Bài tập định khoản môn kế toán doanh nghiệp

10 400 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 17:01

Bài tập định khoản môn kế toán doanh nghiệp Bài tập định khoản môn kế toán doanh nghiệp Bài tập định khoản môn kế toán doanh nghiệp Định khoản kế toán là công việc thường xuyên của một kế toán viên trong doanh nghiệp. KỸ năng này đã được đúc kết trong quá trình học tập tại các trường, cơ sở đào tạo chuyên môn. Tuy nhiên, kỹ năng này chưa ai cũng đã thành thạo. Đặc biệt với những sinh viên mới ra trường. Ở bài viết này, chúng tôi xin tổng hợp lại một số kiến thức cơ bản nhất về định khoản kế toán để bạn đọc cùng theo dõi. Bài tập số 11: Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, trong tháng 12/200N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ). Thuê tài chính 1 TSCĐ hữu hình dùng cho sản xuất trong thời hạn 5 năm. tổng nguyên giá TSCĐ thuê tài chính là 300 000, thuế suất thuế GTGT là 10%. Biết doanh nghiệp ghi nhận nợ gốc về thuê tài chính không bao gồm thuế GTGT, số nợ gốc phải trả kì này là 60.000 Bài tập số 12: Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, trong tháng 12/200N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ). Chuyển 1 TSCĐ HH đang sử dụng ở phân xởng sản xuất chính thành CCDC, nguyên giá 50.000, khấu hao luỹ kế 30.000. doanh nghiệp quyết định phân bổ giá trị còn lại của TSCĐ cho 2 tháng, bắt đầu từ tháng này. Bài tập số 13: Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, trong tháng 12/200N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ). CNV thanh toán tạm ứng: Chi vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá mua ngoài: 10.000. Số tạm ứng cha chi nộp trả lại quỹ: 5.000 Bài tập số 14: Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, trong tháng 12/200N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ). Doanh nghiệp đặt trớc 30.000 USD bằng chuyển khoản cho ngời bán để, mua hàng. Tỷ giá thực tế trong ngày là 15.500 vnd/USD. Tỷ giá ghi sổ kế toán của tiền gửi ngân hàng bằng đô la Mỹ là 15.600 vnd/USD. Bài tập số 15: Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, trong tháng 12/200N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ). Dùng tiền gửi ngân hàng trả một khoản nợ dài hạn đến hạn trả trong kỳ: 200.000, trả nợ cho ngời bán 50.000, nộp khấu hao cơ bản cho cấp trên: 100.000. Bài tập số 16: Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, trong tháng 12/200N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ). Xuất kho NVL dùng cho sản xuất sản phẩm: 50.000, dùng để đóng gói hàng bán: 10.000, dùng cho sửa chữa lớn TSCĐ: 30.000 (DN đã thực hiện trích trớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ). Bài tập số 17: Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, trong tháng 12/200N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ). Nhập kho NVL mua của ngời bán cha trả tiền, giá mua cha có thuế GTGT: 10.000, thuế suất thuế GTGT 10%, trị giá vật liệu nhập kho thiếu so với hoá đơn cha rõ nguyên nhân: 100. Bài tập số 18: Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, trong tháng 12/200N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ). Theo quyết định của NN, đánh giá lại NVL: Tổng trị giá VL chính tăng giá: 20.000, tổng trị giá VL phụ giảm giá: 10.000. Bài tập số 110 Tại doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ trong tháng 1/N có các tài liệu sau: (Đvt: 1000đ)Xuất bán sản phẩm cho khách hàng có giá bán không thuế GTGT là 400, thuế GTGT là 10%, khách hàng cha thanh toán tiền. Do mua với số lợng lớn nên doanh nghiệp đồng ý giảm giá cho khách hàng 10% trị giá lô hàng, giảm trừ vào nợ phải thu của khách hàng. Bài tập số 111: Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000 Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quĩ tiền mặt để trả lơng cho công nhân, số tiền là 200.000 Bài tập số 112: Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp vay ngắn hạn nhân hàng để trả cho công ty B về số tiền mua nguyên vật liệu còn nợ tháng trớc 110.000. Bài tập số 113: Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Mua nguyên vật liệu cha trả tiền ngời bán, tổng số tiền thanh toán là 187.000 trong đó thuế GTGT 10%, nguyên liệu đã kiểm nghiệm, nhập kho Bài tập số 114: Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay dài hạn đến hạn trả là 100.000, doanh nghiệp đã nhận đợc giấy báo của ngân hàng. Bài tập số 115: Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Ngời mua đã chuyển tiền thanh toán số tiền mua hàng còn nợ tháng trớc 500.000. Doanh nghiệp đã nhận đợc giấy báo của ngân hàng. Bài tập số 116: Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp chi tạm ứng cho ông H thuộc phòng cung ứng, số tiền là 50.000, thuế GTGT 10% là 50.000 thiết bị đã đa vào sử dụng. Bài tập số 117: Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp vay dài hạn ngân hàng 550.000 để mua thiết bị sản xuất, giá mua 500.000, thuế GTGT 10% là 50.000. Thiết bị đã đa vào sử dụng. 118 Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu của Công ty Y đã nhập kho nhng cha trả tiền, số tiền phải trả bằng ngoại tệ là 11.000 USD, trong đó thuế GTGT là 10%. Tỷ giá hối đoái tại thời điểm nhận nợ do nhân hàng công bố theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 1 USD = 15.000 VNĐ. 119 Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp chuyển tiền gửi ngân hàng để trả lãi tiền vay ngân hàng 5.000: 120 Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên; số d đầu tháng 3/N của một số TK: (Đơn vị tính: 1000đ) TK 131: 500.000; TK 311 : 400.000; TK 315: 100.000; TK 331: 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp mua trái phiếu ngắn hạn trả bằng tiền gửi ngân hàng: 100.000, chi phí môi giới mua trái phiếu trả bằng tiền mặt là 5000. Bài 121: Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp xuất kho thành phẩm bán cho công ty C; công ty C đã chấp nhận thanh toán, giá thành thực tế của thành phẩm xuất kho là 400.000; giá bán cha có thuế ghi trên hoá đơn là 800.000; thuế GTGT 10%. 122 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Đồng thời hạch toán 123 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Ngời mua trả tiền về số tiền hàng còn nợ tháng trớc, Công ty đã nhận đợc giấy báo nợ của ngân hàng, số tiền là 400.000: 124 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng để trả tiền mua nguyên liệu vật liệu của công ty X còn nợ tháng trớc 100.000. 125 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp xuất quĩ tiền mặt để trả lãi vay ngắn hạn ngân hàng 10.000 126 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp bán 10.000 USD lấy tiền Việt Nam nhập quỹ, tỷ giá xuất quĩ ngoại tệ 15/1 USD; nhập quĩ VNĐ là 155.000. Qui đổi: 10.000 x 15 = 150.000; CL: 155.000 - 150.000 = + 5000: A 127 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp trả lãi vay dài hạn ngân hàng bằng tiền gửi ngân hàng số tiền 50.000. Doanh nghiệp đã nhận đợc giấy báo của ngân hàng: 128 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Mua nguyên vật liệu cha trả tiền ngời bán, số tiền cha có thuế GTGT 150.000, thuế GTGT 10%, NVL đã đợc kiểm nghiệm nhập kho. 129 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp tạm ứng cho ông Y phòng cung ứng để mua NVL bằng ngoại tệ, số tiền 10.000 USD, tỷ giá xuất quĩ ngoại tệ 15/1 USD - kế toán ghi đơn Có TK 007: 10.000 USD; 10.000 x 15 = 150.000 130 Công ty B nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Bảng kê thánh toán tạm ứng ông Y mua NVL kèm phiếu nhập kho: Bài 131: Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp mua NVL của công ty H cha trả tiền, số tiền thanh toán cha có thuế là 100.000; thuế GTGT là 10%, đã về đến công ty, đã kiểm nghiệm và nhập kho. 132 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp vay dài hạn ngân hàng để mua một ô tô cho công ty, giá mua cha có thuế là 790.000; thuế GTGT 10%; ngân hàng đồng ý cho vay trả thẳng cho ngời bán tổng số tiền là 869.000. Công ty đã hoàn tất thủ tục giấy tờ, xuất tiền mặt nộp trớc bạ 18.000 từ nguồn vốn khấu hao cơ bản: 133 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp góp vốn liên doanh bằng ngoại tệ với công ty X là 20.000 USD , tỷ giá xuất quỹ là 15/1 USD. Theo hợp đồng liên doanh, vốn góp theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng đợc công bố vào ngày góp vốn là 15,5/1 USD. Ghi đơn Có TK 007 20.000 USD: 134 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Cuối quý doanh nghiệp đợc bên liên doanh thông báo lãi đợc chia là 12.000: 135 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. vTheo biên bản xử lý, tài sản thiếu hụt 30.000, thủ kho phải bồi thờng và sẽ trừ dần vào lơng trong vòng 2 năm (24 tháng), số còn lại đa vào chi phí khác. 136 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai th- ờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Đồng thời định khoản 137 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Xuất kho thành phẩm bán cho Công ty Y, công ty Y đã chấp nhận trả, giá thành thực tế của thành phẩm xuất kho là 600.000, giá bán cha có thuế GTGT ghi trên hoá đơn là 700.000, thuế GTGT 10%. 138 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Đồng thời định khoản: 139 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp nhận đợc giấy báo của ngân hàng Công ty Y đã trả tiền hàng đã mua của công ty trong kỳ là 770.000. 140 Công ty X nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Quý I có các tài liệu, số liệu sau đây, căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã phát sinh, kế toán viên đã lậo định khoản. Trong các định khoản đã lập, định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ gốc vay ngắn hạn 100.000, trả lãi vay ngắn hạn 3000, lãi vay dài hạn 4000: Bài 141: Công ty A nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Đơn vị tính: 1000đ. Số d đầu kỳ của một số TK nh sau; Số d TK 153: 46.900 - số lợng 1000 bộ - Số d TK 156 (1): 108.000 - số lợng 2000 chiếc. Trong kỳ, các nghiệp vụ phát sinh đã đợc kế toán viên tính toán và định khoản. Trong các kết quả tính toán và định khoản sau đây, kết quả nào là đúng. (DN tính trị giá vật t hàng hoá xuất kho theo phơng pháp bình quân gia quyền). Doanh nghiệp mua 7.200 bộ công cụ, dụng cụ, cha trả tiền ngời bán, tổng số tiền thanh toán là 396.000, trong đó thuế GTGT là 10%. Công cụ đã đợc kiểm nghiệm và nhập kho. . vị tính: 1000đ. Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán viên đã lập định khoản kế toán. Trong các định khoản đã đợc lập định khoản nào là đúng. Doanh nghiệp bán 10.000 USD lấy tiền. 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp chuyển tiền gửi ngân hàng. 110.000. Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán viên đã định khoản. Trong các định khoản của từng nghiệp vụ, định khoản nào là đúng: Doanh nghiệp chi tạm ứng cho ông H thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập định khoản môn kế toán doanh nghiệp, Bài tập định khoản môn kế toán doanh nghiệp, Bài tập định khoản môn kế toán doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay