CHU DE DO DUNG DO CHOI

48 426 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 02:00

Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 Chủ đề: BÉ U TRƯỜNG LỚP MẦM NON TRUNG THU Thời gian thực hiện 4 tuần từ: 5/9 – 30/9/2011 Mục tiêu: 1. Phát triển thể chất: * Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe: - Biết ăn uống đúng cách để có lợi cho sức khoẻ. - Biết thực hành chế biến một số món ăn đặc trưng của ngày tết Trung Thu. - Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống ( khơng ăn thức ăn ơi thiu,khơng bốc thức ăn). * Phát triển vận động: - Thực hiện bài thể dục sáng một cách thuần phục nhẹ nhàng. - Rèn luyện phát triển cơ tay,ngón tay: tơ màu,nặn,vẽ, sử dụng đồ dùng sinh hoạt thành thạo. - Trẻ thực hiện các động tác tay,chân,bụng bật nhịp nhàng . - Trẻ biết kết hợp các động tác nhịp nhàng để tập theo lời bài hát - Trẻ biết phối kết hợp các vận động các cơ của cơ thể để chơi các trò chơi vận động. -Ph¸t triĨn ë trỴ sù phèi hỵp vËn ®éng cđa c¸c bé phËn trªn c¬ thĨ qua c¸c ho¹t ®éng lao ®éng. -RÌn lun sù khÐo lÐo cđa ®«i bµn tay ,b n à chân th«ng qua mét sè c«ng viƯc tù phơc vơ. 2. Phát triển nhận thức: - Phát triển sự hiểu biết của trẻ về ngày tết Trung thu , trường lớp Mầm Non. - Biết được ý nghĩa của ngày tết Trung Thu. -TrỴ biÕt tªn trêng,tªn líp,c¸c c« b¸c trong trêng,mét sè ho¹t ®éng trong ngµy cđa trỴ. - BiÕt ®ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm nỉi bËt cđa trêng mÇm non Sao Mai vµ ý nghÜa cđa viƯc ®Õn trêng. - Đếm đến 6 nhận biết nhóm có 6 đối tượng chữ số 6. - Mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6. - Chia nhóm 6 đối tượng thành 2 phần. GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - Đếm đến 7 nhận biết nhóm có 7 đối tượng chữ số 7. 3. Phát triển ngôn ngữ: - TrỴ ph¸t ©m ®óng,sư dơng c¸c tõ c¸c c©u ®¬n gi¶n ®Ĩ trß chun víi c« vỊ tết Trung thu , trêng,líp MÇm Non ,những đồ dùng đồ chơi,các công việc của các cô trong trường. - Đọc thơ, kể chuyện,ca dao, đồng dao, câu đố về tết Trung thu ,chủ đề trường Mầm Non . - Tham gia đàm thoại để phát triển ngơn ngữ, phát triển vốn từ cho trẻ, rèn kỷ năng giao tiếp với bạn, với cơ giáo. - Trao đổi hồ thuận, biết hợp tác với bạn và cơ giáo. 4. Phát triển thẩm mỹ: - Yªu q vµ gi÷ g×n s¶n phÈm cđa m×nh lµm ra. - Mong mn ®ỵc t¹o ra c¸i ®Đp - ThÝch nghe h¸t,nghe nh¹c c¸c bµi h¸t vỊ Trung Thu, trêng MÇm Non. - Biết ăn mặc đẹp đúng đồng phục trong ngày lễ hội Trung Thu, khi đi học ở trường Mầm Non. -u q và tạo ra cái đẹp trong mơi trường sống qua các hoạt động tạo hình. - Biết cảm nhận vẻ đẹp qua các tác phẩm nghệ thuật. - Biết sáng tạo làm ra các sản phẩm theo gợi ý của cơ. - Biết nhận xét sản phẩm của mình, của bạn. - Biết chọn các hình thức vận động theo nhạc cho phù hợp với chủ đề tết Trung Thu,chủ đề Trường Mầm Non. 5. Phát triển tình cảm xã hội: - Biết chơi một số trò chơi dân gian trong ngày hội Trung Thu. - NhËn biÕt ®ỵc mèi quan hƯ gi÷a c« vµ trỴ,gi÷a trỴ víi trỴ,vµ trỴ víi mäi ngêi trong trêng. - BiÕt kÝnh träng c« gi¸o vµ mäi ngêi trong trêng MÇm Non. - Yªu q vµ gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i trong trêng MÇm Non. - Biết u thương, đồn kết thân ái và giúp đỡ mọi người. -Trẻ biết nói được điều trẻ thích, khơng thích, những việc trẻ làm được và việc trẻ khơng làm được. GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 MẠNG NỘI DUNG GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 TRƯỜNG MẦM VUI HỘI TRĂNG RẰM NON MẾN U BÉ U TRƯỜNG LỚP MẦM NON CƠNG VIỆC CỦA CÁC CƠ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH MẠNG NỘI DUNG * Chủ đề nhánh:Vui hội trăng rằm. GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - BiÕt tết trung thu vµo ngµy r»m th¸ng 8 h ng à năm ,dµnh cho c¸c b¹n thiÕu nhi. - Trung thu cã nhiỊu trò ch¬i dân gian,cã Chị Hằng Nga ,có chú Cuội , m©m ngđ qu¶… * Chủ đề nhánh: Trường Mầm Non mến u. - BiÕt mét sè ®Ỉc ®iĨm cđa trêng. - Biết tên trường,tên lớp ,địa chỉ trường cháu học. - Có nhiều lớp học khác nhau trong trường . - KÝnh träng lƠ phÐp víi ngêi lín trong trêng. - ThÝch ®ỵc ®Õn trêng. - BiÕt gi÷ g×n m«i trêng s¹ch. * Chủ đề nhánh:Đồ dùng đồ chơi bé thích. - BiÕt trong líp cã c« gi¸o b¹n bÌ. - Cã nhiỊu ®å dïng ®å ch¬i trong líp., đồ chơi ngồi trời. - BiÕt ®ỵc c¸c ho¹t ®éng trong ngµy cđa líp. - Yªu q b¹n bÌ c« gi¸o vµ líp häc cđa m×nh. - Giáo dục cháu giữ gìn đồ dùng đồ chơi. * Chủ đề nhánh:Cơng việc của các cơ trong trường. - Biết được cơng việc của các cơ trong trường. - KÝnh träng lƠ phÐp víi ngêi lín trong trêng. MẠNG HOẠT ĐỘNG 1.Phát triển thể chất: - Thực hiện các vận động một cách khéo léo và tự tin khi : + Tung bóng lên cao và bắt bóng . + Đập bóng xuống sàn và bắt bóng . GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 + Bò dích dắc bằng bàn tay bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60cm. + Bò bằng bàn tay cẳng chân và chui qua cổng. - Luyện các kỹ năng khéo léo về các cơ của ngón tay để xé dán ,vẽ về ngày tết Trung Thu.về trường Mầm Non,đồ dùng đồ chơi,… - Có một số thói quen, hành vi vệ sinh văn minh khi ăn uống. 2.Phát triển ngôn ngữ: - Trẻ biết kể về ngày tết Trung Thu. và gọi tên được 1 số truờng MN mà trẻ biết,kể được tên 1 số đồ dùng đồ chơi , kể được cơng việc của các cơ trong trường. - Đọc thơ kể chuyện về tết Trung Thu, trường MN,đồ dùng đồ chơi… - Sự tích “ Chú Cuội cung trăng” , Truyện “ Gà Tơ đi học “ thơ “ “ Bập bênh” , thơ “ Bàn tay cơ giáo” - Trò chuyện chủ đề trường Mầm Non. - Bé làm quen chữ 0 ,ô ,ơ ; trò chơi chữ o ô ơ ; tô chữ o ,ô ơ ; làm quen chữ a ,ă â 3. Phát triển nhận thức: - Bé vui hơi trăng rằm. - Trường Mầm Non mến u. - Những đồ dùng đồ chơi bé thích. - Cơng việc của các cơ trong trường. - Đếm đến 6 nhận biết nhóm có 6 đối tượng chữ số 6. - Mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6. - Chia nhóm 6 đối tượng thành 2 phần. - Đếm đến 7 nhận biết nhóm có 7 đối tượng chữ số 7. 4. Phát triển tình cảm- xã hội: - Gãc x©y dùng : Sân khấu lễ hội trung thu, trường Mầm Non, cơng viên trường , khu vườn trường. - Gãc ph©n vai : Chị Hằng ,chú Cuội.cơ giáo,ba mẹ đưa cháu đến trường. - Gãc nghƯ tht: Vẽ ngày hội trăng rằm ,vẽ về trường lớp MN,đồ dùng đồ chơi… - Gãc th viƯn: Xem tranh ngày hội trăng rằm , xem tranh về trường lớp MN. -Học tập: Đọc chữ o,ơ,ơ ,các số đã học. 5. Phát triển thẩm mỹ: - Tạo hình: Nặn bánh ,vẽ ngơi trường thân u; vẽ đồ dùng đồ chơi ;vẽ cơ giáo em. GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - Âm nhạc: + Hát :Trăng sáng .Nghe hát: ánh trăng hòa bình .TC: đón tên nhạc cụ + Hát :Ngày vui của bé .Nghe hát : Ngày đầu tiên đi học .TC: Đốn tên bạn hát. + Vận động : Em chơi đu .Nghe hát :Trống cơm; TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. + Gõ theo nhịp 2/4 bài hát :Bài ca đi học .Nghe hát : Cơ ni dạy trẻ .TC: nghe tiếng hát nhảy vào vòng. KẾ HOẠCH TUẦN Chủ đề: Trung Thu 1. Yêu cầu: - Cháu biết hàng năm vào ngày 15 tháng 8 là tết Trung Thu. - Biết các hoạt động diễn ra trong buổi biểu diễn văn nghệ, đêm phá cỗ, rước đèn, các trò chơi dân gian . GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - Cháu đọc thơ, kể chuyện , ca dao ,đồng dao ,hát về tết Trung Thu. - Cháu nhận biết và phát âm đúng chữ o ,ơ ,ơ . - Nghe hiểu nội dung sự tích “ Chú Cuội cung trăng”. - Cháu nhận ra vẽ đẹp của ngày hội trăng rằm. - Cháu sáng tạo khi tham gia hoạt động tao hình . - Cháu tham gia hoạt động cùng cơ ,cùng bạn. - Ăn hết phần không kiêng khem thức ăn . 2. Chuẩn bò: - Hệ thống câu hỏi đàm thoại. - Trang ảnh theo chủ đề đồ dùng đồ chơi bé thích. - Phòng học thoáng mát . - Phòng máy vi tính. - Bài hát : “Trăng sáng” , “Ánh trăng hòa bình” . - TC: Đón tên nhạc cụ - Sự tích “Chú Cuội cung trăng”. - Đồ dùng cho cháu đếm đến 6. - Bút màu đất nặn đủ cho cháu hoạt động ,bàn ghế đúng quy cách. - Thẻ chữ o,ơ ,ơ . - Bóng đủ cho cháu tập thể dục. 3. Các hoạt động: - Đón trẻ, trò chuyện Tiếng Việt: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu - Trò chuyện về mâm ngủ quả. -Trò chuyện về bánh Trung Thu. - Trò chuyện về các loại lồng đèn. - Trò chuyện về đêm phá cổ ,rước đèn. - Trò chuyện về chị Hằng,chú Cuội. - Thể dục buổi sáng: Bài tập thể dục đồng diễn cả trường Động tác vươn thở: Hít thở đều nhún ký chân sang trái, phải. Tay vai: Tay dang ngang, lên cao, dang ngang, dọc thân. Chân: Chân trước, chân sau Bụng lườn: Tay lên cao nghiêng qua trái, qua phải. GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - Hoạt động chung có mục đích học tập: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu - Sự tích “Chú Cuội cung trăng” - Thể dục:Bé và những quả bóng. - Tạo hình: Những chiếc bánh xinh xắn. - LQCV: Mình cùng học chữ o,ơ,ơ. LQVT: Bé chơi cùng số 6. - Hoạt động ngoài trời: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Quan sát bánh trung thu. TC:Lộn cầu vòng. Quan sát tranh Bác Hồ vui tết trung thu với thiếu nhi. TC: Mèo đuổi chuột. Cho lớp quan sát tranh rước đèn. TC:Giặc chiếu phơi khơ. Quan sát lồng đèn ơng sao. TC:Trốn tìm. Quan sát mâm ngủ quả. TC: Cướp cờ. - Hoạt động góc: Thư viện: Xem tranh ngày hội trăng rằm. Phân vai: Chị Hằng ,chú Cuội ,các em vui trung thu. Xây dựng: Sân khấu lễ hội trung thu. Nghệ thuật: Vẽ ngày hội trăng rằm. Học tập: Đọc chữ o,ơ,ơ ,các số đã học. - Hoạt động chiều: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Cháu kể chuyện sáng tạo theo tranh Trang trí lớp đón trung thu. Bé làm nội trợ : làm bánh. Ơn lại chữ o,ơ ,ơ. Biểu diễn văn nghệ trung thu. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ hai, ngày 05 tháng 09 năm 2011 Hoạt động chung: LQVH: Sự tích “Chú Cuội Cung Trăng” TH: Bé cùng tìm hiểu về tết trung thu. Lónh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 I. Mục đích yêu cầu: - Biết 15 tháng 8 hàng năm là tết trung thu, dành cho các bé thiếu nhi. - Biết các hoạt động diến ra trong đêm trung thu: có trăng tròn,có chị Hằng ,chú Cuội, các bạn biểu diễn văn nghệ mừng hội trăng rằm,các bạn đi rước đèn ,phá cổ… - Cháu lắng nghe và ghi nhớ có chủ định về nội dung câu chuyện “Chú Cuội cung trăng”. - Cháu nghe và có thể tóm tắt được nội dung câu chuyện. - Tham gia hoạt động cùng cơ cùng bạn. - Thích kể về ngày trung thu. II. Chuẩn bò: - Hệ thống câu hỏi đàm thoại. - Trang ảnh minh họa về chủ đề trung thu. - Nội dung câu chuyện “ Chú Cuội cung trăng”. - Tranh minh họa cho câu chuyện. - Tranh cho trẻ kể chuyện sáng tạo. III. Tiến trình hoạt động: 1. Mở đầu hoạt động: Ổn định: (1- 2 phút) - Cho cháu hát “Rước đèn tháng 8” - Cơ cho 1 trẻ bên ngồi phát loa: Loa …Loa …Loa Trung thu ngày hội Đón chị Hằng Nga Cùng với chúng ta Múa ca mừng hội Loa …Loa …Loa. - Cơ cho 1 nhóm bạn múa lân cho lớp xem. 2. Hoạt động trọng tâm: Sự tích “ Chú Cuội cung trăng” ( 20-28 phút) ♣ Hoạt động 1: Trò chuyện về ngày Trung thu ( 3-4 phút) - Cơ hỏi: Các bạn đang phát loa múa ca mừng ngày gì vậy con? - Vậy các con có biết hàng năm vào ngày nào là tết trung thu khơng? ( 15/8 âm lịch). - Vào đêm trăng rằm đó thì có ai vui múa ca cùng các bạn? ( cháu kể ) - Cơ cho cháu biết vào đêm trăng rằm đó thì có chị Hằng Nga và chú GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 [...]... phút) - Cơ chu n bị cho trẻ tranh về nội dung câu chuyện - Chia trẻ ra 3 nhóm kể sáng tạo câu chuyện theo tranh - Cơ bao qt lớp - Nhận xét từng nhóm - Giáo dục cháu qua giờ hoạt động GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - Nhận xét cháu qua hoạt động *Đánh giá cuối ngày: - Hoạt động chung: - Cháu tham gia học cùng cô - Đa số các cháu hiểu và nhớ được nội dung câu chuyện... Giấy A4 ,bút màu đủ cho cháu goạt động - Tập tơ chữ o,ơ ,ơ 3 Các hoạt động: - Đón trẻ, trò chuyện Tiếng Việt: Thứ hai - Trò chuyện về đồ dùng trong lớp Thứ ba -Trò chuyện về đồ chơi trong lớp GV: Ngô Thò Thu Thủy Thứ tư - Trò chuyện về đồ chơi ngồi trời Thứ năm - Trò chuyện về đồ chơi ở các góc Thứ sáu - Trò chuyện về lợi ích của đồ dùng,đồ chơi Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - Thể... trẻ choi 2-3 lần - Cơ nhận xét cho trẻ phát âm sau khi chơi - Nhận xét cháu qua hoạt động - Nhận xét kết thúc *Đánh giá cuối ngày: - Hoạt động chung: - Cháu tham gia hoạt động cùng cơ - Đa số cháu biết và nói được cấu tạo chữ o ơ ơ - Cháu nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi - Cháu mạnh dạn tự tin khi tham gia trò chuyện cùng cơ về tết trung thu - Hoạt động khác: - Cháu mạnh dạn tự tin khi tham gia trò chuyện... chú nắm lấy cây khơng may chú cũng bay lên theo cây về trời và ở trong lòng mặt trăng người ta gọi đó là chú Cuội” - Cơ kể lần 2 cho cháu xem tranh minh họa - Cho trẻ thảo luận về nội dung câu chuyện - Đàm thoại : + Câu chuyện kể về ai? + Nhờ đâu mà Cuội phát hiện ra cây thuốc q? ( Cuội tình cờ thấy Hổ mẹ cứu sống con bằng lá cây) + Chú Cuội dùng cây thuốc q đó làm gì? ( cứu người) + Cuội cứu được con... cháu tham gia hoạt động Nhận xét kết thúc *Đánh giá cuối ngày: - Hoạt động chung: - Cháu tham gia hoạt động cùng cơ - Đa số cháu biết và nói được cấu tạo chữ số 6 - Cháu nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi - Cháu mạnh dạn tự tin khi tham gia trò chuyện cùng cơ về bánh trung thu - Hoạt động khác: - Cháu mạnh dạn tự tin khi tham gia trò chuyện cùng cơ - Cháu tham gia thể dục sáng khá nhịp nhàng theo nhạc -... bài thơ “Trăng ơi từ đâu đến” - Biết nhận ra các chữ cái o, ơ, ơ trong các từ có nội dung về tết trung thu - Biết điền các chữ cái o, ơ, ơ vào các từ còn thiếu thích hợp - Trẻ tích cực tham gia hoạt động, có tính tập thể, tham gia chơi đúng luật - Giáo dục cháu đọc chữ mọi lúc mọi nơi II Chu n bò: - Các hình ảnh nội dung về Trung thu cho trẻ quan sát - Hình ảnh Thỏ Ngọc , chú Cuội, rước đèn dưới có... Hoạt động 1: Trò chuyện về đồ dùng học tập ( 3-4 phút) - Cơ hỏi: Con vừa hát bài gì? - Trong bài hát có nói đến đồ dùng học tập nào?( cháu kể) - Các con nhìn xem đây là gì? ( bút chì) - Hỏi cháu hình dáng,đặc điểm ,màu sắc ,lợi ích của bút chì?( cháu tham gia trả lời câu hỏi cùng cơ) - Cơ cháu trò chuyện tiếp về viên phấn.Cơ gợi ý cháu tham gia trả lời - Nhận xét cháu qua giờ trò chuyện - Giáo dục... xét chung - Nhận xét kết thúc hoạt động *Đánh giá cuối ngày: - Hoạt động chung: - Cháu tham gia học cùng cô GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - Cháu khá nghiêm túc trong giờ học - Đa số cháu đều hồn thành vở tập tơ của mình - Còn vài cháu tơ chưa trùng khích nét chấm mờ - Hoạt động khác: - Cháu tham gia thể dục sáng khá tốt - Cháu mạnh dạn tự tin khi than gia trò chuyện... hộp cần gì? - Nhận xét cháu chơi *Đánh giá cuối ngày: - Hoạt động chung: - Cháu tham gia hoạt động cùng cơ - Đa số cháu đều tạo được sản phẩm - Cháu sáng tạo khi nặn bánh - Cháu nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi GV: Ngô Thò Thu Thủy Lớp Lá 2 Trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2011-2012 - Hoạt động khác: - Cháu mạnh dạn tự tin khi tham gia trò chuyện cùng cơ - Cháu tham gia thể dục sáng khá nhịp nhàng theo... ( Mặt trăng) - Các con có biết tại sao trong mặt trăng lại có chú Cuội ngồi khơng? Để biết được thì hơm nay cơ sẽ kể cho con nghe sự tích về “Chú Cuội cung trăng” - Cơ kể cho cháu nghe - Tóm nội dung : “Câu chuyện nói về chú tiều phu tình cờ thấy được Hổ mẹ lấy cây thuốc q cứu sống các con của mình và chú đã nhổ cây thuốc đó về trồng để cứu người nhưng vợ của chú tiều phu đã tưới nước bẫn lên cây thuốc . Đón trẻ, trò chuyện Tiếng Việt: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu - Trò chuyện về mâm ngủ quả. -Trò chuyện về bánh Trung Thu. - Trò chuyện về các loại lồng đèn. - Trò chuyện về đêm. định về nội dung câu chuyện “Chú Cuội cung trăng”. - Cháu nghe và có thể tóm tắt được nội dung câu chuyện. - Tham gia hoạt động cùng cơ cùng bạn. - Thích kể về ngày trung thu. II. Chu n bò: -. thoại. - Trang ảnh minh họa về chủ đề trung thu. - Nội dung câu chuyện “ Chú Cuội cung trăng”. - Tranh minh họa cho câu chuyện. - Tranh cho trẻ kể chuyện sáng tạo. III. Tiến trình hoạt động: 1. Mở
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE DO DUNG DO CHOI, CHU DE DO DUNG DO CHOI, CHU DE DO DUNG DO CHOI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay