nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ đông theo tiêu chuẩn vietgap tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương

161 432 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 18:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN KHẮC TOẢN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU VỤ ðÔNG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP TẠI HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60 31 10 Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN VĂN ðỨC Hà Nội - 2012 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và hình ảnh trong luận văn hoàn toàn trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Nguyễn Khắc Toản Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñối với thầy giáo hướng dẫn TS. Trần Văn ðức ñã ñịnh hướng, chỉ bảo, dìu dắt tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu ñề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Viện ðào tạo sau ðại học, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Bộ môn Kinh tế cùng tất các các thầy cô giáo trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở KHCN, Sở NN&PTNT Hải Dương, Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm, UBND huyện Gia Lộc, các phòng NN&PTNT, phòng TC-KH, phòng KT-HT, Chi cục Thống kê, Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV huyện Gia Lộc, UBND, HTXDVNN và các hộ nông dân của các xã Gia Xuyên, Lê Lợi, Phạm Trấn, ðoàn Thượng, Hồng Hưng ñã cung cấp số liệu khách quan, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi giúp ñỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện ñề tài. Cuối cùng với lòng biết ơn sâu sắc nhất xin dành cho gia ñình, bạn bè ñã giúp ñỡ rất nhiều ñể bản thân tôi hoàn thành chương trình học tập cũng như ñề tài nghiên cứu này. Tác giả Nguyễn Khắc Toản Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục sơ ñồ ix 1 ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 4 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 6 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 6 2.1 Cơ sở lý luận 6 2.2 Cơ sở thực tiễn 25 3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 ðặc ñiểm cơ bản của huyện Gia Lộc 35 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 4.1 Kết quả phát triển sản xuất rau vụ ñông huyện Gia Lộc giai ñoạn 2009 - 2011 45 4.1.1 Hình thức tổ chức sản xuất 45 4.1.2 Diện tích rau vụ ñông của huyện Gia Lộc giai ñoạn 2009 – 2011 45 4.1.3 Năng suất rau vụ ñông của huyện Gia Lộc giai ñoạn 2009 – 2011 45 4.1.4 Sản lượng rau vụ ñông trên ñịa bàn huyện Gia Lộc giai ñoạn 2009 – 2011 49 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iv 4.2 Kết quả phát triển sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP của huyện Gia Lộc giai ñoạn 2009 - 2011 51 4.2.1 Kết quả chung toàn huyện. 51 4.2.2 Kết quả phát triển sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP của các hộ ñiều tra giai ñoạn 2009 – 2011 59 4.2.3 Những nguyên nhân ảnh hưởng tới phát triển sản xuất rau vụ ñông VietGAP. 64 4.3 Những giải pháp phát triển sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Gia Lộc 102 4.3.1 Nhóm giải pháp về chính sách 102 4.3.2 Giải pháp về ñịnh hướng phát triển nông nghiệp tốt của huyện Gia Lộc. 104 4.3.3 Giải pháp quy hoạch vùng sản xuất rau vụ ñông VietGAP 105 4.3.4 Giải pháp về vốn và ñầu tư cho sản xuất rau vụ ñông VietGAP 105 4.3.5 Giải pháp về kỹ thuật sản xuất 106 4.3.6 Giải pháp về thu hái, ñóng gói, bảo quản rau theo quy trình VietGAP 107 4.3.7 Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ rau vụ ñông VietGAP 108 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 5.1 Kết luận 111 5.2 Kiến nghị 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân BVTV Bảo vệ thực vật CC Cơ cấu DT Diện tích GAP Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt HTXDVNN Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp IPM Quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp KHCN Khoa học công nghệ KT- HT Kinh tế - Hạ tầng NN & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NS Năng suất Qð Quyết ñịnh RAT Rau an toàn SL Sản lượng TC - KH Tài chính – Kế hoạch VietGAP Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm UBND Uỷ ban nhân dân GO Giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian VA Giá trị tăng thêm MI Thu nhập hỗn hợp WTO Tổ chức Thương mại Thế giới Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Tác ñộng của cây trồng vụ ñông ñến ñộ màu mỡ của ñất 21 3.1 Số lượng mẫu của các ñiểm ñiều tra 41 4.1 Diện tích sản xuất rau vụ ñông của huyện Gia Lộc và các xã trong huyện qua các năm 2009-2011 47 4.2 Năng suất rau vụ ñông của huyện Gia Lộc và các xã trong huyện qua 3 năm 2009 -2011. 48 4.3 Sản lượng rau vụ ñông của của huyện Gia Lộc và các xã trong huyện qua 3 năm 2009 -2011. 50 4.4 Diện tích sản xuất rau vụ ñông VietGAP của huyện Gia Lộc qua các năm 2009-2011 53 4.5 Năng suất rau vụ ñông VietGAP của huyện Gia Lộc qua 3 năm 2009 -2011. 54 4.6 Sản lượng rau vụ ñông VietGAP của của huyện Gia Lộc qua 3 năm 2009 -2011. 55 4.7 Giá trị sản xuất rau vụ ñông VietGAP của của huyện Gia Lộc giai ñoạn 2009-2011 57 4.8 Kết quả và hiệu quả sản xuất của một số loại rau rau vụ ñông theo quy trình VietGAP tính trung bình trên 1 ha gieo trồng giai ñoạn 2009 - 2011 58 4.9 Diện tích ñất trồng rau vụ ñông của các hộ ñiều tra qua 3 năm 2009 - 2011 61 4.10 Kết quả và hiệu quả sản xuất của một số loại rau rau vụ ñông theo quy trình VietGAP tính trung bình trên 1 ha gieo trồng giai ñoạn 2009 – 2011 tại các ñiểm ñiều tra 63 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vii 4.11 Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình che chắn trong sản xuất rau vụ ñông VietGAP tại xã Gia Xuyên. 64 4.12 Kết quả thực hiện sử dụng ñất theo tiêu chuẩn VietGAP của các hộ ñiều tra giai ñoạn 2009 - 2011. 68 4.13 Tình hình sử dụng nước tưới cho rau vụ ñông sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở ñiểm ñiều tra giai ñoạn 2009 - 2011 69 4.14 Tình hình sử dụng vốn ñầu tư cho sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP trung bình 3 năm 2009 - 2011 tại các ñiểm ñiều tra 71 4.15 Tình hình sử dụng lao ñộng sản xuất rau vụ ñông VietGAP của các hộ ñiều tra 73 4.16 Kết quả tập huấn kỹ thuật sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ nông dân tại ñiểm ñiều tra, qua các năm 2009 - 2011. 76 4.17 Tình hình nắm bắt các thông tin về chỉ ñạo sản xuất của các hộ ñiều tra qua các năm 2009 – 20011 78 4.18 Nguồn gốc giống trong sản xuất rau vụ ñông VietGAP giai ñoạn 2009 - 2011 ở các ñiểm ñiều tra 80 4.19 Kết quả sử dụng giống cho sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP của các hộ ñiều tra 81 4.20 Tình hình sử dụng phân bón cho rau vụ ñông sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở ñiểm ñiều tra 83 4.21 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho rau vụ ñông sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở ñiểm ñiều tra 85 4.22 Kết quả thực hiện quy vùng sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP của huyện Gia Lộc (2009 – 2011) 87 4.23 Kết quả thực hiện KCHKM cho các vùng sản xuất rau vụ ñông VietGAP huỵên Gia Lộc giai ñoạn 2009 - 2011 89 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… viii 4.24 Kết quả cung ứng giống rau qua các kênh cung ứng tại các ñiểm ñiều tra giai ñoạn 2009 – 2011 92 4.25 Nguồn cung ứng thuốc bảo vệ thực vật 93 4.26 Bảng ñánh giá sản xuất rau vụ ñông theo quy trình VietGAP tại ñiểm ñiều tra giai ñoạn 2009 - 2011 99 4.26 Bảng ñánh giá sản xuất rau vụ ñông theo quy trình VietGAP tại ñiểm ñiều tra giai ñoạn 2009 - 2011 (tiếp) 100 4.27 ðánh giá ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức ( SWOT) trong sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Gia Lộc. 101 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… ix DANH MỤC SƠ ðỒ STT Tên sơ ñồ Trang Sơ ñồ 2.1: Quy trình rau hữu cơ 18 Sơ ñồ 4.1. Các kênh tập huấn kỹ thuật cho nông dân. 75 Sơ ñồ 4.2. Các mối quan hệ trong cung ứng giống rau 90 Sơ ñồ 4.3. Các mối quan hệ trong cung ứng thuốc BVTV cho sản xuất rau 92 [...]... qu trong s n xu t rau v ủụng theo quy trỡnh s n xu t nụng nghi p t t (VietGAP) - ỏnh giỏ th c tr ng phỏt tri n s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP c a huy n Gia L c - Phõn tớch m t s y u t nh h ng phỏt tri n s n xu t rau v ủụng theo quy trỡnh VietGAP t i ủ a phng - xu t ủ nh h ng m t s gi i phỏp ch y u nh m thỳc ủ y quỏ trỡnh s n xu t rau theo quy trỡnh VietGAP c a huy n Gia L c ủ n nm 2015... m v vai trũ c a s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP 2.1.3.1 c ủi m c a s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP a c ủi m k thu t Rau v ủụng l lo i rau th ng ủ c tr ng vo mựa ủụng Rau v ủụng Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n vn th c s khoa h c kinh t 18 VietGAP l cỏc lo i rau ủ c tr ng vo mựa ủụng theo quy trỡnh s n xu t nụng nghi p t t c ủi m c a cỏc lo i rau ny ủú l a c ng ủ ỏnh... tri n s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP t i huy n Gia L c, t nh H i Dng 1.2 M c tiờu nghiờn c u c a ủ ti 1.2.1 M c tiờu chung Nghiờn c u, ủỏnh giỏ th c tr ng phỏt tri n s n xu t rau v ủụng theo quy trỡnh th c hnh s n xu t nụng nghi p t t trờn ủ a bn huy n Gia L c, t ủú ủ xu t m t s gi i phỏp nh m phỏt tri n s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP trờn ủ a bn huy n trong th i gian t i 1.2.2... v ủ m cao S n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP ủ u cú nh ng ủ c ủi m riờng v cỏc ủ c ủi m ủú bao g m: - H u h t cỏc lo i rau ủ u qua th i k v n m t c l cỏc lo i h t gi ng ủ u ph i ủ c gieo m tr c khi ủa ra ru ng s n xu t ủ i tr Th i gian gieo m c a cỏc lo i rau th ng ng n, ủ i v i rau v ủụng th i gian ny kộo di trung bỡnh t 25 - 45 ngy - S n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP yờu c u k thu... th s n ph m rau VietGAP c a huy n Gia L c 1.3.2 Ph m vi nghiờn c u - Ph m vi v khụng gian: ti ủ c ti n hnh trờn ủ a bn huy n Gia L c, nhng t p trung t i 05 xó s n xu t rau v ủụng nhi u nh t v cú ỏp d ng cỏc quy trỡnh s n xu t tiờn ti n ủ a phng, trong ủú ch y u l m ts nhúm h s n xu t rau + Xó Gia Xuyờn cú v trớ phớa ụng - B c huy n Gia L c, l xó c n th , ti p giỏp v i Thnh ph H i Dng Gia Xuyờn l m... cỏch h p lý ủ ủ t nng su t rau v ủụng VietGAP cao nh t - Rau l ngnh s n xu t hng húa v cú t su t hng húa l n Tiờu dựng rau an ton cũn ph thu c vo y u t thu nh p, tõm lý, t p quỏn, thúi quen ng i tiờu dựng 2.1.3.2 Vai trũ c a s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP - Khai thỏc cú hi u qu hn cỏc ngu n l c: Vi c tng thờm v ủụng núi chung v s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP núi riờng, ủó gúp... i: S n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP mang l i hi u qu trờn nhi u m t: cung c p lng th c, th c ph m an ton cho ng i v lm th c n cho gia sỳc, lm nguyờn li u cho ch bi n, gúp ph n c i t o v b i d ng ủ t c bi t, s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP lm tng thu nh p b ng ti n, tng tớch lu v nõng cao m c s ng c a nụng dõn 2.1.4 Phỏt tri n s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP D a trờn... xu t rau v ủụng hi n nay? 3 Th c tr ng phỏt tri n s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n vn th c s khoa h c kinh t 3 c a cỏc h nụng dõn huy n Gia L c nh ng nm qua ra sao? 4 Phỏt tri n s n xu t rau v ủụng theo tiờu chu n VietGAP ủa phng ủang g p nh ng khú khn, tr ng i gỡ? Nguyờn nhõn c a nh ng khú khn, tr ng i ủú? 5 Cỏc bi n phỏp ủ phỏt tri n s n xu t rau v... ng: phỏt tri n rau v ủụng VietGAP ph i ủ m b o c hi u qu kinh t , hi u qu xó h i v b o v mụi tr ng - Phỏt tri n rau v ủụng VietGAP ph i theo h ng s n xu t hng hoỏ: s n xu t hng hoỏ ủ i v i rau v ủụng VietGAP khụng cú ngha l t o ra v i kh i l ng l n m c n cn c vo nhu c u c a ng i tiờu dựng ủ ra cỏc quy t ủ nh s n xu t: m r ng di n tớch, thay ủ i c c u cõy tr ng - Phỏt tri n rau v ủụng VietGAP ph i d... xu t rau 2.1.2.1 Rau th ng H u h t vi c s n xu t rau truy n th ng d a trờn kinh nghi m tr ng rau t nhi u nm, ng i dõn v n dựng cỏc lo i phõn bún v thu c húa h c m t cỏch quỏ m c, khụng theo quy ủ nh, nh ng lo i thu c cú ủ c t cao, th i gian cỏch ly di do v y m d l ng thu c BVTV trong rau r t cao Hn n a ủi u ki n s n xu t nh ủ t, n c khụng s ch ch a nhi u kim lo i n ng, m t s s d ng phõn ti ủ t i rau . theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu, ñánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau vụ ñông theo quy. phát triển sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn VietGAP của huyện Gia Lộc. - Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng phát triển sản xuất rau vụ ñông theo quy trình VietGAP tại ñịa phương. - ðề xuất. ñể phát triển sản xuất rau vụ ñông theo tiêu chuẩn ViêtGAP ñến năm 2015? 1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ đông theo tiêu chuẩn vietgap tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương, nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ đông theo tiêu chuẩn vietgap tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương, nghiên cứu phát triển sản xuất rau vụ đông theo tiêu chuẩn vietgap tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn