Chỉ thị sô13-CT/TU về việc Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc

2 235 0
  • Loading ...
1/2 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay