Nghiên cứu vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

127 954 3
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2014, 17:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ***************** ðỖ THỊ THÚY NGỌC NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - Xà HỘI TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ***************** ðỖ THỊ THÚY NGỌC NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - Xà HỘI TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mà SỐ : 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHÚC THỌ HÀ NỘI, NĂM 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan nội dung, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam kết rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñã ñược cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn ðỗ Thị Thúy Ngọc Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn Thạc sỹ “ Nghiên cứu vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, tôi còn nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình của các thầy cô giáo, các tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình thực hiện ñề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo -TS - Nguyễn Phúc Thọ, người thầy tâm huyết ñã tận tình hướng dẫn và giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Ban quản lý ñào tạo - Trường ñại học Nông nghiệp Hà Nội ñã trực tiếp giảng dạy và giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh ñạo UBND huyện Văn Lâm; Ban chỉ ñạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Văn Lâm; Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Văn Lâm; Phòng Thống kê huyện Văn Lâm; UBND, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các tổ chức chính trị - xã hội, bà con nhân dân của các xã Tân Quang, Trưng Trắc, ðình Dù, Lạc Hồng ñã cung cấp số liệu thực tế và thông tin cần thiết ñể tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn thường trực Huyện Ủy, lãnh ñạo UBND huyện Văn Lâm ñã tạo ñiều kiện tốt nhất về thời gian cho tôi theo học và hoàn thành khoá học. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn ñồng nghiệp và người thân ñã chia sẻ, ñộng viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu ñề tài. Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả ðỗ Thị Thúy Ngọc Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng x Danh mục hộp xi PHẦN 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 3 1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 PHẦN 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4 2.1 Cơ sở lý luận 4 2.1.1 Các khái niệm cơ bản về nông thôn, phát triển nông thôn, mô hình nông thôn mới, tổ chức chính trị - xã hội 4 2.1.2 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 12 2.1.3 Sự cần thiết nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 22 2.2 Cơ sở thực tiễn 24 2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới 24 2.2.2 Kinh nghiệm ở Việt Nam về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới 31 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút ra sau nghiên cứu phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở các ñịa phương 41 PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn huyện Văn Lâm 43 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 43 3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 44 3.2 Phương pháp nghiên cứu 52 3.2.1 ðặc ñiểm vùng nghiên cứu (chọn 4 xã) 52 3.2.2 Phương pháp chọn ñiểm và chọn mẫu nghiên cứu 53 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 56 3.2.5 Phương pháp phân tích 56 3.3 Chỉ tiêu ñánh giá vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới 57 PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 58 4.1 Công tác chỉ ñạo, ñiều hành quản lý của huyện Văn Lâm 58 4.1.1 Hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo và bộ phận giúp việc Ban chỉ ñạo 58 4.1.2 Việc ban hành các văn bản ñiều hành chương trình xây dựng nông thôn mới 59 4.1.3 Phát huy dân chủ, vận ñộng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới 59 4.1.4 Một số thuận lợi, khó khăn của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 62 4.2 Thực trạng của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lâm 63 4.2.1 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia thành lập Ban quản lý, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới 63 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi 4.2.2 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 64 4.2.3 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia thảo luận chiến lược phát triển nông thôn mới\ 68 4.2.4 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong lập kế hoạch và công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới 71 4.2.5 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát triển kinh tế 75 4.2.6 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong huy ñộng nguồn lực ñể xây dựng nông thôn mới 82 4.2.7 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát xây dựng nông thôn mới 85 4.2.8 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong nghiệm thu và quản lý sử dụng các công trình 86 4.3 ðánh giá về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lâm 87 4.3.1 Kết quả ñạt ñược 87 4.3.2 Những tồn tại, hạn chế 94 4.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 95 4.3.4 Bài học kinh nghiệm 95 4.4 Một số giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở ñịa phương trong thời gian tới 97 4.4.1 Căn cứ ñể ñề xuất giải pháp 97 4.4.2 ðịnh hướng 98 4.4.3 Một số giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới 98 PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 5.1 Kết luận 102 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii 5.2 Kiến nghị 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 110 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân CCB Cựu chiến binh CNH Công nghiệp hóa CN - XD Công nghiệp - xây dựng CNVCLð Công nhân viên chức lao ñộng CT - XH Chính trị - xã hội CT Canh tác CSXH Chính sách xã hội HðH Hiện ñại hóa HðND Hộ ñồng nhân dân HND Hội nông dân HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật Lð Lao ñộng LðLð Liên ñoàn lao ñộng LHTN Liên hiệp thanh niên MTTQ Mặt trận Tổ quốc ND Nông dân NN Nông nghiệp NK Nhân khẩu NTM Nông thôn mới PN Phụ nữ PTNT Phát triển nông thôn QL Quản lý SD Sử dụng Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ix SL Số lượng SX Sản xuất SXKDG Sản xuất kinh doanh giỏi TN Thanh niên TNCS Thanh niên cộng sản TM - DV Thương mại - dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TW Trung ương trñ Triệu ñồng UBND Ủy ban nhân dân XDNTM Xây dựng nông thôn mới [...]... xây d ng nông thôn m i t i huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên so sánh v i m c tiêu ñã ñ ra?? - Vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i ñư c th hi n như th nào? - Nh ng k t qu các t ch c chính tr - xã h i phát huy vai trò trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i?? - Rút ra bài h c kinh nghi m gì các t ch c chính tr - xã h i phát huy vai trò trong. .. xây d ng nông thôn m i - ðánh giá vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i t i huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên - ð xu t m t s gi i pháp ch y u nh m nâng cao vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 2 ñ a phương 1.3 Các câu h i nghiên. .. c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i t i huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên, t ñó ñ xu t m t s gi i pháp ch y u nh m nâng cao vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong xây d ng nông thôn m i ñ a phương 1.2.2 M c tiêu c th - Góp ph n h th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n v vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây. .. n chương trình xây d ng nông thôn m i? - Gi i pháp nào nh m không ng ng nâng cao vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i ñ t hi u qu thi t th c? 1.4 ð i tư ng và ph m v nghiên c u 1.4.1 ð i tư ng nghiên c u Nghiên c u nh ng v n ñ có tính lý lu n và th c ti n v vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn. .. xây d ng nông thôn m i " phát huy ñ y ñ vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i, m i c ng ñ ng dân cư và c h th ng chính tr cơ s , phát huy t i ña n i l c và ngu n l c t bên ngoài chúng tôi ch n ñ tài "Nghiên c u vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i t i huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên " 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung ðánh giá vai trò. .. thôn m i t i huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên 1.4.2 Ph m vi nghiên c u - V n i dung Nghiên c u ñánh giá vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i t i huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên Rút ra bài h c kinh nghi m ð ng th i ñ nh hư ng ñ xu t m t s gi i pháp trong nh ng năm ti p theo - V không gian ð tài nghiên c u t i huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên - V th i gian... t , văn hóa, xã h i theo các tiêu chí nông thôn m i 2.1.2.5 Vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong vi c phát tri n kinh t Các t ch c chính tr - xã h i tích c c tham gia các chương trình phát tri n kinh t nông thôn góp ph n phát tri n s n xu t, tăng thu nh p, xóa ñói gi m nghèo và phát tri n các hình th c kinh t t p th trong nông nghi p, nông thôn Ph i h p v i các ngành ch c năng t ch c các. .. trư ng m m non, nhà văn hóa thôn) Tóm l i: ð th c hi n có hi u qu ch trương l n c a ð ng và Nhà nư c v xây d ng nông thôn m i c n thi t ph i có s tham gia và phát huy vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong tham gia thành l p Ban qu n lý, Ban phát tri n xây d ng nông thôn m i 2.1.2.2 Vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong công tác tuyên truy n xây d ng nông thôn m i Tuyên truy n là truy... ch t trong cu c s ng, g n bó tình b n chi n ñ u 2.1.2 Vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong th c hi n chương trình xây d ng nông thôn m i 2.1.2.1 Vai trò c a các t ch c chính tr - xã h i trong tham gia thành l p Ban qu n lý, Ban phát tri n xây d ng nông thôn m i -Thành l p Ban Qu n lý xây d ng NTM c p xã do UBND t nh quy t ñ nh thành l p Ch t ch UBND xã làm trư ng ban; Phó Ch t ch UBND xã làm... n i th các thành ph , th xã, th tr n ñư c qu n lý b i c p hành chính cơ s là UBND xã Nông thôn là m t h th ng xã h i, m t c ng ñ ng xã h i có nh ng ñ c trưng riêng bi t như m t xã h i nh , trong ñó có ñ y ñ các y u t , các v n ñ xã h i và các thi t ch xã h i Nông thôn ñư c xem xét như m t cơ c u xã h i, trong ñó có hàng lo t các y u t , các lĩnh v c n m trong m i quan h ch t ch v i nhau Nông thôn là . trị - xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. - ðánh giá vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lâm,. chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 62 4.2 Thực trạng của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lâm 63 4.2.1 Vai trò. 4.2.6 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong huy ñộng nguồn lực ñể xây dựng nông thôn mới 82 4.2.7 Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát xây dựng nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện văn lâm, tỉnh hưng yên, Nghiên cứu vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện văn lâm, tỉnh hưng yên, Nghiên cứu vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện văn lâm, tỉnh hưng yên, Phần 1. Mở đầu, Phần 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn, Phần III. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Phần 5. Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay