de thi hoc ki 2 toan 9 hay va hap dan

2 347 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2014, 16:00

. 36. De so13/lop9 /ki2 2 Câu 11. Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình: x 2 – 5x + 6 = 0. Khẳng định nào sau đây không đúng ? A. x 1 2 +x 2 2 =10 B. x 1 + x 2 = 5 C. x 1 .x 2 . đúng. Câu 1. Độ dài cung 0 90 của đường tròn có bán kính 2 cm là A. 2 2 π cm B. 22 π cm C. 2 2 π cm D. 1 2 π cm. Câu 2. Một mặt cầu có diện tích là 400Π (cm 2 ). Bán kính của mặt cầu đó. D. 20 0cm. Câu 3. S ố x = –1 là nghiệm của phương trình nào sau đây ? A. 2 231 x x−+= 0 B. – 2 2310xx + += C. 2 10x − = D. 2x 2 + 3x + 5 = 0. Câu 4. Số giao điểm của Parapol y = 2x 2
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 2 toan 9 hay va hap dan, de thi hoc ki 2 toan 9 hay va hap dan, de thi hoc ki 2 toan 9 hay va hap dan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn