tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững vườn quốc gia tam đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang

146 262 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2014, 10:28

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN BÁCH TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VƢỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƢỜI DÂN VÙNG ĐỆM KHU VỰC HUYỆN SƠN DƢƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 60-31-10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS.NGUYỄN THỊ GẤM THÁI NGUYÊN, 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜ I CAM ĐOAN Luậ n văn “Tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững Vườn quốc gia Tam Đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang'' đượ c thự c hiệ n từ tháng 6/2007 đến tháng 8/2009. Luậ n văn sử dụ ng nhữ ng thông tin từ nhiề u nguồ n khá c nhau . Các thông tin nà y đã đượ c chỉ rõ nguồ n gố c , đa số thông tin thu thậ p từ điề u tra thự c tế ở đị a phương , số liệ u đã đượ c tổ ng hợ p và xử lý trên các ph ần mềm thống kê SPSS 15. Tôi xin cam đoan rằ ng , số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong lu ận văn ny l hon ton trung thc v  chưa đưc s dng đ bo v mt hc v no tại Vit Nam. Tôi xin cam đoan rằ ng mọ i sự giú p đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn nà y đã đượ c cả m ơn và mọ i thông tin trong luậ n văn đã đượ c chỉ rõ nguồ n gố c . Thái Nguyên, tháng 11 năm 2010 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Bách Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Đ hoàn thành luận văn ny, tôi xin chân thnh cm ơn Ban Giám hiu, Phòng Đo tạo, QHQT, Khoa Sau Đại hc cùng các thầy, cô giáo trong Trường Đại hc Kinh tế và Qun tr Kinh doanh, Đại hc Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ, tạo mi điều kin cho tôi trong quá trình hc tập và thc hin đề tài. Đặc bit xin chân thành cm ơn TS.Nguyễn Th Gấm đã trc tiếp hướng dẫn, chỉ bo tận tình v đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghip. Tôi xin chân thành cm ơn cán b, lãnh đạo Huyn uỷ, UBND huyn Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang, Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghip & PTNT, Phòng Thống kê, Phòng Lao đng - Thương binh - Xã hi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán b, nhân dân các xã Ninh Lai và Thin Kế đã tạo mi điều kin giúp đỡ khi điều tra thc đa giúp tôi hoàn thành luận văn ny. Cuối cùng tôi xin chân thành cm ơn cơ quan, gia đình, bạn bè, đồng nghip đã luôn sát cánh, đng viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn ny. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2010 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Bách Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜ I CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mc đích nghiên cứu 2 3. Đối tưng nghiên cứu 3 4. Ni dung nghiên cứu 3 5. Phạm vi nghiên cứu 4 6. Ý nghĩa khoa hc của đề tài nghiên cứu 4 7. Kết cấu của luận văn 4 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, SINH KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 1.1. Cơ sở khoa hc của đề tài nghiên cứu 5 1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 5 1.1.2. Cơ sở thc tiễn của đề tài 14 1.2. Phương pháp nghiên cứu v đánh giá 27 1.2.1.Các vấn đề m đề tài cần nghiên cứu 27 1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 27 1.2.3. Mt số công c s dng trong nghiên cứu 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 1.2.4. H thống chỉ tiêu phân tích đánh giá 32 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN TẠI VÙNG ĐỆM VQG TAM ĐẢO KHU VỰC HUYỆN SƠN DƢƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG 35 2.1. Đặc đim điều kin t nhiên kinh tế - xã hi của huyn Sơn Dương 35 2.1.1. Điều kin t nhiên 35 2.1.2. Điều kin kinh tế - xã hi 37 2.1.3. Tình hình phát trin kinh tế 38 2.2. Thc trạng trin khai d án tại đa bàn nghiên cứu 38 2.2.1. Các hoạt đng hỗ tr của d án phát trin các làng nghề 38 2.2.2. Thông tin về các h điều tra 41 2.2.3. Nghề nghip của chủ h 45 2.2.4. Đánh giá về điều kin kinh tế 46 2.2.5. Đánh giá về điều kin nhà ở 47 2.2.6. Nguồn nước sinh hoạt 48 2.2.7. Din tích bình quân đất đai của hai nhóm h 49 2.3. So sánh s thay đổi về cơ cấu kinh tế giữa hai nhóm h 50 2.3.1. Thu nhập bình quân năm 2008 của hai nhóm h 50 2.3.2. Thu từ nhóm cây hng năm 52 2.3.3.Thu nhập từ ngnh chăn nuôi 55 2.3.4. Thu nhập từ rừng 57 2.3.5. Thu nhập từ ngành nghề 58 2.3.6. Cơ cấu các nguồn thu nhập của h 59 2.3.7. Tỷ l số h tham gia và thu nhập của hai nhóm h 61 2.4. S dng tài nguyên và nhận thức của các h về bo v tài nguyên 64 2.4.1. Các hoạt đng khai thác rừng thường xuyên của hai nhóm h 64 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v 2.4.2. Thông tin và truyền thông 66 2.4.3. Ý thức bo v môi trường 67 2.5. Đánh giá tác đng của d án GTZ đến sinh kế của người dân vùng đm tại đa bàn nghiên cứu 68 2.5.1. Đánh giá s thay đổi về thu nhập của hai nhóm h 68 2.5.2. Đánh giá s thay đổi về cuc sống của hai nhóm h 70 2.5.3. Thay đổi nhận thức về tài nguyên rừng và bo v môi trường 71 2.5.4. S khác bit v hướng chuyn dch sinh kế của hai nhóm h 75 2.6. Đánh giá tác đng và sinh kế 78 2.6.1. Phương pháp luận đánh giá tác đng và sinh kế 78 2.6.2. Phương pháp nghiên cứu đánh giá tác đng và sinh kế 80 2.7. Đánh giá rủi ro 86 2.8. Đánh giá chung 86 CHƢƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC NGUỒN LỰC 87 3.1. Phương hướng xây dng gii pháp 87 3.1.1. phương hướng phát trin 87 3.1.2. Thc tế tại khu vc vùng đm 88 3.1.3. Mc tiêu 89 3.2. Các gii pháp c th 90 3.2.1. Các nguyên tắc cần chú ý khi xây dng gii pháp 90 3.2.2. Các gii pháp về phía nh nước 92 3.2.3. Các gii pháp về phía đa phương 93 3.2.4. Các gii pháp cho người dân 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 1. Kết luận 95 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi 2. Kiến ngh 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa 1 VQG Vườn Quốc gia 2 GTZ Tổ chức Hp tác Kỹ thuật Đức 3 UBND Ủy ban nhân dân 4 PTNT Phát trin nông thôn 5 CHLB Công hoà liên bang 6 SPSS Statistical Package For Social Sciences 7 MIS Management of Information System 8 SME Doanh nghip vừa và nhỏ 9 PIC Trung tâm thông tin công cng 10 PSFE Chương trình rừng quốc gia 11 UTOs Tổ chức hp tác kỹ thuật 12 WCS Hip hi bo v thú rừng 13 WWF Quỹ thế giới bo v các loài thú hoang dã Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC BẢNG Bng 2.1. Thông tin chung về chủ h 42 Bng 2.2. Trình đ hc vấn của chủ h 44 Bng 2.3. Din tích đất bình quân của hai nhóm h 49 Bng 2.4. Thu nhập trung bình năm 2008 của hai nhóm h 51 Bng 2.5. Thu nhập bình quân từ nhóm cây hng năm 52 Bng 2.6. Thu từ chăn nuôi của hai nhóm h 55 Bng 2.7. Thu nhập từ rừng của hai nhóm h 57 Bng 2.8. Thu từ các hoạt đng ngành nghề 58 Bng 2.9. S dng tài nguyên rừng phân theo nhóm h 64 Bng 2.10. Các phương tin truyền ti thông tin 66 Bng 2.11. Nhận thức về các hoạt đng gây ô nhiễm 67 Bng 2.12. S thay đổi thu nhập của h theo đánh giá của người dân 69 Bng 2.13. S thay đổi cuc sống theo đánh giá của người dân 70 Bng 2.14. Kết qu điều tra 5 nguồn vốn của hai nhóm h 82 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biu 2.1. Nghề nghip của chủ h trong mẫu điều tra 45 Biu 2.2. Điều kin kinh tế của chủ h trong mẫu điều tra 46 Biu 2.3. Điều kin nhà ở của chủ h 47 Biu 2.4. Nguồn nước sinh hoạt của chủ h 48 Biu 2.5: Các nguồn thu hng năm của hai nhóm h 59 Biu 2.6. S tham gia và các nguồn thu trung bình năm 2008 61 Biu 2.7. Đánh giá mức đ quan trng của rừng đối với cuc sống 72 Biu 2.8. Đánh giá của người dân về s thay đổi môi trường 74 Biu 2.9. S khác bit về cơ cấu kinh tế giữa hai nhóm h 76 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Tài sn của người dân 78 Sơ đồ 2.2. Đánh giá tác đng các nguồn lc tại đa bàn nghiên cứu 83 [...]... tài: Tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tam Đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang' ' Nghiên cứu toàn diện, khoa học về ảnh hưởng của việc duy trì và phát bền vững vườn quốc gia Tam Đảo đến phương thức kiếm sống của người dân khu vực vùng đệm thuộc Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần thực hiện hiệu quả phát. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 - Tìm hiểu và đánh giá sự ảnh hưởng của dự án duy trì và phát triển của dự án đến đời sống kinh tế của người dân khu vực vùng đệm Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang - Đề xuất những gia i pháp nhằm duy trì và phát triển bền vững nguồn lực (nguồn lực tự nhiên, nguồn lực về con người, nguồn lực về xã hội, nguồn lực tài chính, ) tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc... thuộc khu vực vùng đệm của dự án tại Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang - Về thời gian: Nghiên cứu từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2009 Thời gian điều tra thực tế tháng 12 năm 2008 trên phạm vi hai xã Thiện Kế và Ninh Lai thuộc khu vực vùng đệm của dự án tại Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang 6 Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá tính hiệu quả hoạt động của. .. đẩy sinh kế cho vùng đệm của vườn quốc gia, dự án hỗ trợ việc lập kế hoạch của địa phương và các cơ quan thực hiện việc lập kế hoạch phát triển bền vững kinh tế vùng đệm” Mục tiêu tổng thể của kế hoạch là phác thảo các cơ hội sinh kế thay thế mang tính bền vững và thân thiện với môi trường, gia m sự phụ thuộc của người dân trong vùng vào nguồn tài nguyên thiên nhiên của vườn quốc gia. .. tế - xã hội với bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững của dự án GTZ đối với khu vực vùng đệm VQG Tam Đảo nói chung và khu vực Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang nói riêng 2 Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá các hoạt động hỗ trợ của dự án GTZ tại các xã vùng đệm tại Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang có ảnh hưởng như thế nào đến sinh kế của. .. những người dân sinh sống trong vùng đệm những lợi ích từ vùng đệm và từ khu bảo tồn Vùng đệm của vườn quốc gia Tam Đảo được xác định nằm trên địa bàn của 27 xã và thị trấn thuộc 6 huyện và 3 tỉnh, cụ thể là: - Tỉnh Tuyên Quang: Bao gồm các xã Ninh Lai, Thiện Kế, Hợp Hoà, Kháng Nhật, và Hợp Thành thuộc huyện Sơn Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc: Bao gồm các xã Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang, ... duy trì và phát triển bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn Quốc gia Tam Đảo khu vực Thái Nguyên” Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 23 Nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng để chia sẻ thông tin và áp dụng rộng rãi cho các hệ sinh thái khác nhau của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Đầu ra của Dự án gồm: + Đa dạng sinh học động,... vực vùng đệm của dự án 4 Nội dung nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng của việc duy trì và phát triển bền vững Vườn quốc gia Tam Đảo đến phương thức kiếm sống của người dân khu vực vùng đệm thuộc Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang thông qua các tiêu chí sau giữa hai nhóm hộ có và không tham gia dự án: - So sánh thu nhập bình quân giữa hai nhóm hộ - Cơ cấu thu nhập trong đó phân tích thu nhập từ... Huyện Sơn Dương nói riêng và các khu vực vùng đệm khác nói chung 3 Đối tƣợng nghiên cứu - Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, tác gia tập trung nghiên cứu một số các đối tượng sau đây: - Các hộ nông dân trong khu vực vùng đệm VQG Tam Đảo Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang - Môi trường tự nhiên và xã hội thuộc khu vực vùng đệm - Các nguồn lực tại khu vực vùng đệm của dự án 4 Nội... triển khai dự án GTZ tại khu vực vùng đệm VQG Tam Đảo khu vực Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang Chương 3: Gia i pháp chủ yếu nhằm duy trì và phát triển các nguồn lực tại vùng đệm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Chƣơng 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, SINH KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học của đề tài nghiên . http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜ I CAM ĐOAN Luậ n văn Tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững Vườn quốc gia Tam Đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên. chn nghiên cứu đề tài: Tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tam Đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang& apos;'. Nghiên. của d án duy trì và phát trin của d án đến đời sống kinh tế của người dân khu vc vùng đm Huyn Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang. - Đề xuất những gii pháp nhằm duy trì và phát trin bền vững
- Xem thêm -

Xem thêm: tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững vườn quốc gia tam đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang, tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững vườn quốc gia tam đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang, tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững vườn quốc gia tam đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay