DE KT CHUONG I -II DS 10 THEO KHUNG MA TRAN VA DAP AN

4 111 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 10:00

Tiết 18: Ngày 16 tháng 10 năm 2011 BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 10 NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: TOÁN – Lớp: 10 (Theo chương trình chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút Nhóm : Toán 10 THPT DTNT Con Cuông MA TRẬN NHẬN THỨC Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Tầm quan trọng (Mức cơ bản trọng tâm của KTKN) Trọng số (Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN) Tổng điểm I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP 1. Mệnh đề   10 2. Tập hợp   10 II. HÀM SỐ  Tập xác định, tính chẵn lẻ của hàm số   60  Hàm bậc nhất và hàm bậc hai   120 100% 200 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm /10 1 2 3 4 TL TL TL TL I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP 1. Mệnh đề 2. Tập hợp III. HÀM SỐ 8. Tập xác định và tính chẵn lẻ của hàm số   Câu2 2.0 2 3.0 9. Hàm bậc nhất và bậc hai   Câu4 3.0 Câu 5 1.0 3 7.0 2 4.0       BẢNG MÔ TẢ NỘI DUNG Câu 1:  !"#$%&' Câu 2: ()*+,  Câu 3: /!01!#2#3$$45!# Câu 4: (6!7-89  :!:;#!#2#<;#=76>? Câu 5: @>A16!#1#=63;7017B7" ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN: TOÁN – ĐẠI SỐ: LỚP 10 Thời gian làm bài : 45 phút Bài 1CD E Bài 2CD ()*+, E Bài 3. CD /!01!#2#3$$45E Bài 4CD (6!7-F#2GHCID$#J#@KCLID Bài 5.CD @>A16E1#=637"MLIN ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Nội dung Điểm 1 OPE (OE 0.75 0.25 2 (OEQ9RSTU V8W7- 0.5 0.5 0.5 0.5 3 E  9LX8651!#263;701CI:∞D$ 1!#263;701CL∞ID !01!#2#3E  L∞:∞ 8  L∞ L∞ OGEHCID 6Y#1E9 Z#7[E89 Z#7[8E989L 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 L    8   1.0 4 \6!7-GHCID3]WE \6!7-#J#@KCLID3]WECD ^CD$CD=E Z#0#=63>_E V86!7-`a-E 1.0 0.5 1.0 0.5 5 ()E F01!#2#3E  L 8  L Qb$7!01!#2#3c8@W71#=637" MLIN V81#6`a-E 0.5 0.5 . Tiết 18: Ngày 16 tháng 10 năm 2011 BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đ I SỐ 10 NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: TOÁN – Lớp: 10 (Theo chương trình chuẩn) Th i gian làm b i: 45 phút Nhóm : Toán 10 THPT. @>A16!#1#=63;7017B7" ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN: TOÁN – Đ I SỐ: LỚP 10 Th i gian làm b i : 45 phút B i 1CD E B i 2CD ()*+, E B i. h i Tổng i m /10 1 2 3 4 TL TL TL TL I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP 1. Mệnh đề 2. Tập hợp III. HÀM SỐ 8. Tập xác định và tính chẵn lẻ của hàm số   Câu2 2.0 2 3.0 9. Hàm bậc nhất và bậc hai   Câu4 3.0 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT CHUONG I -II DS 10 THEO KHUNG MA TRAN VA DAP AN, DE KT CHUONG I -II DS 10 THEO KHUNG MA TRAN VA DAP AN, DE KT CHUONG I -II DS 10 THEO KHUNG MA TRAN VA DAP AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay