Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun thuốc bảo vệ thực vật thông dụng hiện nay

92 290 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2014, 09:01

. NGHIỆM CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC CỦA VÒI PHUN 51 3.1. Đề xuất phương án thiết kế hệ thống kiểm tra thử nghiệm các thông số ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun. thạc sỹ của mình, tôi sẽ thực hiện đề tài Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun thuốc bảo vệ thực vật thông dụng hiện nay ”. Trường Đại học. nói chất lượng làm việc của máy phun được thể hiện bởi chính chất lượng làm việc của vòi phun như độ tơi của thuốc phun (kích thước hạt thuốc phun) , cự li phun, bề rộng, hình dạng của dòng thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun thuốc bảo vệ thực vật thông dụng hiện nay, Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun thuốc bảo vệ thực vật thông dụng hiện nay, Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun thuốc bảo vệ thực vật thông dụng hiện nay, Chương 1 Tổng quan về thiết bị phun thuốc trong bảo vệ thực vật, Chương 2 Nghiên cứu một số loài vòi phung khuyeechs tán ứng dụng trong một số thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật thông dụng, Chương 3 Thiết kế hệ thống kiểm tra thử nghiệm các thống số ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun, Chương 4 Khảo nghiệm xác định các thông số ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay