phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khói lượng

2 521 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 06:00

. http://dayhochoahoc.violet.vn PP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VÀ PP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 1. Phương pháp bảo toàn khối lượng: Nguyên tắc: - Tổng khối lượng các chất sản phẩm luôn bằng tổng khối lượng các chất tham. ứng. - Tổng khối lượng các chất sau thí nghiệm luôn bằng tổng khối lượng các chất trước thí nghiệm. 2. Phương pháp tăng giảm khối lượng: Nguyên tắc: Từ độ tăng hay độ giảm khối lượng khi chuyển. gian, khối lượng vật tăng 0,76 g. Tính khối lượng Ag bám vào vật. 9. Ngâm một vật bằng Zn (dư) vào dung dịch 200 ml dung dịch Cu(NO 3 ) 2 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng vật tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khói lượng, phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khói lượng, phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khói lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay