Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não

156 585 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 21:52

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ VĂN MINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NÃO, MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ GIÁ TRỊ CỦA D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ VĂN MINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NÃO, MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ GIÁ TRỊ CỦA D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO Chuyên ngành: THẦN KINH Mã số: 62720147 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1.PGS. TS. PHAN VIỆT NGA 2.PGS. TS. PHẠM NGỌC HOA HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Lê Văn Minh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ Danh mục các sơ đồ Danh mục các ảnh Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. ĐẠI CƯƠNG 4 1.1.1. Giải phẫu tĩnh mạch não 4 1.1.2. Dịch tễ 8 1.1.3. Cơ chế bệnh sinh huyết khối tĩnh mạch não 9 1.2. LÂM SÀNG 12 1.3. CẬN LÂM SÀNG 15 1.3.1. Chụp cắt lớp vi tính 15 1.3.2. Cộng hưởng từ 19 1.3.3. Chụp mạch máu não bằng kỹ thuật số xoá nền 24 1.3.4. D-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não 25 1.4. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 28 1.4.1. Tăng đông nguyên phát 29 1.4.2. Tăng đông thứ phát 32 1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUTRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC 32 1.5.1. Nghiên cứu trong nước 32 1.5.2. Nghiên cứu ngoài nước 34 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 39 2.1.1. Nhóm bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não 39 2.1.2. Nhóm chứng 40 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.2.1. Nghiên cứu lâm sàng 41 2.2.2. Nghiên cứu cận lâm sàng 44 2.2.3. Các biến số trong nghiên cứu 53 2.2.4. Xử lý số liệu 54 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SỐ BỆNH NHÂN NGHIÊNCỨU 58 3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 61 3.2.1. Triệu chứng 61 3.2.2. Kết quả điều trị 65 3.3. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HỌC 68 3.3.1. Số trường hợp chẩn đoán bằng các kỹ thuật hình ảnh học 68 3.3.2. Vị trí huyết khối tĩnh mạch não 69 3.3.3. Bất thường nhu mô não trên cộng hưởng từ 70 3.3.4. Hình ảnh minh họa huyết khối tĩnh mạch não 71 3.4. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO 72 3.4.1. Các yếu tố rối loạn tăng đông nguyên phát 72 3.4.2. Các yếu tố rối loạn tăng đông thứ phát 75 3.5. ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ D-DIMER TRONG MÁU 77 3.5.1. So sánh nồng độ trung bình D-dimer hai nhóm nghiên cứu 77 3.5.2. Thời điểm xét nghiệm D-dimer 78 3.5.3. Xác định ngưỡng chẩn đoán xét nghiệm D-dimer 78 3.5.4. Đặc điểm 5 bệnh nhân có xét nghiệm D-dimer < 302 µg/L 81 Chương 4. BÀN LUẬN 82 4.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SỐ BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU.82 4.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 85 4.2.1. Triệu chứng và thời điểm xuất hiện 85 4.2.2. Kết quả điều trị 89 4.2.3. So sánh một số đặc điểm khác biệt ở nhóm bệnh nhân ra viện với nặng xin về và tử vong 90 4.3. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HỌC 91 4.3.1. Các kỹ thuật hình ảnh học được sử dụng trong nghiên cứu 91 4.3.2. Vị trí huyết khối hệ thống tĩnh mạch não 92 4.3.3. Bất thường nhu mô não trên cộng hưởng từ 95 4.4. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO 96 4.4.1. Các yếu tố rối loạn tăng đông nguyên phát 97 4.4.2. Các yếu tố rối loạn tăng đông thứ phát 101 4.5. ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ D-DIMER TRONG MÁU 106 4.5.1. So sánh nồng độ trung bình D-dimer và thời điểm thực hiện 106 4.5.2. Xác định ngưỡng chẩn đoán xét nghiệm D-dimer 108 4.5.3. Đặc điểm 5 bệnh nhân có xét nghiệm D-dimer < 302 µg/L 111 KẾT LUẬN 113 KIẾN NGHỊ 115 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thứ tự Phần viết tắt Phần viết đầy đủ 1 2D TOF Two dimension Time of flight 2 APC Activated Protein C – Protein C hoạt hóa 3 ATIII Antithrombin III 4 BN Bệnh nhân 5 CHT Cộng hưởng từ 6 CLVT Cắt lớp vi tính 7 cs Cộng sự 8 DNT Dịch não tuỷ 9 DSA Digital Subtraction Angiography – Chụp mạch kỹ thuật số xóa nền 10 ELISA Enzyme Link Immunoabsorbent Assay - Miễn dịch liên kết men 11 FLAIR Fluid Attenuated Inversion Recovery- Chuỗi xung khử dịch 12 FVL Factor V Leiden – Yếu tố V Leiden 13 GRE Gradient Echo 14 KTC Khoảng tin cậy 15 HKTMN Huyết khối tĩnh mạch não 16 MIP Maximum intensity projection - Hình chiếu đậm độ tối đa 17 MPR Multiplanar reformation – Tái tạo đa bình diện Thứ tự Phần viết Tắt Phần viết đầy đủ 18 OR Odds ratio 19 PC Protein C 20 PS Protein S 21 ROC Receiver Operating Characteristic curve DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán của nhức đầu do huyết khối tĩnh mạch não theo phân loại Quốc tế về các rối loạn đau đầu 13 2.1 Bảng đánh giá sức cơ theo Hội đồng nghiên cứu y học Anh 42 2.2 Bảng điểm chi tiết thang điểm glasgow 42 2.3 Các công thức tính toán trong luận án 54 3.1 Phân bố giới tính của bệnh nhân nghiên cứu 58 3.2 Tuổi của bệnh nhân nghiên cứu 58 3.3 Nhóm tuổi của bệnh nhân nghiên cứu 59 3.4 Đặc điểm khởi phát của bệnh nhân ngiên cứu 60 3.5 Thời gian khởi phát và chẩn đoán xác định 60 3.6 Các triệu chứng khởi phát 61 3.7 Triệu chứng lâm sàng khi vào viện của 59 trường hợp huyết khối tĩnh mạch não 62 3.8 Thời điểm xuất hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu 63 3.9 Mức độ liệt 64 3.10 Mức độ rối loạn ý thức 64 3.11 Kết quả điều trị của bệnh nhân nghiên cứu 65 3.12 So sánh một số đặc điểm của nhóm bệnh nhân ra viện và nhóm bệnh nhân nặng 65 3.13 So sánh nồng độ D-dimer trung bình của hai nhóm bệnh nhân 66 3.14 So sánh tuổi trung bình của hai nhóm bệnh nhân ra viện 67 Bảng Tên bảng Trang 3.15 Các kỹ thuật hình ảnh để chẩn đoán xác định 68 3.16 Đặc điểm vị trí huyết khối tĩnh mạch não trên 57 trường hợp chụp cộng hưởng từ. 69 3.17 Tổn thương nhu mô não trên hình ảnh chụp cộng hưởng từ 71 3.18 Đặc điểm tổn thương nhu mô não trên hình ảnh chụp cộng hưởng từ. 71 3.19 Tỉ lệ yếu tố tăng đông nguyên phát và thứ phát trên nhóm bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não 72 3.20 Tỉ lệ các yếu tố nguy cơ tăng đông nguyên phát 72 3.21 Đặc điểm giảm Protein S của bệnh nhân nghiên cứu 73 3.22 Đặc điểm giảm Protein C của bệnh nhân nghiên cứu 72 3.23 Đặc điểm giảm ATIII của bệnh nhân nghiên cứu 74 [...]... nghiên cứu đột quỵ não về các phương diện Tuy nhiên, nghiên cứu về huyết khối tĩnh mạch não vẫn còn rất ít nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu bệnh huyết khối tĩnh mạch não nhằm các mục tiêu sau: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não của bệnh huyết khối tĩnh mạch não 2 Nhận xét một số yếu tố nguy cơ của bệnh huyết khối tĩnh mạch não 3 Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị. .. đoán dương và giá trị tiên đoán âm của xét nghiệm D-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não CHƯƠNG 1 4 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƯƠNG 1.1.1 Giải phẫu tĩnh mạch não Các tĩnh mạch của hệ thống não bộ có đặc điểm là thành tĩnh mạch mỏng, không có mô cơ và không có van như những tĩnh mạch khác [52] Máu từ não được các tĩnh mạch não dẫn lưu rồi đổ vào các xoang màng cứng sau đó vào tĩnh mạch cảnh... xoang tĩnh mạch ở màng cứng Trường hợp cá biệt của huyết khối tĩnh mạch vỏ não mà không có huyết khối xoang tĩnh mạch là rất hiếm Sự hình thành huyết khối trong hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu não là hậu quả của các yếu tố nguy cơ và được đề cập trong giả thuyết tam chứng Virchow [46] 10 Nguy n nhân của huyết khối tĩnh mạch nội sọ thì đa dạng Theo giả thuyết Rudolf Vichow [48], [76] có 3 yếu tố cơ bản để hình. .. nhân huyết khối tĩnh mạch não trên 10.000 dân [14] Huyết khối tĩnh mạch não được ghi nhận đầu tiên vào đầu thế kỷ 19, trong giai đoạn này việc chẩn đoán bệnh huyết khối tĩnh mạch não chủ yếu là dựa vào khám nghiệm tử thi Hiện tại, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành hình ảnh học nên việc chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não không còn nhiều khó khăn như trước Tuy nhiên, việc chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch. .. ngược nếu như xoang tĩnh mạch bị tắc [52] 1.1.1.2 Các tĩnh mạch não sâu Các tĩnh mạch não sâu bao gồm các tĩnh mạch Galen, tĩnh mạch não trong, tĩnh mạch nền (Rosenthal), tĩnh mạch vân đồi (thalamostriate), tĩnh mạch vách (Septal) Các tĩnh mạch não sâu dẫn lưu chất trắng sâu và hạch nền vào tĩnh mạch não trong, sau đó các tĩnh mạch này hợp với nhau tạo nên tĩnh mạch lớn Galen và đổ vào xoang thẳng [52]... mạch cảnh trong Các tĩnh mạch não bao gồm ba nhóm quan trọng là các tĩnh mạch não nông, tĩnh mạch não sâu và các tĩnh mạch hố sau [52] 1.1.1.1 Các tĩnh mạch não nông (Tĩnh mạch vỏ não và xoang dọc trên) Các tĩnh mạch não nông nằm dọc theo các rãnh vỏ não có nhiệm vụ dẫn lưu máu từ vỏ não và chất trắng Các tĩnh mạch vỏ não vùng trán, đỉnh và chẩm đổ vào xoang dọc trên, trong khi đó các tĩnh mạch não giữa... 78 3.32 Giá trị D-dimer tại ngưỡng ≥ 302 của bệnh nhân nghiên cứu 79 3.33 Giá trị D-dimer tại ngưỡng 500 của hai bệnh nhân nghiên cứu 80 3.34 So sánh một số đặc điểm khác biệt của 2 nhóm bệnh nhân tại ngưỡng chẩn đoán D-dimer ≥ 302 µg/L 81 Bảng Tên bảng Trang 4.1 So sánh kết quả nghiên cứu đặc điểm lâm sàng huyết khối tĩnh 86 mạch não của các tác giả 4.2 So sánh tỉ lệ các yếu tố tăng đông nguy n phát... cao, chỉ có một vài nghiên cứu về vấn đề này, và kết quả của họ đã không kết luận 3 một cách rõ ràng [23], [54] Hơn nữa, hiện nay nước ta chưa có một nghiên cứu nào công bố về giá trị của D-dimer trong chẩn đoán HKTMN Vì vậy, cần phải có những nghiên cứu tại Việt nam về giá trị của D-dimer trong HKTMN như thế nào cũng như cần có những nghiên cứu về giá trị của xét nghiệm D-dimer trong chẩn đoán HKTMN... DSA 3.1 Huyết khối xoang ngang, sigmoid và dọc trên kèm theo 71 nhồi máu thái dương đính phải 3.2 Huyết khối xoang dọc trên và nhồi máu não thùy đính hai 71 bên 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Huyết khối tĩnh mạch não (HKTMN) là thuật ngữ chung mô tả bệnh lý huyết khối của hệ thống tĩnh mạch não, bao gồm huyết khối xoang màng cứng và hệ thống tĩnh mạch não sâu cũng như tĩnh mạch vùng vỏ não Huyết khối tĩnh mạch não thường... ứng với 7 khu vực dẫn lưu của tĩnh mạch vỏ não nông 1.4 Hình Cộng hưởng từ tĩnh mạch có chất ái từ của hệ thống 8 tĩnh mạch não sâu 1.5 Hình ảnh huyết khối xoang dọc trên và xoang ngang giai 20 đoạn cấp 1.6 Hình ảnh huyết khối xoang dọc trên trước và sau bơm 22 gadolinium 1.7 Hình ảnh huyết khối xoang dọc trên, xoang ngang trên 24 chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch Hình Ảnh huyết khối xoang dọc trên, xoang . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ VĂN MINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NÃO, MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ GIÁ TRỊ CỦA D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO LUẬN. 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ VĂN MINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NÃO, MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ GIÁ TRỊ CỦA D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO Chuyên. hành nghiên cứu bệnh huyết khối tĩnh mạch não nhằm các mục tiêu sau: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não của bệnh huyết khối tĩnh mạch não. 2. Nhận xét một số yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn