Bài 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

23 2,625 15
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 07:00

Hô hấp là gì? Ở thực vật hô hấp có hay không? BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: Hô hấp ở thực vật là gì ? Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nẩy mầm bị vẫn đục khi bơm hút hoạt động? Nước vôi trong bình chứa hạt bị vẫn đục khi bơm hoạt động là do hoạt động nẩy mầm thải ra CO 2 Phát hiện sự thải CO 2 I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: Giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái, có phải do hạt nẩy mầm hô hấp hút O 2 không? Vì sao? Đúng, giọt nước màu di chuyển sang phía trái, chứng tỏ thể tích khí trong dụng cụ giảm vì oxi đã được hạt nẩy mầm (hô hấp) hút Phát hiện sự hấp thu O 2 I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: Nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ không khí bên ngoài chứng thực điều gì? Phát hiện sự tăng nhiệt độ I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: Sự thải khí CO 2 Sự tăng nhiệt độ Sự hấp thụ O 2 Ở thực vật có hô hấp I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: Là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống. Trong đó các phân tử cacbohiđrat bị phân giải đến CO 2 và H 2 O, đồng thời năng lượng được giải phóng 1. Hô hấp ở thực vật là gì? 2. Phương trình hô hấp tổng quát: C 6 H 12 O 6 + 6O 2  6CO 2 + 6H 2 O + Năng lượng (Nhiệt + ATP) I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: 3. Vai trò của hô hấp đối với 3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật cơ thể thực vật  Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây các hoạt động sống của cây  Cung cấp ATP cho các hoạt Cung cấp ATP cho các hoạt động sống của cây động sống của cây  Tạo sản phẩm trung gian cho Tạo sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất quá trình tổng hợp các chất khác khác II. Các con đường hô hấp ở thực vật Hãy cho biết ở thực vật có thể xảy ra những con đường hô hấp nào? 1.Phân giải kị khí (đường phân và lên men) 2. Phân giải hiếu khí 1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)  Đường phân: Xảy ra trong tế bào chất, là quá trình phân giải glucôzơ đến axit piruvic và giải phóng năng lượng  Lên men: Axit piruvic lên men tạo ra rượu êtilic và CO 2 hoặc tạo ra axit lactic [...]... Quang hô hấp có lợi hay có hại cho thực vật? III Hô hấp sáng: Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng IV Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường 1 Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp: O2 C6H12O6 ADP ATP CO2 H2O Pi( C6H12O6) 2 Mối quan hệ giữa hô hấp với môi trường a Nước Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp b Nhiệt độ Nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp. .. quản Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Tạo nhiều năng lượng hơn Hãy khái quát một vài nhân tố ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh? Nước Nhiệt độ Oxi Hàm lượng CO2 Giai đoạn đường phân của hô hấp xảy ra ở: A.Màng trong của ti thể B.Màng ngoài của ti thể C.Tế bào chất D.Lớp màng của lục lạp Quá trình nào sau đây tạo ra nhiều năng lượng nhất: A .Hô hấp kị khí B .Hô hấp hiếu... bào vẫn còn bình thường c Oxi Có oxi mới có hô hấp hiếu khí Hô hấp hiếu khí giải phóng CO2, H2O, tích lũy năng lượng hơn so với phân giải kị khí d Hàm lượng CO2 Nồng độ CO2 cao (hơn 40%) sẽ ức chế hô hấp Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số biện pháp bảo quản nông phẩm? + Làm giảm hàm lượng nước: Phơi khô, sấy khô + Giảm nhiệt độ: Để nông phẩm nơi mát, bảo... đường hô Hãy phân biệt 2 đoạn đườngphânhấp: phân giải kị*khí và phân giải hiếu khí? Khác nhau Điểm phân biệt 1 Oxy 2 Nơi xảy ra 3 Sản phẩm 4 Năng lượng Hô hấp kị khí Không cần oxy Tế bào chất - Giai đoạn đường phân: Tạo axit piruvic - Lên men: Tạo ra êtilic, CO2 hoặc axit lactic Không tích lũy năng lượng Hô hấp hiếu khí Cần Oxy Ti thể CO2, H2O, tích lũy ATP Tích lũy 38 ATP Quang hô hấp là gì? Xảy ra ở. .. lượng nhất: A .Hô hấp kị khí B .Hô hấp hiếu khí C.Đường phân D.Lên men Giai đoạn nào sau đây là giai đoạn chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí: A.Chu trình Crep B.Chuỗi truyền điện tử C.Đường phân D.Tổng hợp axêtil – côenzim A Cảm ơn các bạn đã giúp tôi hoàn thành bài giảng này! . Hô hấp là gì? Ở thực vật hô hấp có hay không? BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: Hô hấp ở thực vật là gì ? Vì sao nước vôi trong. hiện sự tăng nhiệt độ I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: Sự thải khí CO 2 Sự tăng nhiệt độ Sự hấp thụ O 2 Ở thực vật có hô hấp I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: Là quá trình chuyển đổi. Hô hấp ở thực vật là gì? 2. Phương trình hô hấp tổng quát: C 6 H 12 O 6 + 6O 2  6CO 2 + 6H 2 O + Năng lượng (Nhiệt + ATP) I. Khái quát về hô hấp ở thực vật: 3. Vai trò của hô hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, Bài 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, Bài 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, Phân giải kị khí (đường phân và lên men), IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay