Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

113 443 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 17:46

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LẠI HỢP QUỲNH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. VŨ BÁ THỂ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực. Các thông tin tài liêu trình bày trong luận văn đã đƣợc ghi rõ nguồn gốc. Những kết luận khoa học của luận văn chƣa từng đƣợc công bố trong bất cứ công trình nào. Thái Nguyên, tháng 5 năm 2014 Tác giả luận văn Lại Hợp Quỳnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn: Các thầy, các cô của Đại học Thái Nguyên, đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trƣờng đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em hoàn thành khóa học trong 2 năm qua. Đặc biệt, em xin đƣợc cảm ơn thầy giáo hƣớng dẫn - TS. Vũ Bá Thể, ngƣời đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành bản luận văn vừa đƣợc bảo vệ thành công trƣớc Hội đồng khoa học. Em cũng xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp tại KBNN Vĩnh Phúc, KBNN Lập Thạch, KBNN Vĩnh Tƣờng, KBNN Tam Dƣơng, UBND huyện Lập Thạch, gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên để em hoàn thành tốt chƣơng trình học tập và nghiên cứu đề tài trong thời gian vừa qua. Thái Nguyên, tháng 5 năm 2014 Tác giả luận văn Lại Hợp Quỳnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Kết quả nghiên cứu 3 5. Bố cục của Luận văn 4 Chƣơng 1. KINH NGHIỆM 5 c 5 5 1.1.2. Kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản 11 1.1.3 Đặc điểm của chi đầu tƣ XDCB bằng nguồn vốn NSNN 16 18 1.1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc. 27 một số nƣớc, một số địa phƣơng trong tỉnh và rút ra những điểm để liên hệ và vận dụng 30 ơ bản 30 1.2.2. Kinh nghiệm quản lý chi đầu tƣ xây dựng cơ bản ở một số địa phƣơng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 34 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.3. Những kinh nghiệm rút ra về công tác quản lý kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản để huyện Lập Thạch có thể liên hệ và vận dụng 36 Chƣơng 2. 39 2.1. Khung phân tích 39 40 40 40 u 42 2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội 42 n 42 43 đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN 43 Chƣơng 3. KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 45 3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên Kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch 45 45 - xã hội 48 3.1.3. Lợi thế và khó khăn của huyện Lập Thạch 49 3.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nƣớc huyện Lập Thạch 50 50 Lập Thạch 52 huyện Lập Thạch 70 3.3.1. Kết quả đạt đƣợc 70 3.3.2. Những tồn tại 71 3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 73 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v Chƣơng 4. 76 4.1. Định hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc huyện 76 4.1.1. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu vốn đầu tƣ xây dựng c 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 -2020 76 4.1.2. Định hƣớng tăng cƣờng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc 80 4.1.3. Định hƣớng cơ chế quản lý chi đầu tƣ xây dựng cơ bản 82 4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN huyện Lập Thạch 85 4.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 85 ầu tƣ 89 4.2.3. Công tác cấp phát sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản 92 cơ bản 94 dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc 96 4.3. Một số kiến nghị 98 4.3.1. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện 98 4.3.2. Đối với Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh 98 4.3.3. Đối với Kho bạc Nhà nƣớc 99 4.3.4. Đối với Bộ Tài chính 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTMT : Chƣơng trình mục tiêu HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc KT-XH : Kinh tế - xã hội NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc QLNN : Quản lý nhà nƣớc TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng cơ bản Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình kiểm soát, thanh toán vốn ĐTXDCB từ nguồn NSNN cấp huyện qua KBNN từ năm 2004 đến năm 2013 60 Bảng 3.2: Tình hình chi đầu tƣ XDCB từ nguồn ngân sách huyện Lập Thạch, giai đoạn 2004 - 2013 65 Bảng 3.3: Tỷ trọng vốn đầu tƣ XDCB trên địa bàn Huyện Lập Thạch 67 78 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các cơ quan kiểm soát chi đầu tƣ thuộc ngành tài chính [3], [8] 14 cơ bản qua KBNN [7] 24 Sơ đồ 2.1: Khung phân tích công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB qua KBNN 39 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế quốc dân, đầu tƣ xây dựng cơ bản (XDCB) là một trong những hoạt động quan trọng góp phần tạo ra cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội. Là nhân tố quyết định thay đổi chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia, thúc đẩy sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế cũng nhƣ trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Sau gần 30 năm t , nƣớc nông nghiệp nhà nƣớc ta Sở dĩ đạt đƣợc nhƣ vậy là do chúng ta gi (NSNN). Đảng, nhà nƣớc và của chính quy - , t - . Lập Thạch là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, có nhiều tiềm năng phát triển triển kinh tế xã hội so với các huyện khác trong tỉnh. Những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn trong cân đối ngân sách song địa phƣơng vẫn đảm bảo cân đối ngân sách chi cho đầu tƣ xây dựng cơ [...]... bạch trong chi đầu tƣ xây dựng cơ bản của những đơn vị thụ hƣởng ngân sách còn hạn chế Xuất phát từ những lý do trên nên tôi lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý vốn Ngân sách Nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung , từ đó tƣ xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc,... cao hiệu quả đầu tƣ công trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Mục tiêu cụ thể kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN - Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN huyện Lập Thạch, từ đó dựng cơ bản tại KBNN huyện Lập Thạch Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 và kiến nghị nhằm hoàn - , tỉnh Vĩnh Phúc 3 Đối... quả chi đầu tƣ XDCB 1.1.4 qua K 1.1.4.1 Vai trò quản lý của KBNN về chi đầu tư xây dựng cơ bản * Vị trí và chức năng Kho bạc Nhà nƣớc là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về quỹ ngân sách nhà nƣớc, các quỹ tài chính nhà nƣớc và các quỹ khác của Nhà nƣớc đƣợc giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn cho Ngân sách Nhà nƣớc cho đầu tƣ xây dựng cơ bản. .. sống của mọi ngƣời trong xã hội [12] Đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nƣớc là việc sử dụng phần vốn ngân sách Nhà nƣớc dành cho đầu tƣ xây dựng cơ bản, vốn vay nƣớc ngoài của Chính phủ và vốn hỗ trợ phát triển c nh phủ và Chính quyền các cấp, vốn tín dụng đầu tƣ của các ngân hàng quốc doanh và vốn đầu tƣ của doanh nghiệp Nhà nƣớc, dùng để đầu tƣ vào Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên... văn đƣợc kết cấu bao gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: tƣ đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN; Chƣơng 2: Phƣơng pháp và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu; Chƣơng 3: Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBN ; Chƣơng 4: Định hƣớng, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN huyện Lập Thạch Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/... các dự án công, các ngành kinh tế mũi nhọn có vị trí quyết định đến sự hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nƣớc chủ yếu đƣợc tiến hành theo kế hoạch Nhà nƣớc, nhằm thực hiện mục tiêu chi n lƣợc phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ * Chi đầu tư xây dựng cơ bản ơ bản là các khoản chi cho đầu tƣ xây dựng các công trình... cho đối tƣợng thuộc các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình kết cấu then chốt có tác động thay đổi cơ cấu kinh tế của cả nƣớc và từng vùng, vốn đầu tƣ ban đầu cho các doanh nghiệp Nhà nƣớc, chi trợ giá đảm bảo chính sách của Chính phủ và các khoản chi dự trữ quốc gia cần thiết * Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản Kiểm soát các khoản chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc là việc nghiên... sách cấp tỉnh và ngân sách của các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ngân sách huyện) , bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, phƣờng, thị trấn; - Ngân sách các xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6 * Vai trò của Ngân sách. .. 2: Chi tiêu dùng của ngân sách nhà nƣớc là các khoản chi không tạo ra sản phẩm vật chất để tiêu dùng trong tƣơng lai Bao gồm chi cho hoạt động sự nghiệp, chi quản lý hành chính, chi quốc phòng, an ninh Căn cứ theo yếu tố thời hạn và phƣơng thức quản lý : Nhóm chi thƣờng xuyên bao gồm các khoản chi nhằm duy trì hoạt động thƣờng xuyên của nhà nƣớc Nhóm chi đầu tƣ xây dựng cơ bản nhằm làm tăng cơ sở vật... soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN Cơ chế kiểm soát chi Đầu tƣ xây dựng cơ bản và chƣơng trình mục tiêu (CTMT): nguồn vốn đầu tƣ XDCB và CTMT do hệ thống KBNN kiểm soát là vốn NSNN, bao gồm vốn trong nƣớc, vốn vay nƣớc ngoài Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 của Chính phủ và vốn viện trợ nƣớc ngoài cho Chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan Nhà . hƣởng ngân sách còn hạn chế. Xuất phát từ những lý do trên nên tôi lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý vốn Ngân sách Nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh. chế quản lý chi đầu tƣ xây dựng cơ bản 82 4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN huyện Lập Thạch 85 4.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 85 ầu. HỢP QUỲNH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay