BT trac nghiem toan 11

8 330 21
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 05:00

. đúng sau : A/ 5 2 x = B/ 3x = C/ 4x = D*/ 7 2 x = Câu 11: Cho cấp số cộng -3 ; a ; 5 ; b . Hãy chọn kết quả đúng sau : A/ 1; 11a b= − = B*/ 1; 9a b= = C/ 1; 8a b= = D/ 1; 9a b= −. 1) 2 n n S u n d= + − C*/ cả A, B đều đúng D/ A đúng, B sai. Câu 14: Cho cấp số cộng : 2, 5, 8, 11, 14, ……. Tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng là : A/ 20 590S = B/ 20 600S = C*/ 20 610S. 3 9 lim 2 3 + − −→ x x x là: a/ 2 b/ -3 c*/6 d/-5 Câu 10/ 2 15 lim 3 + +∞→ x x là: a/ 15 b/ 2 15 c*/0 d/ ∞+ Câu 11/ x xx x + −+− +∞→ 2 1532 lim 2 là: a/ -1 b/ -2 c/+ ∞ d*/ ∞− Câu 12/ ( ) xxx x +++ −∞→ 13lim 2
- Xem thêm -

Xem thêm: BT trac nghiem toan 11, BT trac nghiem toan 11, BT trac nghiem toan 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn