MỘT SỐ KINH NGHIỆM THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG SỮA CHỮA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP BỊ HƯ HỎNG DO TÁC ĐỘNG ĂN MÒN CỦA MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM

9 421 4
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 16:10

Một số Kinh nghiệm thiết kế và thi công sửa chữa kết cấu công trình bê tông cốt thép bị h? hỏng do tác động ăn mòn của môi tr?ờng biển việt nam SOME EXPERIENCE ON DESIGNING AND REPAIRING FAILED REINFORCED CONCRETE STRUCTURES CAUSED BY CORROSION OF VIETNAMS MARINE ENVIRONMENT !"# $%&' ()* +%,-* !%"# ./012* ' !%3*/ +"# ./012* 4)*/ +%,- +"# !56* ' (78* +9:. ;<1 =>*/?@A ;<1 =>*/ ABSTRACT: Corrosion situation causing failure in reinforced concrete structures in marine areas in Vietnam has become very serious. Corrosion of reinforced steel damaging reinforced concrete structures is a widespread problem. Now, there is a few constructions in coastal atmosphere (1 to 30 km from water edge) with 50 to 60 durability, most of the others in upper marine and estuary near marine, in the land atmosphere areas (0 to 1 km from water edge) are corroded and damaged after from 15 to 20 years. On average, the structures durability in the above mentioned areas is from 40 to 50 percent of designing requirements. Suffering due to corrosion is serious, cost on repairing failed constructions caused by corrosion accounts for 30 to 70 percent of prises of making new constructions. To solve corrosive resistance and protection of reinforced concrete constructions in marine areas in Vietnam, this article introduces some experience on designing and repairing failed reinforced concrete structures caused by corrosion of Vietnams marine environment. This has been researched, developed matter and applied effective for the last few years by IBST (Vietnam Institute for Building Science and Technology) 1. Vấn đề ăn mòn và h? hỏng công trình bê tông cốt thép ở vùng biển Việt Nam +BC D0E */%7F* GH0 IJ K%E, LMC GN- (78* +9:. ;<1 =>*/ [OP QP RP SP T] G%, C%U1 GMG GV*/ C5W*% XF CV*/ GYC C%Z[ \@!:!] ^<1 =>*/ _ I`*/ X7a* *bcG C- [%E7 /M*% G%d0 CMG eA*/ )* 'f* '&*% GN- 'V7 C5bg*/ X7a*P C5,*/ eh [%i X7B* IJ */01 %&7 *%UC jJ %78* Cbk*/ ^<' C%>G Gj,50- /<1 )* 'f* IJ [%M %0l GYC C%Z[ C5,*/ GMG KBC GU0 @!:!# 978* *-1P C5F* K%3[ I`*/ X7a* GE *bcG Gh %J*/ */%W* GV*/ C5W*% @!:! em ebkG ^<1 =>*/ C5,*/ K%,E*/ C%g7 /7-* Cn C5bcG *)' Ooop e-*/ Xd )* 'f* IJ [%M %0l GYC C%Z[ */%7F' C5q*/# !5,*/ LY ehP Gh 5UC *%7r0 GV*/ C5W*% G6* [%E7 Ls- G%t- jc* 'c7 Gh C%a C7B[ CuG KZ, =J7 ebkG C0i7 C%q [%uG Iu# v0M C5W*% )* 'f* GYC C%Z[ Gh C%a X3C e60 */-1 Cn K%7 %J' jbk*/ 7,* Gj,50- ^<' *%w[ IJ, '7r* XF CV*/ Gw* GYC C%Z[ K%V*/ jc*P K%,E*/ pPxp ữ pPTp K/y' R XF CV*/# z, LE* [%{' )* 'f* \/| L3C] *_ C%a C}G% S ữ x j6* L~ /<1 H*/ L0UC jJ' *HC XF CV*/ XE, I8 =qG C%, GMG C%-*% GYC C%Z[ Xd )* 'f*P C&, e7r0 K78* C%0w* jk7 G%, L> ^<' *%w[ */J1 GJ*/ *%-*% 7,* Gj,50- IJ, XF* C5,*/ XF CV*/P e{1 *%-*% CYG eA )* 'f* IJ [%M %0l GYC C%Z[# @HG C5-*% G%0*/ Ir )* 'f* IJ [%M %0l KBC GU0 GV*/ C5W*% @!:! =, 7,* Gj,50- *%b L-0 : o :MG [%6* KBC GU0 @!:! *»' _ GMG I`*/ *bcG jF* ^0Y*/ IJ Lh*/ CM[P K%} D01a* C5F* 'ÆC *bcG X7a* IJ 'ÆC *bcG LV*/ /6* X7a*P K%} D01a* C5F* Xg \GMG% 'Z[ *bcG p ÷ O K'] G%d0 ^<' C%>G Gj,50- 5UC '&*%P Ic7 *7F* %&* K%,E*/ O5 ÷ Qp *)' IJ C0ú C%0AG IJ, G%UC jbk*/ XF CV*/P Id C5} jJ' I78G GN- KBC GU0 '7r* XF CV*/ Gw* GYC C%Z[ Gh C%a Xd ^<' *%w[ Cc7 pPoS ÷ RPxp K/ :j -? y' R XF CV*/# (W Iw1 Gh 5UC *%7r0 KBC GU0 em Xd )* 'f* IJ [%M %0l GYC C%Z[ 5UC */%7F' C5q*/ L-0 K%,E*/ O5 ÷ Qp *)' Ls =u*/# o :MG [%6* KBC GU0 @!:! *»' _ I`*/ K%} D01a* /6* Xg \Cn O ÷ Rp K'] G%d0 ^<' C%>G Gj,50- K%M '&*%P Ic7 *7F* %&* Ls =u*/ Qp ÷Rp *)'P '7r* XF CV*/ Gw* GYC C%Z[ Gh C%a C}G% Cu Cc7 pPxR ÷ OPSO K/ :j ? y' R XF CV*/ IJ GYC C%Z[ Gò*/ Xd [%M %0l *Æ*/ *r L-0 K%,E*/ Qp ÷ Rp *)' Ls =u*/# o :MG [%6* KBC GU0 @!:! C%bg*/ ^01F* Xd */w[ C5,*/ *bcG X7a* 'ÆG =` Xd ^<' C%>G Gj,550- 5UC '&*%P '7r* XF CV*/ Gw* GYC C%Z[ Gh C%a C}G% Cu Cc7 O5 K/ :j ? y' R XF CV*/P C%g7 /7-* [%uG Iu K%M j<0P *%b*/ GYC C%Z[ %60 *%b G%b- Xd %,ÆG 'c7 G%| Xd )* 'f* 5UC *%Ñ# :%¼*/ %&*P KBC D0E K%E, LMC /6* e<1 C&7 GMG [%6* KBC GU0 */w[ C5,*/ *bcG X7a* IJ Gs- LV*/ I•* X7a* *%b :E*/ 9f* G-7 L-0 %¬* Opp *)'P :60 XF CV*/ \G60 /7t-] _ $%-* !%7BC C5F* op *)'P G60 $%ó 9J7 _ $%-* C%7BC C5F* T5 *)' G%| [%MC %78* C%U1 GYC C%Z[ G%c' Xd /| *%ÑP XF CV*/ G%b- Xd *HC Iì# 4Y7 Ic7 GMG GV*/ C5W*% Gh *7F* %&* */3* %¬*P *%b :E*/ !%b¬*/ Iu (ò*/ !60 C5F* O5 *)'P :E*/ .%- !5-*/ C5F* O5 *)'P :E*/ "V*/ 9J* C5F* R5 *)'P :E*/ :s- :U' /6* Rp *)' er0 G%b- [%MC %78* C%U1 GYC C%Z[ Xd )* 'f*# 978* Cbk*/ *J1 ebkG /7E7 C%}G% jJ =, jbk*/ ,^1 %,J C-* C5,*/ *bcG X7a* C%U[ *F* K%V*/ eN K%E *)*/ ,^1 %,M GYC C%Z[# o ./,J7 5-P GMG KBC D0E K%E, LMC G%, C%U1 CYG eA ^<' C%>G 7,* "O S Q? IJ, C5,*/ XF CV*/ _ I`*/ */w[ *bcG IJ *bcG jF* ^0Y*/ 5UC G%w'P IW Iw1 G%b- [%MC %78* C%U1 %78* Cbk*/ XF CV*/ Xd [%M %0l =, )* 'f* L0*fMC C&7 GMG GV*/ C5W*% Gh *7F* %&* O5 eB* C5F* Opp *)' Ka C5F*# .%b Iw1P CW*% C5&*/ )* 'f* IJ [%M %0l KBC GU0 @!:! _ GMG I`*/ *bcG jF* ^0Y*/ IJ Lh*/ CM[P K%} D01a* C5F* 'ÆC *bcG X7a* IJ 'ÆC *bcG LV*/ I•* X7a*P K%} D01a* C5F* Xg \ GMG% 'Z[ *bcG p ÷ O K'] IJ /6* Xg \GMG% 'Z[ *bcG Cn O ÷ Rp K'] jJ 5UC [%i X7B* IJ /<1 C%78C %&7 */%7F' C5q*/ G%, *r* K7*% CB *bcG C-# !W*% %W*% C%>G C72* eÆC 5- IU* er GU[ XMG% [%E7 */%7F* GH0 IJ C57a* K%-7 M[ =u*/ GMG /7E7 [%M[ C%7BC KB IJ C%7 GV*/ Ls- G%t- G%, GMG KBC GU0 XF CV*/ GYC C%Z[ em IJ e-*/ Xd %b %á*/ =, CMG eA*/ )* 'f* GN- 'V7 C5bg*/ X7a* *bcG C-# zbc7 e<1 ^7* /7c7 C%780 'AC LY K7*% */%78' C%7BC KB IJ C%7 GV*/ Ls- G%t- GMG GV*/ C5W*% @!:! Xd %b %á*/ =, CMG eA*/ )* 'f* GN- 'V7 C5bg*/ X7a* *bcG C- =, (78* +9:. ;<1 =>*/ em */%7F* GH0 IJ C57a* K%-7 H*/ =u*/ Gh %780 D0E CYC C5,*/ *%t*/ *)' /6* e<1# 2. Mét sè kinh nghiÖm thiÕt kÕ söa ch÷a kÕt cÊu BTCT bÞ h? háng do ¨n mßn .%W* G%0*/ GMG KBC GU0 @!:! K%7 em Xd )* 'f* GYC C%Z[ IJ *HC Iì XF CV*/ XE, I8 er0 KZ, C%•, L> L01 /7E' K%E *)*/ G%d0 j>G IJ Gh C%a 'UC %,J* C,J* K%E *)*/ G%Y*/ )* 'f*# z, Iw1P [%b¬*/ M* C%7BC KB Ls- G%t- KBC GU0 @!:! Xd %b %á*/ =, )* 'f* G6* [%E7 eE' XE, e&C eå*/ C%g7 GMG 1F0 G60 L-0 e<1: ? +%E *)*/ G%d0 j>G GN- KBC GU0; ? +%E *)*/ [%f*/ G%Y*/ )* 'f*; ? 47r0 K78* jJ' I78G XW*% C%bg*/ 2.1. Thiết kế đảm bảo khả năng khả năng chịu lực của kết cấu :MG [%bơ*/ M* =bc7 e<1 Gh C%a M[ =u*/ eY7 Ic7 GMG KBC GU0 G6* /7- GY C)*/ Gbg*/ K%E *)*/ G%d0 j>G# !0ỳ C%0AG IJ, CW*% C5&*/ IJ 'HG eA %b %ỏ*/ Gh C%a G%q* 'AC C5,*/ GMG [%bơ*/ M* C%7BC KB /7- GY L-0: a) Gia cố không mở rộng tiết diện ? á[ =u*/ G%, KBC GU0 Xd %b %ỏ*/ GuG XA; ? z78* C}G% GYC C%Z[ G6* /7- GY ^MG ed*% C%, KBC D0E C}*% C,M* K%E *)*/ G%d0 j>G; ? L7F* KBC C%Z[ 'c7 Ic7 C%Z[ Gũ Xằ*/ %J* %,ặG X0AGP G%7r0 =J7 %J* %,ặG X0AG C%, D01 [%&' %78* %J*%# ? (} =u '7*% %,& C%7BC KB Ls- G%t- GuG XA KBC GU0 GAC _ %W*% O; 9W*% O# (} =u C%7BC KB Ls- G%t- %b %ỏ*/ GuG XA KBC GU0 GAC @!:! C&7 GV*/ C5W*% Ls- G%t- G%Y*/ )* 'f* KBC GU0 @!:! .%J */%| LF Lk7 "6' Lơ* !%-*% 9,M \*)' QppQ] 9W*% Q# (} =u C%7BC KB /7- GY Gh '_ 5A*/ C7BC =78* KBC GU0 =6' @!:! C&7 GV*/ C5W*% Ls- G%t- G%Y*/ )* 'f* KBC GU0 @!:! .%J */%| LF Lk7 "6' Lơ* !%-*% 9,M \*)' QppQ] b) Gia cố mở rộng tiết diện Thép dọc cũ o 16 Thép dọc mới o 16 Liên kết hàn giữa 1 1 mặt cắt 1 - 1 Cột BTCT cũ Bê tông khô chống ăn mòn Trát hoàn thiện XM - Pôlime, M300, dày tb 60mm M200, dày tb 20mm thép mới và thép cũ (Lh= 100mm, a= 500mm) 1 2 3 4 6 Thép dọc cũ o 16 5 Thép dọc mới o 16 1 2 5 6 3 mặt cắt 2 - 2 2 2 2 1 3 4 5 6 8 7 ? á[ =u*/ G%, KBC GU0 Xd %b %ỏ*/ C,J* =78* %,ặG KBC GU0 G%d0 j>G jc* ? z78* C}G% GYC C%Z[ G6* /7- GY ^MG ed*% C%, C}*% C,M*; ? L7F* KBC C%Z[ %W*% 'c7 Ic7 KBC GU0 Gũ C%>G %78* Xằ*/ /V*/ KBC %k[ Ic7 %J*; ? L7F* KBC C%Z[ C5f* 'c7 Ic7 C%Z[ Gũ C%>G %78* Xằ*/ %J*# ? (} =u C%7BC KB /7- GY Ls- G%t- C,J* =78* KBC GU0 =6' '7*% %,& _ %W*% Q# 2.2. Thiết kế đảm bảo khả năng phòng chống ăn mòn lâu dài cho kết cấu :)* GH KBC D0E K%E, LMC eM*% /7M %b %ỏ*/ ea C%7BC KB [%bơ*/ M* [%f*/ G%Y*/ )* 'f* j<0 =J7 G%, GMG KBC GU0 em Xd )* 'f* IJ K%V*/ Gf* eN *)*/ j>G [%f*/ G%Y*/ )* 'f* \X-, /ồ' GE KBC GU0 eN IJ K%V*/ eN K%E *)*/ G%d0 j>G]# o Tr#ờng hợp kết cấu bê tông cốt thép đã bị ăn mòn Đ $%bơ*/ M* C%7BC KB G%Y*/ )* 'f* GuG XA: M[ =u*/ G%, C5bg*/ %k[ KBC GU0 Xd )* 'f* IJ %b %ỏ*/ GuG XA# L,&7 Xỏ [%6* XF CV*/ em Xd *HCP X,*/ j_P *%72' 'ặ* ^0*/ D0-*% GMG C%-*% GYC C%Z[ Xd )* 'f*P C&, K%,E*/ C5Y*/ CY7 C%7a0 Qp?Rp '' ea jJ' L&G% /| GYC C%Z[ \I} =u ^' %W*% O]# "ơ* G%Y*/ )* 'f* GYC C%Z[# :%è* IJ jU[ e61 [%6* XF CV*/ em euG Xỏ Xằ*/ XF CV*/ %,ặG It- 'c7 Gh C}*% *)*/ C%,E 'm* 1F0 G60 C%7BC KB G%Y*/ )* 'f* _ XE*/ OP Gh C%a G%q* C%, 'AC C5,*/ GMG [%bơ*/ M* L-0: ? @F CV*/ G%Y*/ C%U'; ? @F CV*/ [%0* K%V; ? (t- Xơ' K%V*/ G,; ? (t- 5hC C> G%E1 G%Y*/ )* 'f* Gj,50-: G%, C5bg*/ %k[ GYC C%Z[ Xd )* 'f* *ặ*/P '7r* XF CV*/ Gw* GYC C%Z[ Xd *%72' 7,* :j ? C5F* QPp K/y' R P KBC GU0 Gh GYC C%Z[ =61P GU0 C&, [%HG C&[P K%h ^s jý C%, GMG [%bơ*/ M* K%MG# Đ $%bơ*/ M* C%7BC KB G%Y*/ )* 'f* C,J* =78*: M[ =u*/ G%, C5bg*/ %k[ KBC GU0 Xd )* 'f* IJ %b %ỏ*/ C5F* =78* 5A*/# :MG% jJ' *%b L-0: + L,&7 Xỏ GMG [%6* XF CV*/ em Xd *HCP X,*/ j_P Xd *%72' 'ặ* ^0*/ D0-*% IJ =qG C%, GMG C%-*% GYC C%Z[ Xd /|P C&, K%,E*/ C5Y*/ CY7 C%7a0 Qp?Rp ''; + LJ' L&G% /| GYC C%Z[ IJ Lơ* G%Y*/ )* 'f* GYC C%Z[; + G7- GY Xi L0*/ C%F' C%Z[ 'c7 C%, \*B0 KBC GU0 K%V*/ eE' XE, K%E *)*/ G%d0 j>G]; + @i L0*/ XF CV*/ %,ặG It- 'c7 Gh C}*% *)*/ C%,E 'm* 1F0 G60 C%7BC KB G%Y*/ )* 'f* _ XE*/ QP I} =u ^' %W*% Q IJ R# :h C%a G%q* C%, 'AC C5,*/ GMG [%bơ*/ M* L-0: ? @F CV*/ G%Y*/ C%U'; ? @F CV*/ [%0* K%V; ? (t- Xơ' K%V*/ G,; ? (t- 5hC C> G%E1 K%V*/ G,# ? (t- 5hC C> G%E1 G%Y*/ )* 'f* Gj,50-: G%, C5bg*/ %k[ GYC C%Z[ Xd )* 'f* *ặ*/P '7r* XF CV*/ Gw* GYC C%Z[ Xd *%72' 7,* :j ? C5F* QPp K/y' R P KBC GU0 Gh GYC C%Z[ =61P GU0 C&, [%HG C&[P K%h ^s jý C%, GMG [%bơ*/ M* K%MG# o Tr#ờng hợp kết cấu không còn đủ năng lực chống ăn mòn (điển hình là các tr#ờng hợp chiều dày bê tông bảo vệ mỏng, không đạt mác và độ chống thấm): Đ 4Y7 Ic7 KBC GU0 Gh jc[ XF CV*/ XE, I8 'ỏ*/P K%V*/ e&C 'MG C%, 1F0 G60 C%7BC KB G%Y*/ )* 'f* _ XE*/ O C%W XE, I8 'ặC */,J7 Xằ*/ jc[ XF CV*/ [%0* K%VP It- C5MC G%Y*/ C%U' %,ặG Lơ* G%Y*/ C%U' ea */)* G%ặ* L> ^<' *%w[ GN- *bcGP ,^1 IJ GMG G%UC ^<' C%>G IJ, KBC GU0# Đ :%7r0 =J1 jc[ XF CV*/P It- /7- GY 'c7 ebkG C}*% C,M* L-, G%, Ci*/ GA*/ jc[ XF CV*/ XE, I8 Gũ IJ jc[ XE, I8 'c7 e&C 1F0 G60 XE, I8 CY7 C%7a0 C%, D01 ed*% _ XE*/ O# :h C%a G%q* 'AC C5,*/ GMG [%bơ*/ M* L-0: ? @F CV*/ G%Y*/ C%U'; ? @F CV*/ [%0* K%V; ? (t- Xơ' K%V*/ G,; ? (t- 5hC C> G%E1 K%V*/ G,# ? (t- C5MC G%Y*/ C%U' @E*/ O# :MG 1F0 G60 CY7 C%7a0 Ir C%7BC KB XE, I8 KBC GU0 G%Y*/ )* 'f* C5,*/ 'V7 C5bg*/ X7a* [ o] +BC GU0 jJ' I78G C5,*/ I`*/ +%} D01a* S ! ! YF0 G60 C%7BC KB ./w[ *bcG \S] .bcG jF* ^0Y*/ !5F* 'ặC *bcG !5F* XgP pữO K' GMG% 'Z[ *bcG G6* XgP OữRp K' GMG% 'Z[ *bcG O MMG XF CV*/P M[- Rp Sp Sp 5p Rp Sp 5p Q5 Rp Sp Q5 Rp Sp Q 4A G%Y*/ C%U' *bcGP -C T Op Op OQ T Op OQ x Op OQ x Op OQ R :%7r0 =J1 jc[ XF CV*/ XE, I8 GYC C%Z[P '' ? +BC GU0 */,J7 C5g7 ? +BC GU0 C5,*/ *%J ? .bcG X7a* ? .bcG jk Gs- LV*/ 5p Sp Sp Rp 7p xp xp 5p xp 5p 5p Sp Sp Rp 5p Sp Sp Rp Rp Q5 Sp Rp Rp Q5 Q5 Qp S 4A '_ 5A*/ IBC *HCP '' ? +BC GU0 */,J7 C5g7 ? +BC GU0 C5,*/ *%J pPO ? pPp5 ? pPO pPO pPO pPO5 pPO pPO5 5 :U0 C&, K7B* C5úG ? @r 'ặC KBC GU0 [%ẳ*/P K%V*/ /<1 eq*/ *bcGP K%V*/ /<1 C}G% %ơ7 {' IJ Xu7# ? 9&* G%B Ls =u*/ KBC GU0 @!:! =&*/ C%-*% 'E*% \G%c[P j-* G-* G%)* *3*/] ? :h K%E *)*/ C7B[ Gw* Cc7 'q7 Id C5} ea K7a' C5-P Ls- G%t-# 2.3 . Đảm bảo điều kiện làm việc của kết cấu :)* GH KBC D0E K%E, LMC eM*% /7M e7r0 K78* jJ' I78G GN- KBC GU0# !5,*/ [%b ơ*/ M* C%7BC KB Ls- G%t- G6* Gh X78* [%M[ */)* G%ặ* %,ặG j,&7 Xỏ GMG 1B0 CY em /<1 C)*/ CYG eA )* 'f* IJ %b %ỏ*/ *%b GV*/ C5W*% Xd D0M CE7P C%U' eACP eq*/ *bcGP {' bcC KB, =J7 3. Kinh nghiệm thi công sửa chữa kết cấu BTCT bị h? hỏng do ăn mòn 3.1 Vật liệu sử dụng -] @F CV*/ [%0* K%V: (wC j780 Ls =u*/ ea G%B C&, XF CV*/ [%0* K%VP C%J*% [%6* XF CV*/ [%0* K%V ebkG G%q* C%, G%| =ẫ* Kỹ C%0wC ^<1 =>*/ @F CV*/ [%0* K%V ? :%| =ẫ* Kỹ C%0wC C%7 GV*/ IJ */%78' C%0# X] @F CV*/ G%Y*/ C%U': (wC j780 G%B C&, IJ C%J*% [%6* XF CV*/ G%Y*/ C%U' G%q* C%, :%| =ẫ* Kỹ C%0wC G%q* C%J*% [%6* XF CV*/ GMG j,&7P %,ặG @F CV*/ :%| =ẫ* Kỹ C%0wC C%7 GV*/ ^s jý GMG IBC *HCP 5ỗP C%U' *bcG Xằ*/ GV*/ */%8 Xơ' Z[ %ồP It- ^7 ')*/# G] (t- Xơ' K%V*/ G,: jU1 C%, CJ7 j780 @F CV*/ :%| =ẫ* Kỹ C%0wC C%7 GV*/ ^s jý GMG IBC *HCP 5ỗP C%U' *bcG Xằ*/ GV*/ */%8 Xơ' Z[ %ồP It- ^7 ')*/ =] (t- 5hC C> G%E1 K%V*/ G,: :%q* j,&7 It- C> G%E1 K%V*/ G, C5A* Lẵ* eM[ H*/ 1F0 G60 Kỹ C%0wC GN- !:;z Q5T: QppO ] (t- C> G%E1 G%Y*/ )* 'f* Gj,50-: 4M[ H*/ 1F0 G60 Kỹ C%0wC XE*/ Q C%J*% [%6* GU[ [%Y7 It- Gh C%a Lơ XA G%q* C%, XE*/ R =bc7 e<1# @E*/ Q# YF0 G60 Kỹ C%0wC GN- It- C> G%E1 G%Y*/ )* 'f* Gj,50- ! ! :%| C7F0 Kỹ C%0wC 4ơ* Id YF0 G60 e&C ebkG $%bơ*/ [%M[ K7a' C5- O 4A G%E1 \L-0 xp [%úC ] G' Qp .%cC KB "0CC-5= Q 4A CMG% *bcG \L-0 op [%úC] % p !:(. ROpo:OooR R :bg*/ eA *Z* _ C0i7 QT */J1 = yG' Q Spp ữ xpp !:(. ROQO:Oo7o S !}*% K%V*/ G, \eA X7B* =&*/ _ C0i7 QT */J1] ''y' pPppOữpPp5 :%| =ẫ* Kỹ C%0wC G%q* C%J*% [%6* XF CV*/ GMG j,&7 5 4A C%U' 7,* Gj,50- G0jV*/ O#ppp AA"9!O !?Q77 @E*/ R# !%J*% [%6* It- C> G%E1 G%Y*/ )* 'f* Gj,50- !l j8 [%- C5A* IwC j780P [%6* eơ* Id !! :bg*/ eA It- _ C0i7 QT */J1 \= yG' Q] Lỏ*/y53* ;7 ')*/ :MC :%UC HG G%B )* 'f* $%u /7- K%,M*/ L7F0 'd* $%u /7- L7F0 =ẻ, $%u /7- *_ O xpp pPOT? pPQp Opp Opp pPT?OPp Op?O5 OP5? Q T?Op Q 5pp pPOT? pPQp Opp OQ5 OPp?OPQ Op?O5 OP5? Q T?Op R Spp pPOT? pPQp Opp O5p OPQ?OPS Op?O5 OP5? Q T?Op Ghi chú: ? Tr#ớc khi sử dụng cần trộn thí nghiệm vữa đạt yêu cầu kỹ thuật ở bảng 2; ? Xi măng sử dụng loại PC40 hoặc PCB40; ? Cát sử dụng cỡ hạt từ 0,30 2,0 ? Chất ức chế ăn mòn: Dùng phụ gia canxi nitơrit dạng lỏng, nồng độ NO 2 - 30% ? Phụ gia khoáng siêu mịn: dùng silicafume hoặc metacaolanh hoặc dạng có tính năng t#ơng đ#ơng; ? Phụ gia siêu dẻo dạng bột ? Phụ gia nở dùng AC-89 hoặc loại t#ơng đ#ơng. (t- C5MC G%Y*/ C%U': (wC j780 G%B C&, IJ C%J*% [%6* GU[ [%Y7 G%q* Lơ XA C%, XE*/ S# @E*/ S# !%J*% [%6* It- C5MC G%Y*/ C%U' !l j8 [%- C5A* IwC j780P [%6* eơ* Id !! MMG It-P eA G%Y*/ C%U' _ C0i7 QT */J1 Lỏ*/y53* ;7 ')*/ :MC $%u /7- L7F0 =ẻ, $%u /7- K%,M*/ L7F0 'd* $%u /7- [Vj7' $%u /7- *_ O QppP @T pPOSpPOx Opp OTp pPQ?pPR 5?Op Op?O5 x?T Q RppP @Op pPOSpPOx Opp O5p pPQ?pPR 5?Op Op?O5 x?T R SppP @OQ pPOSpPOx Opp O5p pPQ?pPR 5?Op Op?O5 x?T S 5ppP@OS pPOSpPOx Opp OQ5 pPQ?pPR 5?Op Op?O5 x?T Ghi chú: ? Tr#ớc khi sử dụng cần trộn thí nghiệm vữa đạt yêu cầu mác và độ chống thấm ? Xi măng: Loại M200,B8 và M300,B10 dùng xi măng PC30 hoặc PCB30; loại M400,B12 M500, B14 dùng xi măng PC40 hoặc PCB40; ? Cát sử dụng cỡ hạt từ 0,30 2,0 ? Phụ gia siêu dẻo dạng n#ớc chậm ninh kết, nồng độ chất khô 40%; ? Phụ gia khoáng siêu mịn: dùng silicafume hoặc metacaolanh hoặc dạng có tính năng t#ơng đ#ơng; ? Phụ gia pôlime gốc latex hoặc acrylic ? Phụ gia nở dùng AC-89 hoặc loại t#ơng đ#ơng f] "ơ* G%Y*/ )* 'f* GYC C%Z[: z`*/ Lơ* [,^1 X7B* C}*% %,ặG Lơ* G%Y*/ )* 'f* ^7 ')*/ [Vj7'# YF0 G60 Lơ* G%Y*/ /| [%E7 Gh K%E *)*/ G%Y*/ )* 'f* G-, IJ j7F* KBC XM' =}*% CYC Ic7 GE XF CV*/ IJ GYC C%Z[ IJ [%E7 eM[ H*/ 1F0 G60 Kỹ C%0wC C%, A"!M z RoxRyz RoxRM?pO# 3.2 Thiết bị thi công -] !%7BC Xd [%0* K%V: :MG C%7BC Xd =`*/ G%, GV*/ */%8 [%0* K%V XF CV*/ G%q* C%, CJ7 j780 @F CV*/ [%0* K%V ? :%| =ẫ* Kỹ C%0wC C%7 GV*/ IJ */%78' C%0# X] !%7BC Xd Xơ' It- jỏ*/ K%V*/ G,: :%q* C%, "@F CV*/ ? :%| =ẫ* Kỹ C%0wC ^s jý GMG IBC *HC IJ C%U' Xằ*/ GV*/ */%8 Xơ' Z[ %ồ It- ^7 ')*/" G] MM1 eM*% /| GYC C%Z[: z`*/ 'M1 eM*% /| G6' C-1P e78* O [%-P GV*/ L0UC 55p Tpp WP G%i7 eĩ- j,&7 [%ẳ*/ IJ j,&7 XMC# =] MM1 K%,-* XF CV*/: "s =u*/ 'M1 K%,-* e78* ^,-1 ew[P GV*/ L0UC 75p OO5p WP 'ũ7 K%,-* OT ữRT ] MM1 G3C C%Z[ G6' C-1P e78* QQp(P GV*/ L0UC 75p ? opp W# 3.3 Qui trình công nghệ thi công v07 C5W*% GV*/ */%8 C%7 GV*/ Ls- G%t- KBC GU0 @!&@!:! Xd %b %ỏ*/ =, )* 'f* ebkG C7B* %J*% C%, C5W*% C> L-0 e<1: -] :%Y*/ eỡ KBC GU0: +%7 C%>G %78* I78G Ls- G%t- %,ặG /7- GY KBC GU0P eặG X78C jJ eY7 Ic7 GMG KBC GU0 em Xd /7E' 1B0 K%E *)*/ G%d0 j>GP *%UC C%7BC [%E7 C7B* %J*% G%Y*/ eỡ KBC GU0 IJ /7E7 [%h*/ %,J* C,J* %,ặG 'AC [%6* KBC GU0 G6* Ls- G%t- K%ỏ7 C5&*/ C%M7 G%d0 j>G# :MG KBC GU0 G%d0 j>G CE7 jc* Gh C%a G%7- 5- ^s jý Cn*/ [%6* C%7BC =78*# !0ỳ C%0AG IJ, CE7 C5q*/ CMG =u*/ jF* KBC GU0P Gh C%a G%Y*/ eỡ KBC GU0 Xằ*/ GAC /ỗ eặG G%3G Tp''P %,ặG 1F0 G60 [%E7 Gh GAC G%Y*/ C%Z[ eN K%E *)*/ G%d0 CE7 IJ eE' XE, -* C,J* G%, C%7 GV*/# X] 4uG C|- XF CV*/: 4uG C|- Kỹ C%0wC j,&7 Xỏ [%6* XF CV*/ =qG C%, GMG C%-*% GYC C%Z[ Xd /|P C&, K%,E*/ C5Y*/ L-, G%, Gh C%a eM*% L&G% ebkG /| C,J* XA C%-*% GYC C%Z[ G6* Ls- G%t-# G] !{1 /| GYC C%Z[: :YC C%Z[ [%E7 ebkG eM*% L&G% /| Xằ*/ XJ* G%E7P G%i7 L3CP 'M1 eM*% /| G6' C-1 %,ặG [%0* GMC# =] +%7 G6* Gh C%a [%E7 [%0* %,ặG D0ZC G%UC X7B* ei7 /| ea jJ' L&G% %,J* C,J* /| C5F* Xr 'ặC GYC C%Z[ IJ XE, I8 GYC C%Z[ C5,*/ K%7 G%g [%0* %,ặG ei XF CV*/# ] 9J* %,ặG *Y7 Xi L0*/ GYC C%Z[: !%, XE* I~ C%7BC KB Ls- G%t-P C7B* %J*% %J* /7- Gbg*/ j7F* KBC It*/ G%3G GYC C%Z[ Gũ IJ 'c7# !5,*/ C5bg*/ %k[ K%V*/ C%a %J* j7F* KBC /7t- GYC C%Z[ Gũ IJ 'c7 C%W Gh C%a =`*/ Ci %k[ X0 jV*/ Gbg*/ eA G-, K%,-* G%V* L<0 IJ, [%6* XF CV*/ Gũ ea j7F* KBC Ic7 C%Z[ /7- Gbg*/# @78* [%M[ *J1 C%bg*/ M[ =u*/ G%, GMG KBC GU0 Gh K}G% C%bcG jc* /7- GY Xằ*/ C%Z[ %W*%# f] v0ZC Lơ* XE, I8 GYC C%Z[: !%bg*/ Ls =u*/ GMG j,&7 Lơ* G%Y*/ /| Gh */0ồ* /YG Cn E[,^1P ^7 ')*/ IJ ^7 ')*/?$Vj7'# /] !)*/ Gbg*/ XM' =}*% /7t- XF CV*/ 'c7 IJ XF CV*/ Gũ: :MG% jJ' *%b L-0: ? 4uG *%M' Xr 'ặC XF CV*/ GũP 5s- L&G% Xr 'ặC Xằ*/ *bcGP ea 5M, *bcG; ? v0ZC 'AC jc[ %ồ ^7 ')*/ L8C Ic7 Cl j8 .y; *%ỏ %ơ* %,ặG Xằ*/ pPR %,ặG %ồ ^7 ')*/ [,j7' -G51j7GP ^7 ')*/ [,j7' LC15*X0C-=7* jF* Xr 'ặC XF CV*/ Gũ \Cl j8 [,j7' O5 eB* Qp% K%Y7 jbk*/ ^7 ')*/]# $,j7' C&, =}*% %8 j-C^ [%E7 eM[ H*/ 1F0 G60 Kỹ C%0wC C%, A"!M : O5po?op; %] !%7 GV*/ XF CV*/ IJ It- Ls- G%t- ? 4i XF CV*/: !%>G %78* C%, !:(. SS5R:Ooo5# :%ú ý Ls =u*/ GYC j780 K}G% C%bcG z '-^ K%V*/ IbkC D0M OyR K}G% C%bcG *%ỏ *%UC GN- K%Y7 ei IJ C&, j7F* KBC CYC Ic7 XF CV*/ Gũ# ? @ơ' It- jỏ*/ K%V*/ G,: !%>G %78* C%, "@F CV*/ ? :%| =ẫ* Kỹ C%0wC ^s jý GMG IBC *HC IJ C%U' Xằ*/ GV*/ */%8 Xơ' Z[ %ồ It- ^7 ')*/" ? RhC It- C> G%E1 K%V*/ G,P It- C> G%E1 G%Y*/ )* 'f* Gj,50-: G%Z[ GY[ [%- Cbơ*/ C> *%b Xơ' It- jỏ*/ K%V*/ G,P G%| K%MG jJ C%-1 Xơ' Xằ*/ 5hCP *F* Gs- 5hC IJ jỗ C%,MC K%} [%E7 XY C5} _ [%}- C5F* G`*/# ? $%0* XF CV*/ K%V: !%>G %78* C%, "@F CV*/ [%0* K%V ? :%| =ẫ* Kỹ C%0wC C%7 GV*/ IJ */%78' C%0" ? @E, =bỡ*/ XF CV*/ IJ It-: !%>G %78* C%, !:(. 55oQ:OooO# 4. Kết luận +7*% */%78' C%7BC KB IJ C%7 GV*/ em C5W*% XJ1 C5F* e<1 ebkG eúG KBC Cn KBC D0E */%7F* GH0 IJ H*/ =u*/ GN- (78* +9:. ;<1 =>*/ C5,*/ *%7r0 *)' D0- Gh %780 D0E CYC C5,*/ Ls- G%t- GMG GV*/ C5W*% @!:! Xd %b %ỏ*/ =, CMG eA*/ )* 'f* GN- 'V7 C5bg*/ X7a* *bcG C-# +7*% */%78' em /7c7 C%780 Gh C%a M[ =u*/ ea jw[ [%bơ*/ M* C%7BC KB IJ C%7 GV*/ Ls- G%t- G%Y*/ )* 'f* G%, GMG GV*/ C5W*% @!:! ^<1 =>*/ _ I`*/ X7a* *bcG C-# Mq7 C%V*/ C7* G6* C%7BC ^7* j7F* %8: $%f*/ */%7F* GH0 )* 'f* IJ XE, I8 GV*/ C5W*% ?(78* +9:. ;<1 =>*/# 4!: pS# 75S pO ToP F-^: pS# TRx OO o7P z4: poOR5QQxpQ Tài liệu tham khảo O# @M, GM, Ci*/ KBC er CJ7 Qx@#pR#pR "Nghiên cứu các biện pháp biện pháp chống ăn mòn bê tông cốt thép bảo vệ công trình ở vùng ven biển"? (78* +%,- %qG +ĩ C%0wC ;<1 =>*/P 9J .A7P Ooop# Q# @M, GM, Ci*/ KBC er CJ7 pQ#O5#p5#ROOx "Nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật và công nghệ bảo vệ các công trình xây dựng d#ới tác động ăn mòn của khí hậu vùng ven biển Việt Nam "? (78* +%,- %qG +ĩ C%0wC ;<1 =>*/P 9J .A7P OooS# R# @M, GM, Ci*/ KBC er CJ7 eAG jw[ GU[ .%J *bcG 'm LY Sp?oS4!4L "Nghiên cứu các điều kiện kỹ thuật đảm bảo độ bền lâu cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép xây dựng ở vùng ven biển Việt Nam "? (78* +9:. ;<1 =>*/P 9J .A7P Oooo# S# @M, GM, !01a* Cw[ %A7 C%E,: Chống ăn mòn và bảo vệ các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng biển Việt Nam# 9J .A7P 5yOoooP TT C5# 5# TCVN 2737:1995: Tải trọng và tác động# !7F0 G%0{* C%7BC KB# x# Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loạiP .%J ^0UC XE* ;<1 =>*/P 9J .A7P OooT# 7# Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng: Bê tông phun khô - chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu; Bê tông- chỉ dẫn kỹ thuật thi công xử lý các vết nứt, rỗ thấm n#ớc bằng công nghệ bơm ép hồ, vữa xi măng; Sửa chữa khe co dãn chắn n#ớc- chỉ dẫn thiết kế và thi côngP .%J ^0UC XE* ;<1 =>*/P 9J .A7P Oooo# T# Tài liệu tập huấn kỹ thuật chống ăn mòn và bảo vệ các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng biểnP (78* +9:. ;<1 =>*/P 9J .A7P Op? QppQ# o# TCXDVN dự thảo Kết cấu BT&BTCT Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi tr#ờng biển Việt Nam P (78* +9:. ;<1 =>*/P 9J .A7P QppR# . Một số Kinh nghiệm thi t kế và thi công sửa chữa kết cấu công trình bê tông cốt thép bị h? hỏng do tác động ăn mòn của môi tr?ờng biển việt nam SOME EXPERIENCE ON DESIGNING. cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép xây dựng ở vùng ven biển Việt Nam "? (78* +9:. ;<1 =>*/P 9J .A7P Oooo# S# @M, GM, !01a* Cw[ %A7 C%E,: Chống ăn mòn và bảo vệ các công trình bê. n#ớc- chỉ dẫn thi t kế và thi côngP .%J ^0UC XE* ;<1 =>*/P 9J .A7P Oooo# T# Tài liệu tập huấn kỹ thuật chống ăn mòn và bảo vệ các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng biểnP (78*
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG SỮA CHỮA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP BỊ HƯ HỎNG DO TÁC ĐỘNG ĂN MÒN CỦA MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM, MỘT SỐ KINH NGHIỆM THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG SỮA CHỮA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP BỊ HƯ HỎNG DO TÁC ĐỘNG ĂN MÒN CỦA MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM, MỘT SỐ KINH NGHIỆM THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG SỮA CHỮA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP BỊ HƯ HỎNG DO TÁC ĐỘNG ĂN MÒN CỦA MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay