Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận lê chân, thành phố hải phòng

110 478 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 21:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ QUANG CHÍNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ðẾN ðỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ QUANG CHÍNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ðẾN ðỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG XUÂN PHƯƠNG HÀ NỘI - 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Lê Quang Chính Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện ñề tài, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình, sự ñóng góp quý báu của các cá nhân và tập thể ñã tạo ñiều kiện cho tôi hoàn thành bản luận văn này. Tôi vô cùng biết ơn TS. Hoàng Xuân Phương ñã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện ñề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý ñào tạo - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện ñề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban chỉ ñạo Giải phóng mặt bằng, phòng Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân, phường Vĩnh Niệm ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình thực hiện ñề tài tại ñịa bàn. Tôi xin cảm ơn tới gia ñình và những người thân, các cán bộ, ñồng nghiệp và bạn bè ñã tạo ñiều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện ñề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Lê Quang Chính Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ Ý NGHĨA iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ðỒ vi MỞ ðẦU 1 1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 2. Mục ñích nghiên cứu 2 3. Yêu cầu của ñề tài 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở luận về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 4 1.1.1. Các khái niêm liên quan ñến bồi thường, giải phóng mặt bằng 4 1.1.2. ðặc ñiểm của quá trình giải phóng mặt bằng 6 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 7 1.2. Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số nước trong khu vực và một số tổ chức ngân hàng quốc tế 13 1.2.1. Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số nước trong khu vực 13 1.2.2. Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của các tổ chức ngân hàng quốc tế 18 1.3. Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam khi Nhà nước thu hồi ñất qua các thời kỳ 20 1.3.1 Trước khi có Luật ðất ñai 1993 20 1.3.2. Sau khi ban hành Luật ðất ñai 1993 21 1.3.3. Luật sửa ñổi một số ñiều của Luật ðất ñai năm 1998, 2001 22 1.3.4. Từ khi có Luật ðất ñai năm 2003 23 1.4. Ảnh hưởng của chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng ñến ñời sống, việc làm và thu nhập tại Việt Nam 26 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv 1.4.1. Tình hình ñời sống, việc làm và thu nhập, của người dân sau khi Nhà nước thu hồi ñất 26 1.4.2. Phân tích một số tồn tại trong quá trình thực hiện thu bồi thường và giải phóng mặt bằng 27 1.5. Thực trạng bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi ñất ở Hải Phòng 30 1.5.1. Những thành tựu ñã ñạt ñược 31 1.5.2. Những hạn chế, tồn tại trong giải quyết việc làm cho người bị thu hồi ñất:36 CHƯƠNG 2: ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1. ðịa bàn nghiên cứu 38 2.2. ðối tượng nghiên cứu 38 2.3. Nội dung nghiên cứu 38 2.4. Phương pháp nghiên cứu 39 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 40 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên 40 3.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 41 3.1.3. Hiện trạng sử dụng ñất 44 3.2. Tình hình chung về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi ñất 44 3.2.1. Tình hình về việc thực hiện các dự án 44 3.2.2. Các văn bản pháp lý 50 3.3. Công tác bồi thường, hỗ trợ cụ thể của các dự án nghiên cứu 51 3.3.1. Dự án xây dựng hồ ñiều hoà Vĩnh Niệm 51 3.3.2. Dự án xây dựng các khu tái ñịnh cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Phát triển giao thông ñô thị Hải Phòng 55 3.3.3. ðánh giá chung về việc thực hiện các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng tại hai dự án nghiên cứu 60 3.3.4. Tác ñộng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng ñến ñời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất 62 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v 3.4. ðánh giá chung 77 3.4.1. Việc làm, thu nhập, ñời sống của người dân có ñất thu hồi 77 3.4.2. Nguyên nhân dẫn ñến lao ñộng nông nghiệp có ñất bị thu hồi không có việc làm hoặc việc làm bấp bênh 78 3.5. ðề xuất một số giải pháp 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 1. Kết luận 82 2. ðề nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC PHỤ BIỂU 89 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ Ý NGHĨA STT Chữ viết tắt Ý nghĩa 1 ADB Ngân hàng phát triển Châu Á 2 BððC Bản ñồ ñịa chính 3 BAH Bị ảnh hưởng 4 CNH-HðH Công nghiệp hoá - hiện ñại hoá 5 CP Chính phủ 6 GCNQSDð Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 7 GPMB Giải phóng mặt bằng 8 HSðC Hồ sơ ñịa chính 9 Nð Nghị ñịnh 10 Qð-UB Quyết ñịnh uỷ ban 11 QSDð Quyền sử dụng ñất 12 UBND Uỷ ban nhân dân 13 SSð Sử dụng ñất 14 TðC Tái ñịnh cư 15 WB Ngân hàng Thế giới Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1: Tổng hợp bồi thường, hỗ trợ ñất tại Dự án xây dựng hồ ñiều hoà Vĩnh Niệm 54 3.2: Tổng hợp bồi thường hỗ trợ ñất tại khu tái ñịnh cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Phát triển giao thông ñô thị Hải Phòng 59 3.3: Kết quả phỏng vấn về thu hồi ñất và bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân tại hai dự án 63 3.4: Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân thuộc dự án hồ ñiều hoà Vĩnh Niệm (ñợt 1) 64 3.5: Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân thuộc Dự án xây dựng khu tái ñịnh cư 66 3.6 : Trình ñộ văn hoá, chuyên môn của số người trong ñộ tuổi lao ñộng tại hai dự án nghiên cứu 68 3.7: Tình hình lao ñộng và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất Dự án Hồ ñiều hòa Vĩnh Niệm 69 3.8 : Tình hình lao ñộng và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất Dự án khu tái ñịnh cư 71 3.9 : Tình trạng số người làm việc trong ñộ tuổi lao ñộng trước và sau khi thu hồi ñất tại hai Dự án 72 3.10: Thu nhập bình quân của người dân tại hai dự án 74 3.11 : Tình hình thu nhập của các hộ sau khi bị thu hồi ñất Dự án Hồ ñiều hòa 74 3.12: Thu nhập bình quân nhân khẩu/năm phân theo nguồn thu Dự án Hồ ñiều hòa 75 3.13: Tình hình thu nhập của các hộ sau khi bị thu hồi ñất Dự án khu tái ñịnh cư 75 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vi DANH MỤC BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang 3.1 Cơ cấu ñất ñai quận Lê Chân năm 2013 44 3.2 Tình hình lao ñộng và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất dự án Xây dựng hồ ñiều hoà Vĩnh Niệm 70 3.3 Tình hình lao ñộng và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất Dự án khu tái ñịnh cư 72 [...]... gi i phóng m t b ng (GPMB) khi Nhà nư c thu h i ñ t, góp ph n hoàn thi n chính sách qu n lý ñ t ñai theo hư ng n ñ nh và phát tri n b n v ng, tôi th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a vi c th c hi n chính sách b i thư ng gi i phóng m t b ng ñ n ñ i s ng và vi c làm c a ngư i dân khi Nhà nư c thu h i ñ t t i m t s d án trên ñ a bàn qu n Lê Chân, thành ph H i Phòng 2 M c ñích nghiên c u - ðánh giá... th c hi n chính sách b i thư ng GPMB ñ n ñ i s ng, vi c làm và thu nh p c a ngư i dân khi Nhà nư c thu h i ñ t m t s d án trên ñ a bàn qu n Lê Chân, thành ph H i Phòng - ð xu t các gi i pháp c n th c hi n trong th i gian t i nh m n ñ nh và nâng cao ñ i s ng c a ngư i dân có ñ t b thu h i 3 Yêu c u c a ñ tài - Ngu n s li u, tài li u ñi u tra thu th p ph i có ñ tin c y, chính xác, trung th c và khách... ph (Qu c v vi n) và chính quy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m i có quy n thu h i ñ t Qu c v vi n có th m quy n thu h i ñ t nông nghi p t 35 ha tr lên và 70 ha tr lên ñ i v i các lo i ñ t khác Dư i h n m c này thì do chính quy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t ñ nh thu h i ñ t ð t nông nghi p sau khi thu h i s chuy n t ñ t thu c s h u t p th thành ñ t thu c s h u Nhà nư c V trách... i ñ t có th t mua ho c cho thu ñ t ñai, nhà c a mà không nh t thi t ph i thông qua Nhà nư c th c hi n chính sách TðC và b i thư ng Giá c c a B t ñ ng s n ñư c hình thành trên th trư ng và nó s tác ñ ng t i giá ñ t tính b i thư ng 1.2 Chính sách b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a m t s nư c trong khu v c và m t s t ch c ngân hàng qu c t 1.2.1 Chính sách b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a m t s nư... quá th p khi n ngư i lao ñ ng t b vi c không ph i là hi n tu ng cá bi t Th c t hi n nay cho th y, công tác thu h i ñ t c a công dân ñ ph c v phát tri n các d án ñ u tư trong nư c, nư c ngoài và vi c b i thư ng cho nh ng ngư i khi Nhà nư c thu h i ñ t là v n ñ h t s c nh y c m, gi i quy t không t t, không tho ñáng quy n l i c a ngư i dân có ñ t khi Nhà nư c thu h i và nh ng ngư i b nh hư ng khi thu h... i và ngư i thu h i ñ t s th a thu n giá b i thư ng ñ t trên tinh th n ñ ng thu n và căn c vào th trư ng Không có bên nào có quy n hơn bên nào trong th a thu n và cũng không bên nào ñư c áp ñ t ñ i v i bên kia Thu ñ t b t bu c ñư c Nhà nư c Australia ti n hành khi Nhà nư c có nhu c u s d ng ñ t cho các m c ñích công c ng và các m c ñích khác Thông thư ng, Nhà nư c có ñư c ñ t ñai thông qua ñàm phán... i phóng m t b ng, c th : - Trong trư ng h p c n thi t, Nhà nư c thu h i ñ t ñang s d ng c a ngư i s d ng ñ t vào m c ñích an ninh, qu c phòng, l i ích qu c gia, l i ích công c ng thì ngư i khi Nhà nư c thu h i ñ t ñư c b i thư ng ho c h tr Vi c b i thư ng ho c h tr theo quy ñ nh c a Chính ph - Nhà nư c có chính sách ñ n ñ nh ñ i s ng cho ngư i có ñ t b thu h i Trong trư ng h p ngư i khi Nhà nư c thu. .. Qua các quy ñ nh trên cho th y, Nhà nư c mu n m r ng di n tích ñ t thu c s h u c a mình thì Nhà nư c ph i b ti n ra mua c a các ch s h u khác, ch khi nào dân không ñ ng ý bán thì lúc ñó Nhà nư c m i trưng thu ð m b o nguyên t c, n u ph i di chuy n ñi nơi khác ngư i dân v n mua ñư c ñ t và xây d ng ñư c nhà Trư c ñây, tình tr ng dân khi u ki n nhi u do giá b i thư ng th p nhưng nay Chính ph b i thư... ng (theo giá th c t mua bán) và ngư i dân không ph i n p thu giá tr gia tăng nên m t s h dân hi n nay không bán ñư c ñ t l i mu n Chính ph mua l i ðài Loan, phân bi t r t rõ hai trư ng h p - Các công trình c a Nhà nư c thì Nhà nư c m i ñ ng ra tho thu n mua ñ t c a dân, n u dân không ñ ng tình, thì Nhà nư c l y quy n c a mình trưng thu ñ l y ñ t xây d ng các công trình c a Nhà nư c theo k ho ch s d... h p Nhà nư c làm công trình ph i di chuy n c thôn thì Nhà nư c xây d ng khu tái ñ nh cư Khi Nhà nư c c n xây d ng các công trình ph c v s nghi p công c ng, qu c phòng, giao thông thu l i, y t , giáo d c, t thi n, th c thi các chính sách kinh t ñư c phép trưng thu ñ t ñai tư h u trong gi i h n quy ñ nh c a pháp lu t Nhà nư c th c hi n 2 hình th c trưng thu: trưng thu t ng khu ño n ñ th c thi các chính . LÊ QUANG CHÍNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ðẾN ðỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN. tôi thực hiện ñề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng ñến ñời sống và việc làm của người dân khi Nhà nước thu hồi ñất tại một số dự án trên. ñịa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng . 2. Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá ảnh hưởng của quá trình thực hiện chính sách bồi thường GPMB ñến ñời sống, việc làm và thu nhập của người dân khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận lê chân, thành phố hải phòng, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận lê chân, thành phố hải phòng, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận lê chân, thành phố hải phòng, Chương 1 Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 3 Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay