hoàn thiện công tác đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị tại tổng công ty quản lý bay việt nam

126 291 1
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 20:46

Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN TRầN THị MAI Hoàn thiện CÔNG TáC ĐấU THầU trong mua SắM TRANG THIếT Bị TạI TổNG CÔNG TY QUảN Lý bay VIệT NAM Chuyờn ngnh: Kinh tế đầu t Ngời hớng dẫn khoa học: Pgs.ts. phạm văn hùng Hà nội, năm 2013   !"#$%&'(#)*+,-./ %0%1234(#)56707538 9:234./%;<3% !.=>. >?@ABC?@>DE*+%F8/0 AG!G3'!HI! JF8G%GKHI!J0%,3& LMG!JJ-G./%;NF8 &40 %1$234O    "(#F-.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000P FQ*,.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RS 597T000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RU !2FM97A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RU @3VWQ97T000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RX YDZ[9Z4#'\23$/$2]^>?@AB_000000000000R` D1a-2[?b;=,.Q,.J. \23$/$2]&>?@AB'"0' */=23;2&$'cQ,.0000000000000000000000000R` Td.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000R`  >C [>. >T [>3. C [C-. AT [A=c43 AA?@>D [A$#c?2FM;/D3 9 [9<Z 97A [9Z4#'. 97T [9Z43. 9 [ !,. ? [ !2,. ? A [ !2G# 7 @ [ N3G%F ?@>T> [?2FM;/TI>e ?@>TD [?2FM;/TID3 ?@>T [?2FM;/TI ?@AB [?@AB ?@>D [?2FM;/D3 C [Q%/  CD [3G!3 D99 [3L  [$3  !  74ZU0S[ /=;(Q,.0000000f[ghihhh hi# 74ZX0S[ C4,QC?@>D000000000000000f[ghihhhhi# 74ZX0U[ 'F !,.C?2FM;/D30000000f[ ghihhhhi# 74ZX0X[ ?Q,."(J.3e3!;= C?2FM;/D3000000000000000000f[ghihhhhi# 74ZX0j[ >(Q,.000000000000000000000000000f[ghihhhhi# 74ZX0R[ C;(%;G!2,.000f[ghihhhhi#  "(#F-.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000P FQ*,.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RS 597T000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RU !2FM97A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RU @3VWQ97T000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RX YDZ[9Z4#'\23$/$2]^>?@AB_000000000000R` D1a-2[?b;=,.Q,.J. \23$/$2]&>?@AB'"0' */=23;2&$'cQ,.0000000000000000000000000R` Td.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000R` Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN TRầN THị MAI Hoàn thiện CÔNG TáC ĐấU THầU trong mua SắM TRANG THIếT Bị TạI TổNG CÔNG TY QUảN Lý bay VIệT NAM Chuyờn ngnh: Kinh tế đầu t Hà nội, năm 2013 "!#$ C%,.JJL'F('NG! NH<-G!=0,. *3;k%09<,.J .<F''N8'%G3; 2*b/'<3e3;lZ"-D (%%<mGnn=(N "&'</I'0>J,.HF3<%c* n-2FMW#cZ"-D(J 2",FEn0C:(F'!G3" FEnFIH"3o%cLN "FFZI-D(J .F3F3J1E<'' <3e3%h*F-D(0D/UjpqUpUqSSCn -E;D=/!"SSpD?rC5IL2-/! GI3!F3Q=G!s3%;2231E<J, 33ce23.%E<33t(n ADk;F.3e3!;=0Dl3J. '"-4-D=/!"SS$,F&,.k ;<3e3!;=%F'I  ! "#$%&0 ,.F3<F'.&/.-; 3.4dL.0<,.. t/e(N#&/IJ#=c ;3.uJF&I30,.',Fl3K 3E.-2-N3,.N'#' 2,0;,<,.o223;2/  en%;l3;0CcN[  '[D/e/23;2"1W"( .3#'.0  ([D/e/Jl[',. <#vG%&$/.>3. 42FM0  [T<L/!"&2-%, .F2;223&/Fh4!=0CJ 3(J<F'N2!Gnn;3./. :&.(N&&Z(; );223,F&-%#=c0  )[3%I<,.QG! 2,.2%;%GNL;F&;!0 (4,.[  *+,-./0,1#c"(,.< E!0D.<Z4#'.Z3I1,I3kGwI1,I nh/.-Z43.03d.&!3<F.0  *+,-1 x63<[hZ43.3<.<I1, IGw4nJ#'.m4dQ( u.3/t1=Z43.m x6[hZ43..E3 3<&3<Z4#'.;Z3[I1,IGw mI1,InJJ#'.m;;223#'.0 NG'#'G!.F3<L <#,0 !.F%c#)#e<. ,.3e323;2'#'2,F& *!<0 x"(-.[ !.*-.2FM&. #''#'3<G*!<20 x"(42FMG!.F84d 1h31a/!=."#'J20@,./=G  JG!.&#/-.G%&Q..0Q ,.GJG!.&#/F-4dFM /F3FI,.0 D/eF !,.[  !.2#-.1$/#'Jb3/I #/  !.2F;<#'N2FM&#v# '#'&Z;<",0  !,.2V"F&J.<#-uJ .[J.mJ.mZ"mF'.m 4,.mF'.m&Zm 'Z0  $#'J.28hn,Gw '';223nZ;<-#'J/3%J.&FM0 D<# !,.[  D<#%.'-#'  5$%-#'J.  D<#-uJ.G!,.0>Z3[J .J.Z"F'.4, .F'.&Z'& Z0  b3=#/ !,.[-.J 3G!,.FJb3/IY/!=._ k&-//I/!=.1h31a#/0 Cn2-%,.[  2!345 ,.G%yF."*-.k.3H3F 2G!0/,.F!F'.J./- 8F'G3oG28'J.F'& !24#Gwn*.2F, 4k;l#'-#'0AJ%,.t!G3&  3<G2,=$(k;;"2G!GJ G8/0  2!346 9%*!<F3<3c-;,#' 0$/oF3<Ln'2-%,.0 >dJ.*!<<.J3(&FJ %0A/%F!<#'.2&*n!!< /uGF#'0"(%,..F!<u GFG!.u%FZ43.b3=Z4 3.000G%&&/=@,.0 C$"2d!<,.3e3# G%[ 78921  $:9";<=1 @EADF.ADJ31$/#'.34 FAD3G!34<'L!F&3! N;ILAD0  >.?9.-1 @$"G%Ga3<,.0$/F;< '!Q;Q,.-AD0AJ3"Q% ;Q,.!G3&Gn;-.2/N#c <o,./0 78)21  59%+@3,2!"#) Cn-(4!2FMG!F3<L$" <!<,.3e30  +63?+6A =t<,3!..-%,. ;d=F4.,.F3ccc '%,.0D!=,GN G%Q=JI;!<I.Jt2d! <,.k;F1=#'.0  [...]... ca Ngh quyt s 11 v nõng cao cht lng u thu c bit trong hot ng mua sm trang thit b nờn tụi nghiờn cu la chn ti Hon thin cụng tac õu thõu trong mua sm trang thiờt bi tai Tụng Cụng ty Quan ly bay Vit Nam 1.2 Mc ớch nghiờn cu T vic khỏi quỏt mt s vn v u thu mua sm trang thit b nh mc ớch, vai trũ, cỏc nguyờn tc, cỏc hỡnh thc la chn nh thu, phng thc u thu mua sm hng húa i n nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng,... cht lng sn phm, ng thi tit kim ti a trong sn xut kinh doanh Ni lng iu kin cho vay i vi cỏc DN vớ d nh iu chnh gim lói sut cho vay, chp nhn iu kin cho vay bng th chp ti sn mỏy múc hng húa tn kho, tng hn mc tớn dng ti a Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN - - TRầN THị MAI Hoàn thiện CÔNG TáC ĐấU THầU trong mua SắM TRANG THIếT Bị TạI TổNG CÔNG TY QUảN Lý bay VIệT NAM Chuyờn ngnh: Kinh tế đầu t Ngời... cụng tỏc u thu mua sm trang thit b Bờn cnh ú, phõn tớch cỏc hỡnh thc u thu trong gúi thu mua sm trang thit b ti TCT QLBVN tỡm ra nguyờn nhõn ca nhng hn ch, t ú ra cỏc gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc t chc u thu mua sm trang thit b ti TCT QLBVN 1.3 i tng v phm vi nghiờn cu Lun vn tp trung vo nghiờn cu cụng tỏc t chc u thu mua sm trang thit b ti TCT QLBVN giai on t nm 2007 n nm 2012 trong ú ch yu tp... thu mua sm trang thit b Sau õy l mt s cụng trỡnh tiờu biu: - Hon thin cụng tỏc u thu mua sm trang thit b ti Trung tõm Hip ng iu hnh bay ca tỏc gi V Thanh H CH KTT 18; - Hon thin cụng tỏc u thu quc t mua sm hng húa ti TCT thm dũ du khớ Vit Nam ca tỏc gi inh Th Anh QTKD 47A; - u thu quc t v mua sm thit b ti TCT Sụng ca tỏc gi Trn Th H Cỏc tỏc gi ó nờu ra quy trỡnh t chc u thu, ch ra c u, nhc im trong. .. vi gúi thu mua sm trang thit b ti TCT QLBVN giai on t nm 2007 n nm 2012 1.4 í ngha khoa hc v thc tin ca ti - V lý lun, lun vn h thng nhng vn v hot ng u thu, vai trũ, tm quan trng v nguyờn tc, cỏc hỡnh thc trong u thu mua sm trang thit b - V thc t, lun vn nghiờn cu, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng hot ng u thu mua sm trang thit b ti TCT QLBVN v a ra cỏc gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc u thu mua sm 1.5... n nh kinh t v mụ, bo m an sinh xó hi trong ú nhn mnh mc tiờu ct gim u t cụng ó tỏc ng mnh m ti vic chi tiờu ti chớnh trong cỏc DN, c bit l trong vic u t mua sm trang thit b õy l la chn ht sc ỳng 2 n ca Chớnh ph phự hp trc cỏc sc ộp mi nhiu mt t bi cnh tỡnh hỡnh trong nc v quc t ang cú nhiu thay i nhanh chúng v nhy cm Nh vy, u thu úng mt vai trũ ht sc quan trng trong vic gúp phn thnh cụng ca Ngh quyt... 3: Thc trng cụng tỏc u thu mua sm trang thit b ti TCT QLBVN giai on t nm 2007 n nm 2012 Chng 4: Mt s gii phỏp nhm hon thin u thu mua sm trang thit b 4 ti TCT QLBVN 5 CHNG 2 MễT Sễ VN ấ Lí LUN Vấ U THU MUA SM TRANG THIT BI TAI CAC DOANH NGHIấP THUễC LINH VC HANG KHễNG 2.1 Nhng vn c ban v u thu 2.1.1 Khỏi niờm, muc tiờu va vai tro cua õu thõu 2.1.1.1.Khai nim Do s cnh tranh trong sn xut v cung cp dch... hnh chớnh, hi quan cũn rm r, kộo di thi gian mua sm khc phc c nhng tn ti trong cụng tỏc t chc u thu mua sm trang thit b ti TCT QLB VN, tỏc gi xin xut mt s gii phỏp sau: Nõng cao trinh ụ chuyờn mụn nghip v cua bụ may tham gia cụng tac õu thõu Mc tiờu xõy dng chin lc o to ngun nhõn lc cú trỡnh tay ngh, chuyờn mụn tng xng vi v th ca ngnh Qun lý bay Vit Nam - Bin phỏp c th: T chc cỏc lp o to, hun luyn... tham nhng õy l mc tiờu va cú tớnh lõu di, va cú tớnh cp bỏch trc mt vỡ Vit nam ó ký vo cụng c quc t v chng tham nhng Cú th núi rng, tham nhng l mt trong nhng cn bnh d cú nguy c ny sinh trong quỏ trỡnh mua sm cụng vỡ cụng quy, ti sn l ca Nh nc, ca chung, thuc s hu ton dõn, c bit trong lnh vc xõy lp, xõy dng giao thụng, lnh vc mua sm cụng cú lng vn u t thng rt ln 2.1.1.3 Vai tro cua õu thõu trờn goc ụ... nh ti tr nc ngoi; - Gúi thu mua sm cỏc loi vt t, thit b phc hi, duy tu, m rng cụng sut ca thit b, dõy chuyn cụng ngh sn xut m trc ú ó c mua t mt 12 nh thu cung cp v khụng th mua t cỏc nh thu cung cp khỏc do phi m bo tớnh tng thớch ca thit b, cụng ngh; - Gúi thu cú giỏ tr trong hn mc c ch nh thu hoc do yờu cu c bit khỏc theo quy nh ca Chớnh ph Giỏ trong hn mc: - Gúi thu mua sm hng húa cú giỏ gúi thu . Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN TRầN THị MAI Hoàn thiện CÔNG TáC ĐấU THầU trong mua SắM TRANG THIếT Bị TạI TổNG CÔNG TY QUảN Lý bay VIệT NAM Chuyờn ngnh: Kinh tế đầu t Ngời hớng dẫn khoa. C;(%;G!2,.000f[ghihhhhi#  "(#F-.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000P FQ*,.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RS 597T000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RU !2FM97A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RU @3VWQ97T000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000RX YDZ[9Z4#'23$/$2]^>?@AB_000000000000R` D1a-2[?b;=,.Q,.J. 23$/$2]&>?@AB'"0' */=23;2&$'cQ,.0000000000000000000000000R` Td.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000R` Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN TRầN THị MAI Hoàn thiện CÔNG TáC ĐấU THầU trong mua SắM TRANG THIếT Bị TạI TổNG CÔNG TY QUảN Lý bay VIệT NAM Chuyờn ngnh: Kinh tế đầu t Hà nội, năm 2013 "!#$ C%,.JJL'F('NG! NH<-G!=0,. *3;k%09<,.J .<F''N8'%G3; 2*b/'<3e3;lZ"-D (%%<mGnn=(N "&'</I'0>J,.HF3<%c* n-2FMW#cZ"-D(J 2",FEn0C:(F'!G3" FEnFIH"3o%cLN "FFZI-D(J .F3F3J1E<'' <3e3%h*F-D(0D/UjpqUpUqSSCn -E;D=/!"SSpD?rC5IL2-/! GI3!F3Q=G!s3%;2231E<J, 33ce23.%E<33t(n ADk;F.3e3!;=0Dl3J. '"-4-D=/!"SS$,F&,.k ;<3e3!;=%F'I . B83@%7G-5<N D$.1$/#'G!W#c"3<cNe #0CJF"!F&:&l323n$, F&2b3Z!G3"21,G#0D(FKI G/"(ADn#cIy23FE,/, IG/;l!,23/3JJZG83 n#c"| 1 Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN TRầN THị MAI Hoàn thiện CÔNG TáC ĐấU THầU trong mua SắM TRANG THIếT Bị TạI TổNG CÔNG TY QUảN Lý bay VIệT NAM Chuyờn ngnh: Kinh tế đầu t Ngời hớng dẫn khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị tại tổng công ty quản lý bay việt nam, hoàn thiện công tác đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị tại tổng công ty quản lý bay việt nam, hoàn thiện công tác đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị tại tổng công ty quản lý bay việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay