ĐỀ CƯƠNG NHẬP MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ nước (CÓ ĐÁP ÁN)

24 22,374 131
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 20:46

ĐỀ CƯƠNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Câu 1: Phân tích vấn đề bản chất của nhà nước, các đặc trưng của nhà nước ? Câu 2: Bản chất của nhà nước XHCN và những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN ? Phân biệt nhà nước pháp quyền XHCN với nhà nước pháp quyền tư sản ? Câu 3: Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của BMNN ? Câu 4: Những nội dung cơ bản của nền hành chính nhà nước ? Câu 5: Phân biệt hành chính công với hành chính tư ? Câu 6: Phân tích và lấy ví dụ về phương pháp quản lý hành chính nhà nước ? Câu 7: Phân tích và lấy ví dụ về hình thức quản lý hành chính nhà nước ? Câu 8: Vai trò của thể chế hành chính nhà nước trong việc xây dựng hệ thống hành chính nhà nước là gì ? Câu 9: Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thể chế của nền hành chính nhà nước ở nước ta. Theo anh, chị yếu tố nào có ý nghĩa quan trọng nhất ? Câu 10: Để xây dựng được một bộ máy hành chính nhà nước hoàn chỉnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, cần phải đảm bảo những yêu cầu gì ? Câu 11: Muốn có một quyết định hành chính đúng đắn, cần phải đảm bảo những yêu cầu gì Câu 12: Phân tích tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính ? Câu 13: Những vấn đề cơ bản của công chức, công vụ ở nước ta. Câu 14: Tại sao phải kiểm soát hành chính ? Những chủ thể nào có chức năng hành chính ? Nội dung kiểm soát hành chính ? Câu 15: Tại sao phải cải cách hành chính ở nước ta ? Hãy trình bày nội hàm của cải cách hành chính ở nước ta bao gồm những vấn đề gì ? 1 Câu 1: Phân tích vấn đề bản chất của nhà nước, các đặc trưng của nhà nước ? Khái niệm: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. • Đặc trưng của nhà nước: - Nhà nước phân chia lãnh thổ quôc gia thành các đơn vị hành chính,thiết lập quyền lực và quản lý dân cơ theo lãnh thổ. - Nhà nước thiết lập quyền lực công đặc biệt. - Nhà nước ban hành pháp luật và bắt mọi thành viên trong xã hội phải tuân theo. - Nhà nước ban hành và thực hiện thu thuế. - Nhà nước có chủ quyền quốc gia. • Bản chất: Nhà nước ra đời diều hòa mâu thuẫn giai cấp, Nhà nước là công cụ của giai cấp thống trị vì vậy nó mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội. Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và là sự biểu hiện của sự không thể điều hoà được của các mâu thuẫn giai cấp đối kháng. Nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt. Để làm rõ bản chất của nhà nước cần phải xác định nhà nước đó của ai? Do giai cấp nào tổ chức nên và lãnh đạo? Phục vụ trước tiên cho lợi ích của giai cấp nào? Nhà nước là công cụ sắc bén thể hiện và thực hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, bảo vệ trước tiên lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. Nhà nước là một hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng trên một cơ sở kinh tế nhất định, đó là công cụ để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.Khi xem xét bản chất của nhà nước, nếu chỉ đề cập đến bản chất giai cấp của nhà nước là phiến diện, bởi nhà nước còn mang trong mình một vai trò xã hội to lớn. Thực tiễn lịch sử đã chỉ ra rằng, một nhà nước không thể tồn tại nếu nó chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà không tính đến lợi ích các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội. Vì vậy, ngoài tư cách là công cụ bảo vệ, duy trì sự thống trị giai cấp, nhà nước còn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, bảo đảm lợi ích chung của xã hội. Trên thực tế, nhà nước nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong xã hội, bảo đảm cho xã hội được trật tự ổn định và phát triển, thực hiện một số chức năng phù hợp với yêu cầu chung của toàn xã hội và bảo đảm những lợi ích nhất định của các giai cấp và giai tầng khác trong chừng mực những lợi ích đó không mâu thuẫn gay gắt với lợi ích của giai cấp thống trị. Qua những điều đã phân tích ở trên cho thấy rằng khi xác định bản chất của nhà nước phải dựa trên cơ sở đánh giá cơ cấu của xã hội, quan hệ giữa các giai cấp trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, nhà nước có bản chất khác nhau. 2 Câu 2: Bản chất của nhà nước XHCN và những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN ? Phân biệt nhà nước pháp quyền XHCN với nhà nước pháp quyền tư sản ? Khái niệm: Nhà nước XHCN là 1 tổ chức mà thông qua đó, Đảng của GCCN thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; là 1 tổ chức chính trị thuộc kiến thức thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của XNCN; đó là 1 NN kiểu mới thay thế NN tư sản nhờ kết quả của cuộc cách mạng XHCN; là hình thức chuyên chính vô sản đc thực hiện trong thời kỳ quá độ lên CNXH. • Bản chất của nhà nước XHCN: là hình thức NN chuyên chính vô sản do đó trước hết nó mang bản chất giai cấp công nhân. Nhưng giai cấp CN lại là giai cấp thuộc nhân dân lao động mà ra, đại biểu phương thức sx mới, hiện đại, và đại biểu cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động và dân tộc, do vậy NNXHCN vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. • Những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN: - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây là đặc điểm rất quan trọng mà nhà nước pháp quyền tư sản không thể có được. - Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan chức năng của nhà nước để thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. - Do một Đảng duy nhất lãnh đạo, có sự giám sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận. - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. - Quản lý XH bằng PL. • Phân biệt nhà nước pháp quyền XHCN với nhà nước pháp quyền tư sản ? Bốn tiêu chí chung của nhà nước pháp quyền như sau: - Phương thức tổ chức,xây dựng và vận hành bộ máy nhà nước phải do pháp luật quy định; - Nhà nước và công dân phải thừa nhận tính tối cao của pháp luật (đảng phái, tổ chức, tôn giáo phải được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật); - Quyền lực nhà nước được xác định gồm: quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp; - Có hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân để điều chỉnh những quan hệ pháp luật phát sinh trong xã hội; đặc biệt là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cơ bản của công dân (hoặc con người nói chung). 3 + Khác nhau: Nhà nước XHCN VN Nhà nước pháp quyền tư sản - Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra các cơ quan quyền lực (Quốc hội, Chính phủ ) và chỉ có nhân dân trực tiếp hoặc thông qua các đại biểu của mình là chủ thể duy nhất có quyền tuyên bố chấm dứt hoạt động của Quốc hội, Chính phủ hoặc tổ chức ra Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ mới. - Nhà nước và công dân đều phải thừa nhận tính tối cao của pháp luật, vì pháp luật XHCN thểhiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân. - Coi quyền lực nhà nước là thống nhất và thuộc về nhân dân; trong đó, có sự phân công, phối hợp, để thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm bảo đảm cho quyền lực nhà nước thống nhất, được thực hiện với hiệu quả cao nhất. - Chỉ công nhận các quy phạm pháp luật khi nó được xác lập và thông qua theo một trình tự và thủ tục nhất định. - Hiến pháp và pháp luật tư sản lại thừa nhận quyền lực của cá nhân Tổng thống hoặc cá nhân Thủ tướng có quyền giải tán Nghị viện (Quốc hội) hoặc giải tán Chính phủ - Nhà nước pháp quyền tư sản, nhà nước và công dân cũng phải thừa nhận tính tối cao của pháp luật, nhưng pháp luật tư sản không phải là pháp luật của toàn dân, không thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của toàn dân mà chỉ phản ánh ý chí, nguyện vọng của một bộ phận nhân dân, đó là những người giàu, là giai cấp tư sản. - Coi thuyết "tam quyền phân lập" là học thuyết cơ bản trong việc thực hiện quyền lực nhà nước, các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp hoàn toàn độc lập với nhau trong việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp - Nhà nước pháp quyền tư sản thường coi "án lệ" hoặc "tập quán" như một loại quy phạm pháp luật "bất thành văn". Câu 3: Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của BMNN ? 4 • Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất, nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ do bản chất của nhà nước quy định. • Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là những nguyên lý, tư tưởng chỉ đạo, là cơ sở cho toàn bộ quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước ta nhìn chung hoạt động dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản sau: - Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nguyên tắc này được qui định rất sớm trong điều 1 (Hiến pháp 1046) và điều 4 (Hiến pháp 1959) - Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. - Nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhìn chung bộ máy nhà nước theo hai bản hiến pháp đều tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc này. Tuy nhiên, ở Hiến pháp năm 1946, tổ chức Bộ máy Nhà nước có những nét giống với chính thể Cộng hoà lưỡng tính, giống với nguyên tắc phân quyền trong bộ máy Nhà nước của các nước tư sản khi thể hiện sự phân công các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp một cách tương đối rõ ràng và độc lập, đặc biệt là Chính phủ có vị trí tương đối độc lập và đối trọng với Nghị viện nhân dân. Mãi đến Hiến pháp 1959, nguyên tắc tập trung dân chủ đã được thể hiện rõ bằng điều 4 của Hiến pháp 1959. Bắt đầu từ đây tư tưởng tập quyền xã hội chủ nghĩa đã được thể chế hoá trong pháp luật nước ta. - Nguyên tắc bình đẳng đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc. Nguyên tắc này đã được qui định ngay từ trong điều 8 Hiến pháp 1946 và điều 3 Hiến pháp 1959. - Nguyên tắc pháp chế xã hôị chủ nghĩa. Nguyên tắc này tuy chưa được qui định cụ thể trong 2 bản Hiến pháp năm 1946 và 1959, nhưng tư tưởng của nó đã nằm trong các điều luật của 2 bản hiến pháp • VỀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC : 1/ nhà nước XHCNVN được tổ chức trên cơ sở : nhà nước tổ chức thành lập ra hệ thống các cơ quan quyền lực , cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp. 2/ có thể chia theo hai cách để nhìn nhận về nguyên tắc tổ chức theo : a/ theo đơn vị và cấp bậc hoạt động, thì : nhà nước được tổ chức theo kiểu phân cấp hoạt động là các cơ quan nhà nước ở trung ương và các cơ quan nhà nước ở địa phương . + ở Trung ương thì hệ thống các cơ quan nhà nước gồm : Quốc Hội (lập pháp) Chính Phủ (bao gồm các bộ và các cơ quan thuộc Chính Phủ - không nên dùng từ ngang bộ vì quyền khác nhau nên không dùng từ ngang ) cơ quan công tố (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ) và cơ quan xét xử ( Tòa án nhân dân tối cao ) + ở địa phương thì tổ chức bộ máy nhà nước (gọi tắt là chính quyền) bao gồm : - chính quyền địa phương cấp tỉnh gồm :Hội đồng Nhân dân và ủy ban nhân dân - các sở và các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, và VKSND và Tòa án nhân dân cấp tỉnh. - chính quyền địa phương cấp huyện bao gồm : HĐND và UBND và các phòng ban và các ban thuộc UBND cấp huyện- Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện và tòa án nhân dân cấp huyện. - chính quyền địa phương cấp Cơ sở bao gồm : HĐND cấp xã và UBND cấp xã các ban thuộc UBND cấp cơ sở . b/ theo chức năng nhiệm vụ của bộ máy nhà nước thì chia tổ chức nhà nước làm ba nhóm sau : - hệ thống các cơ quan quyền lực : bao gồm cơ quan lập pháp và cơ quan quyền lực ở địa phương (là Hội đồng Nhân dân các cấp từ cấp tỉnh cho đến cấp xã) - hệ thống các cơ quan Hành Pháp : bao gồm UBND các cấp - các cơ quan sở ban ngành ổ tỉnh, phòng ban chuyên môn cấp Huyện và các ban chuyên môn của cấp xã. - hệ thống các cơ quan tư pháp : cơ quan tư pháp ở trung ương - VKSND và TAND tối cao ở địa phương có VKSND và TAND cấp tỉnh và cấp huyện. (cấp xã không có cơ quan tư pháp). Câu 4: Những nội dung cơ bản của nền hành chính nhà nước? 5 Nền hành chính Nhà nước là tổng thể các tổ chức và quy chế hoạt động của bộ máy hành pháp có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của nhà nước do các cơ quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến hành bằng những văn bản dưới luật để giữ gìn trật tự công, bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu hàng ngày của công dân. Những nội dung cơ bản của nền hành chính nhà nước - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị: Nền hành chính trước hết là phục vụ chính trị, thực hiện những nhiệm vụ chính trị do cơ quan quyền lực NN quyết định. Hành chính NN là trung tâm thực thi các quyết định của hệ thống chính trị. Nền hành chính VN luôn thực hiện các nhiện vu do Đảng cộng sản và NNVN đề ra, ở đây nền hành chính mang đầy đủ bản chất của nước VN – NN của dân, do dân và vì dân. Hành chính NN ở nước ta là yếu tố cấu thành hệ thống chính trị. Trong hoạt động thực thi quản lý NN, hành chính NN là yếu tố quan trọng quá trình hiệu quả hoạt động quản lý NN cả hệ thống chính trị. - Tính pháp quyền: Là phải đảm bảo nền hành chính hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật NN. Mọi hoạt động đều phải tuân thủ PL và hành chính là thực thi quyền lực nên phải đi đầu trong việc tuân thủ pháp luật. VN là NN pháp quyền xã hội chủ nghĩa và với tư cách là công cụ của NN pháp quyền nên nền hành chính mang đậm tính pháp quyền, nghĩa là tính cưỡng bức của NN, nó hoạt động theo quy tắc đòi hỏi mọi cơ quan NN, tổ chức xã hội, công chức, đều phải nắm vững quyền lực, sử dụng đúng đắn quyền lực, đảm bảo đúng chức năng và thẩm quyền của mình khi thực thi công vụ đồng thời phải nâng cao uy tín về chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ. Kết hợp chặt chẽ yếu tố quyền lực và yếu tố uy tín. - Tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng: Hành chính là phục vụ nhân dân mà công việc này phải làm hàng ngày, thường xuyên cho nên nền hành chính NN phải đảm bảo tính liên lục, ổn định để không bị gián đoạn trong bất kỳ tình huống nào. Tuy vậy ngoài liên tục và ổn định ra thì chưa đủ, nó còn phải bao gồm tính thích ứng vì xã hội luôn luôn phát triển, biến động. Vì vậy nền hành chính cũng phải có những thay đổi để không bị lạc hậu và đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Nền hành chính ở VN khá ổn định và hiện nay đang liên lục đổi mới để đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước, nó liên tục phát triển và ngày càng hoàn thiện. - Tính chuyên môn hoá và nghề nghiệp cao: Các hoạt động trong nền hành chính NN có nội dung phức tạp, đa dạng nên nó đòi hỏi rất cao đến các kiến thức xã hội và chuyên môn của các nhà hành chính. Vì vậy tiêu chuẩn về kiến thức chuyên môn và năng lực quản lý 6 phải trở thành một tiêu chuẩn cơ bản của côngchức, ở VN hiện nay nền hành chính đã đang xây dựng những tiêu chuẩn rất cơ bản và khá khắt khe đối với viên chức hành chính, họ chỉ là những viên chức hành chính nếu họ đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn đưa ra, vì vậy được lựa chọn kỹ càng thì nền hành chính của nước ta trong tương lai sẽ có các viên chức có năng lực. - Tính hệ thống thức bậc chặt chẽ: Nền hành chính NN bao gồm một hệ thống định chế theo thứ bậc chặt chẽ và thông suốt từ Trung ương đến địa phương, trong đó cấp dưới phục tùng cấp trên, nhận chỉ thị mệnh lệnh và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên. Các cơ quan hoạt động trong phạm vi thẩm quyền được giao. Tuy vậy, hệ thống này cũng có tính linh hoạt tương đối để không trở thành một hệ thống xơ cứng và quan liêu. Nền hành chính VN hình thành một hệ thống chặt chẽ từ Trung ương gồm Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đến địa phương bao gồm các Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc. Các cơ quan ở địa phương phải chịu sự quản lý và kiểm tra của các cơ quan Trung ương, bên cạnh đó các cơ quan chuyên môn phải chịu sự quản lý song trùng. - Tính không vụ lợi: Hành chính NN có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích công dân. Mọi hoạt động trong hệ thống hành chính NN đều mang tính chất phục vụ chứ không theo đuổi mục đích lợi nhuận. Vì vậy hành chính hoạt động phải vô tư, tận tâm, trong sạch. Tại VN, nền hành chính phục vụ hết mình cho công dân, nó không hề vụ lợi và ngày nay đang đấu tranh để làm cho nền hành chính VN ngày càng trong sạch và vì lợi ích cộng đồng hơn nữa. - Tính nhân đạo: Xuất phát từ bản chất nhân đạo của NN xã hội chủ nghĩa. Vì vậy tất cả các hoạt động của nền hành chính đều vì con người và phục vụ cộng đồng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không gây phiên hà cho nhân dân. Hoạt động quản lý mang tính thuyết phục là chính, sự cưỡng bức chỉ là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo để mọi vi phạm phải được xử lý chứ không phải chỉ nhằm để trừng phạt. NN VN có bản chất là NN của nhân dân và do nhân dân, vì dân vì vậy tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân là xuất phát điểm của hệ thống lật, thể chế quy tắc, thủ tục hành chính. Các công chức không được quan liêu, cửa quyền, hách dịch, gây phiên hà cho dân khi thi hành công vụ. Mặt khác, hiện nay chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường nên nền hành chính càng đảm bảo tính nhân đạo để hạn chế tối đa mạt trái của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển bền vững. Câu 5: Phân biệt hành chính công với hành chính tư? 7 Khái niệm hành chính công xuất hiện và được sử dụng rất phổ biến ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển mạnh, nơi mà khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng. Hành chính công là một khái niệm để phân biệt với “hành chính tư” sự khác nhau căn bản ở đây nằm ở hai khái niệm “công” và “tư”. nhưng điểm khác nhau căn bản giữa hành chính công và hành chính tư mang tính nguyên tắc. Sự khác nhau Hành chính công Hành chính tư a. mục tiêu hoạt động - phục vụ lợi ích công cộng với tư cách chủ thể vd: quyết định nâng lượng của nhà nước có tác động đối với một số đông người làm công ăn lương trong các cơ quan nhà nước. quyết định tăng lương của một doanh nghiệp chỉ có tác động đến một số nhỏ những người trong doanh nghiệp. - phục vụ lợi ích cá nhân, một nhóm người the đuổi lợi nhuận. b. tính chính trị - mang nặng tính chính trị - mang tính chính trị ở mức độ thấp c. tính quyền lực - mang tính quyền lực nhà nước, tính mệnh lệnh cưỡng chế rất cao vd: quyết định của bộ trưởng và quyết định của người đứng đầu một doanh nghiệp. một được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước, một đảm bảo bằng điều lệ doanh nghiệp - không mang tính quyền lực nhà nước tính cưỡng chế không cao d. cơ sở pháp lý - HCC chi phố bởi luật công chặt, thiếu độ co giãn. - HCT chi phối bởi luật tư . ví dụ: ở việt nam các cơ quan hcnn hoạt động theo quy định của luật hc, các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp . e. quy mô tổ chức hoạt động - bộ máy hcnn rất phức tạp về phạm vi nội dung hoạt động với đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức tham gia. - hct nhỏ về quy mô và số lượng nhân công f. tính chất cơ bản trong hoạt động - mang tính quan liêu chậm chạp hiệu quả hoạt động thấp. - năng động linh hoạt thích ứng với sự thay đổi . g. tài chính hoạt động - sử dụng mặt khối lượng lớn về vật chất và tài chính hoạt động nên sai sót của nó ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội. tài chính hoạt động từ ngân sách nhà nước - sử dụng khối lượng nhỏ tài chính vật chất sai sót ảnh hưởng ở phạm vi nhỏ. tài chính hoạt động tự có. h. yêu cầu đối với đội ngũ những người tham gia hoạt động - kỹ năng cần có đối với nhà hành chính là lớn - kỹ năng cần có đối với nhà điều hành doanh nghiệp nhỏ hơn đối với kỹ năng của nhà hành chính nhà nước. ví dụ: trong nền hcc kỹ năng lãnh đạo coi là kỹ năng cốt yếu trong điều hành doanh nghiệp lại là kỹ năng quản lý Câu 6: Phân tích và lấy ví dụ về phương pháp quản lý hành chính nhà nước? 8 • Phương pháp quản lý hành chính nhà nước là tổng hợp các biện pháp, cách thức mà nhà nước sử dụng để tác động lên các chủ thể khác trong quan hệ XH phát sinh trong quản lý hành chính nhà nước, nhằm đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan hoặc thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước. • 2 nhóm phương pháp mà quản lý hành chính nhà nước sử dụng: - Nhóm 1: Gồm phương pháp của các khoa học khác được quản lý hành chính nhà nước vận dụng như: + Phương pháp kế hoạch hóa; + Phương pháp thống kê; + phương pháp toán học; + phương pháp tâm lý - xã hội; + phương pháp sinh lý học. - Nhóm 2: Gồm 4 phương pháp của khoa học quản lý: +Phương pháp giáo dục tư tưởng đạo đức: Đây là phương pháp tác động về tư tưởng và tinh thần để con người giác ngộ lý tưởng, ý thức chính trị và pháp luật, nhận biết việc làm tốt, thiện việc làm xấu, ác Ý thức đúng thì hành động tốt, trên cơ sở đó sẽ có trách nhiệm, có kỷ luật, có lương tâm, không vi phạm pháp luật, hăng hái lao động, đem hết sức mình ra cống hiến. Vd: -công dân: đạo đức là gốc của con người, đạo đức giúp con người hướng thiện, đi trên con đường đúng đắn và có những thành công đích thực. - cán bộ công chức thì vấn đề đạo đức càng quan trọng hơn, cần tu dưỡng suốt đời. ngoài đạo đức con người cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng. Chủ tịch HCM chính là 1 tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần XHCN. Thông qua đó cán bộ công chức nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung sẽ học tập và trau dồi phẩm chất của mình để xứng đáng là con người XHCN. +Phương pháp tổ chức: Là biện pháp đưa con người vào khuôn khổ kỷ luật, kỷ cương. Để thực hiện phương pháp này điều quan trọng nhất phải có là quy chế, quy trình, nội quy hoạt động của cơ quan, bộ phận, cá nhân và phải kiên quyết thực hiện. 9 Làm tốt biện pháp này thì trách nhiệm và kỷ luật sẽ được giữ vững và tăng lên, hiệu quả công việc sẽ cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững. Vd: việc sắp xếp, phân công bố trí cho người lao động trong cơ quan, hay là việc luân chuyển công tác cán bộ trong địa bàn khu vực 1 cách hợp lý có tổ chức +Phương pháp đòn bẩy kinh tế: Là phương pháp tác động gián tiếp đến hành vi của các đối tượng quản lý thông qua sử dụng những đòn bẩy kinh tế tác động đến lợi ích của con người. Sự tác động bằng lợi ích và thông qua lợi ích để làm cho các khách thể quản lý suy nghĩ đến lợi ích của mình, tự giác thực hiện bổn phận và trách nhiệm một cách tốt nhất mà không phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều. Vd: Hằng năm khi tổng kết hoạt động ở các cơ quan đều tiến hành khen thưởng những cá nhân và tập thể xuất sắc trong công tác với các danh hiệu như: chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, đảng viên ưu tú Khen thưởng là hình thức đặc biệt của sự công nhận chính thức thành tích của cán bộ công chức. từ đó khuyến khích về vật chất hay tinh thần đối với cán bộ công chức khi họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. +Phương pháp hành chính: Là phương pháp ra các mệnh lệnh hành chính dứt khoát, bắt buộc đối tượng quản lý. Đây là sự tác động trực tiếp lên đối tượng bằng cách quy định đơn phương nhiệm vụ và phương án hành động của đối tượng quản lý. Đây là phương pháp cần thiết để đảm bảo cho hoạt động quản lý được tiến hành có hiệu quả và đảm bảo kỷ cương, phép nước. Vd: Việc bắt buộc phải tuân thủ những quyết định cưỡng chế, các quyết định kỷ luật nhà nước và trách nhiệm vật chất khi vi phạm PL, hay các quyết định thu hồi quyền sử dụng đất đai. Khi tiến hành giải tỏa, thu hồi đất đai cần nghiên cứu các điều kiện của người bi giải tỏa như: kinh tế, nhà ở của họ sau khi bị giải tỏa để có những biện pháp giúp đỡ thích hợp. Câu 7: Phân tích và lấy vd về hình thức quản lý hành chính nhà nước? 10 [...]... phải tuân theo b) Thể chế của nền hành chính nhà nước: là một hệ thống gồm luật, các văn bản pháp quy dưới luật tạo khuôn khổ pháp lý cho các cơ quan hành chính nhà nước • Vai trò của thể chế hành chính nhà nước: - Thể chế hành chính nhà nước là cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý hành chính nhà nước Hoạt động quản lý của các cơ quan HCNN là sự tác động của quyền lực NHÀ NƯỚC đến các chủ thể trong xã hội:... HCNN ở nước ta Theo anh, chị yếu tố nào có ý nghĩa quan trọng nhất? 13 • Thể chế của nền hành chính nhà nước: là một hệ thống gồm luật, các văn bản pháp quy dưới luật tạo khuôn khổ pháp lý cho các cơ quan hành chính nhà nước Thể chế hành chính nhà nước là một bộ phận của thể chế xã hội, do nhà nước xây dựng để điều tiết các hoạt động tổ chức và điều hành bộ máy nhà nước và quản lý của bộ máy nhà nước. .. chính nhà nước là loại hoạt động đặc biệt thuộc chức năng của nhà nước và xã hội nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước • Sự cần thiết phải kiểm soát đối với hành chính nhà nước: -Đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa - Đảm bảo chủ thể hành chính nhà nước thực hiện đúng thẩm quyền tránh tình trạng lạm quyền - Đảm bảo giữ vững bản chất của nhà nước - Giữ vững bản chất chế độ chính. .. vấn đề gì ? K/n: Cải cách hành chính là sự tác động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính bằng cách cải biến chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương pháp hành chính mới trên một số hoặc tất cả các phương diện cầu thành nên nền hành chính Ngày nay, cải cách hành chính là vấn đề mang tính toàn cầu Cả các nước đang phát triển và các nước phát triển đều xem cải cách hành. .. nhà nước :tuân thủ theo sự quản lý của nhà nước trê n cơ sở pháp luật,thực hiện quyền làm chủ của mình với nhà nước Thể chế hành chính xác định mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân phản ánh tính chất tập trung dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước Xét về bản chất, Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân Người dân có quyền và nghĩa vụ tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước. .. lực nhà nước, mà còn bao gồm cả hoạt động của các tổ chức do nhà nước thành lập (được nhà nước uỷ quyền) để phục vụ các nhu cầu của nhân dân Các hoạt động này đều do công chức, nhân danh nhà nước tiến hành Nó bao gồm các hoạt động nhân danh quyền lực và các hoạt động của các tổ chức được nhà nước uỷ quyền Ở các nước trên thế giới, khi đề cập đến công vụ, người ta ít nói đến yếu tố quyền lực nhà nước. .. lý vi phạm hành chính, nhưng không có quyền sửa đổi, bãi bỏ quyết định của đối tượng bị thanh tra mà chỉ có quyền tạm đình chỉ việc thi hành một số loại quyết định quản lý hành chính nhà nước nào đó, trong những trường hợp đặc biệt cần thiết, hoặc đình chỉ hành vi hành chính trái pháp luật Câu 15: Tại sao phải cải cách hành chính ở nước ta ? Hãy trình bày nội hàm của cải cách hành chính ở nước ta bao... giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, Nghị quyết Quốc hội đối với toàn bộ bộ máy nhà nước; giải quyết những vấn đề hệ trọng của đất nước Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương chủ yếu thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước Trong đó bao gồm: hoạt động quản lý hành chính nhà nước và một số hoạt động khác có tính chất tài phán Toà án có chức năng xét xử là chủ yếu,... thể chế hành chính nhà nước chịu ảnh hưởng chủ yếu của các yếu tố sau: - Chế độ chính trị: Nhà nước trước hết là công cụ trong tay giai cấp thống trị để giúp giai cấp đó thực hiện các mục tiêu chính trị của mình Do đó, mọi hoạt động của nhà nước đều không thể đi ngược lại các mục tiêu chính trị Các quy định về sự điều tiết của nhà nước đối với xã hội cũng phải phù hợp với những định hướng chính trị... trị trong xã hội Chính vì vậy, những định hướng chính trị có ảnh hưởng to lớn tới toàn bộ hệ thống thể chế nhà nước nói chung và thể chế nhà nước hành chính nói riêng Đối với việt nam: + Hệ thống chính trị bao gồm đảng cầm quyền tác động đến thể chế HCNN +Mọi thể chế HCNN đều phải hướng theo sự chỉ đạo của đảng theo các kỳ đại hội + Thể chế hành chính nhà nước cũng cần đảm bảo những vấn đề dân chủ của . Vai trò của thể chế hành chính nhà nước trong việc xây dựng hệ thống hành chính nhà nước là gì ? Câu 9: Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thể chế của nền hành chính nhà nước ở nước ta. Theo anh,. cho các cơ quan hành chính nhà nước. Thể chế hành chính nhà nước là một bộ phận của thể chế xã hội, do nhà nước xây dựng để điều tiết các hoạt động tổ chức và điều hành bộ máy nhà nước và quản. ĐỀ CƯƠNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Câu 1: Phân tích vấn đề bản chất của nhà nước, các đặc trưng của nhà nước ? Câu 2: Bản chất của nhà nước XHCN và những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG NHẬP MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ nước (CÓ ĐÁP ÁN), ĐỀ CƯƠNG NHẬP MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ nước (CÓ ĐÁP ÁN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay