tiet 13: Rut gon bieu thuc chua can thuc bac hai

13 306 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 23:00

NhiÖt liÖt Chµo mõng c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o VÒ dù giê . Gi¸o viªn: trÞnh thÞ thuËn 5 a 4 a 4 a 6a5 +−+ Rút gọn biểu thức sau Với a > 0 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Hãy điền vào chỗ ( ) để hoàn thành các công thức sau: 2 A A= = × ≥ ≥AB A B (vô ùi A 0;B 0) = ≥ > A A (vô ùi A 0;B 0) B B = ≥ 2 A B A B (vôùi B 0) = ≥ ≥ 2 A B A B (vôùi A 0;B 0) = − < ≥ 2 A B A B (vô ùi A 0;B 0) = ≥ ≠ A 1 AB (VôùiAB 0vaøB 0) B B = ≥ A A B (VôùiB 0) B B ( ) = − ± m 2 C A B C A B A B ( ) ± = − ± C A B C A B A B 2 2 2 .2 5 6 5 2 a a a a a = + + 5 3 2 5a a a= + + 6 2 5 5 2 a a a a a = + + Ta có: 6 5a= + 4 5 6 5 4 a a a a + + => Làm xuất hiện bình ph ơng trong căn thức => Khử mẫu của biểu thức lấy căn thức và đ a thừa số ra ngoài dấu căn => Cộng trừ các biểu thức đồng dạng 2 a => Vì a > 0 nên 2 2 2 2 a a= Rút gọn : 4 5 6 5 4 a a a a + + với a > 0 Giải với a > 0 ?1 aa454a20a53K ++−= Rút gọn Với a ≥0 22)321()321( =−+++ Ví dụ 2: Chứng minh đẳng thức 2 )ba(ab ba bbaa −=− + + ?2 Chứng minh đẳng thức Chứng minh đẳng thức : aa b b ab a b + + Với a > 0 và b > 0 Giải Biến đổi vế trái, ta có: aa b b ab a b + + 3 3 ( ) ( )a b ab a b + = + ( )( )a b a ab b ab a b + + = + a ab b ab= + 2 ( )a b 2 ( )a b = ab = aa b b ab a b + + ( ) ( ). a a b b a b + = + ( ) ( ) a b a b 2 2 ab ab ab a b a b a b + = ( )( ab) ab a b a b a b + = 2a b ab= + = 2 ( )a b ( = vế phải ) Ta thấy vế trái bằng vế phải vậy đẳng thức đ ợc chứng minh. C1 C2 2 ( = vế phải ) Ví dụ 3: Cho biểu thức 2 1 1 1 . 2 2 1 1 a a a P a a a     − + = − −  ÷  ÷  ÷  ÷ + −     Với a > 0 và a) Rút gọn biểu thức P; b) Tìm giá trị của a để P < 0 1≠a ?3: Rót gän c¸c biÓu thøc sau: ( ) 2 x 3 a) x 3 − + 1 a a b) 1 a − − 0a ≥ 1a ≠ Víi vµ [...]... 32a − 3 2a + 8a 2 (a ≥ 0) Rút gọn biểu thức ta được kết quả là: 2 A) F = 2a 3 1 B) F = 2a 2 2 C) F = 1 2a 3 5 D) F = − 2a 3 CÔNG VIỆC VỀ NHÀ: 1) Học kỹ lý thuyết về rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 2)Bài tập về nhà: Bài số 58(c,d), 59, 62, 66 trang 32,33,34 SGK Bài số 80, 81, trang 15 SBT 3) Tiết sau luyện tập . được kết quả là: CÔNG VIỆC VỀ NHÀ: 1) Học kỹ lý thuyết về rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. 2)Bài tập về nhà: Bài số 58(c,d), 59, 62, 66 trang 32,33,34 SGK Bài số 80, 81, trang 15
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 13: Rut gon bieu thuc chua can thuc bac hai, tiet 13: Rut gon bieu thuc chua can thuc bac hai, tiet 13: Rut gon bieu thuc chua can thuc bac hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn