Vai trò và phương pháp lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

69 855 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 15:19

Vai trò và phương pháp lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LI NểI U Đã qua rồi cái thời Ai làm giám đốc cũng đợc hoặc sống lâu lên lão làng . Trong chế thị trờng, Giám đốc không chỉ đơn thuần là nhà lãnh đạo sản xuất kinh doanh mà còn là một nhà kiến tạo chiến lợc, là con ngời của thực tiễn, của hành động. Với cơng vị của mình, Giám đốc việc phải làm. Không thể tự giam mình trong cái cung cách làm ăn kiểu truyền thống đến mức trở thành cổ điển, nhng cũng không thể vợt qua ngoài quỹ đạo của sự hiện hữu - quỹ đạo của những chế hiện hành. Tìm cho đợc chỗ đứng giữa cái ranh giới chật hẹp, mù mờ của sự đúng sai của một bên là bảo thủ, lạc hậu, trì trệ, một bên là sự linh hoạt, mạnh dạn sáng tạo, thật khó biết nhờng nào. Đòi hỏi Giám đốc không những phải trang bị kiến thức, phẩm chất, sức khoẻ tốt mà còn cần phải phơng pháp lãnh đạo thể hiện đợc đúng vai trò cao nhất trong doanh nghiệp, chỉ đạo doanh nghiệp thắng lợi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong chế thị trờng Giám đốc đã thực sự là một nghề. Một nghề không chỉ đòi hỏi trí thức tổng hợp, một tầm nhìn chiến lợc, mà còn mang tính nghệ thuật cao. Là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp, qua thực tiễn của Công ty Vật t kỹ thuật Khí tợng thuỷ văn HYMETCO, với sự hớng dẫn của TS.Nguyễn Đình Quang, chú Phạm Lê Bình ( Giám đốc Công ty ) của phòng kinh doanh cũng nh phòng kế toán tài vụ Công ty HYMETCO, em xin chn ti Vai trò phơng pháp l nh đạo của Giám đốc doanh nghiệpã trong chế thị trờng lm chuyờn tt nghip. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ni dung chuyờn gm 3 chng: Chơng I: Vai trò phơng pháp l nh đạo của Giám đốc doanh nghiệpã trong chế thị trờng. Chơng II: Thc trng v vai trò phơng pháp l nh đạo của Giám đốcã Công ty vật t kỹ thuật khí tợng thuỷ văn HYMETCO. Chơng III: Những kiến nghị giải pháp phát huy vai trò phơng pháp l nh đạo của Giám đốc Công ty vật tã kỹ thuật khí tợng thuỷ văn HYMETCO. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHNGI VAI TRề V PHNG PHP LNH O CA GIM C TRONG C CH TH TRNG 1. Khái niệm đặc điểm lao động của Giám ốc doanh nghiệp 1.1. Khái niệm Giám đốc doanh nghiệp. Hiện nay, còn nhiều khái niệm theo các khía cạnh khác nhau về Giám đốc doanh nghiệp. thể theo các khái niệm sau: Thứ nhất: Khái niệm Giám đốc doanh nghiệp theo quan điểm truyền thống ở nớc ta: Theo quan điểm truyền thống chỉ Nhà nớc mới quyền thành lập doanh nghiệp những doanh nghiệp đợc thành lập ra đều là doanh nghiệp Nhà nớc. Vì vậy, khái niệm Giám đốc doanh nghiệp chỉ đợc giới hạn trong phạm vi doanh nghiệp nhà nớc. Theo khái niệm này thì giám đốc doanh nghiệp nhà n- ớc vừa là ngời đại diện cho Nhà nớc, vừa là đại diện cho tập thể những ngời lao động quản lý doanh nghiệp theo chế độ một thủ trởng, quyền quyết định việc điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khái niệm này chỉ rõ, trong chế quản lý cũ, Giám đốc doanh nghiệp chịu sự chi phối của hai áp lực: một là, các quan quản lý cấp trên; hai là, tập thể những ngời lao động mà đại hội công nhân viên chức là đại diện tối cao của tập thể những ngời lao động. Từ khái niệm trên cho chúng ta nhận xét: - Giám đốc tất cả các doanh nghiệp đều do nhà nớc bổ nhiệm phải làm theo sự chỉ đạo của Nhà nớc. - Những ngời lao động là chủ sở hữu của doanh nghiệp. Giám đốc là ng- ời đại diện cho những ngời lao động, sẽ là ngời đại diện chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Nh vậy, Giám đốc vừa là ngời quản lý, vừa là ngời chủ sở hữu. Điều đó dẫn đến tình trạng: Giám đốc doanh nghiệp vừa là ngời đá bóng, vừa là ngời 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thổi còi điều khiển trận đấu. trong nhiều trờng hợp dẫn đến làm thất thoát vốn, sử dụng lãng phí các nguồn lực trong doanh nghiệp. Thứ hai: Khái niệm Giám đốc doanh nghiệp trong chế thị trờng: Theo khái niệm này thì Giám đốc doanh nghiệp là ngời quản lý, điều hành một doanh nghiệp sẵn có, bảo đảm kinh doanh hiệu quả. Khái niệm chỉ rõ giám đốc chỉ là nhà quản lý trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. Giám đốc trong một số trờng hợp thể là ngời chủ sở hữu, nhng cũng thể chỉ là ngời quản lý. Khái niệm này bao gồm cả Giám đốc doanh nghiệp Nhà nớc các loại hình doanh nghiệp khác. với khái niệm này đòi hỏi Giám đốc phải trình độ chuyên môn cao, phù hợp để hành nghề. Giám đốc thể đợc bổ nhiệm, đợc tập thể bầu cũng thể đợc doanh nghiệp thuê. Trên quan điểm này thực chất Giám đốc cũng là ngời làm thuê cho Nhà nớc hoặc cho các tổ chức kinh doanh khác. Th ba: Khái niệm Giám đốc gắn liền với khái niệm nhà kinh doanh: Theo khái niệm này nhà kinh doanh đợc chia thành ba loại: Nhà kinh doanh sáng lập: là ngời sáng kiến hay chuyên môn đứng ra nghiên cứu thị trờng, bỏ vốn hoặc vay vốn để thành lập doanh nghiệp, tự quản lý phát triển doanh nghiệp. Nhóm nhà kinh doanh: là hai hay nhiều ngời cộng tác với nhau để tạo lập phát triển một doanh nghiệp trên sở góp vốn, kỹ thuật, tài năng kinh doanh. Đại lý độc quyền: là nhà kinh doanh mua đợc đặc quyền cung cấp, tiêu thụ sản phẩm cho 1 doanh nghiệp khác. Từ khái niệm nhà kinh doanh chính, ta thấy rằng: đã là nhà kinh doanh phải là ngời chủ sở hữu nhng không nhất thiết phải là Giám đốc doanh nghiệp ( thể trực tiếp làm Giám đốc, thể họ thuê Giám đốc ). Đối với doanh nghiệp nhà nớc, Giám đốc là ngời thẩm quyền cao nhất trách nhiệm lớn nhất về kinh tế, kỹ thuật, hành chính theo nhiệm vụ quyền hạn đã quy định. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Giám đốcnghiệp là ngời đại diện cho Nhà nớc điều hành mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo chế độ một thủ trởng, Giám đốc là ngời đại diện đơng nhiệm của pháp nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh, làm chủ tài khoản, ký thực hiện các hợp đồng kinh tế, các cam kết về tài sản. Giám đốc là ngời trực tiếp nhận vốn do Nhà nớc giao, chịu trách nhiệm trực tiếp về việc bảo tồn phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ tài chính các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp với Nhà nớc theo pháp luật. Giám đốc do cấp trên thẩm quyền bổ nhiệm. Đối với những doanh nghiệp áp dụng hình thức hội đồng quản trị căn cứ kết quả thi tuyển mà bổ nhiệm Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giám đốc những quyền hạn nghĩa vụ chủ yếu sau: + Tổ chức thực hiện các quyết định của quan quản lý cấp trên trực tiếp: chấp hành luật pháp, chính sách, chế độc của Nhà nớc. + Xây dựng, trình Hội đồng quản trị trình quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định theo luật về kế hoạch kinh doanh hàng năm, về các phơng án kinh doanh quản lý; + Thực hiện các chế độ báo cáo ( tình hình kinh doanh, kết quản tài chính ) theo quy định; + Tổ chức quản lý doanh nghiệp, quyết định tổ chức bộ máy quản lý trong đơn vị bảo đảm tinh giảm, hiệu lực, đề nghị cấp trên bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó giám đốc, Giám đốc trực tiếp bổ nhiệm ( miễn nhiệm ) các chức danh khác trong bộ máy quản lý doanh nghiệp; quyết định ban hành các quy chế về tổ chức, hành chính, các nội quy công tác trong nội bộ theo quy định chung của luật pháp Nhà nớc; + Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công nhân lành nghề, tuyển chọn, bố trí sử dụng cán bộ trong doanh nghiệp; ký hợp đồng lao động các thoả ớc tập thể về lao động, thực hiện việc trả l- ơng, thởng, phụ cấp theo quy chế tiền lơng, tiền thởng của doanh nghiệp về các luật lệ về bảo hộ lao động bảo hiểm x hội;ã + Ra các quyết định, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo kế hoạch đ đã ợc Hội đồng quản trị cấp trên thông qua; 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Giám đốc thể bị Hội đồng quản trị miễn nhiệm bất cứ khi nào với lý do chính đáng, Trong trờng hợp doanh nghiệp bị tổn thất, mất mát nghiêm trọng về tài sản tiền vốn, hoặc bị thua lỗ dẫn đến giải thể hay phá sản, thì giám đốc phải chịu xử phạt theo pháp luật hiện hành ( nếu vi phạm ), không đợc giữ chức vụ tơng tự ở bất kỳ một doanh nghiệp nào trong thời hạn nhất định ( từ 5 đến 10 năm) tuỳ từng trờng hợp cụ thể, kể từ ngày bị miễn chức. 1.2. Đặc điểm lao động của Giám đốc doanh nghiệp. Chúng ta cần phải nắm đợc đặc điểm lao động của giám đốc doanh nghiệp để kế hoạch đào tạo, bồi dỡng sử dụng vi khả năng cống hiến của họ. Trớc khi nghiên cứu đặc điểm lao động của Giám đốc doanh nghiệp cần làm rõ cách nhìn lâu nay đối với Giám đốc doanh nghiệp. Nhiều ngời cho rằng Giám đốc chỉ đơn thuần là một chức vụ do Nhà nớc bổ nhiệm. Quan điểm này xuất phát từ chế quản lý kế hoạch goá tập trung quan liêu bao cấp trớc kia. Theo quan niệm này ngời ta ít chú ý đến khả năng chuyên môn của Giám đốc. Cứ bao nhiêu doanh nghiệp Nhà nớc ra đời thì cần bấy nhiêu chức vụ Giám đốc doanh nghiệp. Các quan quản lý cấp trên tìm ngời bổ nhiệm vào chức vụ ấy. thực tế, ai đợc bổ nhiệm cũng làm Giám đốc đợc, cha ai xin từ chức. Nhng quan niệm Giám đốc chỉ là một chức vụ đã lỗi thời khi nền kinh tế nớc ta chuyển sang nền kinh tế thị trờng đã là chế thị trờng, Giám đốc phải là một nghề. Muốn chỉ huy kinh doanh một công ty phải kiến thức chuyên môn về quản trị doanh nghiệp phải kỹ năng kinh nghiệm nhất định, bảo đảm vận hành bộ máy quản lý đạt hiệu quả cao. Giám đốc là một nghề là quan niệm chính thống trong nền kinh tế theo chế thị trờng. Nghề giám đốc những đặc điểm bản sau: + Xét về tính chất lao động của Giám đốc đó là lao động quản lý mang tính chất gián tiếp, công việc quản trị doanh nghiệp đòi hỏi Giám đốc phải trình độ quản lý cao, đạt tới nghệ thuật quản lý lao động của Giám đốc là lao động chất xám mang tính sáng tạo. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Xét về đối tợng quản lý của Giám đốc không chỉ yếu tố tĩnh nh lao động văn hoá, vốn, mà yếu tố quan trọng nhất của quản lý lại là tập thể những ngời lao động dới quyền. Quản lý đối tợng này cần phải am hiểu cả về tâm lý, tình cảm, cuộc sống đời thờng giới tính của họ . + Xét về sản phẩm lao động của giám đốc đó là những quyết định. Khác với những sản phẩm thông thờng, để tạo ra một sản phẩm của giám đốc, lao động bắp không đáng kê, nhng hoạt động trí óc, hao tổn thần kinh đóng vai trò quyết định. Ngời công nhân tạo ra sản phẩm thể là chính phẩm, thứ phẩm, thậm chí phế phẩm. Nhng sản phẩm lao động của giám đốc không thứ phẩm mà chỉ hoặc là chính phẩm, hoặc là phế phẩm. Sản phẩm phế phẩm của công nhân sẽ gây thiệt hại, nhng chỉ trong giới hạn vật chất nhỏ hẹp, thậm chí không đáng kể, còn sản phẩm của Giám đốc trong mọi trờng hợp đều gây hậu quả nghiêm trọng trong phạm vi lớn. Chính vì lẽ đó, lao động của Giám đốc cần phải đợc đánh giá cao, thuộc dạng lao động phức tạp, gấp nhiều lần lao động đơn giản. Lao động đó phải đ- ợc trả công cao. 2. Vai trò, chức năng quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp: 2.1. Vai trò của Giám đốc doanh nghiệp. Giám đốc doanh nghiệp là ngời ảnh hởng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Theo điều tra của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trờng, thời gian qua cả nớc 4584 doanh nghiệp nhà nớc kinh doanh thua lỗ thì 2630 nguyên nhân thua lỗ chủ yếu do Giám đốc không trình độ học vấn gây nên ( chiếm gần 60% tổng doanh nghiệp thua lỗ). Vai trò của Giám đốc doanh nghiệp thể đợc nêu lên qua những nét sau đây: + Trong 3 cấp quản trị doanh nghiệp, Giám đốc là quản trị viên hàng đầu, là thủ trởng cấp cao nhất trong doanh nghiệp. Giám đốc quyền ra chỉ thị, mệnh lệnh mà mọi ngời trong doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành. Vì vậy, mỗi quyết định của Giám đốc ảnh hởng rất lớn trong phạm vi toàn doanh nghiệp. Với nghĩa này, Giám đốc là ngời tập hợp đợc trí tuệ của mọi ngời 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lao động trong doanh nghiệp, bảo đảm cho quyết định đúng đắn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. + Vai trò quan trọng khác của Giám đốc là tổ chức bộ máy quản lý đủ về số lợng, mạnh về chất lợng, bố trí hợp lý, cân đối lực lợng quản trị viên bảo đảm quan hệ bền vững trong tổ chức, hoạt động ăn khớp, nhịp nhàng, hoàn thành tốt mục tiêu đ đề ra.ã Bố trí không đúng ngời, đúng việc sẽ gây ra những ách tắc trong hoạt động của bộ máy. Thởng không đúng mức cũng sẽ gây những bất bình trong bộ máy, làm ảnh hởng xấu đến bộ máy quản trị doanh nghiệp. Về lao động: Giám đốc quản lý hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn lao động. Ông Iacocca ( ngời Mỹ ) - Tổng giám đốc công ty xe hơi FORD quản lý tới 432.000 công nhân làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Tổng quỹ tiền lơng 1 năm lên tới 3,5 tỷ USD. Vai trò của Giám đốc không chỉ ở chỗ chịu trách nhiệm về việc làm, thu nhập, đời sống của số lợng lớn lao động mà còn chịu trách nhiệm về cuộc sống tinh thần, nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn cho họ, tạo cho họ những hội để thăng tiến. + Về tài chính: Giám đốc là ngời quản lý, là chủ tì khoản của hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay Giám đốc phải trách nhiệm phát triển bảo toàn vốn. Mọi quyết định sai lầm thể dẫn đến làm thiệt hại bạc triệu, bạc tỷ cho doanh nghiệp. Nói tóm lại, thể ví doanh nghiệp nh một con tàu mà Giám đốc là ngời cầm lái. Với vai trò chèo chống của mình, Giám đốc thể đa doanh nghiệp đến đích hoặc bị chìm. 2.2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của giám đốc doanh nghiệp: Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật doanh nghiệp nhà nớc. Luật quy định rõ chức năng quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm của Giám đốc doanh nghiệp trong điều 26 27 nh sau: Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Giám đốc các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 1. Nhận sử dụng hiệu quả vốn do Nhà nớc đầu t các tài sản, đất đai tài nguyên, các nguồn lực khác do Nhà nớc giao, cho vay, cho thuê; 2. Xấy dựng chiến lợc phát triển, kế hoạch dài hạn của công ty, dự án đầu t, liên doanh, đề án tổ chức quản lý của công ty trình quyết định thành lập công ty; 3. Quyết định các dự án đầu t, các hợp đồng bán tài sản giá trị đến 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê hợp đồng kinh tế khác do Điều lệ công ty quy định nhng không vợt quá mức vốn điều lệ của công ty; 4. Điều hành hoạt động của công ty; tổ chức thực hiện chiến lợc phát triển, kế hoặc kinh doanh, các dự án đầu t, các quyết định của chủ sở hữu quy định tại các điều 64, 65, 66, 67 của Luật này; đại diện công ty ký kết chỉ đạo thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự; 5. Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lơng áp dụng trong nội bọ công ty phù hợp với quy định của nhà nớc; 6. Trình ngời quyết định thành lập công ty việc tuyển chọn để bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thởng, kỷ luật Phó giám đốc, kế toán trởng; 7. Báo cáo ngời quyết định thành lập công ty quan tài chính về kết quả hoạt động, kinh doanh của công ty; 8. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thởng, kỷ luật Trởng phòng, Phó trởng phòng các chức danh tơng đơng trong công ty, ngời đại diện phần vốn góp của công ty ở các doanh nghiệp khác; quyết định lơng phụ cấp đối với ngời lao động trong công ty, kể cả cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của mình; 9. Chu s kim tra, giám sát của các quan nhà nớc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 10. Đợc hởng chế độ lơng theo năm. Mức tiền lơng tiền thởng tơng ứng với hiệu quả hoạt động của công ty, do ngời quyết định bổ nhiệm bổ nhiệm 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoặc theo hợp đồng đã ký. Tiền lơng đợc tạm ứng hàng tháng, quyết toán hàng năm. Tiền thởng hàng năm đợc tính dựa vào kết quả kinh doanh năm của công ty, chi trả một phần vào cuối năm, phần còn lại đợc chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ; riêng tiền thởng năm cuối nhiệm kỳ đợc tính dựa trên kết quả năm đó kết quả tăng trởng của nhiệm kỳ. 11. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác quy định tại Điều lệ công ty. Điều 27: Nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc 1. Thực hiện trung thực, trách nhiệm các quyền nhiệm vụ đợc giao vì lợi ích của công ty của Nhà nớc; tổ chức thực hiện pháp luật tại công ty; 2. Không đợc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng vốn tài sản của công ty để thu lợi riêng cho bản thân ngời khác; không đợc tiết lộ bí mật của công ty trong thời gian đang thực hiện trách nhiệm Giám đốc trong thời hạn ba năm hoặc thời hạn khác do Điều lệ công ty quy định sau khi thôi làm Giám đốc; 3. Trờng hợp vi phạm Điều lệ công ty, quyết định vợt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại cho công ty Nhà nớc thì phải bồi th- ờng thiệt hại theo quy định của pháp luật Điều lệ công ty; 4. Khi vi phạm một trong những trờng hợp sau đây nhng cha đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Giám đốc sẽ không đợc thởng, không đợc nâng lơng bị sử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm: a) Để công ty Nhà nớc thua lỗ; b) Để mất vốn Nhà nớc; c) Quyết định dự án đầu t không hiệu quả, không thu hồi đợc vốn đầu t; d) Không đảm bảo tiền lơng các chế độ khác cho ngời lao động ở công ty theo quy định của pháp luật về lao động; e) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán các chế độ khác do Nhà nớc quy định; 10 [...]... gồm các bớc bản: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát Xem xét cụ thể vào thực tế của công ty HYMETCO, chuyên đề xin đề cập vai trò phơng pháp lãnh đạo của giám đốc công ty qua các bớc: 3.1 Hoạch định chiến lợc của công ty Ngày nay, không một giám đốc doanh nghiệp nào khi bớc vào hoạt động kinh doanh lại không tự răn mình gắn kinh doanh của mình với thị trờng mới hy vọng tồn tại phát triển... thì Giám đốc quyền quyết định chịu trách nhiệm về quyết định của mình trớc Đại hội công nhân viên chức cấp trên doanh nghiệp ; nếu là vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội công nhân viên chức thì Giám đốc doanh nghiệp phải tuân theo quyết định của hội đồng doanh nghiệp Giám đốc doanh nghiệp không phải chỉ đơn thuần là ngời lãnh đạo sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ của Giám đốc. .. toàn quyền của doanh nghiệp trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Trong trờng hợp vắng mặt, giám đốc uỷ quyền cho ngời thay mặt là phó giám đốc 3 Giám đốc quyền quyết định tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp , bảo đảm tinh giảm hiệu lực 4 Giám đốc tổ chức việc thi tuyển chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nề nếp chế độ nhận xét cán bộ trong doanh nghiệp theo định kỳ 5 Giám đốc quyền... kinh doanh 4 Tác phong lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp: Năm phơng pháp trên, đợc áp dụng cho tất cả các giám đốc ở mọi doanh nghiệp Nhng sử dụng các phơng pháp này thế nào cho hiệu quả lại phụ thuộc phần lớn vào tác phong lãnh đạo của từng ngời 3 tác phong lãnh đạo bản, đó là tác phong mệnh lệnh, tác phong dễ dãi tác phong dân chủ, quyết định 4.1 Tác phong mệnh lệnh Đặc trng bản của. .. dạng phức tạp Phạm vi hoạt động của giám đốc là vô cùng rộng Với tất cả quyền lực của mình Giám đốc là ngời ảnh hởng uy tín lớn nhất trong doanh nghiệp Cùng với Đảng uỷ doanh nghiệp, Giám đốc chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về cuộc sống của tất cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp Vì vậy, ngoài tiêu chuẩn chính trị đạo. .. lý tác phong lãnh đạo khác nhau của ngời Giám đốc chế quản lý hành chính quan liêu, bao cấp lấy hoàn thành nhiệm vụ làm kế hoạch, lấy phục tùng ý chí cấp trên làm mục tiêu đã tạo ra phơng pháp quản lý tác phong lãnh đạo của Giám đốc mang nặng tính bao cấp, thụ động, chông chờ Trong điều kiện đổi mới, hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp hớng vào mục tiêu kế hoạch hoá kinh tế quốc dân và. .. xuyên của thị trờng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5 Hiểu biết thấu đáo những vấn đề về pháp luật, nhát là pháp luật kinh tế, các chế độ chính sách, quy định của nhà nớc v vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do mình phụ trách 3 Phơng pháp lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp: chế quản lý khác nhau tạo ra phơng pháp. .. hiện tốt chức năng của mình 9 Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , nếu cần phải thay đổi mục tiêu kế hoạch mà Đại hội công nhân viên chức đã quyết định, giám đốc doanh nghiệp đề nghị Hội đồng doanh nghiệp xem xét quyết định điều chỉnh 10 Trờng hợp giữa Hội đồng doanh nghiệp Giám đốc doanh nghiệp sự không thống nhất, nếu là vấn đề thuộc điều hành sản xuất - kinh doanh theo kế hoạch... hội, vai trò tự chịu trách nhiệm tăng lên đã quyết định phơng pháp quản lý tác phong lãnh đạo của ngời Giám đốc, đòi hỏi phải sự thay đổi cho phù hợp Trong thực tế, ngời ta cần vận dụng nhiều phơng pháp quản trị doanh nghiệp khác nhau, nhng tựu chung lại 5 phơng pháp bản là: + Phơng pháp nhân quyền + Phơng pháp hành chính + Phơng pháp kinh tế + Phơng pháp tổ chức giáo dục + Phơng pháp. .. dãi trong quản lý kinh tế thờng dẫn đến sai lầm trong quản lý, qua thăm dò ở một số doanh nghip sở sản xuất kinh doanh thì 20% số ngời đợc hỏi ý kiến ủng hộ tác phong mệnh lệnh, 70% ủng hộ tác phong dân chủ - quyết định, chỉ 10% muốn ngời Giám đốc của mình tác phong dễ dãi 5 Tiêu chuẩn của Giám đốc doanh nghiệp Phụ thuộc vào từng doanh nghiệp khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế của . I: Vai trò và phơng pháp l nh đạo của Giám đốc doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng. Chơng II: Thc trng v vai trò và phơng pháp l nh đạo của. công cao. 2. Vai trò, chức năng và quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp: 2.1. Vai trò của Giám đốc doanh nghiệp. Giám đốc doanh nghiệp là ngời
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò và phương pháp lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Vai trò và phương pháp lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Vai trò và phương pháp lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Đặc điểm lao động của Giám đốc doanh nghiệp., Phơng pháp nhân quyền Phơng pháp hành chính:, Phơng pháp kinh tế: Phơng pháp tổ chức - giáo dục:, Tác phong mệnh lệnh. Trình độ văn hoá chuyên môn., Hoạch định chiến lợc của công ty. Tổ chức quản trị công ty., L nh đạo trong công ty: ã Kiểm soát trong công ty:, Phân tích tình hình tiêu thụ các mặt hàng khí tợng từ năm 1999 đến nay., Những tồn tại: Trong hoạt động kinh doanh phòng kinh doanh phải đợc đảm nhận chức, Củng cố và hoàn thiện bộ máy quản trị cấp Công ty., Sử dụng hiệu quả các đòn bẩy kinh tế trong quản lý công ty., Đổi mới công tác đào tạo và bố trí cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay