de thi hoc ki 2 toan 9 hay va hap dan.3

2 272 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2014, 16:00

. 2 sin 3 A = thì cotgB bằng A. 5 2 B. 2 5 C. 5 3 D. 3 5 . Câu 2. S ố x = − 1 là nghiệm của phương trình nào sau đây ? A. 2 231 x x−+= 0 B. − 2 231 0xx + += C. 2 10x −= D. 2x 2 . 2x 2 + 3x + 5 = 0. Câu 3. Độ dài cung 0 90 có bán kính 2 cm là A. 2 2 π cm B. 22 π cm C. 2 2 π cm D. 1 2 π cm. Câu 4. Số giao điểm của Parapol y = 2x 2 và đường thẳng y = –3x + 1 là. 3) C. (2; 1) D. (1; 2) . Câu 12. Điểm H(1; -2) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây ? A. y = –2x 2 B. y = 2x 2 C. 2 1 2 yx = D. 2 1 2 yx =− . Câu 13. Cho phương trình 3x 2 − 5x − 7 = 0. Tích
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 2 toan 9 hay va hap dan.3, de thi hoc ki 2 toan 9 hay va hap dan.3, de thi hoc ki 2 toan 9 hay va hap dan.3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn