Tổng hợp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O, CoO, La2O3

74 386 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 22:18

. cho hệ quang xúc tác TiO 2 . Trên cơ sở đó, chúng tôi chọn đề tài Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nanoTiO 2 biến tính bằng Ag 2 O, CoO, La 2 O 3 ” VẬT LIỆU 25 2.3.1. Tổng hợp vật liệu nano TiO 2 biến tính CoO 25 2.3.2. Tổng hợp vật liệu nano TiO 2 biến tính La 2 O 3 26 2.3.3. Tổng hợp vật liệu nano TiO 2 biến tính Ag 2 O 27 2.4 khảo sát hoạt tính quang xúc tác của các vật liệu theo thời gian 30 2.5.5. Hiệu suất quang xúc tác 30 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 3.1. THÀNH PHẦN, ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU 31 3.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O, CoO, La2O3, Tổng hợp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O, CoO, La2O3, Tổng hợp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O, CoO, La2O3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay