Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội

106 287 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 21:52

Sau hơn 4 năm triển khai và đi vào hoạt động, Trung tâm GDCK TP.HCM đã bước đầu ổn định và mở ra một kênh huy động vốn trung và dài hạn mới quan trọng cho các doanh nghiệp nói riêng và cho nền kinh tế nói chung . thuế đối với doanh nghiệp niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội Để thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội nhằm góp. phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2.3. Các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội trong thời gian qua và hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội, Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội, Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội, Tính cấp thiết của đề tài, Các chính sách phát triển Kết luận chung về tác động của các chính sách, Giải pháp về chính sách thuế Giải pháp về hỗ trợ phí kiểm toán, t vấn, Chơng trình tiếp cận, vận động doanh nghiệp Chơng trình đào tạo, phổ biến kiến thức và tuyên truyền, Mặt tích cực Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân, VỊ phÝa nhµ n−íc, VỊ phÝa doanh nghiƯp, Mục tiêu nghiên cứu Đối tợng, phạm vi nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu Tính cấp thiết của đề tài, Các nớc phát triển Các nớc đang phát triển Các nớc có nền kinh tế đang chuyển đổi, Các nớc kinh tế phát triển Các nớc đang phát triển và các nớc đang chuyển đổi, Tình hình hoạt động của các DNVN hiện nay ở nớc ta, Sự cần thiết phải thúc đẩy các DNVN tham gia thị trờng chứng khoán, C¸c chÝnh s¸ch ph¸t triĨn, Kết luận chung về tác động của các chính sách, Giải pháp về chính sách thuế, Giải pháp về hỗ trợ phí kiểm toán, t vấn, Chơng trình tiếp cận, vận động doanh nghiệp ra niêm yết, Chơng trình đào tạo, phổ biến kiến thức và tuyên truyền, Các giải pháp thúc đẩy DNVN niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội, Mặt tích cực Về phía nhà nớc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn