Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang

103 468 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 18:17

. sản xuất rau an toàn còn chưa ñược quan tâm nhiều. Do ñó, chúng tôi thực hiện ñề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của vi c sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn. chủng vi sinh vật có ích trong nước và sản xuất ñược chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA[35]. Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA là tổng hợp của các chủng vi sinh vật có ích như vi khuẩn quang. ở huyện Vi t Yên tỉnh Bắc Giang . 1.2. Mục ñích, yêu cầu 1.2.1. Mục ñích nghiên cứu Nghiên cứu và ñề xuất các biện pháp kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA trong sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn