Tiết 8 kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc

22 370 4
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 14:00

. nghĩa của việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam. 3-Trách nhiệm của công dân và học sinh: Chúng ta cần tự hào,giữ gìn và phát huy những truyền. việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc 3 - Trách nhiệm của công dân và học sinh. III - Luyện tập: Trong thời kì mở cửa và hội nhập với thế giới, các giá trị truyền thống ca dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 8 kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, Tiết 8 kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, Tiết 8 kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn