Bài 9 Công thức hóa học

16 332 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 15:00

nhk 1 2 Thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2011 HÓA HỌC 8 Bài 9 3 I. Công thức hóa học đơn chất: A : Là kí hiệu nguyên tố x : Là chỉ số nguyên tử của nguyên tố ( gọi là chỉ số) Dạng chung : A x TIẾT 12: 4 1/ Kim loại: Ví dụ: CTHH Đồng : Kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa học Nhôm : Al Quan sát mô hình tượng trưng chất Đồng Cu 5 2. Phi kim :  Chất khí : Ví dụ: CTHH khí Oxi :  Chất rắn : CTHH Photpho : P Thường phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau Thường lấy kí hiệu làm công thức hóa học Ví d : ụ Cacbon : C khí Hidro : H 2 O 2 Khí oxi Khí hidro 6 Quan sát mô hình tượng trưng các chất  CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào ?  CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học ? Thảo luận câu hỏi sau .  Nhận xét số nguyên tử trong phân tử nước, phân tử metan ? Nước 2 kí hiệu hóa học trở lên Dạng chung : A x B y Nước có 1 O , 2 H . H H H H C Metan Metan có 1C , 4 H . 7 II. Công thức hóa học của hợp chất: A , B, C : Kí hiệu nguyên tố CTHH của nước : CTHH của metan : x , y, z : chỉ số , cho biết số nguyên tử của các nguyên tố A , B, C Ví dụ : Dạng chung : A x B y hoặc A X B Y C Z H 2 O CH 4 BÀI 9 CTHH của canxi cacbonat: CaCO 3 8 Viết CTHH của các hợp chất sau ?  Khí sunfurơ , biết trong phân tử có 1 S và 2 O  Canxi cacbonat, biết trong phân tử có 1 Ca, 1 C, và 3 O CTHH : CTHH : SO 2 CaCO 3 Luyện tập  Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 H CTHH : NH 3 9 LƯU Ý : Viết 2 H Hệ số Chỉ số H 2 2 H 2 O chỉ 2 nguyên tử hidro chỉ 1 phân tử hidro 5 H 2 O chỉ 5 phân tử nước chỉ 2 phân tử nước 10 Luyện tập 1. Các cách viết sau chỉ ý gì ? 5 Cu 5 Cu 5 Cu 2 NaCl 4 SO 2 2. Dùng chữ số và công thức hóa học diễn đạt những ý sau : 3 phân tử Oxi 2 phân tử cacbonic Chỉ 5 nguyên tử đồng Chỉ 2 phân tử muối natri clorua Chỉ 4 phân tử sunfurơ 3 O 2 2 CO 2 [...]... các công thức hóa học : CO2 , NaCl Thảo luận các câu hỏi sau 1) Từ công thức hóa học cho biết những điều gì ?  Dựa vào kí hiệu hóa học ?  Nguyên tố tạo ra chất  2) Nêu ý nghóa của CTHH : NaCl Natri và Clo Dựa vào chỉ số nguyên tử ?  Số nguyên tử của nguyên tố  Biết số nguyên tử trong phân tử ?  Phân tử khối Có 1 Na , 1 Cl 11 5 8 , 5 đvc BÀI 9 III Ý nghóa của công thức hóa học : Từ công thức hóa. .. thức hóa học : Từ công thức hóa học cho biết :  Nguyên tố tạo ra chất  Số nguyên tử của nguyên tố  Phân tử khối 12 Luyện tập 1 Hãy hoàn thành bảng sau Công thức hóa học SO2 Na2SO4 BaCl2 NH3 Số nguyên tử của nguyên tố trong phân tử 1S,2O Phân tử khối 64 2 Na , 1 S , 4 O 142 1Ba , 2Cl 208 1N , 3H 17 13 2 Hãy đánh dấu vào ô thích hợp để hoàn thành bảng sau : Công thức hóa học Đơn chất Kim loại Phi kim... 2Cl 208 1N , 3H 17 13 2 Hãy đánh dấu vào ô thích hợp để hoàn thành bảng sau : Công thức hóa học Đơn chất Kim loại Phi kim Hợp chất Cl2 Zn BaCl2 P Br2 Na2SO4 14 Học bài  Làm bài tâp : số 2 , 3, 4 trang 33 , 34 sách hóa học lớp 8 Xem bảng hóa trò của một số nguyên tố 15 nhk 16 . , 5 đvc  Dựa vào kí hiệu hóa học ?  Dựa vào chỉ số nguyên tử ?  Biết số nguyên tử trong phân tử ? 12 III. Ý nghóa của công thức hóa học : Từ công thức hóa học cho biết :  Nguyên tố. bảng sau : Công thức hóa học Đơn chất Hợp chất Kim lo iạ Phi kim Cl 2 Zn BaCl 2 P Br 2 Na 2 SO 4 15  Làm bài tâp : số 2 , 3, 4 trang 33 , 34 sách hóa học lớp 8  Học bài  Xem bảng hóa trò. nguyên tố  Phân tử khối Cho các công thức hóa học : CO 2 , NaCl Thảo luận các câu hỏi sau . 1) Từ công thức hóa học cho biết những điều gì ? 2) Nêu ý nghóa của CTHH : NaCl Natri và Clo Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9 Công thức hóa học, Bài 9 Công thức hóa học, Bài 9 Công thức hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay