Bài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp

10 601 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 16:48

Bài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệpBài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệpBài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệpBài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệpBài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệpBài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp Cơ sở số liệu , phơng pháp lập và tác dụng của các bảng cân đối tài khoản (bảng đối chiếu sổ phát sinh) và bảng chi tiết sổ phát sinh nh thế nào? A) Lấy số liệu trên TK chi tiết lập bảng chi tiết số phát sinh để kiểm tra việc ghi chép trên các tài khoản tổng hợp ; còn lấy số liệu trên các tài khoản tổng hợp lập bảng cân đối tài khoản để kiểm tra sự phù hợp số liệu với các tài khoản chi tiết tng ứng. B) Lấy số liệu trên các TK tổng hợp lập bảng chi tiết số phát sinh để kiểm tra việc ghi chép trên TK tổng hợp , còn lấy số liệu trên các TK chi tiết lập bảng cân đối TK để kiểm tra việc ghi chép trên các tài khoản chi tiết. C) Lấy số liệu trên các TK chi tiết lập bảng cân đốiTK để kiểm tra việc ghi chép trên các tài khoản tổng hợp; lấy số liệu trên các tài khoản tổng hợp lập bảng chi tiết số phát sinh để kiểm tra việc ghi chép trên các tài khoản chi tiết. D) Lấy số liệu trên các TK tổng hợp lập bảng cân đối TK để kiểm tra việc ghi chép trên các TK tổng hợp , lấy số liệu trên các TK chi tiết lập bảng chi tiết số phát sinh để kiểm tra việc ghi chép trên các tài khoản chi tiết. Chữa sổ kế toán theo phơng pháp cải chính đợc áp dụng trong trờng hợp nào ? A) Khi ghi sai số liệu đợc phát hiện ngay khi cha cộng sổ kế toán. B) Khi ghi sai phần diễn giải hoặc ghi sai phần số liệu đợc phát hiện ngay khi cha cộng sổ kế toán và không sai quan hệ đối ứng tài khoản. C) Khi số ghi sai nhỏ hơn sổ phi ghi phát hiện sau khi đã cộng sổ kế toán. D) Khi sai nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chữa sổ kế toán theo phơng pháp ghi bổ sung đợc áp dụng trong trờng hợp nào ? A) Khi số ghi sai nhỏ hơn số phi ghi phát hiện trớc khi cộng sổ kế toán B) Khi số ghi sai nhỏ hơn số phi ghi phát hiện sau khi đã cộng sổ kế toán và sai quan hệ đối ứng tài khoản. C) Khi ghi sót nghiệp vụ kinh tế D) Khi ghi sót nghiệp vụ kinh tế hoặc ghi sai số liệu mà sổ ghi sai nhỏ hơn số đúng đợc phát hiện sau khi đã cộng sổ kế toán và không sai quan hệ đối ứng tài khoản. Chữa sổ kế toán theo phơng pháp ghi số âm đợc áp dụng trong trờng hợp nào? A) Ghi trùng nghiệp vụ kinh tế , ghi sai quan hệ đối ứng tài khoản , số ghi sai lớn hơn số ghi đúng đợc phát hiện sau khi đã cộng sổ kế toán. B) Ghi trùng nghiệp vụ kinh tế nhiều lần và không sai số liệu , không sai quan hệ đối ứng tài khoản C) Ghi sai số liệu , số ghi sai lớn hơn số đúng đợc phát hiện sau khi cộng sổ kế toán và sai quan hệ đối ứng tài khoản. D) Ghi sai quan hệ đối ứng tài khoản , pháp hiện trớc khi cộng sổ kế toán , số ghi sai nhỏ hơn số ghi đúng. Đối tợng chung của hạch toán kế toán là gì? (theo quan điểm trờng ta) A) Đối tợng chung của hạch toán kế toán là tài sản và sự vận động của tài sản trong các doanh nghiệp , tổ chức sự nghiệp và cơ quan. B) Đối tợng chung của hạch toán kế toán là tài sản và các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị sản xuất kinh doanh. C) Đối tợng chung của hạch toán kế toán là tất cả mọi loại tài sản đơn vị kế toán có quyền sở hữu và sử dụng ; sự biến động của tài sản đó qua các gian đoạn khác nhau của quá trình sản xuất , cùng các quan hệ kinh tế pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị kế toán. D) Đối tợng chung của hạch toán kết toán là tài sản và sự vận động của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị kế toán. Doanh thu bán hàng thuần: A) Là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm giá hàng bán, triết khấu, bán hàng , chấp nhận cho ngời bán. B) Là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm giá hàng bán , trị giá hàng bán bị khách hàng tr lại , chiết khấu hàng bán chấp nhận cho ngời mua. C) Là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm giá hàng bán , hàng bán bị khách hàng tr lại , thuế XK , thuế tiêu thụ đặc biệt. D) Là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm giá hàng bán , triết khấu bán hàng , chấp nhận cho ngời mua , thuế xuất khẩu , thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá thực tế của NVL , công cụ dụng cụ mua ngoài nhập kho trong trng hợp kế toán hàng tồn kho theo phảng pháp kê khai thờng xuyên , tính thuế GTGT theo phảng pháp khấu trừ gồm: A) Giá mua không có thuế GTGT , các chi phí vận chuyển , bảo quản bốc dỡ hàn mua chiết khấu thanh toán đợc ngời bán chấp nhận trừ đi các khoản giảm giá hàng mua. B) Giá mua không có thuế GTGT , các chi phí vận chuyển , bảo quản bốc dỡ hàng mua thuế nhập khẩu (nếu có) trừ đi các khoản giảm giá hàng mua chiết khấu thanh toán đợc ngời bán chấp nhận. C) Tổng giá thanh toán cho ngời bán , các chi phí vận chuyển , bảo quản bốc dỡ hàng mua thuế nhập khẩu (nếu có) trừ đi các khoản giảm giá hàng mua và trị giá hàng mua trảlại cho ngời bán. D) Giá mua không có thuế GTGT , các chi phí vận chuyển , bảo quản bốc dỡ hàng mua thuế nhập khẩu (nếu có) trừ đi các khoản : giảm giá hàng mua và trị giá hàng mua trả lại cho ngời bán. Khóa sổ kế toán cuối kỳ hạch toán bao gồm những công việc gì? A) Lập các bút toán kết chuyển chi phí, doanh thu để các tài khoản chi phí, doanh thu và xác định kết qu không còn số d. B) Cộng số phát sinh trong kỳ trên các sổ kế toán , tính số d cuối kỳ để ghi vào các sổ kế toán. C) Lập các bút toán kết chuyển chi phí , để các tài khoản này không còn số d ; cộng số phát sinh trong kỳ trên các sổ kế toán , tính số d cuối kỳ và ghi sổ kế toán. D) Tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu đã ghi vào các sổ kế toán , sửa chữa sai sót nếu có. Kế toán chi phí bảo hành sản phẩm tại doanh nghiệp thực hiện trích trớc chi phí bảo hành sản phẩm và không có bộ phận bảo hành độc lập : A) Trích trớc chi phí bảo hành SP : Nợ TK 642 Có TK 335 Khi bảo hành SP hoàn thành : Nợ TK 335 Có TK 154 nếu số trích trớc về bảo hành SP lớn hơn chi phí thực tế : Nợ TK 335 Có TK 721 nếu số trích trớc về bảo hành SP nhỏ hơn chi phí thực tế : Nợ TK 642 Có TK 335 B) Trích trớc chi phí bảo hành SP : Nợ TK 642 Có TK 335 Khi bảo hành SP hoàn thành : Nợ TK 335 Có TK 154 nếu số trích trớc về bảo hành SP lớn hơn chi phí thực tế : Nợ TK 335 Có TK 711 nếu số trích trớc về bảo hành SP nhỏ hơn chi phí thực tế : Nợ TK 642 Có TK 335 C) Trích trớc chi phí bảo hành SP : Nợ TK 6414 Có TK 335 Khi bảo hành SP hoàn thành: Nợ TK 335 Có TK 154 nếu số trích trớc về bảo hành SP lớn hơn chi phí thực tế : Nợ TK 335 Có TK 721 nếu số trích trớc về bảo hành SP nhỏ hơn chi phí thực tế : Nợ TK 6415 Có TK 335 D) Trích trớc chi phí bảo hành SP : Nợ TK 6415 Có TK 335 Khi bảo hành SP hoàn thành : Nợ TK 335 nếu số trích trớc về bảo hành SP lớn hơn chi phí thực tế : Nợ TK 335 Có TK 6415 nếu số trích trớc về bảo hành SP nhỏ hơn chi phí thc tế : Nợ TK 6415 Có TK 335 Kế toán giá vốn hàng bán và doanh thu của hàng bán bị trả lại trong trờng hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phảng pháp kiểm kê định lại tính thuế GTGT theo phảng pháp trực tiếp nh sau: A) Nợ TK 155,156 Có TK 632 Nợ TK 531 Nợ TK 33311 Có TK 111,112,131 B) Nợ TK 611 , 631 Có TK 632 Nợ TK 532 Nợ TK 33311 Có TK 111,112,131 C) Nợ TK 155 , 156 Có TK 632 Nợ TK 531 Có TK 111 , 112 , 131 D) Nợ TK 611, 631 Có TK 632 Nợ TK 531 Có TK 111 , 112 , 131 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ ở DN tính thuế GTGT theo phảng pháp khấu trừ và không trích trớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ nh sau : A) Chi phí SCL thực tế phát sinh : Nợ TK 2412 Có TK 111(112 , 152 , 331) Khi công việc SCL hoàn thành: Nợ TK 623 (627 , 641 , 642) Có TK 2412 B) Chi phí SCL thực tế phát sinh : Nợ TK 241 Có TK 111 ( 112 , 152 ,331) Khi công việc SCL hoàn thành : nếu chi phí SCL nhỏ: Nợ TK 623(627 , 641 , 642) Có TK 2413 nếu chi phí SCL phi phân bổ dần trong nhiều kỳ Nợ TK 1422 Có TK 2413 C) Chi phí SCL thực tế phát sinh : Nợ TK 2412 Nợ TK 1331 Có TK 111 (112,152,331) Khi công việc SCL hoàn thành : Nợ TK 623 (627 , 641 , 642) Có TK 2412 D) Chi phí SCL thực tế phát sinh : Nợ TK 2413 Có TK 111 (112,152,331) Khi công việc SCL hoàn thành nếu chi phí sửa chữa nhỏ: Nợ TK 623 (627 , 641 , 642) Có TK 2413 nếu chi phí SCL phi phân bổ đầu kỳ trong nhiều kỳ: Nợ TK 1421 Có TK 2413 Kế toán tổng hợp Nhập - Xuất NLVL (CCDC, hàng hóa) theo phơng pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) , tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ nh thế nào ? A) Cuối kỳ kế toán , kiểm kê xác định giá NVL (hàng hóa) tồn kho , trên c sở đó tính ra trị giá NVL (hàng hóa) xuất kho . nếu là NLVL xuất dùng thì ghi Nợ TK 621 , nếu là hàng hóa xuất bán thì ghi Nợ TK 632 , ghi Có TK 611. B) Căn cứ chứng từ , tính trị giá thực tế của hàng xuất kho , nếu là NLVL xuất dùng thì ghi Nợ TK 621 Chi phí NVL trực tiếp ; nếu là hàng hóa xuất bán thì ghi Nợ TK 632 'Giá vốn hàng bán' C) Căn cứ chứng từ , phản ánh giá mua không thuế GTGT và chi phí vận chuyển bốc dỡ hàng mua ghi Nợ TK 152 (153,156) ; Thuế GTGT của hàng mua ghi Nợ TK 133 'Thuế GTGT đợc khấu trừ" D) Căn cứ chứng từ , phản ánh tổng giá thanh toán cho ngời bán và chi phí vận chuyển bốc dỡ hàng mua , ghi Nợ TK 611 Mua hàng Kế toán tổng hợp nhập NLVL (CCDC , hàng hóa) theo phơng pháp kê khai thờng xuyên (PPKKTX) , tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phơng pháp khấu trừ nh thế nào ? A) Giá mua không có thuế GTGT ghi Nợ TK 152 (153 , 156) , thuế GTGT của hàng mua ghi Nợ TK 133 , chi phí vận chuyển bốc dỡ hàng mua ghi Nợ TK 152 (153,156). B) Tổng giá thanh toán cho ngời bán ghi Nợ TK 152 (153 , 156) còn chi phí vận chuyển , bốc dỡ hàng hóa ghi Nợ TK mua hàng (611). C) Giá mua không có thuế GTGT ghi Nợ TK Mua hàng (611) , chi phí vận chuyển bốc dỡ hàng mua ghi Nợ TK Chi phí bán hàng (641) , Thuế GTGT của hàng mua ghi Nợ TK 133 'Thuế GTGT đợc khấu trừ'. D) Tổng giá trị thanh toán cho ngời bán và chi phí vận chuyển , bốc dỡ hàng mua đợc ghi Nợ TK 152 (153 , 156) Kế toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ nh thế nào ? A) Khi trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí trong kỳ , kế toán ghi Nợ các TK chi phí - ghi Có TK Hao mòn TSCĐ. B) Tất cả TSCĐ không có hình thái vật chất hiện có ở đơn vị kế toán đều đợc phản ánh trên TK 213 TSCĐ vô hình theo nguyên giá. C) Tất cả TSCĐ đơn vị thuê của các đơn vị , tổ chức khác để sử dụng đều đợc phản ánh trên TK 212 TSCĐ thuê tài chính theo nguyên giá. D) Tất cả TSCĐ có hình thái vật chất hiện có ở đơn vị kế toán đều đợc phản ánh trên TK 211 TSCĐ hữu hình theo nguyên giá Kết toán giá vốn doanh thu của hàng bán bị trả lại trong trờng hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phảng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phảng pháp khấu trừ nh sau: A) Nợ TK 155, 156 Có TK 632 Nợ TK 532 Nợ TK 33311 Có TK 111 , 112 ,113 B) Nợ TK 611 , 631 Có TK 632 Nợ TK 531 Nợ TK 333311 Có TK 111 , 112 , 131 C) Nợ TK 155 , 156 Có TK 632 Nợ TK 531 Có TK 111 , 112 ,131 D) Nợ TK 155 , 156 Có TK 632 Nợ TK 531 Nợ TK 33311 Có TK 111 , 112 , 131 Một chứng từ kế toán đợc coi là hợp lệ , hợp pháp khi: A) Chứng từ kế toán đợc lập đúng mẫu quy định của Nhà nớc. B) Tất cả những nội dung trên. C) Nội dung kinh tế ghi trong chứng từ kế toán rõ ràng , các yếu tố của chứng từ kế toán đầy đủ . D) Số liệu ghi chép trong chứng từ kế toán rõ ràng , chính xác , không tẩy xóa. Nội dung của nguyên tắc thận trọng đợc thể hiện trong công tác kế toán nh thế nào ? A) Các khoản thu nhập và chi phí của đơn vị đợc ghi nhận khi chứng cứ có thể cha chắc chắn. B) Các khoản thu nhập và chi phí của đơn vị đợc ghi nhận khi chứng cứ chắc chắn. C) Các khoản thu nhập của đơn vị chỉ đợc ghi nhận khi có chứng từ chắc chắn , có các khoản chi phí đợc ghi nhận khi chứng cứ có thể cha chắc chắn. D) Khi tài khoản của doanh nghiệp có kh năng tăng giá , kế toán có thể tính khoản tăng giá đó vào thu nhập trong kỳ của đơn vị , còn khi tài sản của đơn vị có kh năng giảm giá , kế toán có tính khoản giảm giá đó vào chi phí trong kỳ của đơn vị Nội dung của thu nhập hoạt động tài chính : A) Thu nhập về hoạt động góp vốn cổ phần , liên doanh , liên kết , thu nhập về hoạt động đầu t mua bán chứng khoán : thu lãi tiền gửi , thu lãi cho vay vốn , thu lãi bán hàng trả chậm , bán hàng trả góp , chênh lệch do bán ngoại tệ , khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ; khoản giảm giá đợc hởng ; hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu t tài chính ; thu nhập tự cho thuê quyền sở hữu , quyền sử dụng tài sản và các thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài chính. B) Thu nhập về hoạt động góp vốn cổ phần , liên doanh , liên kết , thu nhập về hoạt động đầu t mua bán chứng khoán : thu lãi tiền gửi , thu lãi cho vay vốn , thu lãi bán hàng trả chẩm , bán hàng trả góp , chênh lệch do bán ngoại tệ , khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ , chiết khấu thanh toán đợc hởng ; hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho ; thu nhập từ cho thuê quyền sở hữu , quyền sử dụng tài sản và các thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài chính. C) Thu nhập về hoạt động góp vốn cổ phần , liên doanh , liên kết , thu nhập về hoạt động đầu t mua bán chứng khoán ; thu lãi tiền gửi , thu lãi cho vay vốn , thu lãi bán hàng trả chậm , bán hàng trả góp , chênh lệch do bán ngoại tệ , khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ; chiết khấu thanh toán đợc hởng ; hoàn nhập dự phòng nợ phi thu khó đòi , thu nhập cho thuê quyền sở hữu , quyền sử dụng tài sản và các thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài chính. D) Thu nhập về hoạt động góp vốn cổ phần , liên doanh , liên kết , thu nhập về hoạt động đầu t mua bán chứng khoán : thu lãi tiền gửi , thu lãi cho vay vốn , thu lãi bán hàng trả trậm , bán hàng trả góp , chênh lệch cho bán ngoại tệ , khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ; chiết khấu thanh toán đợc hởng ; hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu t tài chính ; thu nhập từ cho thuê quyền sở hữu , quyền sử dụng tài sản và các thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài chính. Nội dung khoản mục chi phí công nhân trực tiếp bao gồm. A) Tiền lơng phi trả cho công nhân viên trong danh sách trực tiếp sản xuất sản phẩm thực hiện dịch vụ và các khoản trích theo tiền lơng (nh trích BHYT,BHXH ,kinh phí công đoàn) B) Tiền lơng phi trả cho công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh và khoản trích theo tiền lơng (nh trích BHYT , BHXH , kinh phí công đoàn) C) Tiền lơng tiền công và các phụ cấp phi trả cho ngời lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm. D) Tiền lơng tiền công , các khoản mục phi trả cho ngời lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm thực hiện dịch vụ và các khoản trích theo tiền lơng (nh trích BHYT , BHXH , kinh phí công đoàn). Nội dung khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm: A) Giá thực tế của nguyên vật liệu chính vật liệu phụ , nhiên liệu , công cụ dụng cụ , phụ tùng thay thế dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ. B) Giá thực tế của nguyên vật liệu chính vật liệu phụ , nhiên liệu , công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. C) Giá thực tế của nguyên vật liệu chính vật liệu phụ , nhiên liệu , dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ. D) Giá thực tế của nguyên vật liệu chính vật liệu phụ , nhiên liệu , công cụ dụng cụ , phụ tùng thay thế dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm thực thiện dịch vụ và quản lý trực tiếp sản xuất. Nội dung khoản mục chi phí sản xuất chung bao gồm : A) Các chi phí quản lý và phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ở phân xởng đội sản xuất công trờng sản xuất và các phòng ban quản lý. B) Các chi sản xuất trực tiếp khác nh : khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất và phục vụ sản xuất , dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất , các chi phí quản lý phục vụ sản xuất trong phạm vị toàn doanh nghiệp. C) Các chi sản xuất khác nh : khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh , dịch vụ mua ngoài các chi phí quản lý phục vụ sản xuất ở phân xởng , đội sản xuất , công trờng sản xuất. D) Các chi sản xuất trực tiếp khác nh : khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất và phục vụ sản xuất , dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất , các chi phí quản lý , phục vụ sản xuất ở phân xởng , đội sản xuất , công tr- ờng sản xuất. Nội dung nguyên tắc doanh thu thực hiện trong việc ghi nhận doanh thu bán hàng trong các trờng hợp sau : A) Ghi nhận doanh thu khi giao sản phẩm , hàng hóa cho khách hàng , đồng thời đã nhận đợc tiền do khách hàng trả đợc hoặc đợc khách hàng chấp nhận trả tiền trong một tơng lai gần. B) Ghi nhận doanh thu khi nhận đợc tiền do khách hàng trả nợ về số sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ đã mua từ kỳ trớc. C) Ghi nhận doanh thu khi nhận đợc tiền do khách hàng trả tiền trớc cho số hàng đã đặt mua. D) Ghi nhận doanh thu khi doanh nghiệp xuất kho sản phẩm , hàng hóa , giao cho ngời vận chuyển chuyên chở hàng hóa đến giao cho khách hàng. Nội dung nguyên tắc giá phí thể hiện trong việc tính toán xác định giá ghi sổ kế toán nh thế nào? A) Các loại vật t , hàng hóa , dịch vụ mua vào hoặc sản xuất ra đểu đợc phản ánh theo giá thị trờng tại thời điểm tài sản đó hình thành. B) Các loại vật t , hàng hóa , dịch vụ mua vào đợc phản ánh theo giá thị trờng , còn vật t , sản phẩm , dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất đợc phản ánh theo giá thành thực tế. C) Các loại vật t , hàng hóa , dịch vụ mua vào đều đợc phản ánh theo giá thị trờng. D) Các loại vật t , hàng hóa , dịch vụ mua vào hoặc sản xuất đều đợc phản ánh theo đúng số chi phí thực tế mà đơn vị đã chi ra để có đợc tái sản đó. Nội dung thu nhập hoạt động bất thờng bao gồm: A) Thu nhập từ nhợng bán , thanh lý TSCĐ , thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ ; thu tiền đợc phạt vi phạm hợp đồng ; thu từ bán phế liệu , phế phẩm , thu của các khoản nợ phi trả không xác định đợc chủ , các khoản hoàn nhập dự phòng nợ phi thu khó đòi , dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập cuối tiến độ trớc ; hoàn nhập số d trích trớc về bảo hành sản phẩm , hàng hóa , công trình và hạng mục công trình khi hết thời hạn bảo hành , chi phí trích trớc về sửa chữa lớn TSCĐ lớn hơn số thực thi và các khoản thu nhập bất thờng khác. B) Thu nhập từ nhợng bán , thanh lý TSCĐ ; thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ ; thu tiền đợc phạt vi phạm hợp đồng ; thu từ bán phế liệu , phế phẩm ; thu của các khoản nợ phi trả không xác định đợc chủ , các khoản hoàn nhập dự phòng nợ phi thu khó đòi , dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập cuối niên độ trớc , thu về chiết khấu thanh toán đợc hởng. C) Thu nhập từ nhợng bán , thanh lý TSCĐ , thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ ; thu lãi tiền gửi , tiền lãi cho vay vốn ; thu từ bán phế liệu , phế phẩm , thu của các khoản nợ phi trả không xác định đợc chủ ,các khoản hoàn nhập dự phòng nợ phi thu khó đòi , dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập cuối niên độ trớc , hoàn nhập số d trích trớc về bảo hành sản phẩm , hàng hóa công trình và hạng mục công trình khi hết thời hạn bảo hành , chi phí trích trớc về sửa chữa lớn TSCĐ lớn hơn số thực chi các khoản thu nhập bất thờng khác. D) Thu nhập từ nhợng bán , thanh lý TSCĐ; thu từ khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa số ; thu tiền đợc phạt vi phạm hợp đông ; thu từ bán phế liệu , phế phẩm , thu của các khoản nợ phi trả không xác định đợc chủ , các khoản nhập dự phòng nợ phi thu khó đòi , dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập cuối niên độ trớc ; hoàn nhập số d trích trớc về bảo hành sản phẩm , hàng hóa , công trình và hạng mục công trình khi hết thời hạn bảo hành. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm gồm : (trờng hợp mua TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tính thuế GTGT theo phảng pháp khấu trừ): A) Giá mua theo hóa đơn , lái tiền vay đầu t cho tài sản cố định khi cha đa TSCĐ vào sử dụng (nếu có) các chi phí vận chuyển , bốc dỡ , lắp đặt , chạy thử , thuế và lệ phí trớc bạ (nếu có). B) Giá mua theo hóa đơn , các chi phí : vận chuyển , bốc dỡ , lắp đặt , chạy thử trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng. C) Giá mua không có thuế GTGT lãi tiền vay đầu t cho TSCĐ khi cha đa TSCĐ vào sử dụng (nếu có) các chi phí vận chuyển , bốc dỡ , các chi phí sửa chữa , tận dụng trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng. Chi phí lắp đặt , chạy thử , thuê và lệ phí trớc bạ (nếu có). D) Giá mua không có thuế GTGT : các chi phí vận chuyển , bốc dỡ lắp đặt chạy thử trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng. Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định (TSCĐ) nh thế nào? A) TSCĐ đợc phản ánh theo nguyên giá . Nguyên giá TSCĐ là giá trị ban đầu của TSCĐ đợc hình thành ở đơn vị kế toán. B) TSCĐ đợc phản ánh theo nguyên giá và giá trị còn lại. C) TSCĐ đợc phản ánh theo giá trị còn lại : là giá trị thực tế của TSCĐ tại thời điểm báo cáo (Thời điểm xác định giá) D) TSCĐ đợc phản ánh theo giá trị hao mòn. Phân loại chi phí SX theo nội dung , tính chất kinh tế của chi phí thì chi phí SX đợc phân thành các yếu tố chi phí sau : A) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công , chi phí khấu hau TSCĐ , chi Phí dịch vụ mua ngoài. B) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công trực tiếp , chi phí SX chung chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp. C) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công , chi phí khấu hao TSCĐ do chi phí dịch vụ mua ngoài , chi phí khác bằng tiền. D) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công , chi phí khấu hao TSCĐ , chi phí dịch vụ mua ngoài , chi phí khác bằng tiền. Phơng pháp ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ Nhật ký sổ Cái nh thế nào? A) Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp để ghi vừa theo tổng hợp kết hợp vừa theo chi tiết vào sổ Nhật ký sổ cái. B) Cuối tháng căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp ghi vào sổ nhật ký sổ cái, vừa ghi theo thứ tự thời gian nghiệp vụ kinh tế phát sinh kết hợp vừa ghi theo hệ thống (Theo tài khoản kế toán tổng hợp). C) Căn cứ chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp , định kỳ ngắn ghi vào sổ Nhật ký sổ Cái , kết hợp vừa ghi tổng quát theo tài khoản tổng hợp vừa ghi chi tiết theo tài khoản chi tiết. D) Căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp , hàng ngày ghi vào sổ Nhật ký sổ Cái, kết hợp vừa ghi theo thứ tự thời gian các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , vừa ghi theo hệ thống. phơng pháp ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ Nhật ký sổ Cái nh thế nào? A) Ghi chép và phân loại thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính; tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán , truyền đạt các thông tin đến những ngời sử dụng thông tin và giải thích thông tin cho việc đề ra các quyết định kinh tế phủ hợp với các đối tợng sử dụng thông tin kế toán đó. B) Thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong các đơn vị , tổ chức. C) Ghi chép phản ánh và phân loại thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính truyền đạt thông tin đó đến những ngời sử dụng thông tin. D) Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp để ghi vừa theo tổng hợp kết hợp vừa theo chi tiết vào sổ Nhật ký sổ cái. phơng pháp ghi vào sổ đăng ký chứng từ và Sổ Cái tài khoản trong hình thức kế toán chứng từ ghi sổ nh thế nào? A) Căn cứ chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp , hàng ngày ghi sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo thứ tự thời gian , đồng thời ghí sổ Cái tài khoản theo hệ thống (ghi theo tài khoản tổng hợp). B) Căn cứ chứng từ ghi sổ , cuối tháng ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghí theo hệ thống , đồng thời ghi sổ cái tài khoản theo thứ tự thời gian. C) Căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp , hàng ngày ghi vào sổ cái tài khoản theo thứ tự thời gian , đồng thời ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo hệ thống. D) Căn cứ chứng từ ghi sổ (chứng từ tổng hợp) ghi hàng ngày (hoặc định kỳ ngắn vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo thứ tự thời gian , đồng thời ghi vào sổ cái tài khoản theo hệ thống. phơng pháp ghi vào sổ Nhật ký chung và sổ cái tài khoản trong hình thức Nhật ký chung nh thế nào ? A) Căn cứ chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp , hàng ngày ghi vào sổ Nhật ký chung theo thứ tự thời gian và theo quan hệ đối ứng tài khoản sau đó lấy số liệu từ sổ Nhật ký chung ghi sổ cái tài khoản theo hệ thống. B) Căn cứ chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp , cuối tháng ghi vào sổ Nhật ký chung theo thứ tự thời gian , sau đó lấy số liệu từ sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái tài khoản theo hệ thống. C) Căn cứ chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp , hàng ngày ghi vào sổ cái tài khoản theo thứ tự thời gian , sao đó lấy số liệu từ sổ cái tài khoản ghi sổ Nhật ký chung theo hệ thống. D) Căn cứ chứng từ gốc hợp lệ , hợp pháp , hàng ngày ghi vào sổ Nhật ký chung theo thứ tự thời gian , đồng thời ghi vào sổ cái tài khoản theo hệ thống ( ghi theo tài khoản tổng hợp ) Thế nào là định khoản giản đơn , định khoản phức tạp ? A) Định khoản giản đơn là định khoản chỉ liên quan đến một tài khoản kế toán. B) Định khoản giản đơn là đinh khoản liên quan đến hai tài khoản kế toán , còn định khoản phức tạp là định khoản liên quan từ ba tài khoản kế toán trở lên. C) D. Định khoản phức tạp là định khoản liên quan đến từ hai tài khỏan trờ lên. D) Định khoản giản đơn là định khoản liên quan đến hai tài khoản kế toán tổng hợp còn định khoản phức tạp là định khoản kế toán vừa liên quan đến các tài khoản tổng hợp vừa liên quan đến các tài khoản chi tiết. Thế nào là định khoản kế toán? A) Định khoản kế toán là việc xác định các ghi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán có liên quan. B) Định khoản kế toán là ghi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh bên nợ tài khoản này , đồng thời ghi vào bên Có của tài khoản khác có liên quan. C) Đinh khoản kế toán là việc xác định nh thế nào để ghi chép một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán có liên quan. D) Định khoản kế toán là việc xác định cách ghi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào bên Nợ và bên Có của các tài khoản kế toán có liên quan và số tiền phải ghi vào từng tài khoản. Thế nào là ghi kép trên TK kế toán? (theo giáo trình trờng ta) A) Là việc ghi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tợng kế toán cụ thể nào thi ghi vào tài khoản phản ánh đối tợng kế toán đó một cách độc lập. B) Là việc ghi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào bên Nợ của một hay nhiều tài khoản đông thời ghi Có vào một hay nhiều tài khoản có liên quan. C) Là việc ghi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán có liên quan theo đúng nội dung của nghiệp vụ và mối quan hệ khách quan giữa các đối tợng kế toán do nghiệp vụ đó tác động. D) Là việc ghi phản ánh nghiệp vu kinh tế phát sinh vào ít nhát hai tài khoản kế toán theo đúng nội dung của nghiệp vụ đó. Thế nào là hạch toán kế toán? (theo quan niệm của trờng ta theo quan niệm của IFAC) A) Hạch toán kế toán là nghệ thuật ghi chép , phân loại và tổng hợp theo một cách riêng có bằng những khoản tiền các nghiệp vụ và các sự kiện mà chúng có ít nhất một phần tính chất tài chính và trình bầy kết quả của nó. B) Hạch toán kế toán là khoa học thu nhận , xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó. C) Hoạch toán kế toán là hoạt động dịch vụ với chức năng là cung cấp các thông tin định hớng chủ yếu có bản chất tài chính về các tổ chức kinh tế mà chúng đợc chỉ định để sử dụng hữu ích trong việc ra các quyết định kinh tế. D) Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính và tất cả các doanh nghiệp , tổ chức sự nghiệp và các cơ quan. Thế nào là kế toán tài chính? A) Kế toán tài chính là loại kế toán dành cho những ngời làm công tác quản lý doanh nghiệp , thông qua kế toán trợ giúp các nhà quản lý ra các quyết định kinh doanh hàng ngày B) Kế toán tài chính là loại kế toán mà thông tin kế toán thu nhận và cung cấp phục vụ cho quản lý ở tầm vĩ mô, không phục vụ cho quản trị doanh nghiệp. C) Kế toán tài chính là loại kế toán thu nhận , xử lý và cung cấp thông tin ở dạng cụ thể chi tiết. D) Kế toán tài chính là loại kế toán thu nhận xử lý và cung cấp thông tin ở dạng tổng quát và biểu hiện thông qua thớc đo tiền tệ. Thông tin của kế toán tài chính cung cấp chủ yếu cho các đối tợng bên ngoài doanh nghiệp. Thế nào là nguồn vốn chủ sở hữu ? (theo giáo trình trờng ta) A) Là nguồn vốn do Ngân sách Nhà nớc cấp khi thành lập doanh nghiệp và đợc bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. B) Là nguồn vốn do các chủ sở hữu đóng góp khi thành lập doanh nghiệp. C) Là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp , do Nhà nớc cấp phát hoặc do các bên tham gia liên doanh góp vốn. D) Là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp , do các chủ sở hữu góp vốn và đợc bổ sung từ kết quả kinh doanh , Nguồn vốn này đợc phép sử dụng lâu dài trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Thế nào là nợ phải trả ? (Theo giáo trình trờng ta) A) Là nguồn vốn của doanh nghiệp đi vay , huy động hoặc chiếm dụng của cá nhân , đơn vị khác trên cơ sở hợp đồng thỏa thuận hoặc đợc chế độ cho phép . Nguồn vốn này doanh nghiệp chỉ đợc phép sử dụng tạm thời trong một thời gian nhất định. B) Là nguồn vốn do doanh nghiệp huy động , khai thác đợc trên cơ sở chính sách, chế độ Nhà nớc quy định. C) Là các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả do mua hàng cha trả tiền ngời bán, tiền lơng phải trả công nhân viên nhng cha đến kỳ trả v.v. D) Là nguồn vốn do danh nghiệp đi vay của các đơn vị , tổ chức , cá nhân để bổ sung cho nguồn vốn chủ sở hữu. Thế nào là tài khoản (TK) vốn , TK nguồn vốn , TK chi phí , TK thu nhập ? Kết cấu của các loại TK đó nh thế nào? A) TK vốn là TK dung để phản ánh số hiện có của vốn kinh doanh , TK nguồn vốn là TK để phản ánh số hiện có của nguồn vốn kinh doanh, TK quá trình sản xuất doanh vừa phản ánh chi phí vừa phản ánh thu nhập. B) Số hiện có của vốn kinh doanh (VKD) và VKD tăng trong kỳ đợc phản ánh bên phải của TK vốn , VKD giảm trong kỳ phản ánh bên trái TK vốn , TK nguồn vốn có kết cấu ngợc TK vốn. C) Số VKD hiện có và số VKD tăng phản ánh bên TK vốn , VKD giảm phản ánh bên phải TK vốn , Số nguồn vốn kinh doanh (NVKD) hiện có và NVKD tăng phản ánh bên phải TK nguồn vốn , NVKD giảm phản ánh bên trái TK nguồn vốn. D) Chi phí phát sinh trong kỳ phản ánh bên Nợ TK chi phí , Số d Nợ TK chi phí phản ánh số chi phí hiện có cha kết chuyển . Số thu nhập phát sinh trong kỳ phản ánh bên Có của TK thu nhập , số d Cớ của TK thu nhập phản ánh số hiện có của thu nhập cha kết chuyển. Thế nào là vốn cố định? A) Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định. B) Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định hữu hình , tài sản cố định vô hình và tái sản cố định thuê tài chính. C) Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài liệu lao động và các khoản đầu t dài hạn (đầu t trên 1 năm) của doanh nghiệp. D) Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tái sản cố định và các khoản đầu t dài hạn (đầu t trên 1 năm) của doanh nghiệp Thế nào là vốn kinh doanh? A) Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tài sản trong các đơn vị B) Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tài sản trong các đơn vị sản xuất kinh doanh. C) Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tất cả mọi loại tài sản mà đơn vị sản xuất kinh doanh có quyền sở hữu , sử dụng hoặc bảo quản. D) Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động và tài sản cố định. Thế nào là vốn lu động (Theo quan điểm của trờng ta) A) Vốn lu động là biểu hiện bằng tiền của các loại tiền , các khoản đầu t tài chính , các khoản nợ phải thu và hàng tồn kho. B) Vốn lu động là biểu hiện bằng tiền của tất cả mọi loại tài sản lu động mà đơn vị sản xuất kinh doanh đang nắm giữ , bảo quản và sử dụng. C) Vốn lu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động của doanh nghiệp. D) Vốn lu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động. Vốn lu động bao gồm những loại vốn gì? A) Vốn lu động bao gồm các loại : Vốn bằng tiền và các khoản đầu t tài chính , các khoản nợ phải thu , vốn dùng cho dự trữ chuẩn bị cho quá trình sản xuất. B) Vốn lu động bao gồm các loại : vốn băng tiền và đầu t ngắn hạn , vốn trong thanh toán (các khoản nợ đơn vị phải thu) và vốn dự trữ sản xuất kinh doanh. C) Vốn lu động bao gồm các loại : Vốn bằng tiền và các khoản đầu t ngắn hạn , các khoản nợ đơn vị phải trả trong thơi gian dới một năm, vốn dự trữ sản xuất kinh doanh. D) Vốn lu động bao gồm các loại : Vốn bằng tiền , vốn trong thanh toán , vốn dự trữ cho lu thông.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp, Bài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp, Bài tập trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay