HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI DO NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐẢM BẢO TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC

62 534 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 23:55

Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC DANH SÁCH SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức của đơn vị Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái Sơ đồ 1.3: Bộ máy kế toán trong đơn vị Sơ đồ 1.4: Quy trình xử lý và tổng hợp số liệu bằng hệ thống phần mềm kế toán Sơ đồ 2.1: Sơ đồ luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH hàng tháng Sơ đồ 2.2: Sơ đồ luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH 1 lần do NSNN đảm bảo Sơ đồ 2.3: Kế toán chi BHXH từ nguồn NSNN đảm bảo Sơ đồ 2.4: Luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo Sơ đồ 2.5: Luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH 1 lần do quỹ BHXH đảm bảo Sơ đồ 2.6: Luân chuyển chứng từ chi chế độ ốm đau, NSD-PHSK do quỹ BHXH đảm bảo Sơ đồ 2.7: Kế toán chi BHXH do quỹ BHXH bắt buộc đảm bảo Sơ đồ 2.8: Luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH 1 lần do quỹ BHTN đảm bảo Sơ đồ 2.9: Kế toán chi BHTN LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của chuyên đề Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo đảm ổn định đời sống cho NLĐ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc. Để thực hiện nhiệm vụ đó, ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành. Trong quá trình thực hiện, các chế độ và 1 Khóa luận tốt nghiệp chính sách đó không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kì phát triển của đất nước bởi trình độ phát triển của BHXH được quyết định bởi mức độ phát triển của nền kinh tế, nền kinh tế càng phát triển thì mức độ hoàn thiện BHXH càng cao, ngược lại, nếu hoạt động BHXH kém hiệu quả cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. BHXH đã góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn xã hội về kinh tế cho mọi người trong cộng đồng trước những trắc trở rủi ro, góp phần ổn định và thúc đẩy xã hội phát triển, cải thiện quan hệ sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập, phục vụ tốt cho con người về các dịch vụ như y tế, văn hóa, giáo dục. Vì vậy, BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc và nó không thể thiếu của mỗi quốc gia nhằm bình ổn đời sống kinh tế - xã hội và góp phần làm vững chắc thể chế chính trị. BHXH Việt Nam có tồn tại và phát triển vững mạnh được hay không thì sự phát triển của BHXH của các tỉnh thành phố là một mắt xích vô cùng quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam đặt tại thành phố Vĩnh Yên, có chức năng giúp Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện; quản ký quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật. Nằm trong hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang từng bước đi lên, cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển BHXH Việt Nam lớn mạnh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành BHXH là công tác chi trả BHXH. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH, góp phần không nhỏ trong việc ổn định các hoạt động của ngành BHXH và đảm bảo an sinh xã hội. Được sự hướng dẫn, chỉ bảo của thầy giáo Nguyễn Văn Thụ, cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị phòng Kế hoạch – Tài chính trong cơ quan đã tạo điều kiện cho em tiếp cận thực tế tại đơn vị BHXH tỉnh Vĩnh 2 Khóa luận tốt nghiệp Phúc, giúp em vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế, tìm hiểu sâu hơn về công tác tổ chức kế toán, tình hình thu chi BHXH trong đơn vị. Là sinh viên chuyên ngành kế toán trường Đại học Lao động – Xã hội được thực tập tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, để hiểu rõ hơn về BHXH thông qua việc chi trả trợ cấp các chế độ BHXH nên em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi do nguồn Ngân sách Nhà nước, quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Kết cấu của đề tài ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm có ba phần: Phần I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC. Phần II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC. Phần III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 2. Mục đích, phạm vi nghiên cứu 2.1. Mục đích Về lý thuyết, quá trình nghiên cứu nhằm tìm hiểu, củng cố thêm kiến thức chuyên ngành Kế toán BHXH nói riêng và Kế toán HCSN nói chung. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận cơ bản về Kế toán BHXH bao gồm các nguyên tắc, quy tắc, các phương pháp, hình thức kế toán được quy định trong các thông tư, nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính, các chế độ và chuẩn mực kế toán,… Thông qua nôi dung nghiên cứu nêu lên được những luận điểm, so sánh giữa thực tế và lý thuyết để thấy được sự tương đồng, đồng thời đưa ra được những luận điểm về những vấn đề chưa rõ ràng nhằm tìm ra được cách giải thích hợp lý nhất. Về thực tế, quá trình nghiên cứu nhằm tìm hiểu, khái quát chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, lĩnh vực hoạt động của ngành BHXH. Đồng thời, đề tài nghiên cứu sâu hơn về Kế toán chi BHXH nhằm làm rõ thực trạng công tác quản lý, chi trả BHXH và trợ cấp BHXH, từ đó rút ra những mặt còn tồn tại, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Kế toán chi BHXH. 3 Khóa luận tốt nghiệp 2.2. Phạm vi nghiên cứu Về lý thuyết, đề tài nghiên cứu Kế toán chi BHXH dưới góc độ Kế toán BHXH theo Chế độ kế toán BHXH Việt Nam, ban hành theo thông tư số 178/2012/TT-BTC ban hành ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về thực tế, đề tài nghiên cứu về kế toán chi BHXH tại đơn vị BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó rút ra những nhận xét về ưu, nhược điểm và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Do kiến thức và thời gian cũng như những thông tin thu thập về BHXH tỉnh Vĩnh Phúc còn hạn chế nên đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu, thu thập số liệu liên quan đến Kế toán chi BHXH trong phạm vi tháng 3 năm 2014. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài chính, cụ thể là các chứng từ phát sinh, sổ chi tiết các tài khoản, bảng cân đối kế toán, báo cáo quyết toán,… 3.2. Phương pháp xử lý số liệu Sau khi nắm bắt được thông tin và số liệu cụ thể vấn đề đã đặt ra, cần phải phân tích, xử lý số liệu từ phòng Kế hoạch – Tài chính nhằm có sự so sánh để thấy được tiến độ chi trả trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng đã phù hợp chưa, nếu chưa thì đề xuất phương pháp khắc phục, từ đó đưa ra những phương hướng hợp lý đúng theo quy định nhằm để việc chi có hiệu quả hơn. Xem những tài liệu cần thiết có liên quan đến đơn vị. Ngoài ra, đề tài còn dựa trên việc nghiên cứu tổng hợp từ những kiến thức học ở trường, trên sách báo, tạp chí có liên quan, đồng thời kết hợp với việc tiếp xúc, tham khảo ý kiến của các cô chú, anh chị trong phòng để có những hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về đề tài nghiên cứu. 4. Đóng góp của chuyên đề 4 Khóa luận tốt nghiệp Có thể thấy rõ, chi trả BHXH là một trong những khâu quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của BHXH, góp phần trực tiếp thể hiện sự hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác Kế toán chi BHXH” có tính thực tiễn cao. Việc nghiên cứu đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về hoạt động BHXH, Kế toán BHXH và công tác tổ chức, quản lý chi trả BHXH, phân tích về thực trạng công tác kế toán chi BHXH. Thông qua việc nghiên cứu đề tài, em hy vọng có thể đóng góp một phần ý kiến cá nhân đề hoàn thiện công tác Kế toán BHXH nói chung và công tác Kế toán chi BHXH nói riêng. Do thời gian nghiên cứu ngắn và kiến thức cũng như trình độ hiểu biết còn hạn hẹp nên không tránh khỏi sai sót, em mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Văn Thụ, để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, chú Lê Văn Vân – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, anh Nguyễn Kim Ngọc – Phụ trách kế toán chi cùng các cô, các anh chị trong phòng Kế hoạch - Tài chính tại BHXH Tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại đơn vị. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Thụ đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 1.1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị HCSN, tổ chức quản lý ảnh hưởng đến công tác kế toán chi BHXH 1.1.1. Đặc điểm tình hình chung của đơn vị 5 Khóa luận tốt nghiệp 1.1.1.1. Sơ lược về đặc điểm của tỉnh Vĩnh Phúc và những tác động đến việc tổ chức thực hiện chính sách chi BHXH, BHYT Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc đồng bằng Bắc Bộ, là vùng đồng bằng có trung du và miền núi. Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, phía Nam giáp tỉnh Hà Tây, phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp thủ đô Hà Nội. Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1.370,73 km 2 . Vùng trung du có diện tích đất tự nhiên là 24,9 nghìn ha; vùng núi có diện tích là 65,3 nghìn ha. Vĩnh Phúc có một thành phố, một thị xã, 7 huyện với 150 xã, phường, thị trấn. Trong đó, thành phố Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và xa hơn là với Trung Quốc, Vĩnh Phúc chịu sự tác động rất lớn của quá trình phát triển vùng, có nhiều thuận lợi trong giao lưu trao đổi hàng hoá và phát triển các loại hình dịch vụ.Những năm gần đây, cùng với sự đổi mới của đất nước, Vĩnh Phúc đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Những đặc điểm chủ yếu này đã có tác động không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt là công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Là tỉnh có hơn một nửa các huyện miền núi, địa bàn tương đối rộng, cơ sở vật chất như đường giao thông, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc,…còn chưa phát triển đồng đều, nhất là ở các huyện vùng sâu vùng xa nên việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách Những đặc điểm chủ yếu này đã có tác động không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt là công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Là tỉnh có hơn một nửa các huyện miền núi, địa bàn tương đối rộng, cơ sở vật chất như đường giao thông, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc,…còn chưa phát triển đồng đều, nhất là ở các huyện vùng sâu vùng xa nên việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sácpháp luật về BHXH, BHYT và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng hưởng chế độ hàng tháng còn nhiều khó khăn. 6 Khóa luận tốt nghiệp 1.1.1.2. Giới thiệu chung về BHXH tỉnh Vĩnh Phúc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng dịch vụ công. − Tên gọi giao dịch: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC. − Trụ sở: Số 8, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. − Điện thoại giao dịch: (0211).3862245 - Fax: (0211).3841428 − Email: baohiemxahoi@vinhphuc.gov.vn Quỹ BHXH được Nhà nước bảo trợ với sự đóng góp của NLĐ và người sử dụng lao động. 1.1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển BHXH tỉnh Vĩnh Phúc Ngày 16/9/1997, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 1607-QĐ/BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Những năm đầu mới thành lập, BHXH tỉnh có 7 đơn vị trực thuộc gồm một thị xã, 6 huyện. Từ tháng 01/2003, thực hiện Quyết định số 20/Ttg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc và BHYT tỉnh Vĩnh Phúc chính thức trở thành một tổ chức thống nhất trong hệ thống của BHXH Việt Nam, chịu trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện chính sách quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đó, tổ chức của BHXH tỉnh cũng có sự thay đổi gồm BHXH 6 huyện, 2 thị xã. Từ ngày tháng 12 năm 2006, thị xã Vĩnh Yên được công nhận là đô thị loại 3, trở thành thành phố Vĩnh Yên, tổ chức của BHXH tỉnh bao gồm 6 huyện, 1 thị xã , 1 thành phố. 7 Khóa luận tốt nghiệp Từ tháng 12 năm 2008, huyện Sông Lô được tách ra thành một huyện riêng từ huyện Lập Thạch cũ, tổ chức của BHXH tỉnh gồm 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố và giữ nguyên cho tới ngày nay. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc gồm 9 phòng chức năng (Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Thu, Phòng Kiểm tra, Phòng Chế độ BHXH, Phòng Giám định BHYT, Phòng Cấp sổ - thẻ, Phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ). Nằm trong hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thu hút đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng nhiều, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh xã hội trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc. 1.1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc 1.1.1.4.1. Chức năng: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh, nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHXH, BHYT; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại thành phố Vĩnh Yên trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc, có con dấu và tài khoản riêng. 1.1.1.4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: − Xây dựng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt. − Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định. 8 Khóa luận tốt nghiệp − Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT. − Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm. − Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. − Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định. − Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định. − Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT. − Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra BHXH thành phố, huyện, thị xã ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do UBND xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở xã, phường, thị trấn. − Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. − Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan BHXH thành phố và BHXH huyện, thị xã. − Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT. 9 Khóa luận tốt nghiệp − Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động BHXH thành phố, huyện, thị xã. − Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho công chức, viên chức thuộc BHXH thành phố, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. − Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan tới việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. − Đề xuất với BHXH Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT. − Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. − Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của BHXH tỉnh. − Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định. − Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao. 1.1.1.5. Lĩnh vực hoạt động − Quản lý các đối tượng tham gia BHXH; − Thu BHXH; − Chi BHXH; − Xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH; − Cấp sổ BHXH cho NLĐ; 10 [...]... động để chi trả kịp thời cho người lao động cho nên quá trình chi trả được thực hiện tại các đơn vị sử dụng lao động ∗ Công tác kế toán chi BHXH tại đơn vị gồm: − Kế toán chi BHXH do NSNN đảm bảo; − Kế toán chi BHXH bắt buộc từ quỹ bảo hiểm − Kế toán chi BHTN 2.1.2 Kế toán chi BHXH do NSNN đảm bảo 24 Khóa luận tốt nghiệp Hàng năm, BHXH tỉnh lập dự toán chi BHXH cho các đối tượng hưởng BHXH Chi cho... thiết tích lũy nguồn quỹ để thực hiện chính sách BHXH trong hoàn cảnh mới − Nguồn kinh phí chi trả do quỹ BHXH đảm bảo thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH từ sau ngày 01/01/1998 do hệ thống BHXH thực hiện được đảm bảo bằng nguồn thu BHXH ∗ Phương thức và thời gian chi trả − Phương thức chi Phương thức chi trả các chếđộ bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc gồm hai... BHYT và các khoản chi khác theo chế độ quy định − Kết cấu tài khoản: Bên Nợ: Tại BHXH tỉnh, thành phố: − Số chi trả BHXH cho các đối tượng do NSNN đảm bảo phát sinh tại BHXH tỉnh, thành phố; − Tổng hợp số chi BHXH cho các đối tượng do NSNN đảm bảo theo số liệu duyệt y quyết toán cho BHXH các quận, huyện, thị xã; − Điều chỉnh số chi BHXH do NSNN đảm bảo số đã ghi sổ theo số được duyệt chính thức của BHXH. .. hưu của đối tượng do NSNN đảm bảo, ghi: Nợ TK 664- Chi BHXH do NSNN đảm bảo Có TK 331- Các khoản phải trả (33188) 3- Trích BHYT cho các đối tượng hưởng BHXH do NSNN đảm bảo do BHXH tỉnh, thành phố quản lý, ghi: Nợ TK 664- Chi BHXH do NSNN đảm bảo Có TK 573- Thu BHYT 28 Khóa luận tốt nghiệp 4- Khi báo cáo về chi BHXH cho các đối tượng do NSNN đảm bảo của BHXH các quận, huyện, thị xã được duyệt chính... sách của các đối tượng Tài khoản 671 phải hạch toán chi tiết cho từng đối tượng nhận BHXH và theo nội dung chi: ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động-BNN và các khoản chi nghiệp vụ phí, theo từng quỹ thành phần và đúng chế độ chi BHXH 34 Khóa luận tốt nghiệp − Kết cấu tài khoản: Bên Nợ: Tại BHXH tỉnh − Số chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng do quỹ BHXH bắt buộc đảm bảo. .. CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Thực trạng công tác kế toán chi BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc Có thể nói, chi trả BHXH là khâu thể hiện rõ ràng nhất chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước Chi trả cho các chế độ BHXH là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, chủ yếu của ngành BHXH đối với những người tham gia BHXH và phải thực hiện tốt nguyên tắc chi trả đầy đủ, kịp thời,... khoản 671- Chi BHXH bắt buộc Tài khoản này sử dụng ở BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, huyện, để phản ánh số thực chi lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng do Quỹ BHXH bắt buộc đảm bảo trên địa bàn huyện, tỉnh và trong cả nước Hạch toán tài khoản 671 phải đảm bảo nguyên tắc phản ánh theo số thực tế chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH (riêng lệ phí chi được tính theo số được trích) Không phản ánh vào tài khoản... thống sổ kế toán: các đơn vị BHXH đều phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ – CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Sổ kế toán gồm: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết Các đơn vị BHXH phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của hình thức kế toán Nhật... Tại BHXH tỉnh, thành phố: − Khi quyết toán được duyệt y, căn cứ vào thông báo duyệt y quyết toán của BHXH Việt Nam kết chuyển số chi BHXH cho các đối tượng do NSNN đảm bảo và nguồn kinh phí NSNN cấp; − Số chi sai bị xuất toán phải thu hồi Tài khoản 664- Chi BHXH do NSNN đảm bảo có 3 tài khoản cấp 2: 27 Khóa luận tốt nghiệp − TK 6641- Năm trước: tài khoản này phản ánh số chi BHXH cho các đối tượng do. .. dụng để phản ánh số thực chi BHXH do NSNN đảm bảo Hạch toán tài khoản này phải đảm bảo nguyên tắc phản ánh theo số thực tế chi trả, không phàn ánh vào tài khoản này số phải trả theo danh sách cho các đối tượng hưởng BHXH do Ngân sách đảm bảo (riêng lệ phí chi tính theo số được trích) Tài khoản này phải hạch toán chi tiết cho từng đối tượng nhận BHXH và theo nội dung chi BHXH gồm chi hưu trí, tử tuất, . độ BHXH nên em chọn đề tài Hoàn thiện kế toán chi do nguồn Ngân sách Nhà nước, quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc làm khóa luận tốt nghiệp. cứu về kế toán chi BHXH tại đơn vị BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó rút ra những nhận xét về ưu, nhược điểm và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Do kiến. 2.3: Kế toán chi BHXH từ nguồn NSNN đảm bảo Sơ đồ 2.4: Luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo Sơ đồ 2.5: Luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH 1 lần do quỹ BHXH đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI DO NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐẢM BẢO TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI DO NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐẢM BẢO TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI DO NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐẢM BẢO TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC, CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC, TK 6641- Năm trước: tài khoản này phản ánh số chi BHXH cho các đối tượng do NSNN đảm bảo thuộc năm trước khi báo cáo quyết toán chi BHXH năm trước chưa được duyệt., TK 6643- Năm sau: tài khoản này chỉ sử dụng ở những đơn vị được cấp phát kinh phí trước cho năm sau để phản ánh các khoản chi BHXH do NSNN đảm bảo trước cho năm sau. Đến cuối ngày 31/12, số chi tài khoản này được chuyển sang TK 6642- Năm nay., 2- Số quyết toán chi nghỉ DSPHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ- BNN, ghi:, Sơ đồ hạch toán:, CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC, Các giải pháp hoàn thiện, Điều kiện thực hiện giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay