DE KT CHUONG I HH 10 THE KHUNG MA TRAN VA DAP AN

3 169 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 10:00

BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 10 NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: TOÁN – Lớp: 10 (Theo chương trình chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút Nhóm : Toán 10 THPT DTNT Con Cuông MA TRẬN NHẬN THỨC Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Tầm quan trọng (Mức cơ bản trọng tâm của KTKN) Trọng số (Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN) Tổng điểm I. VÉC TƠ 1. Tổng hiệu hai véc tơ 30 2 60 2. Tích véc tơ với một số 20 2 40 II. HỆ TỌA ĐỘ 1. Hệ tọa độ Oxy 50 2 100 100% 200 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm /10 1 2 3 4 TL TL TL TL I. VÉC TƠ 1. Khái niệm véc tơ Câu 1a 1.5 1 1.5 2. Tổng hiệu hai véc tơ Câu1b 2.5 1 2.5 3. Tích véc tơ với một số Câu 1c 1.0 1 1.0 III. HỆ TỌA ĐỘ 8. Tọa độ điểm và véc tơ Câu2ab 3.0 Câu2c 2.0 3 5.0 1 1.5 3 5.5 2 3.0 5 10.00 BẢNG MÔ TẢ NỘI DUNG Câu 1a: Xác định véc tơ dựa vào hình vẽ Câu 1b: Chứng minh đẳng thức véc tơ Câu 1c: Chứng minh ba điểm thẳng hàng, xác định vị trí một điểm để ba điểm thẳng hàng Câu 2a: Xác định tọa độ véc tơ biết tọa độ điểm Câu 2b: Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác Câu 2c: Tìm tọa điểm thỏa mãn đẳng thức véc tơ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN: TOÁN – HÌNH HỌC: LỚP 10 Thời gian làm bài : 45 phút Bài 1. (5.0đ) Cho hình bình hành ABCD có tâm O a. (1.5 đ) Tìm véc tơ bằng véc tơ b. (2.5 đ) Chứng minh rằng: c. (1.0 đ) Gọi M là điểm nằm trên cạnh AB sao cho . Tìm điểm I trên cạnh AO sao cho ba điểm D,I,M thẳng hàng Bài 2. (5.0đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết a. (1.5 đ) Xác định tọa độ các véc tơ b. (1.5 đ) Tìm tọa độ trung điểm I của AB và trọng tâm G của tam giác ABC c. (2.0 đ) Tìm tọa độ điểm D sao cho ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM A D M B C I O Câu Nội dung Điểm 1 Hình vẽ: a. b. c. Gọi điểm I thuộc cạnh AO sao cho Đặt : Ta có: Ba điểm D,I,M thẳng hàng Vậy I là trung điểm của cạnh AO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 2 a. b. c. Gọi Ta có: Vậy 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.25 0.5 1.0 0.25 . BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 10 NĂM HỌC 2 010 – 2011 Môn: TOÁN – Lớp: 10 (Theo chương trình chuẩn) Th i gian làm b i: 45 phút Nhóm : Toán 10 THPT DTNT Con Cuông MA TRẬN NHẬN. 2 40 II. HỆ TỌA ĐỘ 1. Hệ tọa độ Oxy 50 2 100 100 % 200 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Mức độ nhận thức – Hình thức câu h i Tổng i m /10 1 2 3 4 TL TL TL TL I. VÉC TƠ 1. Kh i niệm. tọa độ trung i m I của AB và trọng tâm G của tam giác ABC c. (2.0 đ) Tìm tọa độ i m D sao cho ĐÁP ÁN VÀ THANG I M A D M B C I O Câu N i dung i m 1 Hình vẽ: a. b. c. G i i m I thuộc cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT CHUONG I HH 10 THE KHUNG MA TRAN VA DAP AN, DE KT CHUONG I HH 10 THE KHUNG MA TRAN VA DAP AN, DE KT CHUONG I HH 10 THE KHUNG MA TRAN VA DAP AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay