CƠ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG sư PHẠM

18 514 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 10:28

Việc rèn luyện kỹ năng được coi là một yêu cầu tất yếu trong quá trình đào tạo bất cứ ngành nghề nào trong xã hội. Mức độ thành thạo kỹ năng nghề được coi như một chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm là một trong những kỹ năng quan trọng của người sĩ quan chỉ huy, trực tiếp tổ chức huấn luyện, giáo dục chiến sĩ.Thực tiễn huấn luyện, giáo dục ở các đơn vị cơ sở có rất nhiều các tình huống bất ngờ, phức tạp, đòi hỏi người chỉ huy phải khéo léo, linh hoạt giải quyết để mang lại hiệu quả. Không có kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm hoặc kỹ năng đó yếu, người chỉ huy sẽ không tránh khỏi lúng túng, nhiều trường hợp còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và như vậy không đảm nhiệm được tốt chức năng huấn luyện, giáo dục của mình. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việc rèn luyện kỹ năng được coi là một yêu cầu tất yếu trong quá trình đào tạo bất cứ ngành nghề nào trong xã hội. Mức độ thành thạo kỹ năng nghề được coi như một chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm là một trong những kỹ năng quan trọng của người sĩ quan chỉ huy, trực tiếp tổ chức huấn luyện, giáo dục chiến sĩ. Thực tiễn huấn luyện, giáo dục ở các đơn vị cơ sở có rất nhiều các tình huống bất ngờ, phức tạp, đòi hỏi người chỉ huy phải khéo léo, linh hoạt giải quyết để mang lại hiệu quả. Không có kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm hoặc kỹ năng đó yếu, người chỉ huy sẽ không tránh khỏi lúng túng, nhiều trường hợp còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và như vậy không đảm nhiệm được tốt chức năng huấn luyện, giáo dục của mình. Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tương lai trở thành những sĩ quan chỉ huy trực tiếp tổ chức huấn luyện, giáo dục bộ đội. Vì vậy cần rèn luyện cho họ kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm chính là năng lực vận dụng các nguyên tắc và các phương pháp giáo dục trong những tình huống phong phú, đa dạng của thực tiễn huấn luyện, giáo dục. Nhà trường có trách nhiệm trang bị cho học viên những kiến thức, đồng thời cung cấp cho họ cách thức vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn huấn luyện, giáo dục. Thực tiễn hiện nay, học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhận thức về tình huống sư phạm còn rất hạn chế, chưa có thái độ rèn luyện đúng đắn để phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. Vấn đề kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Để chỉ đạo thực tập sư phạm cho sinh viên Đại học sư phạm, trong cuốn “Hỏi đáp về thực tập sư phạm”, tác giả Bùi Ngọc Hồ đã nêu nhiệm vụ bắt buộc cho mỗi giáo sinh khi đi thực tập sư phạm phải nắm được các tình huống sư phạm có vấn đề và giải quyết chúng nhằm giúp giáo sinh rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Một số tác giả khác như Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Đình Chỉnh, Trần Hữu Luyến đã đưa ra các cách giải quyết một tình huống sư phạm cụ thể gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Như vậy, nghiên cứu về kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm không còn là vấn đề mới mẻ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm của học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy trong nhà trường quân sự thì chưa được đề cập đến. Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Phát triển kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm cho học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản, trường Sĩ quan Lục quân 1”. 2. Mục đích nghiên cứu Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm cho học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản trường Sĩ quan Lục quân 1. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho học viên 3.2. Khách thể nghiên cứu Chúng tôi tiến hành nghiên cứu học viên năm thứ tư đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu bậc đại học trường Sĩ quan Lục quân 1. 6. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu - Đề tài đi sâu nghiên cứu tìm ra các giải pháp phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho học viên giúp họ sau này có thể giải quyết tốt các tình huống sư phạm trong công tác huấn luyện giáo dục. - Chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu trên: + 70 học viên tiểu đoàn 4 - Trường Sĩ quan Lục quân 1 + 70 học viên tiểu đoàn 5- Trường Sĩ quan Lục quân 1 + 70 học viên tiểu đoàn 6 - Trường Sĩ quan Lục quân 1 4. Giả thuyết khoa học - Nhận thức cũng như thái độ của học viên năm thứ tư đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu bậc đại học trường Sĩ quan Lục quân 1 trong việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm còn nhiều hạn chế. Chính vì thế, trình độ kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm ở họ còn thấp. - Nếu có giải pháp rèn luyện hợp lý thì sẽ hình thành, phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên viên năm thứ tư đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu bậc đại học trường Sĩ quan Lục quân 1 và kết quả việc giải quyết các tình huống sư phạm được nâng lên. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về tình huống, tình huống sư phạm; kỹ năng và kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. - Nghiên cứu phát hiện thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản, trường Sĩ quan Lục quân 1. - Đề xuất những giải pháp phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho học viên. - Tiến hành thử nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của giải pháp hình thành kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho học viên. 7. Đóng góp mới của đề tài - Hệ thống hoá được lý luận về kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. - Dự kiến nghiên cứu tìm ra được thực trạng và đề xuất những giải pháp phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản, trường Sĩ quan Lục quân 1. 8. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 8.1. Cơ sở phương pháp luận Đề tài được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng; tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về giáo dục – đào tạo sĩ quan quân đội; các nguyên tắc, phương pháp luận của Tâm lý học Mác xít và Giáo dục học Mác Xít. Đặc biệt, đề tài nghiên cứu theo quan điểm hệ thống cấu trúc, quan điểm tiếp cận thực tiễn,…để tìm ra cơ sở lý luận và thực trạng của vấn đề, từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý. 8.2. Phương pháp nghiên cứu 8.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu Thông qua các tài liệu có liên quan, chúng tôi hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản của đề tài. 8.2.2. Phương pháp điều tra Chúng tôi tiến hành xây dựng một hệ thống câu hỏi và một hệ thống các tình huống, in thành phiếu nhằm tìm hiểu các vấn đề về kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu bậc đại học trường Sĩ quan Lục quân 1. - Nhận thức về tình huống sư phạm, ý nghĩa và thái độ đối với việc rèn luyện kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm của học viên. - Xu hướng giải quyết các tình huống sư phạm của học viên. - Thực trạng kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm của học viên. - Một số nhân tố tham gia vào quá trình giải quyết tình huống sư phạm và một số yếu tố gây trở ngại trong quá trình giải quyết tình huống sư phạm của học viên. 8.2.3. Phương pháp quan sát Chúng tôi tiến hành quan sát một số buổi học thực hành về phương pháp huấn luyện bắn súng; phương pháp huấn luyện chiến thuật và một số giờ giảng Công tác đảng, công tác chính trị; Tâm lý học quân sự và giáo dục học quân sự để có thêm cứ liệu đánh giá khách quan, chính xác hơn đối tượng nghiên cứu. 8.2.4. Phương pháp trò chuyện Tiến hành trao đổi trò chuyện với một số giáo viên giảng dạy bộ môn Phương pháp huấn luyện bắn súng; Phương pháp huấn luyện chiến thuật; Công tác đảng, công tác chính trị; Tâm lý học quân sự; Giáo dục học quân sự và một số học viên về việc giải quyết các tình huống sư phạm để có thêm cứ liệu đánh giá. 8.2.5. phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học Thu thập, xử lý và thống kê số liệu để tìm ra kết quả nghiên cứu, trên cơ sở đó đánh giá một cách khách quan, chính xác. 9. Cấu trúc của đề tài Đề tài gồm: phần mở đầu, 2 chương, 7 tiết, kết luận, kiến nghị và danh mục tài liệu tham khảo. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO CƠ BẢN TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài Kỹ năng và kỹ năng hoạt động nói chung là vấn đề được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu từ rất sớm. Trong các công trình nghiên cứu của nhà giáo dục nổi tiếng thế kỷ XIX như I.A.Komenxki (Tiệp Khắc), G.Rutxo (Pháp),…đã bàn về kỹ năng trí tuệ và hình thành các kỹ năng này. Đến thế kỷ XX việc nghiên cứu kỹ năng được các nhà tâm lý học và giáo dục học Xô Viết chú ý. Vào những năm 50, N.V.Cudơminna có tác phẩm: “Hình thành các kỹ năng sư phạm”. Đầu những năm 60, Giáo sư O.A.Apdullia có công trình: “Bàn về kỹ năng sư phạm”. Những năm 70, X.I.Kixegop có công trình nghiên cứu: “Hình thành các kỹ năng, kỹ xảo sư phạm trong điều kiện giáo dục hiện đại”. 1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước Vấn đề kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm cũng được các nhà nghiên cứu trong nước đặc biệt quan tâm. Để chỉ đạo thực tập sư phạm cho sinh viên Đại học sư phạm, trong cuốn “Hỏi đáp về thực tập sư phạm”, tác giả Bùi Ngọc Hồ đã nêu nhiệm vụ bắt buộc cho mỗi giáo sinh khi đi thực tập sư phạm phải nắm được các tình huống sư phạm có vấn đề và giải quyết chúng nhằm giúp giáo sinh rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Một số tác giả khác như Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Đình Chỉnh, Trần Hữu Luyến đã đưa ra các cách giải quyết một tình huống sư phạm cụ thể gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Như vậy, nghiên cứu về kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm không còn là vấn đề mới mẻ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm của học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy trong nhà trường quân sự thì chưa được đề cập đến. 1.2. Những khái niệm cơ bản 1.2.1. Khái niệm về kỹ năng Kỹ năng là sự thực hiện có kết quả một hành động bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm về hành động này để tiến hành phù hợp với những điều kiện cho phép. * Phân biệt kỹ năng, kỹ xảo - Sự giống nhau - Sự khác nhau * Mối quan hệ giữa kỹ năng và kỹ xảo - Quan niệm thứ nhất cho rằng, kỹ xảo được hình thành trên cơ sở kỹ năng. - Quan niệm thứ hai cho rằng, kỹ năng được hình thành và phát triển là dựa trên cơ sở của các tri thức và kỹ xảo. 1.2.2. Tình huống có vấn đề Tình huống có vấn đề là mâu thuẫn xuất hiện trong quá trình hoạt động của con người giữa vài nhu cầu với những phương tiện có được để thoả mãn nhu cầu đó. Một tình huống có vấn đề phải thoả mãn các điều kiện sau: - Tồn tại một vấn đề mà trong đó chủ thể chưa giải quyết được. - Chủ thể có nhu cầu, hứng thú giải quyết và việc giải quyết tình huống này nhằm thoả mãn nhu cầu, hứng thú của chính bản thân chủ thể. - Phải đảm bảo tính vừa sức, chủ thể tin rằng mình sẽ giải quyết được bằng cách vận dụng tất cả những tri thức, kỹ năng liên quan cùng với tính tích cực suy nghĩ, tìm tòi. 1.2.3. Tình huống sư phạm Tình huống sư phạm là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt động sư phạm của người giáo viên. Cấu trúc tâm lý của Tình huống sư phạm: - Cái chưa biết mà người giáo viên phải khám phá. - Cái đã biết, được giáo viên sử dụng để giải quyết tình huống sư phạm nhằm đạt mục đích hiệu quả giáo dục. - Nhu cầu kích thích việc giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh. 1.2.4. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm là sự thực hiện có kết quả hành động giải quyết tình huống sư phạm xảy ra bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm về hành động này để thực hiện phù hợp với điều kiện cho phù hợp với điều kiện cho phép. 1.2.5. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên 1.2.5.1. Các giai đoạn hình thành kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên * Giai đoạn hình thành - Giai đoạn nhận thức - Giai đoạn hình thành kỹ năng. * Giai đoạn nâng cao - Củng cố các kỹ năng bộ phận đã được hình thành ở giai đoạn 1 - Phát triển các kỹ năng đã được hình thành. 1.2.5.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên * Vốn tri thức về tâm lý học quân sự; giáo dục học quân sự; công tác đảng, công tác chính trị; phương pháp huấn luyện, giáo dục; kiến thức quân sự. * Điều kiện, hoàn cảnh nảy sinh tình huống sư phạm; việc vận dụng các tri thức đã có vào từng tình huống cụ thể. * Vốn kinh nghiệm hoạt động thực tiễn…. 1.2.6. Phát triển Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho học viên Phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho học viên là hệ thống các tác động sư phạm tác động tới học viên giúp cho học viên giải quyết các tình huống sư phạm một cách tốt nhất. 1.3. Đặc điểm của học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản trường Sĩ quan Lục quân 1 - Hoạt động học tập của học viên là hoạt động hướng vào thay đổi bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu có trình độ bậc đại học và phẩm chất, năng lực của người sĩ quan quân đội theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường. - Hoạt động học tập của học viên diễn ra dưới nhiều hình thức; trong mọi không gian, thời gian với cường độ cao, căng thẳng và phức tạp. - Hoạt động học tập của học viên có tổ chức chặt chẽ, diễn ra trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt. - Học viên trường Sĩ quan Lục quân 1 tương lai trở thành sĩ quan chỉ huy trực tiếp tổ chức huấn luyện, giáo dục bộ đội do đó họ phải có năng lực về thể chất và tinh thần; có sự nỗ lực ý chí cao; có năng lực chú ý; khả năng xử lý các tình huống…. 1.4. Thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản Trường Sĩ quan Lục quân 1 1.4.1. Kết quả đánh giá về nhận thức Học viên chưa hiểu biết một cách đầy đủ về khái niệm tình huống sư phạm nhưng họ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống này. 1.4.2. Kết quả đánh giá về thái độ Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm nhưng thái độ tham gia rèn luyện kỹ năng này ở học viên là chưa tích cực. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của họ còn rất hạn chế. 1.4.3. kết quả thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản Trường Sĩ quan Lục quân 1 1.4.1.1. Kỹ năng phát hiện mâu thuẫn Đây là kỹ năng cơ bản, định hướng cho các kỹ năng tiếp theo. Ở kỹ năng này phần lớn học viên đạt mức độ khá trở lên. 1.4.1.2. Kỹ năng huy động tri thức, kinh nghiệm có liên quan Kỹ năng này có vai trò rất quan trọng, nói lên trình độ được đào tạo của học viên. Ở kỹ năng này hầu hết học viên đạt ở mức dưới trung bình. Do không huy động được các tri thức, kinh nghiệm có liên quan đến tình huống cần giải quyết dẫn đến kỹ năng hình thành nên các phương án giải quyết, chọn lựa phương án tối ưu và kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả cũng còn nhiều hạn chế. 1.4.1.3. Kỹ năng hình thành các phương án giải quyết Đa số học viên đạt ở mức trung bình, không có mức kém. 1.4.1.4. Kỹ năng lựa chọn phương án giải quyết Đa số học viên đạt ở mức trung bình, không có mức kém. 1.4.1.5. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả Phần lớn học viên đạt ở mức dưới trung bình; mức khá, giỏi là rất ít. Điều đó khẳng định các phương án giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu bậc đại học, trường Sĩ quan Lục quân 1 không được xây dựng trên một cơ sở khoa học, lý luận vững chắc. Qua phân tích thực trạng trên, chúng tôi đưa ra kết luận như sau: Thứ nhất, xét quá trình giải quyết tình huống sư phạm trên góc độ kỹ năng là tổ hợp nhiều kỹ năng bộ phận thì kỹ năng huy động tri thức, kinh nghiệm có liên quan đến tình huống của học viên thấp nhất. Chính nó đã kéo theo các kỹ năng khác xuống mức dưới trung bình, thậm chí là kém và dẫn đến kết quả: kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên là hạn chế. Thứ hai, xét quá trình giải quyết tình huống sư phạm như một quá trình tư duy trước tình huống có vấn đề thì khâu yếu nhất của học viên là huy động tri thức kinh nghiệm có liên quan, trên cơ sở đó sàng lọc, chọn lựa, hình thành nên các phương án giải quyết. Chính vì thế trình độ kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên đạt ở mức thấp. 1.4.4. Những yếu tố gây trở ngại làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo cơ bản Trường Sĩ quan Lục quân 1 * Tri thức tâm lý – giáo dục và vốn kinh nghiệm là yếu tố gây trở ngại lớn nhất; đây là yếu tố vô cùng quan trọng, là cơ sở lý luận vững chắc để xây dựng nên phương án giải quyết đúng đắn, có hiệu quả giáo dục. * Vốn ngôn ngữ và khả năng diễn đạt của học viên cũng còn nhiều hạn chế. Đây cũng là một nguyên nhân góp phần kéo theo trình độ kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên xuống thấp. * Thiếu tự tin, e ngại trước tập thể cũng là trạng thái tâm lý gây trở ngại lớn đối với học viên trong quá trình giải quyết tình huống sư phạm. Nhiều học viên khi đứng trước tập thể thường tỏ ra lúng túng, bối rối, không biết giải quyết vấn đề ra sao. * Chưa làm chủ được trạng thái tâm lý của bản thân cũng là yếu tố gây ảnh hưởng lớn đối với hiệu quả quá trình giải quyết tình huống sư phạm của học viên. * Khả năng huy động vốn kiến thức và kinh nghiệm của học viên. Khi đứng trước một tình huống sư phạm cụ thể, học viên không biết bắt đầu từ đâu. Kết luận chương 1 Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên đào tạo cơ bản Trường Sĩ quan Lục quân 1, đề tài xây dựng hệ thống các khái niệm về kỹ năng, tình huống, tình huống có vấn đề, tình huống sư phạm, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm,…Đồng thời, đề tài đã tìm hiểu được thực trạng về nhận thức, thái độ và kết quả kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên, trên cơ sở đó cũng đã tìm ra được những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. [...]... nên kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm Như vậy, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm là một tổ hợp nhiều kỹ năng bộ phận, là sự thực hiện có kết quả hành động giải quyết tình huống sư phạm bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm về hành động này để thực hiện phù hợp với điều kiện cho phép - Nhiều học viên chưa nhận thức đúng khái niệm tình huống sư phạm, thái độ rèn luyện kỹ năng giải quyết. ..Chương 2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO CƠ BẢN TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 2.1 Nâng cao nhận thức cho học viên về kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm * Cơ sở của giải pháp Theo tâm lý học Mác xít, nhận thức đúng là cơ sở dẫn đến thái độ đúng và hành vi đúng * Vị trí, vai trò Nâng cao nhận thức về kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm có vị trí... tâm lý học quân sự, giáo dục học quân sự; công tác đảng, công tác chính trị làm cơ sở cho việc giải quyết các tình huống sư phạm - Cán bộ quản lý chỉ huy cần đưa học viên vào trong các tình huống sư phạm cụ thể để họ giải quyết, qua đó phát triển kỹ năng Kết luận chương 2 -Trên đây là năm giải pháp cơ bản giúp cho việc phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo cơ. .. tập thể,…Cán bộ chỉ huy các cấp cần có kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm, cụ thể: - Kỹ năng phát hiện mâu thuẫn - Kỹ năng huy động tri thức, kinh nghiệm có liên quan đến tình huống cần giải quyết - Kỹ năng hình thành các phương án giải quyết - Kỹ năng lựa chọn phương án giải quyết tối ưu - Kỹ năng kiểm tra, đánh giá * Yêu cầu của giải pháp - Cán bộ quản lý chỉ huy các cấp phải thường xuyên trau... giúp cho học viên có cơ sở để xây dựng thái độ đúng đắn và quyết tâm rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm * Nội dung của giải pháp Thông qua giảng dạy kiến thức tâm lý học quân sự, giáo dục học quân sự, giáo viên trang bị hệ thống kiến thức về kỹ năng, tình huống có vấn đề, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, …cho học viên * Yêu cầu của giải pháp - Chuẩn bị tốt nội dung và phương pháp giảng... trong tình huống có vấn đề * Vị trí, vai trò Dạy học nêu vấn đề có vị trí, vai trò quan trọng đến việc phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho học viên * Nội dung giải pháp Thông qua các câu hỏi nêu vấn đề, tình huống có vấn đề, học viên huy động những tri thức và kinh nghiệm để giải quyết, trên cơ sở đó phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm * Yêu cầu của giải. .. cấp,…trong đó đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý chỉ huy các cấp như trung đội, đại đội, tiểu đoàn,… * Vị trí, vai trò Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của đội ngũ cán bộ quản lý chỉ huy các cấp có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên * Nội dung của giải pháp Các tình huống sư phạm nảy sinh trong hoạt động quản lý chỉ huy, trong hội họp, các hoạt động... rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm chưa tích cực - Trong các khâu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu bậc đại học, trường Sĩ quan Lục quân 1 thì khâu huy động tri thức, kinh nghiệm có liên quan và khâu kiểm tra đánh giá là yếu kém nhất - Sau thực nghiệm tác động sư phạm, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên năm thứ tư... thức tâm lý học quân sự; giáo dục học quân sự; công tác đảng, công tác chính trị và các môn quân sự làm cơ sở cho việc giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh - Quá trình giải quyết một tình huống sư phạm trong hoạt động huấn luyện, giáo dục của người chỉ huy thực chất là quá trình tư duy nhằm giải quyết một tình huống có vấn đề nảy sinh Quá trình này bao gồm 5 khâu, tương ứng với 5 kỹ năng bộ phận... đắn và hành động tích cực trong việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần gây được hứng thú cho học viên, hướng dẫn họ vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết tình huống sư phạm cụ thể, đồng thời giúp học viên vượt qua những trở ngại tâm lý của bản thân… * Đối với học viên Để đạt được hiệu quả như mong muốn trong việc giải quyết các tình huống . giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh. 1.2.4. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm là sự thực hiện có kết quả hành động giải quyết tình huống sư phạm. hoá một số vấn đề lý luận về tình huống, tình huống sư phạm; kỹ năng và kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. - Nghiên cứu phát hiện thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của học viên. kỹ năng, tình huống, tình huống có vấn đề, tình huống sư phạm, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, …Đồng thời, đề tài đã tìm hiểu được thực
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG sư PHẠM, CƠ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG sư PHẠM, CƠ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG sư PHẠM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay