Chuyên đề dạy và học Tập làm văn lớp 5

38 2,987 8
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 20:49

CHUYÊN Đ :Ề CHUYÊN Đ :Ề D Y VÀ H CẠ Ọ D Y VÀ H CẠ Ọ T P LÀM VĂN L P 5Ậ Ớ T P LÀM VĂN L P 5Ậ Ớ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ XUYẾN I/ I/ N i dung ch ng trìnhộ ươ N i dung ch ng trìnhộ ươ : : N i dung ch ng trình t p làm văn l p 5 g m :ộ ươ ậ ớ ồ N i dung ch ng trình t p làm văn l p 5 g m :ộ ươ ậ ớ ồ + T c nh ả ả + T c nh ả ả 14 ti t ế 14 ti t ế + T ng i ả ườ + T ng i ả ườ 12 ti t ế 12 ti t ế + Báo cáo th ng kê ố + Báo cáo th ng kê ố 2 ti t ế 2 ti t ế + Làm đ n ơ + Làm đ n ơ 3 ti t ế 3 ti t ế + Làm biên b n ả + Làm biên b n ả 3 ti t ế 3 ti t ế + Thuy t trình tranh lu n ế ậ + Thuy t trình tranh lu n ế ậ 2 ti t ế 2 ti t ế + L p CT ho t đ ng ậ ạ ộ + L p CT ho t đ ng ậ ạ ộ 3 ti t ế 3 ti t ế + T p vi t đo n đ i tho i ậ ế ạ ố ạ + T p vi t đo n đ i tho i ậ ế ạ ố ạ 3 ti t ế 3 ti t ế + Ôn t p CT l p 4 ậ ớ + Ôn t p CT l p 4 ậ ớ 20 ti t (Trong đó có 3 ế 20 ti t (Trong đó có 3 ế ti t KC) ế ti t KC) ế Ngoài vi c cung c p m t s ki n th c m i ệ ấ ộ ố ế ứ ớ Ngoài vi c cung c p m t s ki n th c m i ệ ấ ộ ố ế ứ ớ n i dung d y h c TLV l p 5 còn có các bài ôn ộ ạ ọ ớ n i dung d y h c TLV l p 5 còn có các bài ôn ộ ạ ọ ớ t p nh m c ng c , h th ng hoá nh ng ki n ậ ằ ủ ố ệ ố ữ ế t p nh m c ng c , h th ng hoá nh ng ki n ậ ằ ủ ố ệ ố ữ ế th c đã h c v văn k chuy n, văn miêu t ứ ọ ề ể ệ ả th c đã h c v văn k chuy n, văn miêu t ứ ọ ề ể ệ ả ( t đ v t, t cây c i, t con v t) đã h c ả ồ ậ ả ố ả ậ ọ ở ( t đ v t, t cây c i, t con v t) đã h c ả ồ ậ ả ố ả ậ ọ ở l p 4.ớ l p 4.ớ III/ Các lo i bài h c : ạ ọ III/ Các lo i bài h c : ạ ọ Ch ng trình TLV l p 5 đ c c th hoá ươ ớ ượ ụ ể Ch ng trình TLV l p 5 đ c c th hoá ươ ớ ượ ụ ể trong SGK TV5 ch y u qua 2 lo i bài h c, ủ ế ạ ọ trong SGK TV5 ch y u qua 2 lo i bài h c, ủ ế ạ ọ t ng t nh SGK TV4 đó là lo i bài hình ươ ự ư ở ạ t ng t nh SGK TV4 đó là lo i bài hình ươ ự ư ở ạ thành ki n th c và lo i bài luy n t p th c ế ứ ạ ệ ậ ự thành ki n th c và lo i bài luy n t p th c ế ứ ạ ệ ậ ự hành. hành. 1. 1. Lo i bài hình thành ki n th c ạ ế ứ Lo i bài hình thành ki n th c ạ ế ứ : : Đ c c u trúc theo 3 ph n :ượ ấ ầ Đ c c u trúc theo 3 ph n :ượ ấ ầ + Nh n xét ậ + Nh n xét ậ + Ghi nh ớ + Ghi nh ớ + Luy n t p ệ ậ + Luy n t p ệ ậ Nh m cung c p các ki n th c làm văn, giúp h c ằ ấ ế ứ ọ Nh m cung c p các ki n th c làm văn, giúp h c ằ ấ ế ứ ọ sinh có nh ng hi u bi t v văn k chuy n, miêu t ữ ể ế ề ể ệ ả sinh có nh ng hi u bi t v văn k chuy n, miêu t ữ ể ế ề ể ệ ả nh : C u t o c a bài văn k chuy n, miêu t cách ư ấ ạ ủ ể ệ ả nh : C u t o c a bài văn k chuy n, miêu t cách ư ấ ạ ủ ể ệ ả vi t đo n và phát tri n ý cho đo n văn k chuy n, ế ạ ể ạ ể ệ vi t đo n và phát tri n ý cho đo n văn k chuy n, ế ạ ể ạ ể ệ miêu t , cách quan sát l p dàn ý cho bài văn t ả ậ ả miêu t , cách quan sát l p dàn ý cho bài văn t ả ậ ả c nh, nh ng hi u bi t v m c đích giao ti p và ả ữ ể ế ề ụ ế c nh, nh ng hi u bi t v m c đích giao ti p và ả ữ ể ế ề ụ ế hoàn c nh giao ti p đ t o l p các lo i văn b n ả ế ể ạ ậ ạ ả hoàn c nh giao ti p đ t o l p các lo i văn b n ả ế ể ạ ậ ạ ả thông d ng nh báo cáo th ng kê, biên b n l p CT ụ ư ố ả ậ thông d ng nh báo cáo th ng kê, biên b n l p CT ụ ư ố ả ậ ho t đ ng, thuy t trình,tranh lu n.ạ ộ ế ậ ho t đ ng, thuy t trình,tranh lu n.ạ ộ ế ậ 2. 2. Lo i bài luy n t p th c hành : ạ ệ ậ ự Lo i bài luy n t p th c hành : ạ ệ ậ ự Th ng g m 2-3 bài t p nh ho c 1 đ bài ườ ồ ậ ỏ ặ ề Th ng g m 2-3 bài t p nh ho c 1 đ bài ườ ồ ậ ỏ ặ ề TLV kèm g i ý th c hành luy n t p theo hai ợ ự ệ ậ TLV kèm g i ý th c hành luy n t p theo hai ợ ự ệ ậ hình th c : nói, vi t . ứ ế hình th c : nói, vi t . ứ ế Nh m rèn các kĩ năng ti p nh n t o l p ằ ế ậ ạ ậ Nh m rèn các kĩ năng ti p nh n t o l p ằ ế ậ ạ ậ văn b n giúp h c sinh đ c hoàn thi n các kĩ ả ọ ượ ệ văn b n giúp h c sinh đ c hoàn thi n các kĩ ả ọ ượ ệ năng quan sát, tìm ý, l p dàn ý, vi t đo n, ậ ế ạ năng quan sát, tìm ý, l p dàn ý, vi t đo n, ậ ế ạ vi t bài, liên k t đo n trong bài, vi t m t văn ế ế ạ ế ộ vi t bài, liên k t đo n trong bài, vi t m t văn ế ế ạ ế ộ b n thông d ng (làm báo cáo th ng kê, l p ả ụ ố ậ b n thông d ng (làm báo cáo th ng kê, l p ả ụ ố ậ biên b n, l p CT ho t đ ng, thuy t trình, ả ậ ạ ộ ế biên b n, l p CT ho t đ ng, thuy t trình, ả ậ ạ ộ ế tranh lu n… ) ậ tranh lu n… ) ậ IV. M t s đi m c n l u ý khi d y các lo i bài ộ ố ể ầ ư ạ ạ IV. M t s đi m c n l u ý khi d y các lo i bài ộ ố ể ầ ư ạ ạ h c :ọ h c :ọ 1- D y bài hình thành ki n th c TLV.ạ ế ứ 1- D y bài hình thành ki n th c TLV.ạ ế ứ Cũng nh l p 4, ư ở ớ Cũng nh l p 4, ư ở ớ bài hình thành ki n th c TLV ế ứ bài hình thành ki n th c TLV ế ứ l p 5 có c u t o 3 ph n : Ph n nh n xét - GV ớ ấ ạ ầ ầ ậ l p 5 có c u t o 3 ph n : Ph n nh n xét - GV ớ ấ ạ ầ ầ ậ h ng d n, HS tr l i các câu h i và làm các bài t p ướ ẫ ả ờ ỏ ậ h ng d n, HS tr l i các câu h i và làm các bài t p ướ ẫ ả ờ ỏ ậ đ rútể đ rútể ra ghi nh - yêu c u hs đ c và h c thu c t i l p. ớ ầ ọ ọ ộ ạ ớ ra ghi nh - yêu c u hs đ c và h c thu c t i l p. ớ ầ ọ ọ ộ ạ ớ Ph n lu n t p - GV h ng d n HS v n d ng ki n ầ ỵệ ậ ướ ẫ ậ ụ ế Ph n lu n t p - GV h ng d n HS v n d ng ki n ầ ỵệ ậ ướ ẫ ậ ụ ế th c ph n ghi nh đ th c hành nói, vi t c ng c ứ ở ầ ớ ể ự ế ủ ố th c ph n ghi nh đ th c hành nói, vi t c ng c ứ ở ầ ớ ể ự ế ủ ố ghi nh .ớ ghi nh .ớ GV c n t p trung vào nh ng yêu c u c b n, có ầ ậ ữ ầ ơ ả GV c n t p trung vào nh ng yêu c u c b n, có ầ ậ ữ ầ ơ ả bi n pháp d y h c linh ho t, tránh kéo dài th i gian ệ ạ ọ ạ ờ bi n pháp d y h c linh ho t, tránh kéo dài th i gian ệ ạ ọ ạ ờ và gây không khí n ng n trong ti t d y .ặ ề ế ạ và gây không khí n ng n trong ti t d y .ặ ề ế ạ Đ i v i các bài d y có văn b n làm ng li u đ ố ớ ạ ả ữ ệ ể Đ i v i các bài d y có văn b n làm ng li u đ ố ớ ạ ả ữ ệ ể khai thác hình thành ki n th c TLV ho c bài t p có ế ứ ặ ậ khai thác hình thành ki n th c TLV ho c bài t p có ế ứ ặ ậ s l ng ch khá nhi u, bài có nhi u câu h i ho c ố ượ ữ ề ề ỏ ặ s l ng ch khá nhi u, bài có nhi u câu h i ho c ố ượ ữ ề ề ỏ ặ bài t p c n có nhi u th i gian đ th c hi n, GV ậ ầ ề ờ ể ự ệ bài t p c n có nhi u th i gian đ th c hi n, GV ậ ầ ề ờ ể ự ệ không nên t p trung nhi u th i gian vào vi c đ c văn ậ ề ờ ệ ọ không nên t p trung nhi u th i gian vào vi c đ c văn ậ ề ờ ệ ọ b n thành ti ng mà c n chú tr ng th c hành kĩ năng ả ế ầ ọ ự b n thành ti ng mà c n chú tr ng th c hành kĩ năng ả ế ầ ọ ự đ c hi u ; t p trung gi i quy t nh ng bài t p, câu ọ ể ậ ả ế ữ ậ đ c hi u ; t p trung gi i quy t nh ng bài t p, câu ọ ể ậ ả ế ữ ậ h i tr ng tâm ; tìm cách gi m đ khó c a bài t p cho ỏ ọ ả ộ ủ ậ h i tr ng tâm ; tìm cách gi m đ khó c a bài t p cho ỏ ọ ả ộ ủ ậ HS d th c hi n .ễ ự ệ HS d th c hi n .ễ ự ệ * T tu n 1 đ n tu n 11 c a l p 5. HS đ c ừ ầ ế ầ ủ ớ ượ * T tu n 1 đ n tu n 11 c a l p 5. HS đ c ừ ầ ế ầ ủ ớ ượ h c ki u bài t c nh. S ti t h c dành cho ọ ể ả ả ố ế ọ h c ki u bài t c nh. S ti t h c dành cho ọ ể ả ả ố ế ọ ki u bài này là 14 trong đó có m t ti t các em ể ộ ế ki u bài này là 14 trong đó có m t ti t các em ể ộ ế đ c h c hình thành ki n th c ượ ọ ế ứ đ c h c hình thành ki n th c ượ ọ ế ứ C u t o c a bài ấ ạ ủ C u t o c a bài ấ ạ ủ văn t c nhả ả văn t c nhả ả , còn l i là 9 ti t luy n t p, 2 ti t ạ ế ệ ậ ế , còn l i là 9 ti t luy n t p, 2 ti t ạ ế ệ ậ ế làm bài vi t (ki m tra) và 2 ti t tr bài.ế ể ế ả làm bài vi t (ki m tra) và 2 ti t tr bài.ế ể ế ả [...]... các lớp dưới và liên thông với CT làm văn ở các lớp trên quan điểm tích hợp trên nền tảng vận dụng lý thuyết hoạt động giao tiếp Căn cứ vào mục đích dạy TLV lớp 5, từ đặc điểm nội dung chương trình được cụ thể hoá qua từng bài học cụ thể, quá trình triển khai dạy TLV lớp 5 có một số điểm cần chú ý Trọng tâm chương trình TLV lớp 5 là giúp hs luyện tập thành thạo các kỹ năng viết đoạn, viết bài (với văn. .. (với văn miêu tả, kể chuyện); nâng cao luyện tập thực hành văn làm đơn … ; mở rộng luyện tập cách viết các đoạn văn, trong đó có đoạn đối thoại và làm quen với một số loại văn thuộc kiểu văn bản điều hành sau này hs được học tiếp ở các lớp trên Sự đa dạng của các loại văn được dạy trong chương trình sẽ tạo cho hs có nhiều cơ hội để có thể chủ động trong học tập trong giao tiếp Song điều này cũng sẽ đưa...Từ lớp 4, hs đã được học cấu tạo của bài văn tả đồ vật, tả cây cối, con vật Bởi vậy, lên lớp 5, các em không quá bở ngỡ, khó khăn khi học về cấu tạo của bài văn tả cảnh Vì thế khi dạy bài này, bên cạnh việc vận dụng các biện pháp dạy học các bài hình thành kiến thức … GV nên giúp hs liên hệ, tiếp nối với những kiến thức, kỹ năng có liên quan mà các em đã được học ở lớp 4 2- Dạy bài luyện tập thực... trong dạy học TLV ở lớp 5 Phân môn tập làm văn là phân môn đòi hỏi học sinh phát huy cao độ trí tuệ và cảm xúc để thực hiện các yêu cầu bài học, chính vì vậy người dạy cần biết vận dụng các PPDH thích hợp để khuyến khích HS bộc lộ trí tuệ và cảm xúc của mình trong các ngôn bản mà các em tạo lập tuỳ theo mỗi loại bài học để giờ dạy đạt hiệu quả 1 Đối với loại bài tiếp nhận và tạo lập văn bản miêu tả... tiết trả bài văn kể chuyện ở tuần 23 ) So với CT lớp 4, ở lớp 5 hs tiếp tục được học về văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, con vật, cây cối) song chủ yếu là ôn tập củng cố những kiến thức đã học ở lớp 4 Ngoài ra các em còn được học thêm về văn tả người (kĩ năng quan sát lựa chọn chi tiết về ngoại hình, hành động, đặc điểm tính tình …, kĩ năng lập dàn ý, viết đoạn văn, bài văn tả người) ôn tập lại những... vật và chủ đề cho trước Tuần 5 : - Tập hoàn chỉnh một đoạn văn mới có phần mở đầu và phần kết thúc Tuần 6 : - Dựa vào các tranh minh hoạ câu chuyện cho trước và kể lại cốt chuyện - Tập phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện Tuần 7 : - Tập xây dựng hoàn chỉnh một trong số các đoạn văn chưa hoàn chỉnh của câu chuyện gồm nhiều đoạn (đã cho sẵn cốt truyện) - Tập xác định yêu cầu đề. .. tập ; làm mẫu một phần và gợi mở bằng câu hỏi cho học sinh dựa vào đó mà thực hiện Dạy các bài tập viết đoạn đối thoại, GV cũng cần sử dụng triệt để biện pháp gợi ý bằng câu hỏi, biện pháp làm mẫu để dẫn dắt HS luyện tập, tăng cường tính trực quan và phát huy cao độ năng lực của từng đối tượng HS, nhất là những em tiếp thu chậm IV/ Những phương pháp dạy học được vận dụng có hiệu quả trong dạy học TLV... học sinh để giải quyết những khó khăn mà các em thường gặp như : Chưa biết vận dụng kiến thức đã học để làm bài ; chưa có cơ sở để tạo lập một số loại văn bản thông thường ( VD : Làm văn bản, làm đơn … ) để giải quyết những khó khăn trên, GV có thể giúp HS nắm được thứ tự các thao tác cần thực hiện khi làm bài tập ; hướng dẫn học sinh nhắc lại kiến thức đã học có liên quan làm cơ sở cho bài luyện tập. .. kết bài - Tập viết kết bài của một câu chuyện đã học theo cách kết bài mở rộng - Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để viết một bài văn kể chuyện theo đề bài cho trước Tuần 12 : - Tự kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kĩ năng làm bài văn kể chuyện (theo đề bài cho trước) Tuần 13 : Củng cố kiến thức đã học về văn kể chuyện - Tập kể một câu chuyện theo đề tài cho trước trao đổi về câu chuyện đã kể (về... đầu và kết thúc câu chuyện) Khi dạy và ôn tập TLV lớp 4 cần : - Chú trọng hướng dẫn HS thực hành, tự nhận xét để ghi nhớ một số kiến thức sơ giản nhưng cần thiết về văn kể chuyện - Luôn quan tâm đến yêu cầu vận dụng những kiến thức đã biết để luyện tập và hình thành những kĩ năng bộ phận ) xác định đề tài và ý nghĩa, xây dựng nhân vật, tạo lập cốt truyện, viết đoạn văn kể chuyện … ) của loại văn . hình thành ki n th c TLV. ạ ế ứ 1- D y bài hình thành ki n th c TLV. ạ ế ứ Cũng nh l p 4, ư ở ớ Cũng nh l p 4, ư ở ớ bài hình thành ki n th c TLV ế ứ bài hình thành ki n th c TLV ế ứ l p 5 có c. tri n khai d y TLV l p 5 có m t s ể ể ạ ớ ộ ố th , quá trình tri n khai d y TLV l p 5 có m t s ể ể ạ ớ ộ ố đi m c n chú ý. ể ầ đi m c n chú ý. ể ầ Tr ng tâm ch ng trình TLV l p 5 là giúp. đ bài ườ ồ ậ ỏ ặ ề Th ng g m 2-3 bài t p nh ho c 1 đ bài ườ ồ ậ ỏ ặ ề TLV kèm g i ý th c hành luy n t p theo hai ợ ự ệ ậ TLV kèm g i ý th c hành luy n t p theo hai ợ ự ệ ậ hình th c : nói, vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề dạy và học Tập làm văn lớp 5, Chuyên đề dạy và học Tập làm văn lớp 5, Chuyên đề dạy và học Tập làm văn lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn