Bai 52 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien

22 906 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 14:00

. thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn 1. H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn Hình 52- 1. Phản xạ định hướng với ánh sáng đèn 52- 2 52- 3A 52- 3B Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện I. Phân biệt. phản xạ có điều kiện 1. Hình thành phản xạ có điều kiện Hình 52. 2: Phản xạ tiết n ớc bọt đối với thức ăn. 52- 1 52- 3A 52- 3B PHT Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn I. Ph©n. kiÖn 1. H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn Hình 52. 3A: Bật đèn rồi cho ăn nhiều lần, ánh đèn sẽ trở thành tín hiệu của ăn uống . 52- 1 52- 2 52- 3B PHT Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ cã
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 52 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien, Bai 52 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien, Bai 52 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn