bò kế hoạch thâu tóm sáp nhập một cách cẩn trọng nên sử dụng các dòch vụ của. .. cạnh tranh của các ngân hàng Ngược lại, khi ngân hàng tạo ra năng lực cạnh tranh đủ mạnh thì hàm ý rằng năng lực tài chính rất tốt dẫn đến muốn gia tăng thò phần hơn nữa, muốn đội ngũ nhân sự tốt hơn, các ngân hàng này sẽ tìm kiếm các ngân hàng mục tiêu để thâu tóm sáp nhập nhằm đáp ứng mục tiêu của mình Chương 1 Tổng quan về thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp Trang 16 Do vậy thâu tóm sáp nhập . NGUYỆN ĐỀ TÀI: THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP – GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP Chuyên ngành:. đánh giá năng lực cạnh tranh của khối ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đề xuất giải pháp thâu tóm và sáp nhập ngân hàng để tăng năng lực cạnh tranh là
- Xem thêm -

Xem thêm: 85 Thâu tóm và sáp nhập - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập, 85 Thâu tóm và sáp nhập - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập, 85 Thâu tóm và sáp nhập - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập, Mục đích của luận văn Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu, Thương lượng với Hội đồng quản trò và Ban điều hành. Thu gom cổ phiếu trên thò trường chứng khoán, Chào mua công khai, Mối quan hệ giữa thâu tóm và sáp nhập với năng lực cạnh tranh của Vai trò của ngân hàng đầu tư Investment Banking trong các thương, Tình hình thâu tóm và sáp nhập ngân hàng trên thế giới, Tổng quan về bức tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Thực trạng về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ, Mua tài sản Qui mô vốn kinh doanh Đối tác chiến lược nước ngoài, Hoạt động huy động vốn, Hoạt động tín dụng, Mạng lưới hoạt động:, Thực trạng về sản phẩm dòch vụ của khối ngân hàng TMCP, Những thuận lợi, Các cam kết về tiếp cận thò trường:, Thò trường chứng khoán Việt Nam, Tính tất yếu khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế quốc, Tiếp xúc thương thảo với Ban điều hành ngân hàng mục tiêu, Xác đònh giá thâu tóm một cách cẩn trọng và hợp lý, Xây dựng kế hoạch hòa hợp văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp, Tuyên truyền đầy đủ những thông tin cần thiết về việc sáp nhập., Đánh giá đúng tác động của sự cộng lực, Giải pháp về vai trò của ngân hàng đầu tư trong thương vụ thâu tóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay