Bài 40. quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã

28 264 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 09:00

I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: Các tập hợp sinh vật ở trên có Các tập hợp sinh vật ở trên có những đặc điểm gì ? những đặc điểm gì ? Quần Quần thể A thể A Quần Quần thể B thể B Quần Quần thể C thể C Sinh cảnh Như thế nào là quần xã sinh vật? Tác động qua lại Tác động qua lại giữa các quần thể giữa các quần thể trong qxsv. trong qxsv. Tương tác giữa Tương tác giữa quần thể với các quần thể với các nhân tố sinh thái nhân tố sinh thái của môi trường. của môi trường. I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: - Quần xã sinh vật: Là tập hợp các quần thể sinh vật khác loài, cùng chung sống trong một khoảng không gian (sinh cảnh) và thời gian nhất định. - Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: 1. ĐẶC TRƯNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI TRONG QUẦN XẪ: a. Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài: So sánh số loài, số cá thể của mỗi loài trong hai quần xã sau đây: Sa mạc Rừng nhiệt đới Số loài và số cá thể của mỗi loài trong quần thể sa mạc ít hơn trong quần xã rừng mưa nhiệt đới - Quần xã rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng cao - Quần xã sa mạc có độ đa dạng thấp II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: 1. ĐẶC TRƯNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI TRONG QUẦN XẪ: a. Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài: - Độ đa dạng của quần xã chỉ mức độ phong phú về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã. II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: - Một quần thể có số lượng loài càng lớn và số lượng cá thể của loài càng cao thì càng ổn định. 1. ĐẶC TRƯNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI TRONG QUẦN XẪ: a. Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài: b. Loài ưu thế và loài đặc trưng: II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: Quan sát hình sau đây và cho biết thế nào là loài ưu thế, loài đặc trưng ? [...]...II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: 1 ĐẶC TRƯNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI TRONG QUẦN XẪ: a Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài: b Loài ưu thế và loài đặc trưng: -Loài ưu thế: Là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động của chúng mạnh - Loài đặc trưng: Là loài chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc là loài có số lượng nhiều... khác và có vai trò quan trọng trong quần xã so với loài khác II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: 2 ĐẶC TRƯNG VỀ PHÂN BỐ CÁC CÁ THỂ TRONG KHÔNG GIAN CỦA QUẦN THỂ: - Do nhu cầu sử dụng Hãy mô tả sự ánh sáng củacủa loài phân tầng mỗi Tại vật khác nhau.có sự thực sao trong phân tầng đó? rừng mưa nhiệt đới? II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: 2 ĐẶC TRƯNG VỀ PHÂN BỐ CÁC CÁ THỂ TRONG KHÔNG GIAN CỦA... TRONG KHÔNG GIAN CỦA QUẦN THỂ: a Phân bố theo chiều thẳng đứng: - Gồm sự phân tầng của các quần xã sinh vật rừng nhiệt đới hay các quần xã dưới nước b Phân bố theo chiều ngang: II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: 2 ĐẶC TRƯNG VỀ PHÂN BỐ CÁC CÁ THỂ TRONG KHÔNG GIAN CỦA QUẦN THỂ: a Phân bố theo chiều thẳng đứng: - Gồm sự phân tầng của các quần xã sinh vật rừng nhiệt đới hay các quần xã dưới nước b Phân... loài sinh vật trong quá Tảo giáp nở hoa gây trình sống đã vô tình gây hại độc cho các loài sv sống cho các loài khác xung quanh Sinh vật này ăn sinh vật khác Một loài sử dụng một loài khác làm thức ăn bao gồm quan hệ giữa động vật ăn thực vật, động vật ăn thị và con mồi, thực vật ăn thịt và côn trùng Trâu bò ăn cỏ, hổ ăn thit thỏ, cây nắp ấm bắt mồi III - QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT:... bố của các quần xã sinh vật thành các vùng khác nhau, thành vành đai, theo độ cao của nền đất trên đất liền hoặc phân bố từ vùng ven bờ đến khơi xa ở biển - Sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung ở những vùng có điều kiện sống thuận lợi III - QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT: 1 CÁC MỐI QUAN HỆ SINH THÁI: MỐI QUAN HỆ ĐẶC ĐIỂM Cộng sinh A + + B HỖ Hợp tác A + + B TRỢ Hội sinh. .. TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT: 1 CÁC MỐI QUAN HỆ SINH THÁI: Quan hệ Đặc điểm Ví dụ Cạnh tranh Cạnh tranh ở thực vật, cạnh tranh giữa các loài động vật Kí sinh Đối kháng Các loài tranh giành nhau nguồn sống  các loài đều bị ảnh hưởng bất lợi Một loài sống nhờ trên cơ thể loài khác  loài kí sinh có lợi, vật chủ bị bất lợi Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây gỗ, giun kí sinh trong cơ thể người Ức chế cảm nhiễm Một. .. KHỐNG CHẾ SINH HỌC: - Khống chế sinh học: Là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định, không tăng quá cao hoặc giảm quá thấp do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã - Ứng dụng: Sử dụng thiên địch để phòng trừ sinh vật gây hại trong nông - lâm nghiệp CỦNG CỐ: Quan sát và cho biết các mối quan hệ sau? VẬT SINH CỘNG SINHKÍ ĂN... tranh A Kí sinh + B ĐỐI KHÁ Ức chế B A cảm O NG nhiễm SV này ăn SV khác A - + B VÍ DỤ III - QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT: 1 CÁC MỐI QUAN HỆ SINH THÁI: Quan hệ Đặc điểm Cộng sinh A Hỗ trợ B Hợp tác A B A Hội sinh Ví dụ Hợp tác chặt chẽ giữa hai hay Nấm, vi khuẩn và tảo đơn nhiểu loài và tất cả các loài bào cộng sinh trong địa y; tham gia cộng sinh đều có lợi vi khuẩn lam cộng sinh trong... đậu Hợp tác giữa hai hay nhiều loài và tất cả các loài tham gia hợp tác đều có lợi Khác với cộng sinh, quan hệ hợp tác là quan hệ chặt chẽ và nhất thiết phải có đối với mỗi loài Hợp tác giữa chim sáo và trâu rừng; chim mỏ đỏ và linh dương; lươn biển và cá nhỏ Hợp tác giữa hai loài, trong đó Cộng sinh giữa phong lan một loài có lợi còn loài kia và cây gỗ; cá ép sống trên không có lợi cũng không có... CỦNG CỐ: Quan sát và cho biết các mối quan hệ sau? VẬT SINH CỘNG SINHKÍ ĂN THỊT… CÂY GIỮA KIẾN VÀ Cộng sinh giữa vi khuẩn lam và nấm (Địa y) Cộng sinh của vi khuẩn trosomonas trong nốt sần rễ cây họ đậu Hợp tác giữa cá hề và hải quỳ Hợp tác giữa chim mỏ đỏ và linh dương Cạnh tranh thức ăn giữa các loài chim Kí sinh giữa cây tơ hồng trên cây khác Cây gọng vó Cây nắp ấm . dạng của quần xã chỉ mức độ phong phú về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã. II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: - Một quần. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: Các. thế và loài đặc trưng: II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: Quan sát hình sau đây và cho biết thế nào là loài ưu thế, loài đặc trưng ? 1. ĐẶC TRƯNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 40. quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã, Bài 40. quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã, Bài 40. quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay