Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

201 572 2
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2014, 09:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ––––––––––––––––––––––––– ĐOÀN THỊ YẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ––––––––––––––––––––––––– ĐOÀN THỊ YẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ SỐ: 62 31 01 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 2. PGS.TS. NGUYỄN TIỆP HÀ NỘI, 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, đây là nghiên cứu của tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chưa từng được dùng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận án đều được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2014 Tác giả luận án Đoàn Thị Yến ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực hiện đề tài “Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo Khoa Kinh tế và PTNN, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một số cơ quan, ban ngành, các cán bộ, đồng nghiệp và bạn bè. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền và PGS.TS. Nguyễn Tiệp, người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ và định hướng tôi trưởng thành trong công tác nghiên cứu khoa học và hoàn thiện luận án. Tôi xin trân trọng cảm ơn tới các thầy cô giáo Bộ môn Phát triển nông thôn, các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế và PTNN, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận án. Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp XKLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong việc thu thập tài liệu, số liệu để nghiên cứu. Trân trọng cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã luôn sát cánh, tạo điều kiện tốt nhất để tôi học tập và hoàn thiện luận án. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2014 Tác giả luận án Đoàn Thị Yến iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục sơ đồ Danh mục biểu đồ PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Những đóng góp mới của luận án CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Các khái niệm 1.1.2. Vai trò của quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 1.1.3. Nội dung của quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại doanh nghiệp 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 1.2. Cơ sở thực tiễn nghiên cứu quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 1.2.1. Các kinh nghiệm trong quản lý hoạt động xuất khẩu lao động của một số nước trên thế giới 1.2.2. Những bài học kinh nghiệm được rút ra đối với quản lý hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam 1.2.3. Các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 1.2.4. Tổng quan các đề tài và công trình nghiên cứu có liên quan TÓM TẮT CHƯƠNG 1 i ii iii v vi ix x 1 1 2 3 3 5 5 5 8 11 19 23 23 30 34 37 40 iv CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hà Nội 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 2.1.2. Đặc điểm về dân số và nguồn lao động 2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.2. Đặc điểm các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội 2.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp đa dạng và có lợi thế khác nhau 2.2.2. Thị trường và ngành nghề cung ứng lao động của doanh nghiệp tương đối ổn định 2.2.3. Tổ chức bộ máy và cơ cấu bộ máy quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Khung phân tích 2.3.2. Phương pháp tiếp cận 2.2.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu và mẫu điều tra 2.2.4. Phương pháp thu thập thông tin 2.2.5. Phương pháp phân tích 2.2.6. Các chỉ tiêu phân tích TÓM TẮT CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1. Khái quát về xuất khẩu lao động Việt Nam 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xuất khẩu lao động Việt Nam 3.1.2. Thị trường chủ yếu của xuất khẩu lao động Việt Nam 3.1.3. Sự hình thành và phát triển doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam 3.1.4. Sự hình thành và phát triển doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội 3.2. Thực trạng quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 3.2.1. Thực trạng lập kế hoạch xuất khẩu lao động 3.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động 3.2.3. Thực trạng kiểm tra - giám sát 41 41 41 42 44 48 48 48 48 49 49 51 53 55 57 57 59 61 61 61 66 60 71 72 73 76 102 v 3.2.4. Thực trạng công tác đánh giá - điều chỉnh 3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 3.3.1. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp xuất khẩu lao động 3.3.2. Các nhân tố thuộc về người lao động tham gia xuất khẩu lao động 3.3.3. Các nhân tố thuộc về nước nhập khẩu lao động 3.3.4. Các nhân tố thuộc về cơ chế chính sách của Nhà nước Việt Nam TÓM TẮT CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4.1. Quan điểm và định hướng nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động 4.1.1. Quan điểm 4.1.2. Định hướng 4.2. Căn cứ đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 4.3. Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 4.3.1. Nhóm giải pháp về lập kế hoạch 4.3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện 4.3.3. Nhóm giải pháp về kiểm tra - giám sát 4.3.4. Nhóm giải pháp về đánh giá - điều chỉnh 4.3.5. Nhóm giải pháp về đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 4.3.6. Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động TÓM TẮT CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 107 109 109 116 119 123 126 127 127 127 128 129 129 129 131 140 141 142 143 147 148 151 152 157 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CMKT CNH DNNN DNNNN HĐH KHH LĐ LĐTBXH LĐXK PTTH QLNN TĐCM XKLĐ XHCN : Chuyên môn kỹ thuật : Công nghiệp hóa : Doanh nghiệp Nhà nước : Doanh nghiệp ngoài Nhà nước : Hiện đại hóa : Kế hoạch hóa : Lao động : Lao động - Thương binh và Xã hội : Lao động xuất khẩu : Phổ thông trung học : Quản lý Nhà nước : Trình độ chuyên môn : Xuất khẩu lao động : Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Hà Nội Tỷ số việc làm trên dân số quý 3 năm 2013 Số lao động đi làm việc ở các nước Xã hội Chủ nghĩa từ 1980 - 1990 Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài từ 1991 -1995 Số lượng lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài từ 1996 - 2013 Lao động xuất khẩu qua các năm từ năm 1992 - 2012 Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ 2005- 2012 chia theo giới tính và quốc gia đến làm việc Tỷ lệ lao động xuất khẩu phân theo giới tính và quốc gia đến làm việc, giai đoạn 2005 - 2012 Số doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động giai đoạn 2005 - 2012 phân theo quy mô xuất khẩu Số doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động ở Hà Nội Tổng hợp ý kiến đánh giá vai trò và chất lượng lập kế hoạch xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp Quy trình tuyển chọn - đào tạo - hoàn tất thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan Ý kiến đánh giá về công tác tuyển chọn lao động của cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động Số lượng và tỷ lệ lao động xuất khẩu phân theo kênh thông tin đi xuất khẩu lao động Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian giáo dục định hướng Nguyên nhân lao động về nước trước thời hạn Tự đánh giá về kiến thức và kỹ năng sau đào tạo - giáo dục định hướng của lao động xuất khẩu Thời gian giáo dục định hướng cho lao động xuất khẩu Thời gian đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu 42 43 61 62 63 66 68 69 70 71 76 81 85 86 90 93 93 94 95 viii 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 Thời gian đào tạo ngoại ngữ cho lao động xuất khẩu Ý kiến đánh giá về công tác quản lý lao động ở nước ngoài của cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động Lý do người lao động về nước trước thời hạn theo ý kiến đánh giá của lao động xuất khẩu đã về nước Tỷ lệ người lao động nhận được sự hỗ trợ của các bên tham gia Nội dung quản lý lao động ở nước ngoài tại các doanh nghiệp Tỷ lệ lao động quay lại thanh lý hợp đồng theo đánh giá của cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động Ý kiến đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động Số lượng và tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát vào chính sách sử dụng nhân lực Các nội dung đã thực hiện trong đánh giá, điều chỉnh Đánh giá của cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động đối với hoạt động đánh giá, điều chỉnh Lý do công tác đánh giá - điều chỉnh tại các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả Các kỹ năng cần thiết đối với cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp Tỷ lệ cán bộ hạn chế về kỹ năng, kiến thức và các nguyên nhân Số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách làm công tác lập kế hoạch xuất khẩu lao động Số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp có bộ phận theo dõi, quản lý lao động ở nước ngoài Số lao động đi làm việc ở nước ngoài từ năm 2005 - 2012 chia theo giới tính và trình độ chuyên môn kỹ thuật Cơ cấu lao động xuất khẩu theo trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật 95 96 97 98 99 102 104 106 108 108 109 112 112 113 115 117 118 [...]... xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp ở Hà Nội 3.3 72 Quy trình tổ chức thực hiện quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp ở Hà Nội 3.4 Quy trình ký kết hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 3.5 77 Quy trình tuyển chọn lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 3.6 77 79 Quy trình đào tạo và giáo dục định hướng tại các doanh nghiệp... xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp Luận án cũng đã đưa ra các khuyến nghị đối với thành phố Hà Nội, với doanh nghiệp và với người lao động để tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP... xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 12 1.2 Hệ thống quản lý lao động ở ngoài nước của Hàn Quốc 28 2.1 Bản đồ hành chính Hà Nội năm 2013 41 2.2 Khung phân tích quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 2.3 50 Quy trình quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 51 2.4 Quy trình tuyển chọn lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệp 52 3.1 Quy trình xuất khẩu lao động Việt... luật doanh nghiệp - Doanh nghiệp XKLĐ: là doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép hoạt động XKLĐ, doanh nghiệp XKLĐ thực chất là doanh nghiệp hoạt động kinh tế dưới hình thức thực hiện dịch vụ cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp nước ngoài 1.1.2 Vai trò của quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động... khẩu lao động tại các doanh nghiệp - Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các nội dung; lập kế hoạch xuất khẩu lao động, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát và đánh giá điều chỉnh; Phân tích và đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng theo đến quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên. .. động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp 1.1.4.1 Nhóm nhân tố thuộc về các doanh nghiệp xuất khẩu lao động (1) Kinh nghiệm quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất của các doanh nghiệp Các doanh nghiệp hoạt động XKLĐ thực chất là cung cấp loại dịch vụ cung ứng lao động và giải quyết việc làm Đối tượng của dịch vụ này là con người, phạm vi hoạt động trên thị trường... tại doanh nghiệp Với những doanh nghiệp hoạt động XKLĐ lâu năm, xác định xuất khẩu lao động là một lĩnh vực kinh doanh quan trọng thường có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này và quản lý hoạt động XKLĐ có hiệu quả hơn (2) Lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp Lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp rất đa dạng và có những lợi thế riêng: XKLĐ là cầu nối sự hợp tác nhiều lĩnh vực kinh doanh. .. XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn... với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp có các vai trò sau: - Tạo ra thống nhất ý chí và hành động giữa các cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động - Định hướng phát triển lĩnh vực XKLĐ tại doanh nghiệp trên cơ sở xác định mục tiêu chung và hướng mọi nổ lực của các cá nhân, của doanh nghiệp vào việc thực hiện mục tiêu về XKLĐ và mục tiêu chung của doanh. .. con người Lao động là sự vận động của sức lao động, là quá trình kết hợp giữa sức lao động và tư liệu sản xuất nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, lao động là yếu tố chủ yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh (Nguyễn Tiệp, 2007) - Xuất khẩu lao động: Xuất khẩu lao động là một hình thức đặc thù của xuất khẩu nói chung và là một bộ phận của kinh tế đối ngoại, mà hàng hóa đem xuất là sức lao động của . khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 3.3.1. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp xuất khẩu lao động 3.3.2. Các nhân tố thuộc về người lao động tham gia xuất khẩu lao. dân số và nguồn lao động 2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.2. Đặc điểm các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội 2.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp đa. khẩu lao động tại các doanh nghiệp ở Hà Nội Quy trình tổ chức thực hiện quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp ở Hà Nội Quy trình ký kết hợp đồng lao động tại các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay