Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách, lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

96 414 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 22:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HÀ ðÌNH HƯNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH, LƯỢNG ðẠM BÓN ðẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ NK67 VỤ H È THU TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN XUÂN MAI HÀ NỘI, 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn thạc sỹ này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ơn mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn thạc sỹ này và các thông tin trích dẫn ñã ñược ghi rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Hà ðình Hưng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: TS Nguyễn Xuân Mai, người ñã tận tình, chỉ bảo, giúp ñỡ, tạo ñiều kiện ñể tôi hoàn thành bản luận thạc sỹ văn này. Luận văn của tôi không thể hoàn thành nếu không nhận ñược sự giúp ñỡ của tập thể thầy cô giáo khoa Nông Học, ñặc biệt là các thầy cô giáo trong bộ môn Canh tác học trường ðại Học Nông nghiệp Hà Nội. Các thầy cô ñã trực tiếp giảng dạy và ñóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn bè, ñồng nghiệp, gia ñình và người thân ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình tiến hành ñề tài. Song quá trình thực hiện khó tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong nhận ñược những ý kiến ñóng góp của ñồng nghiệp, bạn ñọc và xin trân trọng cảm ơn./. Hà nội, ngày 23 tháng 6 năm 2013 Tác giả luận văn Hà ðình Hưng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii 1. PHẦN MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục tiêu của ñề tài 2 1.3. Yêu cầu của ñề tài 3 1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3 1.4.1. Ý nghĩa khoa học 3 1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 1.5. Phạm vi nghiên cứu của ñề tài 3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới 4 2.2. Tình hình sản xuất ngô tại Việt Nam 9 2.3. Kỹ thuật thâm canh ngô 13 2.3.1. Nhu cầu dinh dưỡng của cây ngô: 13 2.3.2. Tình hình nghiên cứu về phân ñạm ñối với cây ngô ở thế giới 16 2.3.3 Tình hình nghiên cứu về bón ñạm ñối với cây ngô ở nước ta 22 2.4. Tình hình nghiên cứu khoảng cách trồng ngô tại Việt Nam: 24 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1. Vật liệu, ñịa ñiểm và ñiều kiện nghiên cứu 27 3.1.1. Vật liệu nghiên cứu 27 3.1.2. ðịa ñiểm thực hiện thí nghiệm 27 3.1.3. Thời gian tiến hành nghiên cứu: 27 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 3.2. Nội dung nghiên cứu: 27 3.3. Phương pháp nghiên cứu: 28 3.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm: 28 3.3.2. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng: 31 3.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 31 3.3.1.Các chỉ tiêu về chiêu cao cây 31 3.3.2. Các chỉ tiêu sinh lý: 32 3.3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 32 3.3.4. ðánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh và các yếu tố ngoại cảnh 34 3.4. Phương pháp tính toán và phân tích kết quả thí nghiệm 35 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 36 4.1.1. Vị trí ñịa lý 36 4.1.2. ðịa hình 36 4.1.3. Khí hậu 37 4.1.4. ðất ñai 39 4.2. Thực trạng sản xuất ngô tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 42 4.3. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu ñất thí nghiệm 44 4.4. Ảnh hưởng của khoảng cách, lượng ñạm bón ñến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK 67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 44 4.4.1. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến các giai ñoạn sinh trưởng của giống ngô NK67. 44 4.4.2. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây (cm) của giống ngô NK67 47 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 4.4.3. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến ñộng thái ra lá và tốc ñộ ra lá của giống ngô NK67 49 4.4.4. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến chỉ số diện tích lá (LAI) của giống NK67 52 4.4.5. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến chiều cao cây cuối cùng, chiều cao ñóng bắp của giống NK67. 56 4.4.6. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến khả năng chống chịu của giống NK67 60 4.4.7. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến hình thái bắp của giống NK67 61 4.4.8. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến năng xuất và các yếu tố cấu thành năng suất của giống NK67 63 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 71 5.1. Kết luận 71 5.2. ðề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 78 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC VIẾT TẮT TP : Tung phấn PR : Phun râu CSL : Chín sinh lý NSM : Ngày sau mọc CCCC : Chiều cao cây cuối cùng CCðB : Chiều cao ñóng bắp BHH : Bắp hữu hiệu TLBHH : Tỷ lệ bắp hữu hiệu NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Diện tích, năng suất, sản lượng ngô, lúa mì, lúa nước trên thế giới 2000 – 2009 4 Bảng 2.2. Sản xuất ngô trên thế giới và một số nước chính giai ñoạn 2000 – 2009 6 Bảng 2.3. Dự báo tình hình sản xuất ngô trên thế giới của một số nước năm 2010 8 Bảng 2.4. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam giai ñoạn 2000 – 2010 11 Bảng 2.5. Lượng dinh dưỡng cây ngô lấy ñi ñể tạo ra 10 tấn hạt/ha 14 Bảng 2.6. Nhu cầu ñạm ở các mức năng suất ngô khác nhau 15 Bảng 3.1. Công thức thí nghiệm 29 Bảng 3.2. Sơ ñồ bố trí thí nghiệm giống ngô NK 67 vụ hè thu năm 2012 tại huyện mai Sơn, tỉnh Sơn La 30 Bảng 4.1. Diễn biến thời tiết khí hậu tại Mai Sơn năm 2012 38 Bảng 4.2. Tình hình sử dụng ñất của huyện Mai Sơn năm 2011 40 Bảng 4.3. Tình hình sản xuất ngô tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai ñoạn 2006 - 2010 43 Bảng 4.4. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu nông hóa ñất tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 44 Bảng: 4.5. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm bón ñến thời gian sinh trưởng của giống NK 67 45 Bảng 4.6. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến tăng trưởng chiều cao cây ( cm) của giống ngô NK67 47 Bảng 4.7. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến ñộng thái ra lá giống ngô NK67 50 Bảng 4.8. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến chỉ số diện tích lá (LAI) của giống NK67 53 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii Bảng 4.9. Ảnh hưởng của khoảng cách ñến chỉ số diện tích lá (LAI) của giống NK67 54 Bảng 4.10. Ảnh hưởng của lượng ñạm ñến chỉ số diện tích lá (LAI) của giống NK67 55 Bảng 4.11. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến chiều cao cây cuối cùng và chiều cao ñóng bắp giống ngô NK 67. 56 Bảng 4.12. Ảnh hưởng của khoảng cách ñến chiều cao cây cuối cùng và chiều cao ñóng bắp giống ngô NK67 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 58 Bảng 4.13. Ảnh hưởng của lượng ñạm bón ñến chiều cao cây cuối cùng và chiều cao ñóng bắp giống ngô NK67 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 59 Bảng 4.14 Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm bón ñến khả năng chống chịu của giống ngô NK67 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 60 Bảng 4.15. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm bón ñến hình thái bắp của giống ngô NK67 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 62 Bảng 4.16. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm ñến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của giống NK67 63 Bảng 4.17. Ảnh hưởng của khoảng cách ñến các yếu tố cấu thành năng suất của giống NK67 65 Bảng 4. 18. Ảnh hưởng của lượng ñạm ñến các yếu tố cấu thành năng suất của giống NK67 66 Bảng 4.19. Ảnh hưởng của của khoảng cách và lượng ñạm ñến năng suất của giống NK67 67 Bảng 4.20. Ảnh hưởng của khoảng cách ñến năng suất của giống NK67 69 Bảng 4.21. Ảnh hưởng của lượng ñạm ñến năng suất của giống NK67 69 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 1. PHẦN MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Cây ngô (Zea may L.) thuộc họ hòa thảo Poaceae, có nguồn gốc từ Mêhicô là cây cốc quan trọng nhất cung cấp lương thực cho loài người và thức ăn cho gia súc. Ngô còn là nguyên liệu cho các nhà máy chế biến lương thực - thực phẩm và là nguyên liệu lý tưởng ñể tạo ra năng lượng sinh học. Ngô là mặt hàng nông sản xuất khẩu thu về ngoại tệ cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Với giá trị kinh tế cao và khả năng thích ứng rộng, cây ngô ñã ñược trồng hầu hết các vùng trên trái ñất. Năm 2009, diện tích trồng ngô trên thế giới ước ñạt 156 triệu ha, năng suất trung bình ñạt 5,2tấn/ha, tổng sản lượng ñạt 811,2 triệu tấn. Trong ñó, Mỹ là nước có diện tích lớn nhất lương thực quan trọng trong nền kinh tế với 32,45 triệu ha, năng suất ñạt 9,59 tấn/ha, sản lượng ñạt 316,17 triệu tấn ñứng thứ hai là Trung Quốc với diện tích 32,45 triệu ha, năng suất ñạt 5,33 tấn/ha vẩn lượng ñạt 173,0 triệu tấn (USDA, 2009) Vào cuối thế kỷ XX, cuộc cách mạng về ngô lai ñã tạo nên các thành tựu kỳ diệu ở các châu lục, ñặc biệt là các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Ý ði ñôi với việc áp dụng ưu thế lai trong quá trình chọn tạo giống, những tiến bộ về kỹ thuật canh tác tiên tiến như cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá, bảo vệ thực vật cũng ñược áp dụng kịp thời ñể khai thác tối ña ưu thế của giống ngô lai. Ngô lai ñã ñược coi là một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất trong việc phát triển nông nghiệp thế giới của thế kỷ XX. Trong những năm gần ñây, ngành chế biến thực phểm ngày càng phát triển thì ngô càng khẳng ñịnh vai trò to lớn trong việc sản xuất các sản phẩm phục vụ xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo dự báo ñến năm 2020 nhu cầu về ngô sẽ là khoảng 852 triệu tấn ( IFPRI,2003 [56], tăng 45% so với năm 1997, riêng ðông Nam Á nhu cầu [...]... h i c a gi ng ngô NK67 v hè thu ðánh giá nh hư ng c a kho ng cách và lư ng ñ m ñ n các y u t c u thành năng su t và năng su t gi ng ngô NK67 v hè thu 1.4 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa h c - ð tài ñóng góp cơ s lý lu n v kho ng cách và lư ng ñ m ñ n sinh trư ng và năng su t gi ng ngô NK67 v hè thu t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La 1.4.2 Ý nghĩa th c ti n K t qu nghiên c u c... lư ng bón ñ m ñ n sinh trư ng và năng su t gi ng ngô NK67 t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 2 1.3 Yêu c u c a ñ tài ðánh giá nh hư ng c a kho ng cách và lư ng ñ m ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ngô NK67 v hè thu năm 2012 t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La ðánh giá nh hư ng c a kho ng cách và lư ng ñ m ñ n kh năng ch... k thu t canh tác phù h p có tính kh thi vào s n xu t, góp ph n nâng cao năng xu t vè hi u qu s n xu t ngô vùng Tây B c nói chung và t nh Sơn La nói riêng Xu t phát t nh ng lý do trên tôi ñã ti n hành th c hi n ñ tài Nghiên c u nh hư ng c a kho ng cách lư ng ñ m bón ñ n sinh trư ng và năng su t c a gi ng ngô NK67 v hè thu t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La 1.2 M c tiêu c a ñ tài Xác ñ nh ñư c kho ng cách,. .. ngô: di n tích, năng su t s n lư ng các gi ng ngô, lư ng phân bón và k thu t bón phân cho ngô t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La - nh hư ng c a kho ng cách và lư ng ñ m ñ n các y u t sinh trư ng, phát tri n c a gi ng ngô NK 67; - nh hư ng c a kho ng cách và lư ng ñ m ñ n các ch tiêu sinh lý c a gi ng ngô NK 67; - nh hư ng c a kho ng cách và lư ng ñ m ñ n kh năng ch ng ch u sâu b nh c a gi ng ngô NK 67; Trư... m ngô tư i nư c theo dãnh cho th y: Năng su t ngô 1.200kg/ha khi không bón phân ñ m và 6.300kg/ha khi bón 224kg/ha N trên ñ t chưa bao gi tr ng ngô và năm trư c ñó không bón ñ m năm ti p theo năng su t ngô là 4.400 kg/ha khi không bón ñ m và 7.000kg/ha khi bón ñ m m c 224kg/ha Trong nghiên c u ñánh giá nh hư ng vai trò c a phân ñ m và lưu huỳnh ñ n s sinh trư ng, năng su t và ch t lư ng c a gi ng ngô. .. canh cho gi ng ngô NK67 v hè thu t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La, góp ph n b o v ñư c môi trư ng sinh thái ñ c bi t là môi trư ng ñ t, nư c 1.5 Ph m vi nghiên c u c a ñ tài ð tài ñư c th c hi n trên gi ng ngô NK67 do công ty Syngenta s n xu t ðây là gi ng có kh năng ch ng ch u h n thu c lo i khá t t và ñư c tr ng ph bi n trong nhi u vùng mi n, ñ c bi t có kh năng tr ng các vùng khô h n thu c các t nh... các lo i ñ t c a các vùng tr ng ngô phân ñ m, lân và kali ñ u có tác d ng ñ n sinh trư ng phát tri n và năng su t ngô Tuy nhiên hi u qu bón phân cho ngô c a ta còn th p so v i th gi i ñ ng b ng Sông H ng ñ ñư c 1 t n ngô h t c n bón 33,9kgN, 14,5kgP2O5 và 17,2kgK2O T l bón hi u qu ð ng b ng Sông H ng 50N – 20P2O5 – 30K2O và li u lư ng cho năng su t cao là 180N – 60P2O5 và 120K2O; – 90P2O5 – 60K2O; Duyên... s t nh mi n núi phía B c như: Hà Giang, Sơn La, Cao B ng và Lào Cai ngô là cây lương th c s 1 (Năm 2011 t nh Sơn La có di n tích tr ng lúa là 44.100 ha và ngô là 127.600 ha; Hà Giang có di n tích tr ng lúa là 37.300 ha và ngô là 49.900 ha; Cao B ng có di n tích tr ng lúa là 30.000 ha và ngô là 38.900 ha và t nh Lào Cai có di n tích tr ng lúa là 30.300 ha và ngô là 32.700 ha) (T ng c c th ng kê, 2011)... vàng cam ñ m, b lá xanh lâu tàn cho năng su t cao ñ t 8 – 12 t n/ha - Phân bón: phân ñ m urea 46%N, phân supe lân 16%P2O5 và phân kali clorua 60%K2O 3.1.2 ð a ñi m th c hi n thí nghi m Thí nghi m ñư c th c hi n t i thôn 10 xã Hát Lót, huy n Mai Sơn, t nh Sơn La 3.1.3 Th i gian ti n hành nghiên c u: ð tài ñư c th c hi n trong v hè thu năm 2012 3.2 N i dung nghiên c u: - ði u tra tình hình s n xu t ngô: ... (Peterburgxki và c ng tác viên., 1975, 1966) [29] Năng su t ngô nhi t ñ i thư ng th p hơn năng su t ngô vùng ôn ñ i b i s h t trên di n tích ñ t và ch s thu ho ch ( HI) c a ngô nhi t ñ i th p hơn ngô vùng ôn ñ i ( Goldsworthy và c ng s 1974; Fisher and Palmer, 1983, ñ n theo Mitsuru Osaki, 1994, 1995) [43] [44], ñã ch ra r ng s c ch a có th h n ch năng su t ngô nhi t ñ i Nhìn chung, cây ngô quang h p . 4.4. Ảnh hưởng của khoảng cách, lượng ñạm bón ñến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK 67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 44 4.4.1. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng. giống ngô NK67 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 60 Bảng 4.15. Ảnh hưởng của khoảng cách và lượng ñạm bón ñến hình thái bắp của giống ngô NK67 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 62 Bảng 4.16. Ảnh. tài Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách lượng ñạm bón ñến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La . 1.2. Mục tiêu của ñề tài Xác ñịnh ñược khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách, lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách, lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách, lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Tổng quan tài liệu, Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay