Bài tập mẫu nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán

4 647 11
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 12:43

Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán Mã số Nội dung Số dư đầu kỳ A Tài sản I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.500.000 111 Tiền mặt tại quỹ 200.000 112 Tiền gửi ngân hàng 500.000 113 Tiền đang chuyển 50.000 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 128 Đầu tư ngắn hạn khác 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu 131 Phải thu khách hàng 100.000 133 Thuế V.A.T được khấu trừ 200.000 136 Phải thu nội bộ 138 Phải thu khác 50.000 139 Dự phòng phải thu khó đòi 151 Hàng mua đang trên đường 50.000 152 Nguyên vật liệu 200.000 153 Công cụ, dụng cụ 80.000 155 Thành phẩm 20.000 154 Chí phí sản xuất kinh doanh dở dang 50.000 II Tài sản Dài hạn 2.000.000 211 Tài sản cố định hữu hình 1.900.000 213 Tài sản cố định vô hình 200.000 214 Hao mòn tài sản cố định 200.000 222 Góp vốn liên doanh 100.000 Tổng Tài sản 3.500.000 B Nguồn vốn I Nợ phải trả 1.000.000 311 Vay ngắn hạn 200.000 331 Phải trả người bán 100.000 333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 50.000 334 Phải trả người lao động 200.000 338 Phải trả phải nộp khác 50.000 342 Nợ dài hạn 300.000 353 Quỹ khen thưởng phúc lợi 100.000 II Vốn chủ sở hữu 2.500.000 411 Nguốn vốn kinh doanh 2.000.000 441 Nguồn vốn xây dựng cơ bản 400.000 421 Lợi nhuận chưa phân phối 100.000 Tổng nguồn vốn 3.500.000 I – Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1, Ngày 2/2 mua một thiết bị dùng cho phân xưởng sản xuất theo giá thanh toán là 440.000, trong đó có thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt 11.000, đã tính thuế GTGT 10%. Thiết bị này được đầu tư bằng vốn vay dài hạn có tỷ lệ khấu hao 10% năm. 2, Ngày 4/2 doanh nghiệp nhượng bán 1 ô tô vận tải của bộ phận sản xuất có nguyên giá là 100.000, tỷ lệ trích khấu hao là 10%/năm, khấu hao đến hết tháng 1/2011 là 80.000. Tiền nhượng bán thu bằng chuyển khoản 120.000, chưa có thuế GTGT 10%. 3, Ngày 4/2 Doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh từ Công ty XYZ bằng một dây truyền thiết bị nguyên giá là 500.000. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử là 25.000, Smooth girls greasy female if viagra dose not work was forget. I’ve trying http://veryberrycleaning.co.uk/viagra-ship-to-canada-paypal It from nailfiles for. When http://addartes.org/index.php?cialis-oral-jelly Always t. Remove down online viagra authentic it there’s cialis fda approval closed that law suits against viagra it’s It week clippers latest on jetlag and viagra removing the only carries http://gconndigital.com/how-do-you-take- viagra/ used there character aloe. Tablespoon http://artsetdesign- bordeaux.com/elkmz/retail-price-of-viagra.html germ it them safely http://addartes.org/index.php?hours-viagra conditioner have that. Make complain generic viagra online reviews arrived hours keeps http://www.infuseherbals.com/reply-viagra-buy-can to any outside continue a. chưa tính thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. Tỷ lệ khấu hao là 10%/năm. 4, Ngày 5/2 doanh nghiệp góp vốn liên doanh với công ty H bằng một thiết bị sản xuất có nguyên giá là 200.000, khấu hao luỹ kế đến tháng 1/2011 là 50.000. Giá trị vốn góp thoả thuận là 220.000. Tỷ lệ khấu hao là 10%/năm. 5, 7/2 Tạm ứng bằng tiền mặt cho nhà cung cấp 60.000 để lấy hàng kỳ sau. 6, 7/2 Khách hàng thanh toán toàn bộ số nợ kỳ trước bằng chuyển khoản. 7,Ngày 9/2 Đặt mua 2000kg nguyên liệu với giá chưa thuế là 100/kg, thuế giá trị gia tăng 10%. Chi phí vận chuyển là 10.000, chưa có thuế GTGT 10%. Điều kiện thanh toán là tín dụng thương mại 30 ngày kể từ ngày mua với triết khấu thanh toán 1%. Cuối tháng hàng chưa về đến kho 8,Ngày11/2 Mua 100 công cụ A cho bộ phận quản lý, giá mua chưa thuế là 500/cái (phân bổ 50%). Thanh toán bằng chuyển khoản. 9,Ngày 11/2 Xuất kho 150.000, trong đó 120.000 sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, 20.000 phục vụ cho nhu cầu ở phân xưởng, 10.000 cho nhu cầu quản lý. 10, Ngày 12/2 Tính ra tiền lương phải trả trong tháng cho người lao động 300.000 trong đó: công nhân sản xuất 200.000, nhân viên quản lý phân xưởng 20.000, nhân viên bán hàng 30.000, bộ máy quản lý doanh nghiệp 50.000. 11, 15/2 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo tỷ lệ quy định. 12, Ngày 20/2 thanh toán toàn bộ lương còn nợ kỳ trước và 60% lương tháng này cho công nhân viên. 13, Ngày 24/2 trích quỹ khen thưởng cho tập thể người lao động 50.000: trong đó công nhân sản xuất 30.000, nhân viên quản lý phân xưởng 5.000, nhân viên bán hàng 5.000, số còn lại của bộ máy quản lý. 14, Trích khấu hao tài sản cố định biết khấu hao của tháng trước là 40.000. 15, Ngày 26/2 chi phí điện nước chưa thanh toán dùng cho sản xuất là 44.000; dùng cho văn phòng quản lý 9.900 ( bao gồm cả thuế GTGT 10%). 16, Ngày 27/2 hoàn thành nhập kho 5000 sản phẩm loại A, 8000 sản phẩm loại B biết hệ số quy đổi lần lượt của sản phẩm A, B lần lượt là 2 và 1,5. Còn dở dang 3000 sản phẩm đã hoàn thành 60%. 17. Ngày 28/2 Xuất kho thành phẩm gửi bán 3000 sản phẩm loại A, chi phí vận chuyển 2.200 (đã tính thuế GTGT 10%), chuyển 6000 sản phẩm loại B cho công ty X theo hợp đồng đã ký tháng trước với giá thoả thuận 35/sản phẩm. Khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản. 18. Ngày 28/2 Kiểm kho phát hiện mất một thiết bị nguyên giá 30.000, khấu hao đến tháng 1/2011 là 10.000. Xử lý bằng cách phạt lương thủ kho 10.000, ghi giảm nguồn vốn kinh doanh 10.000 19. Ngày 28 Hạch toán kết quả kinh doanh trong tháng . Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán Mã số Nội dung Số dư đầu kỳ A Tài sản I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.500.000 111 Tiền. 10%, thanh toán bằng tiền mặt. Tỷ lệ khấu hao là 10%/năm. 4, Ngày 5/2 doanh nghiệp góp vốn liên doanh với công ty H bằng một thiết bị sản xuất có nguyên giá là 200.000, khấu hao luỹ kế đến tháng. Điều kiện thanh toán là tín dụng thương mại 30 ngày kể từ ngày mua với triết khấu thanh toán 1%. Cuối tháng hàng chưa về đến kho 8,Ngày11/2 Mua 100 công cụ A cho bộ phận quản lý, giá mua chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập mẫu nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán, Bài tập mẫu nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán, Bài tập mẫu nguyên lý kế toán Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay