CAM KẾT CỦA GV

4 1,994 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 17:00

SỞ GD&ĐT DĂK LĂK TRƯỜNG PTDTNT KRÔNG ANA CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Krông Ana, ngày . tháng 9 năm 2011 BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2011 – 2012 Kính gửi: Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana. Họ và tên giáo viên: Trình độ chuyên môn: Nhiệm vụ phân công: Giảng dạy: Kiêm nhiệm * Phần dành cho GVCN TS học sinh: ; Nữ: ; Dân tộc: ; Nữ dân tộc: Chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2010-2011: - Hạnh kiểm: Tốt: em; Tỉ lệ: %; Khá: em; Tỉ lệ: %; TB: em; Tỉ lệ: %; Yếu: em; Tỉ lệ: %; - Học lực: Giỏi: em; Tỉ lệ: %; Khá: em; Tỉ lệ: %; TB: em; Tỉ lệ: %; Yếu: em; Tỉ lệ: %; Kém: em; Tỉ lệ: %; Được lên lớp : : em; Tỉ lệ: %; Lưu ban: em; Tỉ lệ: %; * Phần dành cho GVBM Chất lượng bộ môn năm học 2010-2011 của những lớp hiện đang giảng dạy: - Môn lớp ; Giỏi: em; Tỉ lệ: %; Khá: em; Tỉ lệ: %; TB: em; Tỉ lệ: %; Yếu: em; Tỉ lệ: %; Kém: em; Tỉ lệ: %; - Môn lớp ; Giỏi: em; Tỉ lệ: %; Khá: em; Tỉ lệ: %; TB: em; Tỉ lệ: %; Yếu: em; Tỉ lệ: %; Kém: em; Tỉ lệ: %; Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học 2011-2012, tôi xin cam kết với Hiệu trưởng nhà trường thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể như sau: I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM - Công tác chủ nhiệm: Tìm hiểu nắm vững các đối tượng học sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp, xây dựng cho học sinh động cơ, ý chí học tập. Công tác phối hợp: (với giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, cha mẹ học sinh. Công tác Tham mưu với lãnh đạo) - Công tác khác: II. CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2. Tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống 3. Chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, ngành; chính sách, pháp luật của Nhà nước 4. Duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục * Phần dành cho GVCN - Duy trì sĩ số : - Hạnh kiểm (Số lượng và tỉ lệ Tốt, Khá, TB, Yếu) chưa tính rèn luyện trong hè: - Học lực (Số lượng và tỉ lệ Giỏi, Khá, TB, Yếu, Kém) chưa tính kiểm tra lại trong hè: - Hạnh kiểm (Số lượng và tỉ lệ Tốt, Khá, TB, Yếu) kể cả rèn luyện trong hè: - Học lực (Số lượng và tỉ lệ Giỏi, Khá, TB, Yếu, Kém) sau kiểm tra lại trong hè: - Học sinh lên lớp cuối năm chưa tính kiểm tra lại: - Học sinh lên lớp kể cả sau kiểm tra lại: - Học sinh lưu ban: - Kết quả các cuộc thi của lớp: - Danh hiệu thi đua Tập thể lớp: * Phần dành cho GVBM Chất lượng bộ môn cuối năm học 2011-2012 (chưa tính kiểm tra lại): - Môn, lớp hoặc khối (số lượng, tỉ lệ Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém); - Môn, lớp hoặc khối (số lượng, tỉ lệ Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém); - Chất lượng mũi nhọn: 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (công tác đoàn thể, phong trào, hội thi, …) 6. Kết quả cuối năm học : - Xếp loại giáo viên chủ nhiệm: - Giáo viên dạy giỏi các cấp: - Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: - Danh hiệu thi đua: - Cấp đề nghị khen: Trên đây là những nội dung cam kết của bản thân tôi với Hiệu trưởng nhà trường trong năm học 2011-2012. Nếu không thực hiện đầy đủ, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Lãnh đạo và tập thể. CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI CAM KẾT . thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học 2011-2012, tôi xin cam kết với Hiệu trưởng nhà trường thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể như sau: I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM - Công tác. CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Krông Ana, ngày . tháng 9 năm 2011 BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2011 – 2012 Kính gửi: Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana. Họ và. 3. Chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, ngành; chính sách, pháp luật của Nhà nước 4. Duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục * Phần dành cho GVCN - Duy trì sĩ số : - Hạnh kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: CAM KẾT CỦA GV, CAM KẾT CỦA GV, CAM KẾT CỦA GV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn