Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở ở Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

102 543 3
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 22:19

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỮU HOÁN QUẢN LÝ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỮU HOÁN QUẢN LÝ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THÀNH KHẢI THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là: Nguyễn Hữu Hoán Công tác tại: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Thành - Bắc Ninh. Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: "Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh". Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số chuyên ngành: 60.14.01.14 Tôi xin cam đoan đề tài luận văn này là do chính tôi nghiên cứu và viết ra, dƣới sự hƣớng dẫn của TS. Nguyễn Thành Khải. Luận văn này chƣa đƣợc bảo vệ ở Hội đồng và chƣa công bố trên bất kỳ phƣơng tiện thông tin đại chúng nào. Lời cam đoan này đảm bảo nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2014 Ngƣời viết cam đoan Nguyễn Hữu Hoán Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Với tấm lòng chân thành, tôi xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Trƣờng Đại học sƣ phạm, Đại học Thái Nguyên đã giảng dạy, tƣ vấn giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT Thuận Thành, các cán bộ quản lý, giáo viên các trƣờng THCS của huyện Thuận Thành đã tạo điều kiện giúp chúng tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thành Khải, ngƣời đã định hƣớng cho tôi hƣớng nghiên cứu đề tài, cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn, cùng những kinh nghiệm nghiên cứu qúy báu. Đồng thời Thầy đã nhiệt tình hƣớng dẫn động viên và khích lệ tôi trong suốt qúa trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy giáo, cô giáo cùng các bạn đồng nghiệp góp ý để luận văn hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2014 Ngƣời viết cam đoan Nguyễn Hữu Hoán Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học của đề tài 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 5 1.1. Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu 5 1.2. Các khái niệm của đề tài 6 1.2.1. Quản lý 6 1.2.2. Quản lý giáo dục 10 1.2.3. Kiểm tra 11 1.2.4. Đánh giá 12 1.2.5. Kết quả học tập 13 1.2.6. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 13 1.3. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 14 1.3.1. Vị trí, chức năng, vai trò và nguyên tắc của kiểm tra đánh giá 14 1.3.2. Quy trình và quy chế kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS 18 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.3. Xu hƣớng kiểm tra đánh giá kết quả học tập hiện nay 24 1.4. Hiệu trƣởng với vấn đề quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở 26 1.4.1. Nhiệm vụ của Hiệu trƣởng trƣờng THCS 26 1.4.2. Nội dung quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở 29 1.4.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 32 Kết luận chƣơng 1 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 35 2.1. Một số đặc điểm về địa bàn nghiên cứu 35 2.1.1. Đặc điểm tình hình địa phƣơng 35 2.1.2. Về sự nghiệp giáo dục và đào tạo 36 2.2. Tình hình giáo dục trung học cơ sở huyện Thuận Thành 37 2.2.1. Quy mô giáo dục THCS 37 2.2.2. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trƣờng THCS 37 2.2.3. Tình hình học tập của học sinh 39 2.2.4. Về cơ sở vật chất, thiết bị trƣờng học 41 2.2.5. Về công tác xã hội hoá giáo dục 41 2.3. Thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 42 2.3.1. Thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 42 2.3.2. Đánh giá về thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. 55 Kết luận chƣơng 2 57 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH 58 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 58 3.1.1. Đảm bảo tính khoa học 58 3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống 58 3.1.3. Đảm bảo tính toàn diện 58 3.1.4. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển 59 3.1.5. Đảm bảo tính khả thi 59 3.2. Các biện pháp 59 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS 59 3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề kiểm tra 61 3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch và quy trình kiểm tra đánh giá 68 3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập cuả học sinh 71 3.2.5. Biện pháp 5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 73 3.2.6. Biện pháp 6: Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 76 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 77 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. 77 Kết luận chƣơng 3 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 1. Kết Luận 81 2. Khuyến nghị 82 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 2.1. Đối với Sở GD&ĐT Bắc Ninh 82 2.2. Đối với Huyện ủy, UBND huyện Thuận Thành 82 2.3. Đối với Phòng GD&ĐT Thuận Thành 82 2.4. Đối với cán bộ quản lý các trƣờng THCS trong huyện 82 2.5. Đối với giáo viên các trƣờng THCS trong huyện 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CBQL Cán bộ quản lý CNH Công nghiệp hóa CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giáo viên HĐH Hiện đại hóa HS Học sinh SL Số lƣợng THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TL Tự luận TNKH Trắc nghiệm khách quan UBND Ủy ban nhân dân % Phần trăm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Thống kê số lớp, số học sinh THCS từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2013 37 Bảng 2.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên THCS năm học 2012- 2013 37 Bảng 2.3: Thống kê về học lực HS THCS huyện Thuận Thành 40 Bảng 2.4: Đánh giá của CBQL, GV về việc xác định mục đích đề kiểm tra và áp dụng các hình thức đề kiểm tra 45 Bảng 2.5: Đánh giá của CBQL, GV về ngân hàng đề kiểm tra 46 Bảng 2.6: Đánh giá của CBQL, GV về nội dung đề kiểm tra 47 Bảng 2.7: Đánh giá của CBQL, GV về mức độ thực hiện việc tổ chức kiểm tra kết quả học tập của HS THCS 48 Bảng 2.8. Đánh giá của HS về thái độ của GV trong khi coi kiểm tra 50 Bảng 2.9: Đánh giá của CBQL, HS về mức độ nghiêm túc trong khi GV coi kiểm tra và HS làm bài kiểm tra 50 Bảng 2.10: Đánh giá của CBQL, HS về mức độ phản ánh chất lƣợng của học sinh qua kết quả kiểm tra 51 Bảng 2.11: Đánh giá của CBQL, GV về hiệu quả khâu tổ chức kiểm tra 51 Bảng 2.12: Đánh giá của CBQL, GV về về việc giao bài cho giáo viên chấm 52 Bảng 2.13: Đánh giá của CBQL, GV về mức độ thực hiện khâu chấm, trả bài kiểm tra 53 Bảng 2.14: Đánh giá của học sinh về khâu trả bài kiểm tra 54 Bảng 2.15: Đánh giá của CBQL, GV về khâu ghi điểm và quản lý hồ sơ kiểm tra đánh giá 54 Bảng 3.1.a. Đánh giá của CBQL về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 78 Bảng 3.1.b. Đánh giá của GV về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 79 [...]... tỉnh Bắc Ninh 5 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống và khái quát hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất một số biện pháp quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS ở huyện Thuận Thành, tỉnh. .. số vấn đề chung của đề tài Kết quả nghiên cứu bố trí thành 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS Chương 2: Thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Biện pháp quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Kết luận - Khuyến... tài: Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở khái quát hóa một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng, từ đó đề ra một số biện pháp quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học 2 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quản lý quá trình dạy học của các trƣờng THCS ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - Đối tƣợng nghiên cứu: Biện pháp quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 4 Giả thuyết khoa học của đề tài Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. .. sỹ quản lý giáo dục, Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội [12] - Đoàn thị Nguyên (2012), Biện pháp quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Tây Bắc, Luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục, Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội [19] Tuy nhiên, chƣa có luận văn nào nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. .. thái độ 1.2.6 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh Đánh giá kết quả học tập của học sinh là xác định mức độ đạt đƣợc về kiến thức, kỹ năng và thái độ của ngƣời học trong sự tƣơng ứng với mục tiêu của chƣơng trình môn học [25] Đánh giá kết quả của học sinh là việc đƣa ra những kết luận, nhận định, phán xét về trình độ học sinh Muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh thì phải kiểm tra, đo lƣờng... quá khó, mang tính chất đánh đố học sinh hoặc xa rời thực tiễn khoá học 1.3 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 1.3.1 Vị trí, chức năng, vai trò và nguyên tắc của kiểm tra đánh giá 1.3.1.1 Vị trí của kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học Trong quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu quan trọng nhằm xác định thành tích học tập và mức độ chiếm lĩnh... hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Do vậy kiểm tra và đánh giá kết quả của học sinh là hai khâu có quan hệ mật thiết với nhau Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đánh giá thông qua kết quả của kiểm tra Hai khâu đó hợp thành một quá trình thống nhất là kiểm tra đánh giá Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu cụ thể của mỗi... tỉnh Bắc Ninh 6 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung tập trung vào công tác quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhƣ một phần của quản lí trƣờng học của Hiệu trƣởng (đối với kiểm tra viết 1 tiết trở lên, kiểm tra học kỳ và kiểm tra khảo sát chất lƣợng) - Về địa bàn: Nghiên cứu thực trạng tại 19 trƣờng THCS huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh 7 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lý. .. biệt trong công tác quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS có nhiều vấn đề bất cập cần đƣợc quan tâm nhiên cứu giải quyết Từ cơ sở lí luận và thực tiễn, là cán bộ đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học, chất lƣợng nguồn . luận cơ bản về quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện Thuận Thành,. học cơ sở ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 42 2.3.1. Thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 42 2.3.2. Đánh giá về thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học. Nội dung quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở 29 1.4.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS 32 Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở ở Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở ở Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở ở Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay