báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine

49 844 5
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 16:27

báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine . KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG Đề tài: Tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng Calculator trên Google app engine Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Công Pháp Nhóm:. 08T2 Tìm hiểu về điện toán đám mây Google App Engine và xây dựng ứng dụng Calculator Trang: 10 Hoàng Kiều Hưng Lớp 06T1 Nhóm 76 Dương Văn Thạch Lớp 08T2 Tìm hiểu về điện toán đám mây Google App Engine. vấn đề điện toán đám mây. Ở đó, Google cung cấp sẵn một hệ thống máy chủ điện toán đám mây, và người lập trình sẽ viết ứng dụng của mình lên đó. Ứng dụng này sẽ chạy trên đám mây của Google. Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine, báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine, báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine, PHẦN 1 : MỞ ĐẦU, Các tên phải có dấu chấm (.) ở phía trước vì chúng được mặc định là các class chứ không phải là các id. Tất cả các nút ta set cho nó chiều rộng giống nhau là 46px, khoảng cách giữa các nút cách đều nhau và cho chữ căn giữa nút., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn