Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên

110 604 4
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 22:14

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM TÙNG DƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SƢ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM TÙNG DƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SƢ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. TRẦN THỊ TỐ OANH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực chƣa hề đƣợc sử dụng và công bố ở bất kỳ một công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn văn đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả Phạm Tùng Dƣơng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập nghiên cứu tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và cán bộ, chuyên viên các phòng chức năng của Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên đã trực tiếp giảng dạy, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu, khảo sát và triển khai đề tài: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên” em đã nhận đƣợc sự góp ý sâu sắc, chân thành của các Thầy cô trong Hội đồng khoa học của Trƣờng Đại học Sƣ phạm. Đặc biệt em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Thị Tố Oanh, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn luận văn đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ, góp ý để em hoàn thành luận văn này. Tôi xin đƣợc cảm ơn Ban giám Hiệu, cùng các cán bộ giảng viên và trƣờng Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và gia đình đã luôn động viên, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi yên tâm học tập, nghiên cứu. Mặc dù cố gắng rất nhiều trong việc nghiên cứu, song do thời gian và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tác giả rất mong nhận đƣợc sự góp ý của các Thầy (Cô), các bạn đồng nghiệp và những ngƣời quan tâm đến đề tài này để luận văn của tôi đƣợc hoàn chỉnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2014 HỌC VIÊN Phạm Tùng Duơng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 2 5. Phạm vi nghiên cứu 3 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SƢ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.1.1. Những nghiên cứu chủ yếu ở nƣớc ngoài 5 1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam 6 1.2. Một số khái niệm công cụ 6 1.2.1. Quản lý 7 1.2.2. Quản lý giáo dục và quản lí trƣờng học 10 1.2.3. Bồi dƣỡng 12 1.2.4. Năng lực sƣ phạm 14 1.2.5. Trƣờng đại học 18 1.2.6. Giảng viên đại học 19 1.3. Hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm cho giảng viên đại học 20 1.4. Nội dung quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm cho giảng viên đại học 21 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4.1.Mục tiêu quản lý 21 1.4.2. Nội dung quản lý 22 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm giảng viên đại học 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SƢ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐHKH - ĐHTN 31 2.1. Vài nét khái quát về trƣờng ĐHKH - ĐHTN 31 2.1.1. Giới thiệu 31 2.1.2. Qui mô đào tạo 33 2.1.3. Đội ngũ giảng viên 34 2.2. Hoạt động bồi dƣỡng NLSP 39 2.3. Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng NLSP 41 2.3.1. Tổ chức khảo sát 41 2.3.2. Kết quả khảo sát 42 2.3.3. Đánh giá kết quả 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 60 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SƢ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐHKH - ĐHTN 61 3.1. Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp 61 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 61 3.1.2. Nguyên tắc tính hệ thống 61 3.1.3. Nguyên tắc tính toàn diện 61 3.1.4. Nguyên tắc tính chất lƣợng 61 3.1.5. Nguyên tắc tính hiệu quả 62 3.2. Các biện pháp đề xuât 62 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giảng viên về tầm quan trọng của hoạt động bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 62 3.2.2. Phân loại đánh giá giảng viên để xác định nội dung bồi dƣỡng và thời gian bồi dƣỡng phù hợp 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.3. Xây dựng chƣơng trình, nội dung bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học 66 3.2.4. Đầu tƣ về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 68 3.2.5. Đa dạng hóa các hình thức và phƣơng pháp, tài liệu bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên 71 3.2.6. Xây dựng chế độ kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên 76 3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp 78 3.3. Khảo sát về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 78 3.3.1. Mục đích khảo sát 78 3.3.2. Nội dung khảo sát 78 3.3.3. Đối tƣợng khảo sát 79 3.3.4. Phƣơng pháp khảo sát 79 3.3.5. Kết quả khảo sát 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 1. Kết luận 84 2. Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Cán bộ quản lí Bồi dƣỡng Ban Giám Hiệu Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên Nghiệp vụ sƣ phạm Năng lực sƣ phạm Giảng viên Giáo dục và đào tạo Xã hội hóa giáo dục CNH - HĐH CBQL BD BGH ĐHKH ĐHTN NVSP NLSP GV GD & ĐT XHHGD Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Thống kê số lƣợng và trình độ của đội ngũ giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN năm học 2013 - 2014 34 Bảng 2.2. Thực trạng về NLSP của giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 37 Bảng 2.3. Thực trạng giảng viên ĐHKH - ĐHTN tham gia bồi dƣỡng NLSP 39 Bảng 2.4. Nhận thức về vai trò bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên 42 Bảng 2.5. Nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên đại học 43 Bảng 2.6. Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 44 Bảng 2.7. Đánh giá của cán bộ quản lý về sự cần thiết của nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên 45 Bảng 2.8. Thực trạng quản lý xây dựng nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 47 Bảng 2.9. Thực trạng lập kế hoạch bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 49 Bảng 2.10. Thực trạng quản lý nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 50 Bảng 2.11. Quản lý hình thức bồi dƣỡng NLSP cho giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 51 Bảng 2.12. Thực trạng huy động các nguồn lực để bồi dƣỡng, Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dƣỡng, Xây dựng đội ngũ báo cáo viên 53 Bảng 3.1. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1. Mô hình về quản lý 8 Sơ đồ 1.2. Bản chất của quá trình quản lý 9 Sơ đồ 1.3 Nội dung quản lý hoạt động bồi dƣỡng giảng viên đại học 27 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức hành chính của trƣờng Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 33 Biểu đồ 2.1. Thực trạng về hình thức đào tạo sƣ phạm của giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 35 Biểu đồ 2.2. Thâm niên giảng dạy của các giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 36 [...]... cao năng lực chuyên môn cho giảng viên Cung cấp những kiến thức cơ bản về năng lực sƣ phạm, bồi dƣỡng phƣơng pháp giảng dạy đem lại hiệu quả cao trong quá trình GD&ĐT 1.4.2 Nội dung quản lý Quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm cho giảng viên đại học là một công việc quan trọng trong công tác quản lý giảng viên của Trƣờng đại học Quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm cho giảng viên đại học. .. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm của giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SƢ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Năng lực sƣ phạm là một năng lực nghề nghiệp quan trọng của ngƣời giảng viên, giúp giảng viên có thể thực hiện có hiệu quả hoạt động GD... trƣớc thực trạng đó, việc quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm của giảng viên trƣờng ĐHKH ĐHTN là một giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy của đội ngũ giảng viên nói riêng và chất lƣợng GD & ĐT nói chung Vì vậy, tôi chọn vấn đề Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên làm đề tài nghiên cứu của mình 2 Mục đích nghiên... năng lực sƣ phạm của giảng viên ĐHKH - ĐHTN 4 Giả thuyết khoa học Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm của giảng viên đại học nếu đƣợc xây dựng dựa vào việc phát huy vai trò của cán bộ quản lý cấp Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ khoa, tổ bộ môn, của chính giảng viên đại học, dựa vào chính năng lực của giảng viên thì các biện pháp này sẽ có hiệu quả 5 Phạm. .. quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm của giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 6.3 Để xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm của giảng viên trƣờng ĐHKH - ĐHTN 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa các tài liệu lý luận về quản lý giáo dục nói chung và lý luận về hoạt động bồi dƣỡng năng lực. .. chẽ với nhau tạo nên hoạt động của bộ máy Nhƣ vậy, về bản chất của hoạt động, quản lý là sự tác động có mục đích của ngƣời quản lý (Chủ thể quản lý) đến ngƣời bị quản lý (Khách thể quản lý) nhằm đạt mục đích chung Bản chất đó có thể đƣợc thể hiện ở sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1 Mô hình về quản lý Chủ thể Khách thể quản lý quản lý Mục tiêu quản lý Nội dung Công cụ, quản lý phƣơng pháp quản lý Nhìn vào sơ đồ trên,... một năng lực cụ thể nào đó là một bộ phận cấu hình của nhóm năng lực này chứ không phải của nhóm năng lực kia Chẳng hạn năng lực hiểu học sinh chẳng những có trong nhóm năng lực dạy học mà còn cả trong nhóm năng lực giáo dục cũng không thể thiếu nó Cấu trúc NLSP nói chung gồm 3 nhóm chính: Nhóm năng lực dạy học (năng lực thiết kế bài dạy, năng lực tổ chức các hoạt động dạy học, năng lực quản lí dạy học, ... biết cùng học với nhau với tập thể để nhận thức từ nhau, từ tập thể Trong bồi dƣỡng cũng nhƣ trong dạy học, việc tự học - tự bồi dƣỡng (nội lực) chỉ phát huy hiệu quả tối ƣu khi có sự định hƣớng của thầy, của tổ chức (ngoại lực) và có sự tác động đúng hƣớng của nhà quản lý 1.4 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên đại học 1.4.1.Mục tiêu quản lý Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của hoạt động dạy học và giáo dục ở trƣờng ĐHKH - ĐHTN, đáp ứng yêu cầu đổi mới thực tiễn giáo dục đại học hiện nay 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm của giảng viên ĐHKH - ĐHTN 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động bồi. .. hoạch bồi dƣỡng, xây dựng nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên bồi dƣỡng, lựa chọn hình thức hoạt động và tổ chức hoạt động bồi dƣỡng, huy động các nguồn lực để bồi dƣỡng cho năng lực sƣ phạm cho giảng viên đại học, kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dƣỡng giảng viên 1.4.2.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng Trƣớc khi lập kế hoạch bồi dƣỡng, cần xác định nhu cầu bồi dƣỡng của giảng viên Xác . NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM TÙNG DƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC SƢ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt. sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm của giảng viên ở trƣờng Đại học. 6.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm của giảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay