Khái quát một vài nét về quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng trong thư viện nói riêng

13 216 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 13:42

ĐỀ TÀI: Khái quát một vài nét về quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng trong thư viện nói riêng   !"#$%& '()'(**+,% /"'0!1232435672839 2:42;<= >,&?7@/) 8 !"A B)B0%CDE)'(B+=!   0'4-F.-G29B20B'4< = 3%'!=H:4#+I#7=! %#0-F.>0!1 AJK+I=L091-F.M NO#%!F8">$=!   7."0-=PI0Q#5RRMIQ5S+ ,A=>K3!B !"567TU! IQ5$%CVE)'(**PW7XEEYS+?)#'! !9ZA80 =87$8 ['C!  0 =>K=,=#+ Một vài khái niệm liên quan đến quản lý chất lượng \8A!"'!A7J 24 ] P2 ^#-F.S_B.J2` Pabc#7 d dVee7+XS7#24!#AP\02#7dVDV7+dDf ghi7XEEj7+DS+k_B!0>9-F.7=0G ;R;Z-B89 -F.8!  0'!#'<+I0'87=7H==3 !B !"=,7>FB>396>) 3JA)=0=+l&#70 _==,=#78"F: m"%H"[2 ^-F.;#-4 -4'C! !;!FPghienEX7dVeYS+ ,##7)!m#1-F.A& K123! '!+Q o  %<.FB0=0 +Q!0>9 _ "FB '"20!9mp./PghiVEEE7XEEjS+\!0>9 #0@$;#-4J2!7./7& ') 0>)'"20!700+ Tiến trình phát triển của hoạt động quản lý chất lượng h4 !"0>9n0> J7$'"7'"20!707) 0-=PIQ5S+ q"0>9-099N#! &p202!2 ^2;B2 ^/^+ 5.J0>9# !=%2 ^'<>!# ;!F317m#<#+ X q"20!0>r/)0!s/) R0 7 m)0G't\))Bgg+='"20! & 0<0>)& !#l2;7!.0 u#l72` ! 1 ! _'70G2 ^+\!0>94="'F G !=2280!# l2;702 ^'Z2v'<  _F G+ k0l !"017$2 ^=_+w=_#0@=;#-4^ 7& ')0>A7!  !/^7;# -4#l0+++ IQ5=0lr/)0!s07 F:%0>9824[4 !91#m0!0>917 m8p>B J +I00> ! "#7'<$/)70-4% #1FB'!7#=A 7'C>0G7;#-4')0>)7 #l0>97!!0>9+ Những nguyên tắc chính của quản lý chất lượng x4!A0'4-F.70 @!0 >K=792_#J8"!   00>9=>K0@y24>07& ') z 0>7FB3'!7@47#l 0>97!!0>9+ h4>0'C3[4)0G=_ p>093[4#>')KP{2b |-2#7XEEe7+XdXS+59G>0=>0-#l< G99017<_KG0=>!./ 1+,G>0N 8l7;!F %./B->72` % 1 !  ] ">!./8+ |& ')0>=;!& %FBA0= !" 1Mm+I0=>K7=& ')0>= G-4!')0>)G>K7p.J ..0=K& 7->#0G+ kFB3'!;R#1'4 -F.708;#-4-4'!+l &#7um'!7;!F%8 '!'!7)')!-F.2 ^ ] 0$ 8+ Q@4;R9#K0 +59m;#-44=%J2! ]  _BA#" 7'R37#=0>0p '#)'JK00>97)%./ m!')4/}+ n Q#l9#l'0!70@!0> 99m/)p>%!F0'! <!2 ^-F.+k"8"#l7!mB );#-4%2m#p~-•K0>90 !0!#l'!+\!#l#A~/) ')" ] B24 !" '0K'6&0m + k!!!0>990>9=_p;!F= =29m0_1B!/^#/J ;!F0H!./A+l&#7B /9m4K0H;#-4'/^A7 /) 82` % 1 ! <. ] "/)!!+ \!2_=</&  [" ..0= #)F/)M0+ Vài nét về quản lý chất lượng trong các thư viện đại học trên thế giới w0>90!=>K)B8" m -Bz870@yPdS!  %# 7PXS!  !/^ghiVEEE7PzS 4=!!=70@4!!!!20 2!+ ,3 7%#7." IQ57!  0!=>K$CdVVE )'(**+590%=!  IQ52BI=>K w-P56S+I>=#7=0= j !-F.8>+\!CG #=A=0!<=K&+=;# -4!  1l-4 $9 &='<-491l'<+I =>K/"iR0P56SN;R90%= 0=!  +,%#1o K0@y#=0=7;#-4A~# l0>99! ] 7FB !"-F.3G2` +I>U7 !">A= >KBI=>K5R0RI=>K502+w0> 9& 0;#-4!')0>) 97247;#-4l==<o7 ;#-4!/J!!4=!!+ =!  /^000>9=> KN3 m)0%C+?9/^ghiVEEE "'3A=>K)B7$!B !" T7567U)%B0'4I!|5#;+?9/ ^#o !=;#-4=_7;! F4=!#)!= >07@47>02 ^7'"20!2 ^7/) #lP€7XEEXS+ k!!=>K90%!/) &" 0>9=+=!!8"!=>K/) & $A89'!+,)B'7=;R;Z -4123F7J 2_==23%72_ Y = ..72_!#[7l##!!-4')G2` =;90>9=#!=0 K+l&#7>=2` !2_=_'2•8A!@4 =7!=>KCG'02!')G2`  A!-F.2 ^K2` +\!<./J'! 2` 0!!0@y!"@7@F7/^ghiddYXE A!!0>9</=7~-•g‚|TA!!0>9 </=+\!'6&!!0@y=4!!0>9 17!!202!%!=+ Quản lý chất lượng thư viện đại học trong bối cảnh Việt Nam I0%C#7=>K=, l&99 &KG>K7 8  )400G>K73 9/J!!G>K+\<9mB!0 > K0G8  [47>0o^#!=>K '<$0=7! #70>0@ 480+,A=>K" !" 123&70l9#<0!9=7CG !@4</+592_=!  70H"'" ^F!  9ghiVEEEp00>9=+\! =/)4!!A=7-4!/J ?9c!0 k0>0+ I#7=•@>9'0!;% =>K=,8BG2` %# D !0 >KP|Rb07XEEDfR+xR R0ƒ|R27XEEeS+5H p !"!='<@A+,#%> );!F-01)7-024)!G >K_B0>9=724>)A' Jl9 +k_B%0>9)=7% '8'CN;=+J 7=& " ..0<! !!F97AG"8"& m  !</)P,#R7XEEeS+l&#70>9!! [=_79G;#+w0>9 _ % !=>K„…07= ..=_ =8+ k"8  ' .%>)7-B#8A; p.J8  0=>K=,yPdSA ;<l#)A=>K8PXS!A ;."o 00>9=+ PdS5<l= w0>909<G8A24)97#m! 7H='##0G2` !1 A=N=!  <=</29 00>9=7;#-4!  9<l ] )+5<l#0@%#)_Jy9-7# l_!  PwldS+ e Hình 1: Mô hình quản lý chất lượng cho thư viện đại học Việt Nam ,9-=;!F0@ %/04K!#P3 S7!<.o P0@!/^ 7/J!!S7! 1 ! P 4!!!!202!S+?>879!l !"'<$B#l$;#-4 !"!1 l7)!  !1l)')7/) R0!!7/)0+I!0>9A -}0_."9=#=_=70 @%#)_'!7!#)_0#9978 !9[40H/4)'C<9=+l&#7 !1l;#-4-4123 'C4/}=7-B!89y M\!@4=yJ7247Gf V Mh4u91<!J2!_ B=7!/A@4 0=f MIl9'C!9>0=f MIl9"=Af MkH"=A#<7!/ !"7123&+ PXSQ=L9A;4/} k"00>9099$=> K792_/0@y d+*#-4 !"!2 ^-F.FBG2` 7-4!#Kp!;!F%'0!@ >%" -F.P=SAB "G2` + X+,C$!u8";#0!l0>9p!;! F!A8" !2B'G2` F!93!2 28#+ z+h`2#' !=!u;#0#l0>9" $G2` +AK1=O #!u#!";#!22814+ n+h` /^82•0H420>!/^"!   0!0>9=70!0>94=9 !=_7mF!+ j+h` 0H20>/J!!=9! ] 0_=B!/^=2` + dE [...]... chất lượng trong các thư viện đại học, trong đó việc tạo ra, lưu trữ, sử dụng minh chứng trở thành một công việc thư ng ngày nhằm phục vụ cho công tác ra quyết định và quản lý của mỗi cá nhân, lãnh đạo cũng như tổ chức 7 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo rằng tất cả nhân viên thư viện hiểu và thực hiện các hoạt động định hướng chất lượng một cách tự nguyện Bên cạnh các hoạt động chất lượng trong. .. lượng trong nội bộ từng thư viện, việc phối hợp giữa các thư viện trong một khu vực, một vùng, hay trên phạm vi toàn quốc là một nhu cầu có thực Những hoạt động nâng cao chất lượng như cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng trung gian, và việc đánh giá so sánh giữa các thư viện là hết sức cần thiết cho các thư viện đại học Việc một thư viện cung cấp các dịch vụ (như mượn liên thư viện) cho người sử dụng... thông tin và thu thập thông tin, đội ngũ thực hiện công tác đánh giá là hết sức cần thiết Khi việc tự đánh giá trở thành văn hoá của đơn vị, việc đánh giá so sánh và công khai các thông tin về chất lượng thư viện sẽ trở thành việc làm cần thiết, vì sự phát triển chung của các thư viện đại học Kết luận Hành trình để đạt được chất lượng của một thư viện là một chặng đường phấn đấu dài do chất lượng được... hướng và phụ thuộc vào nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng, cũng như những yêu cầu ngày càng khắt khe của giáo dục đại học Dựa trên nhu cầu và khả năng của từng thư viện, hoạt động quản lý chất lượng có thể được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng bộ phận, hoặc cho toàn bộ các hoạt động thư viện Ngoài ra, quản lý chất lượng cũng cần được triển khai trên bình diện rộng, trong hệ thống thư viện. .. không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng Như đã nêu ở phần trên, các thư viện đại học Việt Nam đã bắt đầu quá trình tự đánh giá phục vụ cho kiểm định trường đại học, là bước tạo tiền đề cho đánh giá so sánh giữa các thư viện Để tiến hành đánh giá so sánh, các thư viện đại học rất cần sự tổ chức và định hướng của Hội thư viện Việt Nam, các hội thư viện trường đại học, và Vụ Thư viện Ngoài ra, việc... hợp giữa các thư viện đại học, và giữa hệ thống các thư viện đại học với Thư viện Quốc gia Đánh giá so sánh (benchmarking) là một trong những phương pháp đánh giá dựa trên các tiêu chí đã được xác định về các hoạt động, quy trình, dịch vụ, và nguồn lực để so sánh các tổ chức có những đặc điểm tương đồng nhau Đánh giá so sánh được xem như là một cách giúp các tổ chức chia sẻ kinh nghiệm và thực 11 tiễn... New York: McGraw-Hill, 1988 5 Le, V V., & Vo, T H Thư viện đại học Việt Nam trong xu thế hội nhập//Tạp chí Thư viện Việt Nam - 2007 - Số 2(10) - tr.6-11 6 Nguyen, V H Vai trò của thư viện đại học trong kiểm định chất lượng trường đại học Paper presented at the 1st Meeting of Academic libraries (2008) 7 Phan, H Q Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và vấn đề áp dụng trong các tổ chức thông tin tư liệu//Tạp chí Thông... sinh viên hoặc giảng viên của một trường đại học khác mà không trong phạm vi phục vụ của thư viện phụ trách) đã được các thư viện trên thế giới thực hiện từ lâu Ở Việt Nam, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các dịch vụ này vẫn còn nhiều hạn chế Với những lợi ích mà các dịch vụ này mang lại cho người sử dụng, việc triển khai các dịch vụ như mượn liên thư viện, biên mục tập trung và liên kết mục lục trực tuyến... dụng trong các tổ chức thông tin tư liệu//Tạp chí Thông tin & Tư liệu - 2002 - Số 4.- tr.3-17 8 Vietnam Department of Libraries Đầu tư xây dựng thư viện hiện đại đáp ứng nhu cầu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học ở nước ta hiện nay Paper presented at the 1st Meeting of Academic libraries, Danang, Vietnam (2008) 9 Wang, H From "user"... Ngoài ra, quản lý chất lượng cũng cần được triển khai trên bình diện rộng, trong hệ thống thư viện đại học cũng như có sự phối hợp với các thư viện ngoài hệ thống nhằm mục đích cung cấp cho người sử dụng những dịch vụ tốt nhất, phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn đổi mới TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Crosby, P Quality is Free New York: McGraw-Hill,1979 12 2 Evans, J R., & Lindsay, W M Managing . ĐỀ TÀI: Khái quát một vài nét về quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng trong thư viện nói riêng  . [" ..0= #)F/)M0+ Vài nét về quản lý chất lượng trong các thư viện đại học trên thế giới w0>90!=>K)B8" m. ['C!  0 =>K=,=#+ Một vài khái niệm liên quan đến quản lý chất lượng 8A!"'!A7J 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát một vài nét về quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng trong thư viện nói riêng, Khái quát một vài nét về quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng trong thư viện nói riêng, Khái quát một vài nét về quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng trong thư viện nói riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn