Đức tính giản dị của Bác Hồ Tiết 93 Ngữ văn 7

20 1,025 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 14:45

. phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng ho hợp với đời sống tâm hồn phong phú , với những t7 t7ởng, tình cảm, những giá trị tinh. đời ho t động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình th<ờng vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch. Rất lạ lùng, rất kì di u là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió di n. x vn bn: 2. Tác phẩm b. Phng thc biu t: c trớch t bi Ch tch H Chớ Minh, tinh hoa v khớ phỏch dõn tc, lng tõm ca thi i - din vn trong L k nim 80 nm ngy sinh Ch tch H Chớ Minh (1970). c. B cc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đức tính giản dị của Bác Hồ Tiết 93 Ngữ văn 7, Đức tính giản dị của Bác Hồ Tiết 93 Ngữ văn 7, Đức tính giản dị của Bác Hồ Tiết 93 Ngữ văn 7, Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch. Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn